Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Інструктивні листи


Список документов в категории

Название
"Щодо Договорів пайової участі в будівництві" ( 12/14-874 ) ("Относительно Договоров долевого участия в строительстве")
"Стосовно підвищення експлуатаційної надійності будівель і споруд" ( 11/21-326 ) ("Относительно повышения эксплуатационной надежности зданий и сооружений")
Щодо проведення перевірок програмних комплексів ( 12/19-2-9/11-4733 ) (Относительно проведения проверок программных комплексов)
"Щодо започаткування нового механізму фінансової підтримки завершення будівництва об"єктів інфраструктури розміщення шляхом залучення кредитних ресурсів банків" ( 12/19-2-9/5-1497 ) ("Относительно начинания нового механизма финансовой поддержки завершения строительства объектов инфраструктуры размещения путем привлечения кредитных ресурсов банков")
"Про необхідність проведення державної екологічної експертизи проектів будівництва об"єктів" (9/15-979 вот "О необходимости проведения государственной экологической экспертизы проектов строительства объектов")
"Щодо відповідності терміна "червоні лінії" терміну "смуги відведення" ( 10/23-97 ) ("Относительно соответствия термина "красные линии" термина "полосы отвода")
"Щодо можливості застосування Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонтові приміщень, будинків, споруд" ( 9/8-457 ) ("Относительно возможности применения Примерного перечня услуг по удержание домов и сооружений и территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений")
"До уваги користувачів ДБН 360-92**" (витяг) ( 10/23-1196 ) ("К вниманию пользователей ДБН 360-92**" ())
"Щодо вимог до внутрішнього опорядження в житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов "/ПЕРЕЛІК вимог до внутрішнього опорядження та обладнання квартир і приміщень зага ( 11/23-1094 ) ("Относительно требований к внутреннему снаряжению в жилых домах для граждан, которые соответственно законодательству требуют улучшения жилых условий"/ПЕРЕЧЕНЬ требований к внутреннему снаряжению и оснащению квартир и помещений)
"Про неухильне виконання законодавчих норм щодо пайової участі замовника в розвитку інфраструктури населених пунктів" ( 12/10-848 ) ("Про неуклонное выполнение законодательных норм относительно долевого участия заказчика в развития инфраструктуры населенных пунктов")
"Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення упорядкую для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах земельної ділянки, відведеної під будівництво об"єктів містобудування, крім доз ( 22/9-4131 ) ("Относительно необходимости получения разрешений, в том числе ордеров на нарушение благоустройства для выполнения строительных (подготовительных) работ в границах земельного участка, отведенной под строительство объектов градостроительства, кроме доз)
"Щодо наказові Мінрегіонбуду України від 13.07.2009 N 285 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України на 2010 рік" ( 9/11-1025 ) ("Относительно приказа Минрегионстроя Украины от 13.07.2009 N 285 "Про прогнозные среднегодовые показатели опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2010 год")
"Щодо нормативного визначення "Об"єкт житлового будівництва" ( 8/2-464 ) ("Относительно нормативного определения "Объект жилищного строительства")
"До врахування в кошторисній документації вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання та придатних для повторного використання на об"єкті будівництва" ( 10/2-9 ) ("К учету в сметной документации стоимости материальных ресурсов, полученных от разборки и пригодных для повторного использования на объекте строительства")
"Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фондові станом на 1 січня 2009 року" ( 9/11-614 ) ("Об утверждение индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда состоянием на 1 января 2009 года")
"Щодо заходів з підвищення енергоефективності, методичний-методичного-нормативно-методичного забезпечення питань енергозбереження в будівельному комплексі" ( 11/16-62 ) ("Относительно мероприятий из повышения енергоефективності, нормативно-методического обеспечения вопросов энергосбережения в строительном комплексе")
"Стосовно розгляду звернення інвесторів щодо погоджень вимушених відступів від вимог нормативних документів у частині влаштування автономних котелень" ( 11/15-459 ) ("Относительно рассмотрения обращения инвесторов относительно согласований вынужденных отступлений от требований нормативных документов в части устройства автономных котельных")
"Щодо надання документів до Мінрегіонбуду для розгляду матеріалів Міжвідомчою робочою групою з питань добудови об"єктів недовершеного житлового будівництва" ( 8/5-395 ) ("Относительно предоставления документов к Мінрегіонбуду для рассмотрения материалов Межведомственной рабочей группой по вопросам достройки объектов незавершенного жилищного строительства")
"Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління." ( 2/6-701 ) ("Об ориентировочных удельных показателях подсчета площади домов управления.")
"Про оплату за приєднання об"єктів будівництва до електромереж" ( 9/10-217 ) ("Об оплате за присоединение объектов строительства к электросетям")
"Про застосування положень ухвали Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N40" ( 12/6-429 ) ("О применении положений постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2007 N40")
"Індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 липня 2008 року" ( 9/8-449 ) ("Индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 июль в 2008 году")
"Щодо нормативних документів, призначених для застосування у галузі будівництва" ( 12/8-537 ) ("Относительно нормативных документов, предназначенных для применения в отрасли строительства")
18.12.2007, 16/253 06.12.2007(витяг). "Стосовно надання роз"яснень до чинного законодавства з питань фінансування об"єктів будівництва" ( 16/4-418 ) (18.12.2007, 16/253 06.12.2007(вытянул). "Относительно предоставления разъяснений к действующему законодательству по вопросам финансирования объектов строительства")
"Про наказ Мінрегионстроя України від 24.04.2008 N 185 "Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України" ( 9/8-111 ) ("О приказе Минрегионстроя Украины от 24.04.2008 N 185 "о показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
"Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва і опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення за станом на 1 200 квітня ( 9/8-104 ) ("Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредованной стоимости строительства объектов социального назначения по состоянию на 1 апреля 200)
"Про індекси і показники визначення кошторисної вартості проектно-дослідницьких робіт" ( 7/8-295 ) ("Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ")
"Про наказ 27.02.2008 N 100 "Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлової фундації за станом на 1 січень 2008 року" ( 7/8-250 ) ("О приказе 27.02.2008 N 100 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2008 года")
"Про наказ Мінрегіонбуду України від 22.01.2008 N 31 "Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України" ( 7/8-67 ) ("О приказе Минрегионстроя Украины от 22.01.2008 N 31 "о показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
"Щодо наказу Держбуду України від 27.12.2007 N 389" ( 7/8-66 ) ("Относительно приказа Госстроя Украины от 27.12.2007 N 389")
"Про нормативну базу по праці і професійній класифікації в будівництві на 2005 -2010 роки" ( 8/8-137 ) ("О нормативной базе по труду и профессиональной классификации в строительстве на 2005 -2010 годы")
7/8 "Про використовування кошторисних норм на нові технології і матеріали в будівництві" ( -880 ) (7/8 "Об использовании сметных норм на новые технологии и материалы в строительстве")
"О рассмотрении программного комплекса "Проект-ХХІ". ( 7/10-798 ) ("О рассмотрении программного комплекса "Проект-ХХI".)
"Об осуществлении архитектурно-строительного контроля (надзора) работ" ( 2/3-581 )
Про розгляд програмного комплексу "Кошторис -Лідер ПВР". ( 7/10-598 ) (О рассмотрении программного комплекса "Смета -Лидер ПИР".)
"Об определении стоимости разработки технической документации на АСУ ТП" ( 7/364 )
"Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.08.07 N 138" ( 7/8-583 ) ("О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 09.08.07 N 138")
"Про подання інформації щодо рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності" ( 7/10-364 ) ("О представлении информации относительно уровня загальновиробничих расходов за результатами деятельности")
"Про показники опосередкованої вартості споруди житла по регіонах України" ( 7/8-338 ) ("О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины")
"Про прогнозну середньорічну опосередковану вартість споруди житла по регіонах України на 2008 рік" ( 7/8-254 ) ("О прогнозной среднегодовой опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2008 год")
"Про індекси і показники визначення кошторисної вартості проектно-дослідницьких робіт" ( 7/8-243 ) ("Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ")
"Всеукраїнській молодіжній організації "Молодь проти корупції" ( 20/3-362-1-2 ) ("Всеукраинской молодежной организации "Молодежь против коррупции")
"Щодо визначення вартості спорудження житла" ( 7/5-1270 ) ("Относительно определения стоимости сооружения жилья")
"Про наказ 05.03.2007 N 76 "Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлової фундації за станом на 1 січень 2007 року" ( 7/8-253 ) ("О приказе 05.03.2007 N 76 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2007 года")
"Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження (за скороченнями -РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП" ( 11/4-212 ) ("Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения (за сокращениями -РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП")
"Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження Керівникам базових організацій Мінбуду України" ( 11/9-128 ) ("Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения Руководителям базовых организаций Минбуду Украины")
"Про затвердження Галузевих норм часу на деякі види будівельних робіт" ( 8/8-1195 ) ("Об утверждении Отраслевых норм времени на некоторые виды строительных работ")
"Про затвердження змін до розділів 1, 2 і 4 Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників "Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64) ( 8/8-1194 ) ("Об утверждении изменений к разделам 1, 2 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (Выпуск 64))
"Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 1 жовтня 2006 року)" ( 10/8-1120 ) ("О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины (рассчитаны состоянием на 1 октябрь в 2006 году)")
"Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва станом на 1 жовтня 2006 року" ( 10/8-1118 ) ("Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства состоянием на 1 октябрь в 2006 году")
"Щодо статистичної звітності будівельних організацій" ( 11/8-198 ) ("Относительно статистической отчетности строительных организаций")
Повідомлення від "Про затвердження прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік" (Сообщение от "Об утверждении прогнозных среднегодовых показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2007 год")
"Щодо статусу методичних рекомендацій по формуванню собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Держбуду України від 16.02.2004 р. N 30" (витягання) ( 8/8-768 ) ("Относительно статуса методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ, утвержденных приказом Госстроя Украины от 16.02.2004 г. N 30" (извлечение))
Щодо доцільності проведення семінарів, пов"язаних з розповсюдженням програмних комплексів з визначення вартості будівництва, до здійснення їх комплексної перевірки Мінрегіонбудом ( 12/19-2-9/11-450 ) (Относительно целесообразности проведения семинаров, связанных с распространением программных комплексов из определения стоимости строительства, к осуществлению их комплексной проверки Минрегионбудом)
Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2009 року ( 12/19-2-9/11-2810 ) (Об индексах изменения стоимости состоянием на 1 октябрь в 2009 году)
Щодо визначення розміру кошторисного прибутку за порядком, передбаченим зміною N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 12/19-2-9/11-15 ) (Относительно определения размера сметной прибыли за порядком, предусмотренным изменением N 6 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Про взаємовідносини генпідрядника та субпідрядників ( 12/14-728 ) (О взаимоотношениях генподрядчика и субподрядчиков)
Про порядок розробки та затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм ( 9/11-1005 ) (О порядке разработки и утверждения индивидуальных ресурсных элементных сметных норм)
Щодо положень Переліку об"єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов"язковим ( 9/11-1063 ) (Относительно положений Перечня объектов, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным)
Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2009 року ( 9/11-1028 ) (Об индексах изменения стоимости состоянием на 1 июль в 2009 году)
Про порядок проведення державної експертизи проектів будівництва ( 9/11-1001 ) (О порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства)
Про визначення вартості матеріальних ресурсів при обчисленні вартості будівництва в умовах подолання фінансової кризи ( 9/11-750 ) (Об определении стоимости материальных ресурсов при вычислении стоимости строительства в условиях преодоления финансового кризиса)
Щодо визначення вартості будівництва в умовах подолання фінансової кризи ( 9/11-523 ) (Относительно определения стоимости строительства в условиях преодоления финансового кризиса)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 травня 2009 року ( 9/11-705 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 май в 2009 году)
Про вартість матеріальних ресурсів при визначенні вартості будівництва ( 9/11-284 ) (О стоимости материальных ресурсов при определении стоимости строительства)
Про розповсюдження та використання офіційних видань нормативних документів Мінрегіонбуду України ( 13/18-284 ) (О распространении и использовании официальных изданий нормативных документов Минрегионбуду Украины)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 січня 2009 року ( 9/11-153 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2009 году)
Щодо питання проведення технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на машиномісця у вбудованих в житлових і нежитлових будинках автостоянках (паркінгах) ( 11/6-1010 ) (Относительно вопроса проведения технической инвентаризации и регистрации прав собственности на машиномісця во встроенных в жилых и нежилищных домах автостоянках (паркінгах))
Про надання місцевим органам виконавчої влади та органам самоврядування методичних рекомендацій щодо визначення ступеня пошкодження нерухомого майна громадян ( 11/7-885 ) (О предоставлении местным органам исполнительной власти и органам самоуправления методических рекомендаций относительно определения степени повреждения недвижимого имущества граждан)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 жовтня 2008 року ( 9/8-900 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 октябрь в 2008 году)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 470 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день ( 297 ) (Об индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
Про визначення додаткових витрат, пов"язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди ( 9/8-286 ) (Об определении дополнительных расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды)
Щодо включення до загальної вартості робіт вартості обладнання, що монтується ( 9/16-190 ) (Относительно включения к общей стоимости работ стоимости оборудования, что монтируется)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 185 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)