Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Комітети та Комісії
Поиск 

Комітети та КомісіїПодразделы:

Список документов в категории

Название
ГОСТ 4610-49 Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный ( 4610-49 )
ГОСТ 4609-49 Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной. Одиночный с ручным насосом ( 4609-49 )
ГОСТ 9356-75. Рукави гумові для газової зварки і різання металів. Технічні умови (ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия)
ГОСТ 9812-74. Бітуми нафтові ізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 9812-74. Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия)
ГОСТ 7564-97. Прокат. Загальні правила відбору проб, заготівок і зразків для механічних і технологічних випробувань (ГОСТ 7564-97. Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний)
ГОСТ 961-89. Плитки кислототривкі і термокислотоупорные керамічні. Технічні умови (ГОСТ 961-89. Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия)
ГОСТ 9870-61. Цвяхи дротяні оцинковані для асбоцементной крівлі. Технічні умови (ГОСТ 9870-61. Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Технические условия)
Изоляторы керамические на напряжение до 1000 В. Общие технические условия. Изменение N 7 (ИУС 4-90) ( 7 )
Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования. Изменение N 3 (ИУС 11-90) ( 3 )
ГОСТ 27475-87 Составы влагозащитные и влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Метод определения влагозащитных свойств ( 27475-87 )
ГОСТ 16976-71 Покрытия лакокрасочные Метод определения степени меления ( 16976-71 )
Про затвердження Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд ( 151 ) (Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов мелиоративных систем и сооружений)
СНР-93. Збірник норм на ремонт меліоративних споруд (СНР-93. Сборник норм на ремонт мелиоративных сооружений)
РЕР-97. Збірник одиничних розцінок на ремонт меліоративних споруд (РЕР-97. Сборник единичных расценок на ремонт мелиоративных сооружений)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 2. Рабочие. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.)
Про ліцензування будівельної діяльності ( 6813 ) (О лицензировании строительной деятельности)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)
НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості ( 27.0-1.01-08 )
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів ( 0.00-1.22-08 )
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ( 0.00-1.02-08 )
НПАОП 63.23-1.03-08 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами ( 63.23-1.03-08 )
НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві взуття ( 19.3-1.01-08 )
НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості ( 0.00-3.15-08 )
НПАОП 63.23-1.02-08 Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації ( 63.23-1.02-08 )
НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості ( 31.0-3.01-08 )
ДНАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі ( 25.1-3.01-07 )
НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства ( 63.21-3.03-08 )
Про затвердження Вимог до організації та порядку введення АЕС в експлуатаці ( 108 ) (Об утверждении Требований к организации иd порядка введения АЭС в експлуатаці)
Про затвердження Порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ( 21 ) (Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности)
ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ( В.2.2-15-05 ) (ДБН В.2.2-15-2005. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения)
ДБН В.1.1-7-2002. пожежі. Пожежна безпеку об"єктів будівництва ( В.1.1-7-2002 ) (ДБН В.1.1-7-2002. пожара. Пожарная безопасность объектов строительства)
ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд ( А.2.2-4-2003 ) (ДБН А.2.2-4-2003. Положение об авторском наблюдении за строительством домов и сооружений)
ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне устаткування будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання ( В.2.5-20-2001 ) (ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение)
ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ( 360-92** ) (ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселенный.)
ДБН Д.2.2-1-99. Збірник 1. Земляні роботи. ( Д.2.2-1-99 ) (ДБН Д.2.2-1-99. Сборник 1. Земляные работы.)
ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок оформлення, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва ( А.2.2-3-2004 ) (ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства)
Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об"єкта), що будується, та технічний нагляд (Положение о заказчике в строительстве, дирекцию предприятия (объекта), что строится, и техническое наблюдение)
ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения)
Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000 ( 285 ) (Правила определение стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины ДБН Д.1.1-7-2000)
Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07) ( 331 ) (Об утверждении Правил выбора и применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (НПАОП 0.00-1.04-07))
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08) ( 53 ) (Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (НПАОП 0.00-4.01-08))
Про затвердження Правил безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів ( 41 ) (Об утверждении Правил безопасности для производств из изготовления и использования алюминиевой пудры, газо- и водорозпилених порошков алюминия и его сплавов)
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ( 132 ) (Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации вантажопідіймальних кранов)
Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ) ( 291 ) (Методика обследования газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП, ГРПБ, ИГРУ))
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці (Рекомендации относительно построения, внедрения и усовершенствования системы управления охраной труда)
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ( 53 ) (Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты)
Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства ( 55 ) (Об утверждении Типичного положения о комиссии по вопросам охраны труда предприятия)
Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом ( 142 ) (Об утверждении Правил охраны труда при переработке и сохранении аммиачной селитры насыпью)
Про затвердження Правил охорони праці для працівників шкіряного виробництва ( 136 ) (Об утверждении Правил охраны труда для работников кожного производства)
Про затвердження збірника ВБН Д.2.8-204.02-2004 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів" ( 42 ) (Об утверждении сборника ВБН Д.2.8-204.02-2004 "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонт пассажирских и грузовых лифтов")
Про затвердження збірників ВБН Д.2.7-204.01-2003, Д.2.8-204.01.01-2003, Д.2.8-04.01.02-2003, Д.2.8-204.01.03-2003, Д.2.8-204.01.04-2003, Д.2.8-204.01.05-2003 ( 5 ) (Об утверждении сборников ВБН Д.2.7-204.01-2003, Д.2.8-204.01.01-2003, Д.2.8-04.01.02-2003, Д.2.8-204.01.03-2003, Д.2.8-204.01.04-2003, Д.2.8-204.01.05-2003)
ВБН. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи (скасовано) (ВБН. Указания относительно применения сметных норм и единичных расценок на ремонтно-строительные работы (отменено))
СНиРр-93. Загальні положення по застосуванню кошторисних норм і розцінок на ремонтно-будівельні роботи (відмінений) (СНиРр-93. Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы (отменен))
Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду ( 59 ) (Типичные нормы времени и нормы обслуживания для рабочих и производственного персонала, занятым удержанием жилого фонда)
Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України ( 30 ) (Об утверждении Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и канализаци населенных пунктов Украины)
Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України ( 135 ) (Об утверждении Положения о системе технического обслуживания, ремонта и реконструкции обитаемых зданий в городах и поселках Украины)
Про затвердження Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків ( 52 ) (Об утверждении Правил оценки физического сноса жилых домов)
Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України ( 30 ) (Об утверждении Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины)
Інструкція з планування, обліку і калькуляції собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства ( 24 ) (Инструкция из планирования, учета и калькуляции себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)