Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних розумів, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва" та "Методичні ..." (скасовано-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08) ( 211 ) ("Об утверждение "Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства" и "Методические ..." (отменено-приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08))

Название (рус.) "Об утверждение "Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства" и "Методические ..." (отменено-приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08)
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 211
Дата принятия 18.09.1998
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Не действительный
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

        Наказ вiд 18 вересня 1998р.  211

   Про затвердження Базових розцiнок визначення вартостi
   розроблення технiчних умов що видаються забудовникам
  на проектування об'єктiв будiвництва та Методичних вказiвок
   по застосуванню базових розцiнок визначення вартостi
   розроблення технiчних умов що видаються забудовникам
       на проектування об'єктiв будiвництва

              Наказую:

  1. Затвердити схваленi НТР Держбуду України Базовi розцiнки
визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються за-
будовникам на проектування об'єктiв будiвництва та Методичнi вка-
зiвки по застосуванню базових розцiнок визначення вартостi роз-
роблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектуван-
ня об'єктiв будiвництва.
  2. Управлiнню кошторисних норм, цiноутворення та експертизи
(Губень) забезпечити доведення iнформацiї про затвердження зазна-
чених документiв до зацiкавлених органiзацiй.       Голова Комiтету            В.М.Гусаков

--------------------------------------------


             Методичнi вказiвки
       по застосуванню базових розцiнок визначення
      вартостi розроблення технiчних умов, що видаються
     забудовникам розробленi на виконання постанови КМУ
   вiд 05.08.97 845 "Про пiдсумки роботи народного господарства
    та виконання Держбюджету України за 1 пiврiччя 1997 року"

  1. Базовi розцiнки вiдображають обсяг та перелiк робiт i пос 
луг, якi забезпечують розроблення та видачу технiчних умов
(далi - ТУ) забудовникам, i пiсля прив'язки до конкретних умов
областi обгрунтованих уточнень та затвердження Радою мiнiстрiв
АР Крим  обласними, Київською та Севастопольською мiськими держ-
адмiнiстрацiями, Державтоiнспекцiєю МВС України за погодженням з
Держбудом України є обов'язковими для використання в даному ре 
гiонi 

  2. Наведенi розцiнки, з урахуванням дiючого нормативного iн-
дексу, що затверджується Держбудом України, використовуються як
основа вартостi трудовитрат на розроблення та видачу технiчних
умов.

  3. Рекомендованi трудовитрати та розцiнки враховують середньо-
мiсячну заробiтну плату працiвникiв у розмiрi 220 грн., матерiа-
льнi витрати на виробництво накладнi витрати, кошти на прибуток
та вiдрахування згiдно з дiючим законодавством.

  4. Базовi розцiнки обчисленi на виконання робiт у мiстах з кi-
лькiстю населення вiд 100 до 250 тис.чоловiк. При застосуваннi
розцiнок в населених пунктах з iншою кiлькiстю населення до роз 
цiнок п.2.1, 2.2,2 3 та 3 1 застосувуються такi коефiцiєнти:
   менше 50 тис чол.    - 0,8
   вiд 50 до 100 тис.чол.  - 0,9
   вiд 250 до 500 тис.чол  - 1,05
   вiд 500 до 1000 тис чол. - 1,1
   понад 1000 тис.чол.   - 1,2.

  5. До розцiнок на види робiт вказаних у п. 2.2, 2.3, заста 
совуються додатковi коефiцiєнти:

а при потребi виїзду до iншого населеного пункту, в т.ч. до сi 
льської мiсцевостi, вартiснi показники, наведенi у п.2.2 кори-
гуються з урахуванням вiдстанi до населеного пункту з введенням
пiдвищуючого коефiцiєнту в залежностi вiд вiдстанi у кiлометрах:

  до 10    - 1,2
  вiд 10 до 20 - 1,3
  вiд 20 до 25 - 1,4;

б розцiнкою П.2.2 не враховуються витрати щодо наймання транс-
порту Якщо транспорт не надається замовником, цi витрати визна 
чаються окремим розрахунком;

в при проведеннi цих робiт в зимовий перiод до розцiнок П 2.2 та
2.3 застосовуєтся коефiцiєнт в залежностi вiд часу виконання ро 
бiт в несприятливий перiод року:

  листопад, березень   - 1,1
  грудень, сiчень, лютий - 1,2.

  6. Базовi розцiнки на видачу ТУ на пiдключення до електромереж
обчисленi для об'єктiв потужнiстю 101-250 кВт При застосуваннi
розцiнок на видачу ТУ на пiдключення до електромереж об'єктiв iн-
шої потужностi необхiдно до п.3.1 застосовувати додатковi коефi 
цiєнти:

  до   10 кВт      - 0 4
  від   11  до 100 кВт - 0 5
  вiд  251  до 500 кВт - 1 5
  вiд  501  до 1000 кВт - 1 7
  понад 1000 кВт      - 2.

  7. Трудовитрати, зазначенi в базових розцiнках, можуть кори-
гуватися в бiльшу чи меншу сторони, виходячи з конкретних умов
розроблення та видачi ТУ, за умов пiдтвердження цих змiн вiдпо-
вiдними розрахунками.

  8. За рiшенням виконавчих органiв, вiдповiдних рад, узгоджених
з Радою мiнiстрiв АР Крим, обласними, Київською та Севастопольсь-
кою мiськими держадмiнiстрацiями вартiсть розроблення та видачi
ТУ для населення або окремих його категорiй iнвалiдiв, ветеранiв
вiйни i працi та iн.) може бути зменшена або видаватися безкош-
товно 

  9. Базовi розцiнки на розроблення та видачу ТУ переглядаються
Держбудом України та вводяться в дiю його рiшенням.