Email
Пароль
?
Войти Регистрация


"Про видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва"

Название (рус.) "Об издании и распространении нормативных документов в отрасли строительства"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 135
Дата принятия 06.08.1997
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи
 


N 135      Про видання та розповсюдження нормативних
вiд 6.08.97      документів у галузi будiвництва
-----------------------------------------------------------------

   Вiдповiдно до статей 4,5,12 Декрету Кабiнету  Мiнiстрiв
України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" Держкоммiстобудування
України, як правонаступник Мiнбудархiтектури, здiйснює функцiї ро-
зпорядника майнової частини авторських прав стосовно державних та
мiждержавних будiвельних норм i стндартiв незалежно вiд джерел їх
розроблення.

   Повне або часткове вiдтворення їх тексту тиражування та роз-
повсюдження на паперових, магнiтних та iнших носiях iнформацiї
забороняється без дозволу Комiтету, який надається шляхом вiдповi-
дного доручення iз зазначенням офiцiйного видавця у наказах (пос-
тановах) про затвердження та надання чинностi конкретним норматив-
ним документам.

   За iнформацiєю з мiсць останнiм часом почастiшали випадки не-
офiцiйного видання та розповсюдження ДБН, що є протиправною дiєю.

   З метою запобiгання несанкцiонованому Комiтетом виданню, ти-
ражуванню та розповсюдженню нормативних документiв в галузi будiв-
нцитва, майнова частина авторських прав яких належить державi,

   Н А К А З У Ю:

   1. Пiдприємствам та органiзацiям, якi знаходяться у сферi уп-
равлiння Держкоммiстобудування i не мають вiдповiдного дозволу 
негайно припинити видання та розповсюдження державних нормативних
документiв пiд персональну вiдповiдальнiсть їх керiвникiв.

   2. Щодо непiдпорядкованих Комiтету органiзацiй, якi порушува-
тимуть встановлений порядок видання та розповсюдження нормативних
документiв у галузi будiвництва, буде вжито заходiв по застосуван-
ню до них вiдповiдних санкцiй згiдно з чинним законодавстом.

   3. Головному управлiнню науково-технiчного забезпечення у бу-
дiвництвi (Рода) своєчасно iнформувати керiвництво Комiтету про
надходження iнформацiї щодо порушення встановленого порядку видан-
ня та розповсюдження нормативних документiв у галузi будiвництва з
пiдготовкою вiдповiдних проектiв рiшень.

   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голо-
ви Комiтету О.П.Горбатовського.

     Голова Комiтету            В.М.Гусаков