Email
Пароль
?
Войти Регистрация


"На виконання пунктові 3 ухвали КМУ від 17.08.98 1308 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення їх комплексної державної експертизи"

Название (рус.) "На выполнение пункта 3 постановления КМУ от 17.08.98 1308 "О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов и проведения их комплексной государственной экспертизы"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 262
Дата принятия 16.11.1998
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи
 


          ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ БУДIВНИЦТВА,
       АРХIТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

              м Київ

   "16" листопада 1998 р.                262

   На виконання пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 серпня 1998 року  1308 "Про Порядок затвердження iнвести-
цiйних програм i проектiв та проведення їх комплексної державної
експертизи" виходячи з результатiв розгляду Держбудом разом з мi-
нiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади ма-
терiалiв щодо наявностi галузевих (мiжгалузевих) служб Укрiнвесте-
кспертизи i їх здатностi виконувати комплексну державну експертизу
iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва,

   Н А К А З У Ю:

   . Затвердити Перелiк галузевих (мiжгалузевих) служб Укрiнве-
стекспертизи, якi здатнi виконувати комплексну державну експертизу
iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва згiдно з додатком.

   2. Управлiнню кошторисних норм, цiноутворення та експертизи
(Губень П 1.) разом з Центральною службою Укрiнвестекспертизи (Ку-
рьято В.А ) протягом поточного року пiдготувати перелiк матерiа-
лiв, якi надаються Держбуду для проведення атестацiї галузевих
(мiжгалузевих) служб Укрiнвестекспертизи, що знову створюються,
щодо їх здатностi проводити комплексну державну експертизу iнвес-
тицiйних програм i проектiв будiвництва 

   3. Управлiнню кошторисних норм, цiноутворення та експертизи
(Губень П І.) забезпечити доведення:

   до зацiкавлених органiзацiй iнформацiю про затвердження пере-
лiку галузевих (мiжгалузевих) служб Укрiнвестекспертизи, що здатнi
проводити комплексну державну експертизу iнвестицiйних програм i
проектiв будiвництва;

   до мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади
(за списком) перелiк матерiалiв якi надаються Держбуду для прове-
дення атестацiї при створеннi галузевих (мiжгалузевих) служб Укрi-
нвестекспертизи.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комiтету А. В. Беркуту 

     Голова Комiтету         В.М.Гусаков
----------------------------------------------------------------
                       Додаток
                  до наказу вiд 16.11.98  262

              Перелiк

 галузевих (мiжгалузевих) служб Укрiнвестекспертизи, якi створенi
 та дiють у вiдповiдностi з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
    від 15.08.92  473 (пункт 5) та функцiонально здатнi
    забезпечувати проведення комплексної державної експертизи
      iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва
-------------------------------------------------------------------
|N | Найменування    |  Служба     |    Примiтка   |
|п п| мiнiстерств    |  Укрiнвест-   |          |
|  |          |  експертизи   |          |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1 |     2     |    3     |     4     |
|-----------------------------------------------------------------|
|  |          |          |          |
| 1 |Мiнiстерство вугiль-| Галузева служба  |лист Мiнвуглепрому |
|  |ної промисловостi  | "Укрвуглеiнвест- |України вiд ЗО 10.98|
|  |України       | експертиза"    |  3-8137/51    |
|-----------------------------------------------------------------|
| 2 |Мiнiстерство агро- | Мiжгалузева служба|лист Мiнагропрому  |
|  |промислового комп- |"Украгроiнвест-  |України вiд 23 10.98|
|  | лексу України   | експертиза"    | 37-12-2- 0 0545  |
|-----------------------------------------------------------------|
| 3 | Мiнiстерство    | Галузева служба  | лист Мiнтрансу   |
|  |транспорту України |"Укрдорекспертиза" |України вiд 07 10.98|
|  |          |          |  5/26-2 54I/к  |
-------------------------------------------------------------------