Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Державна податкова адміністрація України (ДПА)


Список документов в категории

Название
Щодо звільнення від оподаткування ПДВ робіт з будівництва житла, що здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб ( 2887/6/16-1220-26 ) (Относительно увольнения от налогообложения НДС работ по строительству жилья, которое осуществляется за счет средств физических лиц)
Щодо звільнення від обкладання податком на додану вартість операцій з продажу проектно-вишукувальних та ремонтних робіт ( 7886/5/15-3416 ) (Относительно увольнения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по продаже проектно-изыскательских и ремонтных работ)
Про податок на додану вартість ( 16-1120-26/11-596 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про окремі питання оподаткування, пов'язані з будівництвом ( 1299/16/15-1116 ) (Об отдельных вопросах налогообложения, связанные с строительством)
Щодо виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на об'єктах російського нафтохімічного комбінату ( 3387/11/16-1214 ) (Относительно выполнения комплекса строительно-монтажных работ на объектах русского нефтехимического комбината)
Про надання пільги з податку на прибуток ( 3894/5/15-0116 ) (О предоставлении льготы из налога на прибыль)
Щодо сплати ПДВ з послуг, що надаються членам кооперативу ( 14347/7/16-1220-26 ) (Относительно уплаты НДС из услуг, которые предоставляются членам кооператива)
Щодо сплати ПДВ при виконанні робіт по будівництву житла за рахунок фізичних осіб ( 19119/7/16-1220-26 ) (Относительно уплаты НДС при выполнении работ по строительству жилья за счет физических лиц)
Стосовно звільнення від сплати ПДВ незакінченого об"єкту з будівництва лабораторно-технологічного корпусу ( 2361/10/16-1120-26 ) (Относительно увольнения от уплаты НДС незаконченного объекту из строительства лабораторно-технологического корпуса)
Щодо визначення податкових зобов"язань з ПДВ при виконанні підрядних будівельних робіт ( 10978/7/16-1220-26 ) (Относительно определения налоговых обязательств с НДС при выполнении подчинительных строительных работ)
Щодо застосування норм Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР при передачі функцій замовника по незавершених будівництвом об"єктах від підприємств управлінням (відділам) капітального будівництва (УКБ, ВКБ) облдержадміністрацій, місцевих органів рад ( 2737/7/16-1201 ) (Относительно применения норм Закона Украины от 03.04.97 N 168/97-ВР при передаче функций заказчика по незавершенных строительством объектах от предприятий управлением (отделам) капитального строительства (УКБ, ВКБ) облгосадминистраций, местных органов советов)
Щодо інвестування будівництва і придбання житла для військовослужбовців ( 249/5/15-0116 ) (Относительно инвестирования строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
Щодо роз"яснень деяких питань оподаткування ( 12782/10/31-0017 ) (Относительно разъяснений некоторых вопросов налогообложения)
Стосовно застосування дії пільги з ПДВ ( 11732/10/16-1220-3 ) (Относительно применения действия льготы с НДС)
Щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з продажу або передачі у власність новозбудованого житла ( 18445/7/15-3417-25 ) (Относительно увольнения от налогообложения НДС операций по продаже или передачи в собственность нововыстроенного жилья)
Про інвестування житла військовослужбовцям ( 7185/10/15-0417 ) (Об инвестировании жилья военнослужащим)
Про застосування окремих норм Закону України "Про державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.03 N 1344-IV ( 1423/7/11-1217 ) (О применении отдельных норм Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2004 год" от 27.11.03 N 1344-І)
Стосовно виникнення права на податковий кредит з податку на додану вартість при будівництві заводу з переробки соняшникового насіння ( 6603/6/16-1220-5 ) (Относительно возникновения права на налоговый кредит из налога на добавленную стоимость при строительстве завода по переработке подсолнечного семени)
Про податок на додану вартість при будівництві основних фондів за рахунок бюджетного фінансування ( 4330/6/16-1220-15 ) (О налоге на добавленную стоимость при строительстве основных фондов за счет бюджетного финансирования)
Щодо обкладання податком на додану вартість операцій з будівництва фундаменту як окремого елемента будівництва приватного будинку ( 10192/6/15-2415-20 ) (Относительно обложения налогом на добавленную стоимость операций из строительства фундамента как отдельного элемента строительства частного дома)
Щодо надання пільги з податку на прибуток на суму інвестицій, спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців ( 182/2/15-0110 ) (Относительно предоставления льготы из налога на прибыль на сумму инвестиций, направленных на строительство жилья для военнослужащих)
Щодо амортизації витрат бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою і жилих будинків ( 1598/5/15-1116 ) (Относительно амортизации затрат бюджетов на строительство и удержание сооружений благоустройства и жилых домов)
Щодо питання порядку оподаткування ПДВ операцій з будівництва житла ( 3310/5/16-1218 ) (Относительно вопроса порядка налогообложение НДС операций из строительства жилья)
Про податок на додану вартість при проведенні будівельних робіт ( 7532/7/16-1220-26 ) (О налоге на добавленную стоимость при проведении строительных работ)
Про порядок оподаткування ПДВ робіт по будівництву житла для військовослужбовців ( 16888/7/16-1218 ) (О порядке налогообложения НДС работ по строительству жилья для военнослужащих)
Щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу фізичній особі у 2004 році новозбудованого житла ( 4629/Л/15-2415-26 ) (Относительно налогообложения НДС операций по продаже физическому лицу в 2004 году нововыстроенного жилья)
Щодо оподаткування операцій з коштами пайовиків ( 23860/7/15-1117 ) (Относительно налогообложения операций со средствами пайщиков)
Про застосування пільгового режиму оподаткування ( 10512/7/16-1217 ) (О применении льготного режима налогообложения)
Про застосування Порядку ( 4393/10/16-1101 ) (О применении Порядка)
Щодо надання податкових пільг ( 3668/5/16-1218 ) (Относительно предоставления налоговых льгот)
Про надання пільг інвесторам для побудови житла для військовослужбовців ( 2829/6/15-0116 ) (О предоставлении льгот инвесторам для построения жилья для военнослужащих)
Стосовно порядку обкладення ПДВ вартості робіт по будівництву і ремонту будинків, які будуть виконуватись за рахунок коштів по заповіту Вільяма Петраха ( 6401/6/16-1220-26 ) (Относительно порядка обложения НДС стоимости работ по строительству и ремонту домов, которые будут выполняться за счет средств по завещанию Вильяма Петраха)
Щодо відображення в податковому обліку вартості безоплатно отриманих об"єктів незавершеного будівництва ( 1942/6/15-1116 ) (Относительно отображения в налоговом учете стоимости безвозмездно полученных объектов незавершенного строительства)
Стосовно дійсних пільг з ПДВ при будівництві церков і молитовень ( 2464/10/16-1120-26 ) (Относительно соответствующей действительности льгот с НДС при строительстве церквей и молелен)
Щодо зменшення заборгованості по податкових зобов"язаннях за рахунок інвестиції на будівництво житла для військовослужбовців ( 339/6/15-0116 ) (Относительно уменьшения задолженности по налоговым обязательствам за счет инвестиции на строительство жилья для военнослужащих)
Щодо питань, пов"язаних із звільненням підприємства від сплати податків до бюджету на суму, необхідну для закінчення будівництва житлового будинку ( 302/4/15-3230 ) (Относительно вопросов, связанных с увольнением предприятия от уплаты налогов в бюджет на сумму, необходимую для окончания строительства жилого дома)
Щодо отримання податкового кредиту по податку на додану вартість при виконанні робіт з будівництва житла ( 5983/7/16-1220-12 ) (Относительно получения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость при выполнении работ по строительству жилья)
Про податок на додану вартість ( 9746/7/16-1220-12|3885/6/16-12 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про податок на додану вартість ( 15721/10/16-1218 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Щодо будівництва житла за рахунок різних джерел ( 6018/7/16-1215-26 ) (Относительно строительства жилья за счет разных источников)
Щодо податкових пільг ( 16-1116/11-10133 ) (Относительно налоговых льгот)
Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій на діючих підприємствах, які здійснюють свою діяльність на території міста Харкова ( 612 ) (Об утверждении Порядка вычисление прибыли, полученного от освоения инвестиций на действующих предприятиях, которые осуществляют свою деятельность на территории города Харькова)
Про податок на додану вартість ( 23-1210-13/11-1683 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про податок на додану вартість при виконанні підрядних будівельних робіт ( 4521/6/16-1220-26 ) (О налоге на добавленную стоимость при выполнении подчинительных строительных работ)
Про податок на додану вартість ( 5394/7/16-1220-26 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про податок на додану вартість ( 9053/7/16-1220-7 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Щодо надання пільг на суму коштів, спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, з податку на прибуток ( 998/7/15-0117 ) (Относительно предоставления льгот на сумму средства, направленных на строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, из налога на прибыль)
Щодо податку на додану вартість ( 9274/10/16-1220-23 ) (Относительно налога на добавленную стоимость)
Щодо надання пільг інвесторам, які здійснили інвестування у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей ( 3039/7/15-0117 ) (Относительно предоставления льгот инвесторам, которые осуществило инвестирование в строительство жилья для военнослужащих и членов их семей)
Щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням операцій із залученими коштами ( 18540/7/15-1117 ) (Относительно вопросов, связанных с налогообложением операций с привлеченным средством)
Про віднесення до податкового кредиту сум податку на додану вартість, сплачених будівельній фірмі ( 10608/7/23-4116 ) (Об отнесении к налоговому кредиту сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных строительной фирме)
Про податок на додану вартість ( 2269/7/16-1220-13 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Щодо податку на додану вартість ( 12088/10/16-1220-26 ) (Относительно налога на добавленную стоимость)
Про податок на додану вартість ( 8585/7/16-1220-2 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Щодо інвестування житла для військовослужбовців та членів сімей ( 8931/7/15-0117 ) (Относительно инвестирования жилья для военнослужащих и членов семей)
Щодо надання пільг з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей ( 2431/5/15-0116 ) (Относительно предоставления льгот из налога на прибыль инвесторам строительства жилья для военнослужащих и членов их семей)
Щодо правомірності надання пільг по податку на прибуток ( 1174/5/15-0116 ) (Относительно правомерности предоставления льгот по налогу на прибыль)
Щодо інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців ( 15-0417/10-5037 ) (Относительно инвестирования строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
Щодо податку на додану вартість ( 6687/11/16-1118 ) (Относительно налога на добавленную стоимость)
Щодо податку на додану вартість ( 10366/10/16-1220-8 ) (Относительно налога на добавленную стоимость)
Щодо надання пільг на суму коштів та матеріальних активів, спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, з податку на прибуток ( 753/7/15-0117 ) (Относительно предоставления льгот на сумму средства и материальных активов, направленных на строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, из налога на прибыль)
Щодо сплати ПДВ Управлінням капітального будівництва ( 13673/11/16-1220-13 ) (Относительно уплаты НДС Управлением капитального строительства)
Стосовно правомірності отримання пільг з податку на прибуток підприємствам, які додатково притягуються для інвестування будівництва житла для військовослужбовців ( 1623/6/15-0116 ) (Относительно правомерности получения льгот из налога на прибыль предприятиям, которые дополнительно притягиваются для инвестирования строительства жилья для военнослужащих)
Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з будівництва житла ( 6342/7/16-1218 ) (Относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость операций из строительства жилья)
Про податок на додану вартість ( 7703/6/16-1215-26 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про надання пільг з податку на прибуток ( 1400/7/15-0117 ) (О предоставлении льгот из налога на прибыль)
Про внесення змін до листа ДПА України від 05.02.2001 N 1400/7/15-0017 ( 1764/7/15-0117 ) (О внесении изменений в письмо ГНА Украины от 05.02.2001 N 1400/7/15-0017)
Про податок на додану вартість ( 6018/7/16-1217 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про надання податкових пільг інвесторам будівництва та придбання житла для військовослужбовців ( 15-0114А/10-1175 ) (О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
Щодо направлення коштів від надходження податків від реалізації нафтопродуктів, виготовлених з нафти, що постачається Республікою Татарстан, на будування житла та вирішення інших соціальних проблем військовослужбовців в м.Севастополі ( 16-1116/11-8290 ) (Относительно направления средств от поступления налогов от реализации нефтепродуктов, изготовленных из нефти, которая поставляется Республикой Татарстан, на строительство жилья и решение других социальных проблем военнослужащих в г.Севастополе)
Про надання пільги з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців ( 1789/7/15-0117 ) (О предоставлении льготы из налога на прибыль инвесторам строительства жилья для военнослужащих)
Щодо отримання пільг з податку на прибуток ( 1546/6/15-0116 ) (Относительно получения льгот из налога на прибыль)
Щодо застосування підпункту 5.1.20 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 10452/7/16-1121 ) (Относительно применения подпункта 5.1.20 Закона Украины 'О налоге на добавленную стоимость')
Щодо методу визначення податкових зобов"язань по податку на додану вартість при виконанні підрядних будівельних робіт, зокрема електромонтажних робіт ( 836/6/16-1220-13 ) (Относительно метода определения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при выполнении подчинительных строительных работ, в частности электромонтажных работ)
Щодо отримання пільг з податку на прибуток ( 765/6/15-0116 ) (Относительно получения льгот из налога на прибыль)