Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


ДНАОП 1.1.23-1.06-02 ПРАВИЛА безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) ( 1.1.23-1.06-02 ) (ДНАОП 1.1.23-1.06-02 ПРАВИЛА безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС))

Название (рус.) ДНАОП 1.1.23-1.06-02 ПРАВИЛА безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 1.1.23-1.06-02
Дата принятия 29.07.2002
Дата внесения изменений 01.01.1970
Рег. номер в Минюсте 369
Дата регистрации в Минюсте 29.07.2002
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та соціальної

політики України

29.07.2002  N 369

ПРАВИЛА

безпечної експлуатації та обслуговування обладнання

автомобільних газонаповнювальних компресорних

станцій (АГНКС)

ДНАОП 1.1.23-1.06-02

           1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1 Галузь застосування

  Правила безпечної експлуатації та  обслуговування  обладнання

автомобільних  газонаповнювальних  компресорних  станцій  (АГНКС)

(далі - Правила) поширюються на всіх  працівників,  які  виконують

роботи  щодо налагодження,  ремонту,  технічного діагностування та

експлуатації   обладнання   автомобільних   газонаповнювальних

компресорних станцій (АГНКС).

  Ці  Правила  встановлюють  вимоги  безпечної  експлуатації та

обслуговування обладнання АГНКС.

  1.2 Нормативні посилання

  Перелік  нормативних  документів, на які є посилання в тексті

Правил і дотримання вимог яких є обов'язковим під час експлуатації

та  обслуговування  обладнання АГНКС, наведений у додатку 1 до цих

Правил.

  1.3 Скорочення

------------------------------------------------------------------

|АГНКС   |- автомобільна газонаповнювальна компресорна     |

|                 |станція;                                                                         |

|-----------+----------------------------------------------------|

|ПЛАС    |- план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій |

|               |і аварій;                                                                            |

|-----------+----------------------------------------------------|

|ППР       |- планово-попереджувальний ремонт;          |

|-----------+----------------------------------------------------|

|ЛЗР        |- легкозаймиста рідина;               |

|-----------+----------------------------------------------------|

|НКМС    |- нижня концентраційна межа спалахування;      |

|-----------+----------------------------------------------------|

|ЕТЦ       |- експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці;  |

|-----------+----------------------------------------------------|

|ГДВК    |- граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація;  |

|-----------+----------------------------------------------------|

|СКУР    |- система контролю, управління та регулювання;    |

|-----------+----------------------------------------------------|

|КВП       |- контрольно-вимірювальні прилади;          |

|-----------+----------------------------------------------------|

|АПО      |- апарат повітряного охолодження;          |

|-----------+----------------------------------------------------|

|ПАГЗ    |- пересувний автогазозаправник;           |

|-----------+----------------------------------------------------|

|ГЗК        |- газозаправна колонка;               |

|-----------+----------------------------------------------------|

|КУ         |- компресорна установка.                          |

------------------------------------------------------------------

            2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

  2.1 Організація роботи з охорони праці

  2.1.1  Організація  роботи  з  охорони  праці  та контролю за

безпечним  веденням  технологічних  процесів  на АГНКС виконується

відповідно до  вимог  ДНАОП  0.00-4.21-93  (  z0140-93  )  "Типове

положення про   службу  охорони  праці",  ДНАОП  0.00-4.09-93

(  z0141-93  )  "Типове  положення  про  комісію  з питань охорони

праці",  ДНАОП  0.00-4.11-93  (  z0018-94  ) "Типове положення про

роботу  уповноважених трудових колективів з питань охорони праці",

НАОП  1.1.23-4.01-84  "Єдина  система  управління охороною праці в

газовій  промисловості"  (ЄСУОП  ГП),  галузевих  та  міжгалузевих

нормативних  актів  про  охорону праці, технологічних регламентів,

інструкцій за видами робіт та цих Правил.

  2.1.2  На основі цих Правил, чинних державних міжгалузевих та

галузевих  нормативних  актів  про  охорону  праці,  примірних

інструкцій,   технологічних   регламентів   та   технологічної

документації  з  урахуванням  конкретних умов виробництва та вимог

безпеки,  викладених  в  експлуатаційній та ремонтній документації

підприємств-виробників  обладнання,  що знаходиться в експлуатації

на  конкретній  АГНКС,  розробляються  інструкції за професіями та

видами  робіт  з  охорони  праці  та  виробничі  інструкції  з

експлуатації обладнання АГНКС, які діють у межах підприємства.

  Технологічні  регламенти  заправлення  автомобілів  стисненим

природним газом на АГНКС розробляються для кожної конкретної АГНКС

на   основі  Типових  технологічних  регламентів  заправлення

автомобілів стисненим природним газом на АГНКС з відповідним типом

обладнання.

  2.1.3  Порядок  розроблення,  узгодження,  затвердження  та

перегляду  інструкцій  з охорони праці, а також їх побудова, зміст

та  оформлення  повинні  відповідати  вимогам  ДНАОП  0.00-4.15-98

( z0226-98 ) "Положення про розробку інструкцій з охорони  праці".

Розроблення,  узгодження  і  затвердження інструкцій,  що діють на

підприємстві, здійснюються   згідно   з   ДНАОП   0.00-8.03-93

( z0020-94  )  "Порядок  опрацювання  і  затвердження  власником

нормативних актів, що діють на підприємстві".

  2.1.4  Інструкції,  що  діють  на  підприємстві,  повинні

знаходитись  у  виробничих  приміщеннях  на робочих місцях, з ними

повинен  бути  ознайомлений  під  особистий  підпис  обслуговуючий

персонал.

  2.1.5  Перелік  інструкцій,  що  є  обов'язковими  для АГНКС,

затверджується   роботодавцем.   Комплект  інструкцій,  згідно

затвердженого переліку, знаходиться у начальника АГНКС та в службі

охорони праці підприємства.

  2.1.6  На  кожній  АГНКС,  відповідно  до  ДНАОП 0.00-4.33-99

( z0424-99  )  "Положення  щодо  розробки  планів  локалізації  та

ліквідації аварійних ситуацій і аварій",  повинен бути розроблений

та  затверджений  головним  інженером  підприємства  або посадовою

особою,  на  яку  покладено  виконання  його  обов'язків,  план

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

  2.1.7  На  кожній  АГНКС затверджується перелік місць, в яких

періодично,  згідно  діючої  інструкції,  здійснюється  контроль

повітря  робочої  зони  на  вміст  шкідливих  і  вибухонебезпечних

речовин (газів, пари).

  2.1.8  Газ,  що надходить на АГНКС із зовнішніх газопроводів,

повинен  відповідати  вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные

для  промышленного  и коммунально-бытового назначения. Технические

условия" і  мати  максимальну  вологість  0,009  г/куб. м   та

інтенсивність запаху  за  об'ємної  частки 1 %  у повітрі не менше

3 балів.

  Стиснений  природний  газ для заправлення автомобілів повинен

відповідати  вимогам ГОСТ 27577-87 "Газ природный топливный сжатый

для  газобаллонных  автомобилей.  Технические  условия",  тобто

максимальний  тиск  газу  в  балонах автомобіля складає 19,62 МПа,

температура, газу, що заправляється в балон, - не вище 40 град. C;

вміст механічних домішок у  газі  -  не  більше  0,001  г/куб.  м;

температура точки роси газу за вологою та тиском 19,62 МПа - мінус

30 град. C.

  2.1.9 Експлуатація систем життєзабезпечення та технологічного

обладнання  АГНКС  здійснюється відповідно до вимог чинних Правил,

будівельних  норм,  технологічних  регламентів  та  виробничих

інструкцій.

  2.1.10  Працівники  під час роботи забезпечуються спецодягом,

спецвзуттям  та  засобами  індивідуального  захисту  відповідно до

вимог  ДНАОП 0.05-3.24-80 "Типові галузеві норми безплатної видачі

спецодягу,  спецвзуття  та  інших  засобів індивідуального захисту

працівників  нафтової  і газової промисловості" або розробленого у

його розвиток.

  2.1.11  Модернізація  чи вдосконалення обладнання АГНКС, його

вузлів  чи  деталей  дозволяється тільки відповідно до розробленої

технічної  документації,  що узгоджена з відповідним підприємством

чи  організацією  (підприємство-виробник,  розробник  обладнання,

проектна  організація  чи  спеціалізована  організація,  що  має

відповідні ліцензії на право проведення узгодження).

  Внесені технічні зміни повинні фіксуватись в експлуатаційному

формулярі  (паспорті)  на відповідне обладнання, вузол чи деталь з

прикладанням  узгодженої  та  затвердженої документації на внесені

зміни.

  2.1.12  Огляди,  ремонти,  ревізії  та  інші  роботи  на

технологічному   обладнанні   здійснюються   згідно   графіка

планово-попереджувальних   ремонтів   (ППР),  затвердженого  у

встановленому  порядку.  Обсяги  цих  робіт визначаються на основі

інструкцій  з  експлуатації  підприємств-виробників,  вимог  інших

нормативних документів. Результати виконаних робіт за графіком ППР

фіксуються у спеціальному журналі з описом обсягу виконаних робіт,

дати,  складу  бригади  та  відповідального  за їх виконання. Крім

того,  результати  ремонтів  обладнання  фіксуються  в  ремонтних

формулярах (паспортах, якщо це передбачено їхньою формою) тощо.

  2.2 Організація навчання та вимоги до персоналу

  2.2.1 Організація навчання та перевірка знань персоналу АГНКС

з  охорони праці виконується відповідно до положень про навчання з

питань охорони  праці,  розроблених  на  підприємстві  на  основі

ДНАОП 0.00-4.12-99  (  z0248-99 ) "Типове положення про навчання з

питань охорони праці" з урахуванням специфіки виробництва та вимог

державних  міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону

праці та затверджених наказами керівників.

  На  підприємстві формуються плани-графіки проведення навчання

та  перевірки  знань  з питань охорони праці, з якими повинні бути

ознайомлені працівники.

  2.2.2  Відповідальність  за організацію і здійснення навчання

та  перевірки  знань  з  питань  охорони  праці  покладається  на

керівника  підприємства,  в  структурному  підрозділі (АГНКС) - на

начальника АГНКС, а контроль - на службу охорони праці.

  2.3 Утримання території та виробничих приміщень

  2.3.1  Територія  АГНКС,  на  якій  розташовані  зовнішні

технологічні   установки   (крім   газозаправних   колонок),

огороджується.  Вхід  на  огороджену територію стороннім особам не

дозволяється.  За відсутності штатного огородження території АГНКС

не експлуатується.

  2.3.2  Територія  АГНКС  повинна  утримуватися  в  належному

технічному  і  санітарно-гігієнічному  стані.  Для  закріплення

грунтового  покриття  від  вивітрювання  й  розмивання  необхідно

висаджувати декоративні рослини. Із зовнішньої сторони на відстані

3  м  від  огорожі  АГНКС,  періодично,  за  необхідності,  слід

викошувати трав'янисту рослинність. Проїзди і проходи повинні бути

вільними  для  руху,  не  мати  ям, канав, провалів. У зимовий час

проїзди  та  проходи,  а  також  кришки  пожежних гідрантів і люки

пожежних водоймищ (резервуарів), зовнішні сходи будівель та споруд

повинні очищатись  від  снігу  та  льоду,  а  в  необхідних

випадках - посипатись піском.

  2.3.3   Ділянки  території  для  проїзду  автомобільного

транспорту, а також ділянки, що прилягають до приміщень та споруд,

повинні  мати  тверде  покриття.  Вільні ділянки території повинні

бути озеленені відповідно до вимог проекту на АГНКС.

  2.3.4  На  території  та  в  приміщеннях  АГНКС  повинні бути

установлені  знаки  безпеки  відповідно  до  ДНАОП  1.1.23-2.03-01

"Знаки  безпеки  для  підприємств  газової  промисловості" та ГОСТ

12.4.026-76* "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности":

  "Забороняється користуватись     відкритим     вогнем";

"Забороняється   палити";   "Вхід   (прохід)   заборонений",

"Забороняється  користуватись  електронагрівальними  приладами",

"Забороняється будь-яке обслуговування та ремонт  автотранспортних

засобів  на  території  АГНКС",  "Забороняється  обслуговувати  та

ремонтувати  автотранспортні  засоби  в  заправному  боксі",  інші

заборонні знаки;

  "Обережно! Легкозаймисті  речовини",  "Обережно!  Небезпека

вибуху",  "Обережно! Їдкі речовини", "Обережно! Отруйні речовини",

"Обережно!   Електрична   напруга",   "Обережно!"   та   інші

попереджувальні знаки;

  "Працювати в  касці",  "Працювати  в  захисних  рукавицях",

"Працювати  в  захисному  одязі",  "Працювати в захисному взутті",

"Працювати  в  захисних  окулярах",  "Працювати  з  застосуванням

засобів захисту органів дихання", "Висади пасажирів",  "Швидкість

5 км/год.", інші приписувальні знаки;

  "Вогнегасник", "Пункт  сповіщення  про  пожежу",  "Місце  для

паління",   "Пожежний   кран",   "Дозволяється   користуватись

електронагрівальними приладами", інші вказівні знаки.

  2.3.5  Підземні  споруди та кабельні траси на території АГНКС

повинні  мати  наземні видимі розпізнавальні знаки, які дозволяють

визначити їх місце знаходження.

  2.3.6  Будь-які  земляні роботи на території АГНКС не повинні

проводитись  без  наявності  викопіювання з генплану та узгодження

цих  робіт  з організаціями, які мають на території АГНКС підземні

комунікації, а також без оформлення наряду-допуску на ці роботи та

акта-допуску  згідно  СНиП  III  4-80*  "Техника  безопасности  в

строительстве".

  2.3.7  Після  закінчення  ремонтно-будівельних  робіт ділянка

території,  на якій вони велись, повинна бути вирівняна та очищена

від  будівельного  сміття.  Крім  того,  на  ділянках  проїзду

автомобільного  транспорту,  а  також  на  ділянках,  прилеглих до

будівель і споруд, повинне бути відновлене дорожнє покриття.

  2.3.8  Водостоки  для  відведення  дощової  води  необхідно

прочищати в міру потреби.

  2.3.9  Зберігання матеріалів, інструменту, обладнання, машин,

а  також  мастильних  матеріалів,  розчинників  та  антифризу,

необхідних  для  ведення  технологічного процесу на АГНКС, повинно

здійснюватись  у  складських  приміщеннях,  передбачених для цього

проектом  АГНКС.  Обладнання  складських  приміщень  АГНКС  має

відповідати   вимогам  Правил  пожежної  безпеки  в  газовій

промисловості  України  (ППБГП-97),  затверджених  наказом  АТ

"Укргазпром" від 19.02.97 р. N 57.

  Улаштування складських приміщень на діючих АГНКС здійснюється

на  підставі  проектної  документації, розробленої та узгодженої в

установленому порядку.

  На  території  АГНКС  складування  матеріалів,  обладнання,

зберігання  та паркування транспортних засобів дозволяється тільки

в місцях, передбачених проектом.

  2.3.10  Застосування  відкритого  вогню  на  території  АГНКС

допускається в місцях, що обумовлені технологічним регламентом або

інструкціями.

  Місце  для  паління  повинно  бути  обладнане  за  межами

вибухонебезпечних зон.

  2.3.11  Не  дозволяється загромаджувати проходи в приміщеннях

АГНКС матеріалами або будь-якими предметами.

  2.3.12 Кожен працівник повинен ретельно прибирати своє робоче

місце.

  2.3.13  Прибирання  підлоги  виробничих  приміщень  повинно

проводитись у разі необхідності, але не рідше одного разу за зміну

вологими або іншими засобами, що не допускають пиловиділення.

  Не  вживати  для  миття  підлог  бензин,  керосин  та  інші

легкозаймисті рідини (ЛЗР).

  2.3.14  У  машинному залі АГНКС не дозволяється встановлювати

слюсарні верстати, лещата та інші пристрої для виконання слюсарних

робіт,  не  дозволяється  зберігати  та  складувати  обладнання та

матеріали. У всіх інших приміщеннях зберігати та складувати тільки

те обладнання та матеріали, що стосуються даного виробництва.

  2.3.15 Матеріал, що використовується для обтирання, необхідно

збирати  в  спеціальні  металеві  ящики  з  кришками  і вивозити в

спеціально  відведені  місця,  узгоджені  з  місцевими  органами

самоврядування.

  Відпрацьоване  трансформаторне  масло  і масло з продувальних

посудин  повинно  вивозитись на станції для його регенерації або в

спеціально відведені місця для його утилізації.

  2.3.16  Сушіння спецодягу, спецвзуття, рушників тощо, а також

приготування  їжі  проводиться  в  місцях,  визначених  для  цього

проектною  документацією  на  будівництво  АГНКС,  розробленою  та

узгодженою в установленому порядку.

  2.3.17  Періодичність  оглядів  обладнання та перевірок стану

виробничих   приміщень   АГНКС   визначається   адміністрацією

підприємства  згідно  технологічної  документації  з  урахуванням

конкретних  умов  виробництва  та  вимог  безпеки,  викладених  в

експлуатаційній та ремонтній документації підприємств - виробників

обладнання,  що  знаходиться  в  експлуатації  на даній АГНКС. При

цьому:

  огляд обладнання,   контрольно-вимірювальних    приладів,

автоматики  та запобіжних пристроїв,  а також перевірка справності

пожежної техніки,  засобів вогнегасіння  та  вентиляційних  систем

повинні  проводитись обслуговуючим персоналом не рідше одного разу

за зміну, про що робиться відповідний запис у змінному журналі;

  перевірка наявності шкідливих речовин у повітрі робочої зони,

перевірка рівня шуму,  а також перевірка гігієнічних норм вібрації

та  вібрації  обладнання повинні проводитись службами підприємства

або спеціалізованими організаціями не рідше  одного  разу  на  рік

відповідно до  вимог  ДСН  3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) "Санітарні

норми мікроклімату виробничих  приміщень",  ОСТ  51.140-86  "ССБТ.

Організація  проведення  контролю повітря робочої зони на об'єктах

газової промисловості.  Загальні вимоги безпеки", ДСН 3.3.6.037-99

( va037282-99 ) "Санітарні норми виробничого шуму,  ультразвуку та

інфразвуку", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

требования к   воздуху   рабочей   зоны",   ДСН  3.3.6.039-99

( va039282-99 ) "Державні санітарні норми виробничої загальної  та

локальної   вібрації"   та   ГОСТ  12.1.012-90  "Вибрационная

безопасность. Общие требования".

  Допустимі  рівні  вібрації  на  робочих  місцях  повинні бути

вказані в проектно-технологічній документації;

  перевірка вібраційного   стану  технологічного  обладнання

повинна виконуватись  службами  підприємства  або  спеціалізованою

організацією  після  капітальних,  середніх  ремонтів,  а  також у

процесі  експлуатації  відповідно  до   НАОП   1.1.23-3.01-88

"Автомобільні  газонаповнювальні  компресорні  станції.  Норми

вібрації.  Методика  віброобстеження.  Віброзахист  обладнання.

РД-51-132-88". Вібраційні характеристики технологічного обладнання

(машин) вказуються в їх технічних умовах  (стандартах).  Перевірка

вібраційного   стану   може  здійснюватись  із  застосуванням

вібровимірювальних  приладів  загального  призначення  або  із

застосуванням  спеціалізованих  вібродіагностичних  приладів  і

відповідно  до  вимог  затверджених  методик  діагностування.  За

результатами  перевірки  (діагностування)  складається  висновок

особою,  що виконала цю роботу, і передається начальнику АГНКС або

посадовій особі, що виконує його обов'язки;

  перевірка вибухозахищеного  та  іншого   електрообладнання

повинна  проводитись  у  терміни,  що  регламентовані інструкціями

підприємств  -  виробників  обладнання  та  чинними  "Правилами

технической эксплуатации электроустановок потребителей";

  перевірка автоматичного  вмикання  (вимикання)  аварійних  та

резервних  вентиляторів  та  аварійного відключення обладнання,  а

також перевірка світлової та звукової сигналізацій,  що сповіщають

про  підвищену  концентрацію  газу  в  приміщеннях,  проводиться

спеціально  навченим   персоналом.   Періодичність   перевірок

визначається  графіком  планово-попереджувальних  ремонтів,  але

повинна бути не рідше одного разу в 5 днів.

  Вмикання  аварійних  вентиляторів  повинно  проводитись  за

концентрації  природного  газу  в  повітрі,  що  дорівнює 10 % від

нижньої концентраційної межі спалахування (НКМС).

  Аварійне  вимикання  обладнання  повинно  проводитись  у разі

концентрації природного газу в повітрі вище 20 % від НКМС.

  Результати  всіх  перевірок  повинні оформлятись відповідними

актами або записами в спеціальних журналах.

  Не  рідше  одного разу на зміну повинна проводитись перевірка

переносними  газоаналізаторами  всіх  приміщень  АГНКС  на  вміст

природного газу в повітрі.

  2.3.18 Робота АГНКС не ведеться в разі:

  загазованості приміщень вище допустимих концентрацій;

  несправних автоматичних  сигналізаторів  (газоаналізаторів)

природного газу;

  несправній пожежній автоматиці;

  несправних або відключених системах автоматичного блокування.

  Не  дозволяється  робота  окремого  технологічного обладнання

АГНКС,  зокрема,  компресорних  установок,  за  рівнів вібрації на

ньому вище допустимих величин.

  2.3.19  На  запірну,  запобіжну  та  регулювальну арматуру, а

також  на  технологічне обладнання повинні бути нанесені незмивною

фарбою  номери  (вивішені  бірки),  що  відповідають їх номерам на

технологічній  схемі  АГНКС.  Запобіжні  клапани  повинні  бути

опломбовані.

  2.3.20 Несправності освітлювальної та силової електромережі у

виробничих  приміщеннях  АГНКС  повинні негайно усуватись. Під час

вживання  заходів  щодо  усунення  несправностей  довести  рівні

освітленості  відповідно  до  норм  СНиП-II-4-79  "Естественное  и

искусственное освещение".

  2.3.21  Перепланування  приміщень  або  території  АГНКС може

виконуватись лише відповідно до затвердженого проекту на виконання

цих робіт.

  2.3.22 Виробничі приміщення на АГНКС повинні бути забезпечені

аптечками,  які  укомплектовані  медичними  засобами  для  надання

першої допомоги.

  2.3.23  Обладнання, запірні пристрої, контрольно-вимірювальні

прилади  тощо,  які  потребують  постійного  обслуговування  та

розташовані  на  висоті  понад  0,75  м,  повинні  бути  обладнані

маршовими  східцями  з  площадками  та перилами (огородженням), що

відповідають  вимогам  СНиП  III-4-80*  "Техника  безопасности  в

строительстве".   Для   періодичного   обслуговування  (заміна

світильників  тощо)  дозволяється  застосування переносних драбин,

які  відповідають  вимогам  ГОСТ 26887-86 "Площадки и лестницы для

строительно-монтажных работ. Общие технические требования".

  2.3.24  Дозволяється  на території АГНКС виконувати додаткові

види робіт:

  встановлення на автомобілі газобалонного обладнання;

  сервісне обслуговування автотранспорту;

  продаж запасних частин,  паливно-мастильних матеріалів  (ПММ)

та супутніх товарів.

  Вказані  види  робіт  виконуються  в  будівлях, спорудах і на

установках,  місце  розташування  яких  визначається проектами, що

розробляються  проектним  інститутом,  який  проектував  АГНКС, та

затвердженими в установленому порядку.

  Виконання  на  території  АГНКС цих робіт здійснюється згідно

спеціально затверджених інструкцій та правил.

  Виконання   перелічених  робіт  здійснюється  спеціальним

персоналом АГНКС, додатково передбаченим штатним розписом виключно

для виконання згаданих робіт.

  У  випадку  оренди  частини  території  АГНКС  для здійснення

вищезгаданих  робіт,  вони виконуються без участі персоналу АГНКС.

Відповідальність за дотримання правил безпеки несе орендатор.

  Вимоги  начальника  АГНКС  (інших  посадових осіб АГНКС) щодо

дотримання  умов  безпечного  ведення  технологічного  процесу  на

орендних дільницях обов'язкові для орендатора і приймаються ним до

виконання  негайно. У разі виникнення порушень, що можуть вплинути

на  безпеку  АГНКС,  начальник  АГНКС  (інші посадові особи АГНКС)

повинен  призупинити  всі  роботи  на орендній дільниці до повного

усунення виявлених недоліків.

  2.4 Обов'язки, права та відповідальність за порушення Правил

  2.4.1  Особи,  винні  в  порушенні  цих  Правил,  несуть

дисциплінарну,  адміністративну,  матеріальну  або  кримінальну

відповідальність згідно із чинним законодавством.

  2.4.2  За  безпечність  конструкції,  правильність  вибору

матеріалу,   монтажу,   налагодження,  ремонту  і  технічного

діагностування,  а  також  відповідність  об'єкта  цим  правилам

відповідає  підприємство,  установа,  організація  (незалежно  від

форми  власності  та  відомчої  належності), що виконує відповідні

роботи.

  2.4.3  Керівники  підприємства  та інші посадові особи несуть

персональну  відповідальність  за  виконання  вимог Правил у межах

покладених  на них завдань та функціональних обов'язків, згідно із

чинним законодавством.

  2.4.4  Орендатор  несе повну відповідальність за стан безпеки

технологічних  процесів  на  орендній  дільниці  і  забезпечує  їх

ведення  в  межах,  що  не  містять загрозу технологічним процесам

АГНКС.

  2.5 Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

  Розслідування  аварій  і нещасних випадків, що мали місце під

час експлуатації  обладнання  АГНКС,  проводиться  відповідно  до

ДНАОП 0.00-4.03-01  (  1094-2001-п  )  "Положення  про  порядок

розслідування  та  ведення  обліку нещасних випадків,  професійних

захворювань і аварій на виробництві".

     3 ПРИЙМАННЯ ТА ВВЕДЕННЯ АГНКС В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

  3.1  Приймання  і  введення  АГНКС в експлуатацію проводиться

відповідно  до  вимог  ДБН  А.3.1-3-94  "Прийняття  в експлуатацію

закінчених  будівництвом  об'єктів.  Основні  положення"  та цього

розділу.

  3.2  Приймання  технологічного  обладнання  та  технологічних

трубопроводів  (далі  -  "обладнання"  та  "газопроводи")  після

закінчення монтажу проводиться відповідно до вимог СНиП 3.05.05-84

"Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

  3.3  Обладнання  та  газопроводи  після закінчення їх монтажу

повинні  бути  піддані  індивідуальним випробуванням в обсягах, що

передбачені вимогами СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование

и  технологические  трубопроводы" та СНиП на виконання відповідних

монтажних робіт.

  3.4  До  початку  індивідуальних  випробувань  обладнання  та

газопроводів повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи на

автоматичних  системах  захисту АГНКС, електротехнічних пристроях,

санітарно-технічному,   теплосиловому  та  іншому  обладнанні,

виконання  яких  забезпечує  проведення індивідуальних випробувань

обладнання та газопроводів.

  3.5  Індивідуальні  випробування  газопроводів  полягають  у

перевірці їх на міцність та герметичність.

  Індивідуальні випробування компресорних установок полягають у

проведенні  випробувань  останніх  на  холостому  ході  та  під

навантаженням  відповідно  до  вимог, що передбачені інструкцією з

експлуатації   (технічними   умовами)  компресорних  установок

підприємства-виробника.

  Індивідуальні  випробування  акумуляторів  газу, сепараторів,

продувальних  посудин  та  інших  посудин, що працюють під тиском,

полягають у проведенні їх технічних оглядів.

  Індивідуальні  випробування  газозаправних колонок (перевірка

на  міцність  та  герметичність)  виконуються  відповідно до вимог

технічної  документації  підприємства  -  виробника  газозаправних

колонок.

  3.6 Спосіб (гідравлічний, пневматичний), тривалість та оцінку

результатів  випробувань газопроводів на міцність та герметичність

слід приймати відповідно до вимог робочої документації на АГНКС.

  У  разі  відсутності  вказівок  щодо  способу,  тривалості та

величини  випробувальних  тисків  їх  слід  приймати відповідно до

вимог цього розділу.

  3.7  Випробування  газопроводів,  що  підводять  газ до АГНКС

тиском до  1,2  МПа (12 кг/кв.  см),  на міцність та герметичність

повинні  проводитись  відповідно  до  вимог  ДБН  В.2.5-20-2001

"Інженерне  обладнання  будинків  і  споруд.  Зовнішні  мережі  і

споруди. Газопостачання".

  3.8  Випробування  газопроводів,  що  підводять  газ до АГНКС

тиском понад 1,2 МПа (12 кг/кв.  см), на міцність та герметичність

повинні  проводитись  відповідно  до  ВСН  011-88  "Строительство

магистральных  и  промысловых  трубопроводов.  Очистка  полости  и

испытание".

  3.9 Очищення  порожнини  газопроводів  тиском  понад  1,2 МПа

(12 кг/кв.  см),  а  також  їх  випробування  на  міцність  та

герметичність проводяться під керівництвом комісії, що складається

з представників генерального підрядника, субпідрядних організацій,

замовника  або  органу  його  технагляду,  а  також  експертів

експертно-технічного центру (ЕТЦ).

  3.10  Перед  проведенням  випробувань  на  міцність  та

герметичність газопроводів   тиском    понад    1,2    МПа

(12 кг/кв.   см)   замовником  разом  з  будівельно-монтажною

організацією  повинна  бути  розроблена  спеціальна  інструкція  з

проведення випробувань,  яка узгоджується з проектною організацією

та затверджується головою комісії з випробувань газопроводу.

  Спеціальна  інструкція  з  очищення порожнини та випробування

газопроводів  на  міцність  та  герметичність  з  використанням

природного  газу  або  повітря  (інертного  газу)  повинна  бути

узгоджена з територіальною інспекцією Держнаглядохоронпраці.

  3.11  Випробуванням  на  міцність  та  герметичність  повинні

передувати  ретельний  зовнішній  огляд  газопроводів  з  метою

перевірки  правильності  встановлення  обладнання  та  арматури,

перевірка  плавності  відкриття  та герметичності під час закриття

запірних пристроїв та закінчення будівельних робіт.

  3.12  Перед  випробуванням зовнішніх газопроводів на міцність

та  герметичність  необхідно  проводити  їх  продування  з  метою

очищення  порожнини  газопроводу  від бруду, вологи, окалини тощо.

Очищення  порожнини  внутрішніх  газопроводів  необхідно проводити

перед їх монтажем.

  3.13  Під  час  випробування  на  міцність  та  герметичність

газопровід,  що  підлягає  випробуванню, повинен бути з обох боків

від'єднаний  від  інших  газопроводів  та  апаратів  заглушками

(лінзами).  У разі відсутності можливості встановлення стандартних

заглушок  дозволяється  відключення  за  допомогою  двох  запірних

пристроїв,  які  встановлені з обох боків обладнання, трубопроводу

тощо,  що  відключається,  з  розташованою  між  ними продувальною

свічкою.

  3.14  Під  час  випробування  на  міцність  та  герметичність

арматура,  встановлена  на  газопроводі, що підлягає випробуванню,

повинна  бути  повністю відкрита, сальники ущільнені, всі штуцери,

бобишки  для  контрольно-вимірювальних  приладів  та інші відкриті

врізання  надійно  заглушені.  У місцях розташування вимірювальних

діафрагм  замість  них тимчасово повинні бути встановлені монтажні

кільця,  а  лічильники  повинні  бути  від'єднані  з  двох  боків

заглушками (лінзами).

  3.15  Технологічні газопроводи АГНКС повинні бути випробувані

на  міцність  та  герметичність  водою  (у  холодну  пору  року  -

незамерзаючою  рідиною).  Величина  тиску  під час випробування на

міцність  повинна  складати  1,25 Р   (Р   - робочий тиск газу в

                 роб  роб

газопроводі).

  Величина  тиску  під  час  випробування  на  герметичність

приймається рівною Р  .

          роб

  У  випадках,  коли  проведення  гідравлічних  випробувань

неможливе (важкість видалення випробувальної рідини), дозволяється

заміна  їх  пневматичними  випробуваннями  інертним  газом на ті ж

тиски,  при  цьому  організація,  що виконує випробування, повинна

розробити   та  узгодити  з  замовником  (підприємством)  та

територіальною  інспекцією  Держнаглядохоронпраці  інструкцію  з

проведення  випробувань,  де  повинні  бути  передбачені  заходи з

забезпечення безпеки людей, що знаходяться на АГНКС.

  3.16  Під  час  випробування  на  міцність  технологічних

газопроводів,  останні  витримують  під  випробувальним  тиском

протягом  5  хв., після чого його знижують до робочого, за якого і

проводять зовнішній огляд.

  Під  час  гідравлічних випробувань технологічних газопроводів

допускається  обстукування їх молотком масою не більше ніж 1,5 кг.

Усунення виявлених у процесі огляду дефектів (тріщин, нещільностей

роз'ємних  з'єднань  та  сальників тощо) повинно проводитись після

зниження  тиску  в  газопроводі  до  атмосферного.  Після усунення

виявлених  дефектів  випробування  слід  повторити.  Підчеканення

зварних швів не дозволяється.

  3.17  Під  час  пневматичних  випробувань  тиск  у посудинах,

апаратах,  технологічному газопроводі слід підвищувати поступово з

оглядом на таких ступенях:

  за досягнення 60  %  випробувального  тиску  -  для  посудин,

апаратів  та газопроводів,  що експлуатуються за робочого тиску до

0,2 МПа (2 кг/кв. см);

  за досягнення 30 та 60 % випробувального тиску - для посудин,

апаратів та газопроводів,  що експлуатуються за робочого тиску 0,2

МПа (2 кг/кв. см) і вище.

  На час огляду підвищення тиску припиняється.

  Остаточний  огляд проводять за робочого тиску та, як правило,

суміщають з випробуванням на герметичність.

  3.18  Результати  випробувань  газопроводів  на  міцність  та

герметичність  визнаються  задовільними,  якщо  не сталось падіння

тиску  за  манометром,  з  врахуванням  зміни  температури під час

випробувань,  а  в  роз'ємних  та нероз'ємних з'єднаннях, корпусах

арматури  та  іншого обладнання не виявлено витікань, запотівання,

пропусків.

  3.19  Після  закінчення  гідравлічних випробувань газопроводи

повинні бути повністю звільнені від випробувальної рідини.

  3.20  Результати  випробувань  газопроводів  на  міцність  та

герметичність оформляються актом.

  3.21  Індивідуальні  випробування  компресорних  установок на

холостому  ході  повинні проводитись відповідно до вимог розділу 6

цих Правил.

  Результати  індивідуальних випробувань компресорних установок

на  холостому  ході  повинні  бути  оформлені актом згідно форми 1

додатка  2  ДБН  А.3.1-3-94  "Прийняття  в експлуатацію закінчених

будівництвом об'єктів. Основні положення".

  3.22  Акумулятори  газу, адсорбери, сепаратори перед початком

індивідуальних  випробувань  (далі  за  текстом  -  технічне

опосвідчення) повинні бути зареєстровані в ЕТЦ.

  3.23  Реєстрація  названих  вище  посудин, на які поширюються

вимоги  ДНАОП  0.00-1.07-94*  "Правила  будови  та  безпечної

експлуатації  посудин,  що  працюють  під  тиском",  із змінами та

доповненнями,  затвердженого Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 р.

N 183, проводиться згідно розділу 6 вищевказаних Правил.

  3.24  Технічне  опосвідчення  (зовнішній, внутрішній огляд та

гідравлічне  випробування)  посудин,  що працюють під тиском газу,

вищим 0,07 МПа (0,7 кг/кв.  см),  здійснюється відповідно до вимог

ДНАОП  0.00-1.07-94*  "Правила  будови  та  безпечної експлуатації

посудин, що працюють під тиском".

  3.25  Дозвіл  на  введення в експлуатацію посудини, що працює

під  тиском, після проведення її технічного опосвідчення видається

в установленому порядку.

  Дозвіл  на  пуск  у роботу посудини повинен записуватись у її

паспорт.

  3.26  Всі посудини, що реєструються та ті, що не реєструються

в  органах  Держнаглядохоронпраці  України,  обліковуються  в

спеціальній  книзі  обліку  та  технічного  огляду  посудин,  яка

зберігається  в  особи,  що  здійснює нагляд за технічним станом і

експлуатацією посудин на підприємстві.

  3.27  Після закінчення гідравлічних випробувань випробувальна

рідина  повинна  бути  видалена  з  посудин,  а  запірні  пристрої

залишені у відкритому стані.

  3.28  Після  видалення  випробувальної  рідини  з  адсорберів

установки  осушення  газу  повинно  бути проведене завантаження їх

адсорбентом.

  3.29  За  позитивних  результатів  індивідуальних випробувань

обладнання  та  газопроводи (уся технологічна система АГНКС, тобто

комплекс  технологічного  та  всіх  інших  видів  обладнання,

трубопроводів,  електротехнічні,  санітарно-технічні  та  інші

пристрої  та  системи  автоматизації,  які  забезпечують одержання

стиснутого  природного  газу,  що відповідає вимогам ГОСТ 27577-87

"Газ  природный  топливный  сжатый  для газобаллонных автомобилей.

Технические условия") підлягають комплексному випробуванню.

  3.30  У  період  комплексного  випробування  виконується

перевірка,  регулювання  та забезпечується сумісна взаємопов'язана

робота  обладнання АГНКС у передбаченому проектному технологічному

процесі  на  холостому ході з подальшим переведенням обладнання на

роботу  під  навантаженням  та  виведенням  на  стійкий  проектний

технологічний режим, що забезпечує одержання стиснутого природного

газу для заправлення газобалонного автотранспорту.

  3.31 Перед комплексним випробуванням проводиться пуск газу на

АГНКС,  який  дозволяється  за  наявності  актів робочих комісій з

приймання обладнання після індивідуальних випробувань на холостому

ході  технологічного  регламенту,  технологічних  схем,  плану

ліквідації  аварій,  виробничих інструкцій з пожежної безпеки та з

охорони  праці  за  професіями  та  видами  робіт,  паспорта

санітарно-гігієнічного  стану АГНКС, наказів про призначення осіб,

що  відповідають  за  безпечну експлуатацію обладнання, документів

про  спеціальну  підготовку  та  перевірку  знань  керівників,

спеціалістів та працівників, що обслуговують обладнання АГНКС.

  3.32 Пуск газу на АГНКС для комплексного випробування повинен

проводитись  за  наказом  керівника підприємства на підставі актів

робочих  комісій  з  приймання  обладнання  після  індивідуальних

випробувань.

  Пуск  газу  для  комплексного  випробування  проводиться

персоналом  підприємства або спеціалізованої пусконалагоджувальної

організації  за  нарядом-допуском  на  газонебезпечні  роботи

відповідно  до  вимог  розділу  4 цих Правил та спеціальним планом

проведення  цих  робіт,  що  затверджені  головним  інженером

підприємства або посадовою особою, на яку покладено виконання його

обов'язків,   та   узгоджені   з   територіальною  інспекцією

Держнаглядохоронпраці.

  3.33  Бригада,  яка проводить пуск газу на АГНКС, зобов'язана

перед  пуском  газу  оглянути  всі  газопроводи  та  обладнання  і

перевірити їх справність.

  3.34  Газопроводи  та  обладнання  перед  пуском  у  них газу

підлягають контрольному  опресовуванню  інертним  газом  тиском

0,1 МПа  (1  кг/кв.  см)  протягом  30  хв.  При  цьому  тиск,  що

вимірюється контрольним манометром,  повинен  лишатися  постійним.

Під  час  опресовування  герметичність зварних швів,  фланцевих та

різьбових з'єднань перевіряється омилюванням.

  Результати  контрольного  опресовування повинні фіксуватись у

нарядах-допусках на газонебезпечні роботи.

  3.35  Газопроводи,  обладнання та компресорні установки перед

початком їх роботи на природному газі повинні продуватися інертним

або природним газом до витиснення всього повітря.

  Закінчення  продування  визначається  або аналізом відібраних

проб  продувальних  газів,  концентрація  кисню  в яких не повинна

перевищувати 2 % за об'ємом, або спалюванням проби газу.

  Не  дозволяється  під час продування газопроводів, обладнання

та  компресорних  установок  випускати  газоповітряну  суміш  у

приміщення, вентиляційні канали тощо.

  У  приміщеннях  АГНКС, де проводиться продування газопроводів

та  обладнання,  повинна  бути включена в роботу припливно-витяжна

вентиляція.

  Випускання  газоповітряної  суміші  під  час  продування

газопроводів  та  обладнання повинне проводитись через продувальні

свічки  в  місця,  де виключена можливість попадання її в будівлі,

або запалення її від джерела вогню.

  Штуцери,   що   призначені   для  продування  обладнання

(акумуляторів  газу,  адсорберів тощо), повинні розташовуватись на

ньому  таким  чином,  щоб  забезпечити  продування  всього  об'єму

технологічних апаратів за мінімальних витрат продувального газу.

  3.36  Закінчення  робіт  з  пуску  газу  на  АГНКС  повинно

фіксуватись у наряді-допуску на газонебезпечні роботи.

  3.37  У  період  комплексного  випробування  індивідуальні

випробування  компресорних  установок  під  навантаженням  повинні

проводитись  тільки  після  продування  їх  інертним або природним

газом та відповідно до вимог розділу 6 цих Правил.

  3.38  Під  час  проведення  комплексного  випробування  під

навантаженням  тиск  у газопроводах та обладнанні слід підвищувати

відповідно до вимог 3.17 цих Правил.

  3.39  Роботи  та заходи, що виконуються в період комплексного

випробування  обладнання  АГНКС,  здійснюються  за  програмою  та

графіком,  що  розроблені  підприємством  або  за  його дорученням

пусконалагоджувальною  організацією  та  узгоджені  з  генеральним

підрядником,  субпідрядними  монтажними  організаціями  та,  за

необхідності - з шефперсоналом підприємств-виробників.

  3.40  Комплексне  випробування  обладнання АГНКС здійснюється

експлуатаційним    персоналом   підприємства   за   участю

інженерно-технічних працівників генерального підрядника, проектних

та  субпідрядних  монтажних організацій, а за необхідності - також

персоналу підприємств - виробників обладнання.

  3.41  Робоча  комісія, що здійснює приймання обладнання АГНКС

після  комплексного  випробування,  приймає рішення про можливість

пред'явлення АГНКС Державній приймальній комісії.

  3.42   Приймання  обладнання  АГНКС  після  комплексного

випробування оформляється актом  згідно  із  формою  2  додатка  2

ДБН А.3.1-3-94  "Прийняття  в експлуатацію закінчених будівництвом

об'єктів. Основні положення".

  Датою  введення  АГНКС  в  експлуатацію  вважається  дата

підписання  акта Державною приймальною комісією згідно із формою 3

додатка  2  ДБН  А.3.1-3-94  "Прийняття  в експлуатацію закінчених

будівництвом об'єктів. Основні положення".

  Введення  АГНКС  в експлуатацію включається у звітність після

затвердження  акта  державної  приймальної комісії та за наявності

гарантійного  паспорта-сертифіката  на  АГНКС,  що  видається

генеральним підрядником.

     4 ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНИХ

            ТА ВОГНЕВИХ РОБІТ

  4.1 Вимоги безпечного проведення газонебезпечних робіт

  4.1.1  Газонебезпечні  роботи  на  АГНКС повинні виконуватись

відповідно  до  вимог  ДНАОП  0.00.5.11-85  "Типова  інструкція  з

організації  безпечного  ведення  газонебезпечних  робіт"  або

розробленого  у  його розвиток розділу 6 Правил пожежної безпеки в

газовій промисловості України.

  4.1.2  Вимоги  чинних  інструкцій  з  організації  безпечного

ведення  газонебезпечних  робіт  та  цього  розділу поширюються на

газонебезпечні роботи, які виконуються як персоналом підприємства,

так  і  персоналом  сторонніх організацій, залучених до проведення

вищевказаних робіт.

  4.1.3  На  АГНКС до газонебезпечних робіт відносяться роботи,

що  проводяться  в газонебезпечній зоні, у повітрі якої є або може

виникнути загазованість  вище  граничнодопустимої  концентрації

(300 мг/куб.  м), яка регламентована ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие

санитарно-гигиенические требования к  воздуху  рабочей  зоны",  та

граничнодопустимих  вибухонебезпечних  концентрацій  (ГДВК),  або

вміст кисню складає менше 20 % об'ємних.

  До газонебезпечних робіт на АГНКС відносяться:

  а)  введення  в  експлуатацію  газопроводів та обладнання, що

пов'язані з технологією заправлення автотранспорту стиснутим газом

(пуск газу);

  б)  ремонт газопроводів, арматури, обладнання, що пов'язані з

технологією заправлення автотранспорту стиснутим газом;

  в) встановлення (зняття) заглушок (лінз) на газопроводах;

  г)  демонтаж  газопроводів  та  технологічного обладнання для

заправлення  автотранспорту  стиснутим  газом,  що  відключені від

діючих газопроводів;

  д)  робота  всередині акумуляторів, посудин та інших подібних

апаратів;

  е) розкопування грунту в місцях витікання газу;

  ж)  ремонтні  роботи  у  вибухонебезпечних  зонах  приміщень

(блок-боксів)  та  вибухонебезпечних зонах зовнішніх технологічних

установок;

  к) ремонтні роботи в зоні загазованості;

  л)  роботи,  які  пов'язані з оглядом, ремонтом, очищенням та

розгерметизацією   технологічного   обладнання,   комунікацій,

установок;

  м)  роботи  технологічного характеру: заправлення автомобілів

стиснутим  газом;  продування  вологомасловіддільників;  перевірка

щільності  з'єднань  газопроводів  та  арматури мильною емульсією;

відбирання  проб  газу та інші технологічні роботи, що передбачені

технологічними інструкціями (регламентом) на робочих місцях.

  4.1.4  Роботи,  які  передбачені  "а"  ...  "л"  п.  4.1.3,

виконуються з оформленням наряду-допуску встановленої форми.

  4.1.5 На кожній АГНКС розробляються переліки:

  газонебезпечних робіт;

  приміщень і   відкритих   технологічних   майданчиків  із

встановленням  їх  категорії  за  вибухопожежною  та  пожежною

небезпекою,  а  також  класів  вибухо-  і пожежонебезпечних зон за

ДНАОП   0.00-1.32-01   (   v0272203-01   )  "Правила  будови

електроустановок.  Електрообладнання  спеціальних  установок"  з

визначенням їх меж.

  4.2 Вимоги безпечного проведення вогневих робіт

  Вогневі роботи  на  АГНКС  проводяться  відповідно  до  вимог

ДНАОП 0.00-5.12-01  "Інструкція  з  організації безпечного ведення

вогневих  робіт  на  вибухонебезпечних  і  вибухопожежонебезпечних

об'єктах",  затвердженого Мінпраці України від 05.06.2001 р. N 255

( z0541-01 ) і зареєстрованого  Мін'юстом  України  23.06.2001  р.

N 541/5732, або розробленого в його розвиток, та розділу 6 "Правил

пожежної безпеки в газовій промисловості України" (ППБГП-97).

    5 ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

          ГАЗОПРОВОДІВ І АРМАТУРИ

  5.1 Начальник  АГНКС  зобов'язаний  забезпечити  правильне

утримання, експлуатацію і ремонт газопроводів та арматури, а також

їх безпечне обслуговування та надійність роботи.

  5.2  Експлуатація  газопроводів,  що  підводять газ на АГНКС,

повинна  проводитись  відповідно  до  вимог  ДНАОП  0.00-1.20-98

( z0318-98 ) "Правила безпеки систем  газопостачання  України"  та

НАОП  1.1.23-1.01-88 "Правила технічної експлуатації магістральних

газопроводів".

  5.3  Роботи з обслуговування газопроводів повинні проводитись

у терміни, передбачені графіками.

  5.4  Під  час  експлуатації  технологічних  газопроводів  і

арматури повинні виконуватись такі роботи:

  зовнішній огляд;

  ревізія;

  періодичні випробування.

  5.5  Під  час  зовнішнього  огляду  газопроводів  і  арматури

повинен виконуватись такий комплекс робіт:

  перевірка на  загазованість  атмосфери  колодязів  та  інших

підземних споруд, що розташовані на території АГНКС;

  нагляд за  збереженням  та станом люків колодязів,  вказівних

знаків та реперів і їх очищення від бруду, снігу, льоду тощо;

  нагляд за роботами сторонніх організацій на території АГНКС з

метою попередження пошкодження газопроводів та обладнання;

  нагляд за  станом  газопроводів  та їх деталей (зварних швів,

сальникових  ущільнень  та  фланцевих  з'єднань,  у  тому  числі

кріплень,  антикорозійного  захисту  та  ізоляції,  дренажних

пристроїв,  опорних  конструкцій  тощо).  Огляд  газопроводів,

розташованих  на  висоті  до  5 м,  допускається проводити з рівня

землі;

  перевірка відповідності   показів  контрольно-вимірювальних

приладів заданому технологічному режиму роботи обладнання.

  5.6  Зовнішній огляд технологічних газопроводів та їх деталей

слід  проводити не рідше одного разу на зміну, крім того, не рідше

одного  разу  на місяць повинна проводитись перевірка фланцевих та

різьових з'єднань, а також сальникових з'єднань омилюванням.

  5.7  Наявність  газу в колодязях та інших підземних спорудах,

що розташовані на території АГНКС, повинна визначатись переносними

газоаналізаторами  один  раз  у  два  дні  і  безпосередньо  перед

виконанням робіт у колодязях.

  Не  дозволяється  спускатись  у  колодязі  та  інші  підземні

споруди,  якщо  в  них  виявлена  наявність  газу. У цьому випадку

необхідно вжити заходів, передбачених ПЛАС.

  5.8  Зовнішній огляд наземних газопроводів, які прокладені на

АГНКС,  слід  проводити  без  зняття  теплової ізоляції. Однак, за

необхідності  перевірки  стану стінок газопроводу або його зварних

з'єднань,  теплову  ізоляцію  слід частково або повністю видалити.

Зняття теплової ізоляції проводиться за вказівкою начальника АГНКС

або  особи, що здійснює нагляд за технічним станом газопроводів на

АГНКС.

  5.9  Огляд  опор  та  кріплень  газопроводів,  що  піддаються

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.