Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства
Поиск 

МіністерстваПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про введення в дію нових нормативів опору теплопередачі огороджуючих конструкцій житлово-цивільних будинків і споруд для нового будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів ( 247 ) (О введении в действие новых нормативов сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций жилищно-гражданских домов и сооружений для нового строительства, реконструкций и капитальных ремонтов)
Угода про співробітництво між Міністерством України у справах будівництва і архітектури та Міністерством територіального планування і будівництва республіки Польща (Соглашение о сотрудничестве между Министерством Украины в делах строительства и архитектуры и Министерством территориального планирования и строительства республики Польша)
Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Міністерством житлового будівництва Данії (Меморандум о взаимопонимании между Министерством Украины в делах строительства и архитектуры и Министерством жилищного строительства Дании)
Угода про співробітництво між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Міністерством суспільних робіт та улаштування території Румунії (Соглашение о сотрудничестве между Министерством Украины в делах строительства и архитектуры и Министерством общественных работ и устроение территории Румынии)
Норми технологічного проектування млинових підприємств ( 03-89 ) (Нормы технологического проектирования мельничных предприятий)
ВСН 210-80. Інструкція по монтажу ліфтів (ВСН 210-80. Инструкция по монтажу лифтов)
ВСН 182-81. Інструкція по глибинному ущільненню водонасичених піщаних підстав (ВСН 182-81. Инструкция по глубинному уплотнению водонасыщенных песчаных оснований)
Об'єкти газової і нафтової промисловості, виконані із застосуванням блокових і блоково-комплектних пристроїв. Норми технологічного проектування ( 01/87/04-84 ) (Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования)
Временные указания по применению синтетических нетканых материалов при строительстве грунтовых дорог и оснований под кусты скважин в условиях Западной Сибири
Нефтяная промышленность ( Раздел 2 )
Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности ( 116-85 )
Правила пожарной безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих предприятий ( 119-81 )
ГОСТ 18124-95. Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови. (В Україні ДСТУ Б В.2.7-52-96) ( 18124-95 ) (ГОСТ 18124-95. Листы асбестоцементные плоские. Технические условия. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-52-96))
Норми технологічного проектування підприємств хлібопекарської промисловості. Частина II. Пекарні ( 02-92 ) (Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть II. Пекарни)
Норми технологічного проектування підприємств хлібопекарської промисловості. Частина I. Хлібозаводи ( 02-92 ) (Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть I. Хлебозаводы)
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 1. (ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных coopужений. Часть 1.)
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 2. (ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть 2.)
ВСН 205-87. Проектування земляного полотна залізниць з глинистих грунтів із застосуванням геотекстиля (ВСН 205-87. Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля)
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 3. (ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть 3.)
ВСН 182-91. Норми на вишукування дорожньо-будівельних матеріалів, проектування і розробку притрассовых кар"єрів для автодорожнього будівництва (ВСН 182-91. Нормы на изыскания дорожно-строительных материалов, проектирование и разработку притрассовых карьеров для автодорожного строительства)
ВСН 179-85. Інструкція по рекультивації земель при будівництві трубопроводів (ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов)
Дополнение к ВСН 009-88. Электрохимическая защита кожухов на переходах трубопроводов под автомобильными и железными дорогами
Инструкция по совмещенному строительству вдольтрассовых ЛЭП 6-10 кВ магистральных трубопроводов ( 195-86 )
Протипожежні норми проектування об'єктів Західно-сибірського нафтогазового комплексу ( 03/170/567-87 ) (Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса)
Норми технологічного проектування магістральних нафтопроводів ( 2-86 ) (Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов)
Плиты огнеупорные теплоизоляционные из муллитокремнеземистой ваты на глинистой и органической связках. Изменение N 1 ( 1 )
ГОСТ 21.603-80. СПДС. Зв"язок і сигналізація. Робочі креслення ( 21.603-80 ) (ГОСТ 21.603-80. СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи)
Часть I. Строительство и ремонт воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей
Том 1. Міські і сільські телефонні мережі ( 112-92 ) (Том 1. Городские и сельские телефонные сети)
Предприятия почтовой связи и Роспечати. ч.2 ( 311-86 )
Предприятия почтовой связи и Роспечати. ч.1 ( 311-92 )
Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и электропитающих устройств. ( 600-IV-87 )
Норми витрат води споживачів систем сільськогосподарського водопостачання ( Н-97 ) (Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения)
СНіП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Будівельні норми і правила. Правила виробництва і приймання робіт. Техніка безпеки в будівництві (НПАОП 45.2-7.02-80) ( III-4-80* ) (СНиП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (НПАОП 45.2-7.02-80))
СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди. Підстави і фундаменти ( 3.02.01-87 ) (СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты)
ГОСТ 18105-86. Бетони. Правила контролю міцності ( 18105-86 ) (ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности)
Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения ( Сборник 47 )
Горно-вскрышные работы ( Сборник 02 )
Берегоукрепительные работы ( Сборник 42 )
Деревянные конструкции гидротехнических сооружений ( Сборник 40 )
ГОСТ 30290-94. (В Україні-ДСТУ б В.2.7-41-95) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем ( 30290-94 ) (ГОСТ 30290-94. (В Украине-ДСТУ Б В.2.7-41-95) Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем)
СНиП 2.05.02-85. Зміна N 4 (відмінений) ( 2.05.02-85 ) (СНиП 2.05.02-85. Изменение N 4 (отменен))
СНіП ІІ-7-81*. Будівництво в сейсмічних районах. (Відмінений згідно наказу Мінбуда України N 282 від 23.08.06) ( II-7-81* ) (СНиП ІІ-7-81*. Строительство в сейсмических районах. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06))
Норми технологічного проектування підприємств по забезпеченню нафтопродуктами (нафтобаз) ( 5-95 ) (Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз))
Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день ( 297 ) (Об индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 144 ) (Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Планування і забудова сільських поселень ДБН Б.2.4-1-94 ( 6 ) (Планирование и застройка сельских поселений ДБН Б.2.4-1-94)
Щодо обчислення витрат на зведення та розбирання тимчасових титульних будівель і споруд ( 9/5-222 ) (Относительно вычисления расходов на сводку и разборку временных титульных зданий и сооружений)
Щодо визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 7/8-444 ) (Относительно определения стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 36 ) (Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день ( 9/8-375 ) (Об индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
Про затвердження ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки і споруди. Готелі" ( 340 ) (Об утверждении ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки и сооружения. Готелі")
Про проект ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі" ( 143 ) (О проекте ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі")
Про затвердження усереднених показників вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві ( 94 ) (Об утверждении усредненных показателей стоимости человеко-часа за разрядами работ в строительстве)