Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ


Список документов в категории

Название
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Инструкция по охране труда для уборщиков производственных и служебных помещений
Інструкція з охорони праці під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин
ТОИ Р-153-005-97 Типовая инструкция по охране труда по обращению с жидкими и твердыми радиоактивными отходами на загрязненной искусственными радионуклидами местности ( Р-153-005-97 )
Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для рабочих при механизированной уборке снега
Инструкция по охране труда для дворника
Типовая инструкция по охране труда провизора-аналитика и провизора-технолога, осуществляющих контроль качества лекарственных средств
Типовая инструкция по охране труда санитарки-мойщицы, осуществляющей мытье аптечной посуды
Типовая инструкция по охране труда фасовщика, осуществляющего расфасовку лекарственных средств
Типовая инструкция по охране труда фармацевта и младшего фармацевта, осуществляющих безрецептурный отпуск готовых лекарственных средств, предметов санитарии и гигиены, ухода за больными, лекарственных трав и других медицинских изделий
Типовая инструкция по охране труда провизора-технолога, осуществляющего прием рецептов и отпуск лекарственных средств по рецептам врачей
Інструкція з охорони праці для двірника
Інструкція з охорони праці для прибиральника виробничих приміщень
Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар’єрах
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу
Типовые правила пожарной безопасности для больниц, клиник, поликлиник, родильных домов, диспансеров, детских яслей, домов ребенка, санаториев, домов отдыха, аптек, аптечных складов, галеновых производств и других учреждений здравоохранения
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам; Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок
СанПиН 4015-85 Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятия (организации) ( 4015-85 )
Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам
НПАОН 00.0-7.01-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах ( 00.0-7.01-86 )
СП 1963-79 Правила по охране труда работников дезинфекционного дела и по содержанию дезинфекционных станций, дезинфекционных отделов, отделений профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических станций, отдельных дезинфекционных установок ( 1963-79 )
Типове положення про структуру управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами
Про введення оперативного контролю за станом охорони праці в установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ України
Положення про службу охорони праці системи міністерства охорони здоров'я України
Инструкция по производству маркшейдерских работ
Временная инструкция по уничтожению взрывчатых материалов
Методические указания по составлению планов ликвидации аварий. К § 13 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом
Технологическая инструкция по ведению взрывных работ при разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых открытым способом
РТМ 204 УССР 068-82 Знаки безопасности для системы жилищно-коммунального хозяйства УССР ( ТМ 204 УССР 068-82 )
Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами
Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю
ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи
Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю
МВК 2.2.4.4.036-99 Порядок впровадження ДСанПіНу «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання». Методичні вказівки з методів контролю ( 2.2.4.4.036-99 )
Лист від 16.01.2007 р. N 18-07-1 У порядку надання методичної допомоги ( від 16.01.2007 р. N 18-07-1 )
ТОИ Р-153-005-97 Типовая инструкция по охране труда по обращению с жидкими и твердыми радиоактивными отходами на загрязненной искусственными радионуклидами местности ( Р-153-005-97 )