Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про охорону навколишнього природного середовища.

Название (рус.) Об охране окружающей природной среды.
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 25.06.1991
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word
 


          Про охорону навколишнього природного середовища

     ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 41, ст.546 )

 { Вводиться в дію Постановою ВР
   N 1268-XII від 26.06.91, ВВР, 1991, N 41, ст.547 }

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 3180-XII  від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277
   N
81/96-ВР  від 06.03.96, ВВР, 1996, N 15, ст.70
   N
650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.41
   N
186/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 34, ст.230
   N 783-XIV   від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
   редакція  набирає  чинності одночасно з набранням чинності
   Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
   N  934-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.338 -

   Закон діє до 01.01.2002 року

   N 1287-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.26

   N 1288-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.34
 N 1642-III   від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213
 N 1807-III   від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318
 N 2556-III   від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 48, ст.252
 N 3033-III   від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176
 N  198-IV    від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст.366
 N  254-IV    від 28.11.2002, ВВР, 2003, N  4, ст.31
 N  380-IV    від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
 N  762-IV    від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
 N  824-IV    від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.269
 N 1122-IV    від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.58
 N 1344-IV    від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
 N 1863-IV    від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 45, ст.501
 N 2285-IV    від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
 N 2505-IV    від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267                                                           
 N 2637-IV    від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.362
 N 3235-IV    від 20.12.2005, ВВР, 2006, N  9, N 10-11, ст.96                                                             
 N 3421-IV    від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
 N  489-V     від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
 N  997-V     від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
 N 1026-V     від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
 N 107-VI     від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
 - зміни діють по 31 грудня 2008 року

 N  309-VI    від 03.06.2008 }

 { У  назві  і  тексті  Закону  слова "Українська  РСР",
   "Кримська АРСР", "Міністерство  охорони навколишнього
   природного   середовища   Української   РСР",  "міста
   республіканського  підпорядкування"  у всіх відмінках
   замінено словами  "Україна",   "Автономна  Республіка
   Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного
   середовища  та  ядерної   безпеки  України",   "міста
   загальнодержавного  значення" у відповідних відмінках
   згідно із Законом N
81/96-ВР від 06.03.96 }

 { У тексті Закону слова "народних депутатів" виключені
   на підставі Закону N
186/98-ВР від 05.03.98 }

 { У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
   природного   середовища  та  ядерної  безпеки України" та
   "Міністерство    охорони    здоров'я    України"  в  усіх
   відмінках   замінено   відповідно   словами   "спеціально
   уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
   екології   та    природних    ресурсів"   та  "спеціально
   уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
   охорони здоров'я"   у   відповідних  відмінках  згідно із
   Законом N 1642-III від 06.04.2000 }

    Охорона  навколишнього  природного  середовища,   раціональне
використання природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки
життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного  та
соціального розвитку України.

    З цією метою Україна здійснює на своїй  території  екологічну
політику, спрямовану на збереження безпечного для існування  живої
і  неживої  природи  навколишнього  середовища,  захисту  життя  і
здоров'я   населення   від   негативного    впливу,    зумовленого
забрудненням  навколишнього  природного   середовища,   досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону,  раціональне
використання і відтворення природних ресурсів.

    Цей Закон визначає правові, економічні  та  соціальні  основи
організації  охорони  навколишнього  природного    середовища    в
інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

                            Розділ I

                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього
              природного середовища

    Завданням законодавства про охорону навколишнього  природного
середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і
відтворення природних ресурсів,  забезпечення екологічної безпеки,
запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої
діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних
ресурсів,  генетичного  фонду  живої природи,  ландшафтів та інших
природних комплексів,  унікальних територій та природних об'єктів,
пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

    Стаття 2. Законодавство України  про  охорону
              навколишнього природного середовища

    Відносини  у  галузі   охорони    навколишнього    природного
середовища  в  Україні   регулюються    цим   Законом,   а   також
розроблюваними відповідно  до  нього  земельним,  водним,  лісовим
законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного
повітря,  про охорону і використання рослинного і тваринного світу
та іншим спеціальним законодавством.

    Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього
              природного середовища

    Основними принципами   охорони    навколишнього    природного
середовища є:

    а) пріоритетність вимог екологічної  безпеки,  обов'язковість
додержання   екологічних   стандартів,   нормативів   та   лімітів
використання  природних  ресурсів  при  здійсненні  господарської,
управлінської та іншої діяльності;

    б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя  і
здоров'я людей;

    в)  запобіжний  характер  заходів  щодо охорони навколишнього
природного середовища;

    г) екологізація   матеріального   виробництва    на    основі
комплексності  рішень  у питаннях охорони навколишнього природного
середовища,  використання та відтворення  відновлюваних  природних
ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

    д) збереження  просторової  та  видової   різноманітності   і
цілісності природних об'єктів і комплексів;

    е) науково обгрунтоване узгодження  екологічних,  економічних
та   соціальних   інтересів   суспільства   на   основі  поєднання
міждисциплінарних  знань  екологічних,  соціальних,  природничих і
технічних  наук  та  прогнозування  стану навколишнього природного
середовища;

    є) обов'язковість екологічної експертизи;

    ж) гласність і демократизм при прийнятті  рішень,  реалізація
яких   впливає   на   стан  навколишнього  природного  середовища,
формування у населення екологічного світогляду;

    з) науково  обгрунтоване  нормування  впливу господарської та
іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

    и)  безоплатність  загального  та   платність    спеціального
використання природних ресурсів для господарської діяльності;

    і) стягнення збору за  забруднення  навколишнього  природного
середовища та погіршення якості  природних  ресурсів,  компенсація
шкоди,    заподіяної    порушенням   законодавства   про   охорону
навколишнього природного середовища;

    ї) вирішення    питань   охорони   навколишнього   природного
середовища  та  використання  природних  ресурсів  з   урахуванням
ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів,
що негативно впливають на екологічну обстановку;

    й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі
охорони навколишнього природного середовища;

    к)  вирішення  проблем  охорони   навколишнього    природного
середовища на основі широкого міждержавного співробітництва.

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N  186/98-ВР
від 05.03.98 )

    Стаття 4. Право власності на природні ресурси

    Природні  ресурси  України  є   власністю   народу   України,
який  має  право  на  володіння,  використання  та   розпорядження
природними багатствами республіки.

    У  державній  власності перебувають  всі  землі  України,  за
винятком земель, переданих у колективну і приватну власність.

( Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом  N  3180-12
від 21.05.93 )

    Повновладдя народу України  в  галузі  охорони  навколишнього
природного  середовища  та   використання    природних    ресурсів
реалізується  на  основі  Конституції  України  (  
254к/96-ВР ) як
безпосередньо,  шляхом  проведення  референдумів,  так  і    через
республіканські органи державної влади відповідно до законодавства
України.

    Від  імені  народу  України  право  розпорядження  природними
ресурсами здійснює Верховна Рада України.

    Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього
              природного середовища

    Державній охороні і  регулюванню  використання  на  території
України   підлягають:   навколишнє     природне    середовище   як
сукупність  природних  і  природно-соціальних  умов  та  процесів,
природні  ресурси,  як  залучені  в  господарський  обіг,  так   і
невикористовувані  в народному господарстві в даний період (земля,
надра,  води,  атмосферне  повітря,  ліс  та   інша   рослинність,
тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.

    Особливій державній охороні підлягають території  та  об'єкти
природно-заповідного    фонду   України   й   інші   території  та
об'єкти, визначені відповідно до законодавства України.

    Державній  охороні  від  негативного  впливу    несприятливої
екологічної обстановки підлягають також здоров'я і життя людей.

    Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми

{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
від 09.02.2006 }

    З метою проведення ефективної  і  цілеспрямованої  діяльності
України  по   організації  і   координації  заходів  щодо  охорони
навколишнього  природного  середовища,  забезпечення   екологічної
безпеки,   раціонального   використання  і  відтворення  природних
ресурсів  на  перспективу  розробляються  і  приймаються  державні
цільові,  міждержавні,  регіональні, місцеві та інші територіальні
програми. { Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3421-IV від 09.02.2006 }

    Порядок   розробки  державних  цільових  екологічних  програм
визначається Кабінетом Міністрів України. { Частина друга статті 6
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV від
09.02.2006 }

    Центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також органи
місцевого  самоврядування  під  час  розробки  екологічних програм
залучають  громадськість  до  їх  підготовки  шляхом  оприлюднення
проектів   екологічних   програм   для  їх  вивчення  громадянами,
підготовки    громадськістю    зауважень    та   пропозицій   щодо
запропонованих  проектів,  проведення  публічних  слухань стосовно
екологічних  програм. { Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно
із  Законом  N  254-IV  від  28.11.2002; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 }

    Стаття 7. Освіта і виховання в галузі охорони
              навколишнього природного середовища

    Підвищення екологічної   культури  суспільства  і  професійна
підготовка  спеціалістів  забезпечуються  загальною   обов'язковою
комплексною  освітою  та вихованням в галузі охорони навколишнього
природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах,
в  системі  загальної  середньої,  професійної  та  вищої  освіти,
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

    Екологічні знання  є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для
всіх посадових осіб,  діяльність яких  пов'язана  з  використанням
природних  ресурсів  та призводить до впливу на стан навколишнього
природного середовища.

    Спеціально визначені  вищі  та  професійні  навчальні заклади
здійснюють підготовку спеціалістів у галузі охорони  навколишнього
природного   середовища   та  використання  природних  ресурсів  з
урахуванням суспільних потреб.

    Стаття 8. Наукові дослідження

    В Україні   проводяться   систематичні   комплексні   наукові
дослідження  навколишнього  природного  середовища  та   природних
ресурсів  з  метою  розробки  наукових  основ  їх    охорони    та
раціонального використання, забезпечення екологічної безпеки.

    Координацію  та  узагальнення  результатів  цих    досліджень
здійснюють  Академія  наук  України  та  спеціально  уповноважений
центральний  орган виконавчої влади з питань екології та природних
ресурсів.

                           Розділ II

             ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

    Стаття 9. Екологічні права громадян України

    Кожний громадянин України має право на:

    а) безпечне для його життя та  здоров'я  навколишнє  природне
середовище;

    б)  участь  в  обговоренні та внесення пропозицій до проектів
нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва
і  реконструкції  об'єктів,  які можуть негативно впливати на стан
навколишнього  природного  середовища,  внесення   пропозицій   до
органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,
юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;
(  Пункт  "б"  частини  першої статті 9 в редакції Закону N 254-IV
(
254-15 ) від 28.11.2002 )

    в) участь в  розробці  та  здійсненні  заходів  щодо  охорони
навколишнього природного середовища,  раціонального і комплексного
використання природних ресурсів;

    г) здійснення    загального   і   спеціального   використання
природних ресурсів;

    д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

    е)  вільний  доступ  до  інформації  про  стан  навколишнього
природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання,
використання,  поширення  та  зберігання  такої   інформації,   за
винятком  обмежень,  встановлених  законом;  (  Пункт  "е" частини
першої  статті  9  в  редакції  Закону  N  254-IV  від
28.11.2002 )

    є)  участь  у  публічних слуханнях або відкритих засіданнях з
питань  впливу  запланованої  діяльності  на  навколишнє  природне
середовище  на  стадіях  розміщення,  проектування,  будівництва і
реконструкції об'єктів та  у  проведенні  громадської  екологічної
експертизи;  ( Пункт "є" частини першої статті 9 в редакції Закону
N 254-IV від 28.11.2002 )

    ж) одержання екологічної освіти;

    з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств,
установ,  організацій  і  громадян  про    відшкодування    шкоди,
заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок  негативного  впливу  на
навколишнє природне середовище;

    и)   оскарження   у   судовому   порядку   рішень,   дій  або
бездіяльності   органів   державної   влади,   органів   місцевого
самоврядування,  їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав
громадян  у порядку, передбаченому законом. ( Частину першу статті
9  доповнено пунктом "и" згідно із Законом N 254-IV від
28.11.2002 )

    Законодавством  України   можуть   бути   визначені   й  інші
екологічні права громадян республіки.

    Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян

    Екологічні права громадян забезпечуються:

    а) проведенням   широкомасштабних   державних   заходів  щодо
підтримання,  відновлення   і   поліпшення   стану   навколишнього
природного середовища;

    б) обов'язком міністерств,  відомств,  підприємств,  установ,
організацій  здійснювати  технічні  та інші заходи для запобігання
шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на  навколишнє
природне середовище,  виконувати екологічні вимоги при плануванні,
розміщенні   продуктивних   сил,   будівництві   та   експлуатації
народногосподарських об'єктів;

    в) участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо
охорони навколишнього природного середовища;

    г)   здійсненням   державного  та  громадського  контролю  за
додержанням  законодавства  про  охорону  навколишнього природного
середовища;

    д) компенсацією  в  установленому  порядку шкоди,  заподіяної
здоров'ю і майну громадян внаслідок  порушення  законодавства  про
охорону навколишнього природного середовища;

    е) невідворотністю     відповідальності     за      порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

    є)  створенням  та  функціонуванням  мережі загальнодержавної
екологічної   автоматизованої   інформаційно-аналітичної   системи
забезпечення  доступу  до  екологічної інформації. ( Частину першу
статті  10  доповнено  пунктом  "є"  згідно  із  Законом  N 254-IV
від 28.11.2002 )

    Діяльність,  що  перешкоджає  здійсненню  права  громадян  на
безпечне навколишнє природне середовище та  інших  їх  екологічних
прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом  та
іншим законодавством України.

    Стаття 11. Захист  прав   громадян   України у  галузі
               охорони навколишнього природного середовища

    Україна    гарантує      своїм      громадянам     реалізацію
екологічних прав, наданих їм законодавством.

    Ради, спеціально уповноважені державні  органи  управління  в
галузі охорони навколишнього природного середовища і  використання
природних  ресурсів   зобов'язані   подавати   всебічну   допомогу
громадянам у здійсненні природоохоронної  діяльності,  враховувати
їх  пропозиції  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  природного
середовища  та  раціонального  використання  природних   ресурсів,
залучати  громадян  до   участі   у   вирішенні   питань   охорони
навколишнього  природного  середовища  та  використання  природних
ресурсів.

    Порушені  права  громадян  у  галузі  охорони   навколишнього
природного  середовища  мають  бути  поновлені,  а    їх    захист
здійснюється  в  судовому  порядку  відповідно  до   законодавства
України.

    Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони
               навколишнього природного середовища

    Громадяни України зобов'язані:

    а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її
багатства   відповідно   до   вимог   законодавства   про  охорону
навколишнього природного середовища;

    б) здійснювати  діяльність  з  додержанням  вимог екологічної
безпеки,  інших екологічних  нормативів  та  лімітів  використання
природних ресурсів;

    в) не порушувати екологічні права і  законні  інтереси  інших
суб'єктів;

    г) вносити  плату  за   спеціальне   використання   природних
ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;

    д)  компенсувати  шкоду,  заподіяну  забрудненням  та   іншим
негативним впливом на навколишнє природне середовище.

    Громадяни    України     зобов'язані     виконувати   й  інші
обов'язки у галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища
відповідно до законодавства України.

                           Розділ III

                    ПОВНОВАЖЕННЯ РАД У ГАЛУЗІ
           ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

    Стаття 13. Компетенція  Верховної  Ради  України у
               галузі охорони навколишнього природного
               середовища

    До виключної компетенції  Верховної  Ради  України  у  галузі
регулювання  відносин  щодо   охорони   навколишнього   природного
середовища  відповідно  до  Конституції  України  
належать:

    а) визначення основних напрямів державної політики  у  галузі
охорони навколишнього природного середовища;

    б)  затвердження  загальнодержавних     екологічних  програм;
{  Пункт "б" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 }

    в) визначення правових основ регулювання  відносин  у  галузі
охорони навколишнього природного середовища,  в  тому  числі  щодо
прийняття  рішень  про  обмеження,  зупинення  (тимчасово),    або
припинення діяльності підприємств і  об'єктів,  в  разі  порушення
ними  законодавства  про    охорону    навколишнього    природного
середовища;

    г)  визначення  повноважень  Рад,  порядку   організації   та
діяльності  органів  управління  в  галузі  охорони  навколишнього
природного  середовища,   використання   природних   ресурсів   та
забезпечення екологічної безпеки;

    д) встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної
ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких  зон  на
території республіки.

    Верховна Рада України відповідно до Конституції України  може
приймати до свого розгляду й інші  питання  охорони  навколишнього
природного  середовища   та   використання   природних   ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки.

    Стаття 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки
               Крим

    Верховна   Рада   Автономної   Республіки   Крим   в   галузі
регулювання  відносин  щодо   охорони   навколишнього   природного
середовища:

    а)  визначає  порядок  організації  та  діяльності    органів
управління в галузі охорони навколишнього природного середовища  і
використання природних ресурсів;

    б) визначає повноваження Рад у галузі  охорони  навколишнього
природного  середовища  і  раціонального  використання   природних
ресурсів;

    в)  забезпечує  реалізацію  екологічної   політики   України,
екологічних прав громадян;

    г) затверджує екологічні програми;

    д) організує вивчення навколишнього природного середовища;

    е) створює і  визначає  статус  резервних,  в  тому  числі  й
валютних, фондів для фінансування програм та  інших  заходів  щодо
охорони навколишнього природного середовища; (  Пункт  "е"  статті
14 із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  
186/98-ВР  від
05.03.98 )

    є) приймає рішення  про  організацію  територій  та  об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та  інших  територій
та об'єктів, що підлягають особливій охороні, встановлює додаткові
їх категорії;

    ж) припиняє господарську діяльність  підприємств,  установ  і
організацій,   що   знаходяться   у   підпорядкуванні   Автономної
Республіки  Крим,  а  також  обмежує   або   зупиняє   (тимчасово)
діяльність підприємств, установ і організацій, не  підпорядкованих
органам влади Автономної Республіки  Крим, в разі  порушення  ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

    з) встановлює в разі потреби нормативи  екологічної  безпеки,
більш суворі, ніж ті, що діють в цілому на території України.

    Верховна Рада Автономної  Республіки  Крим  здійснює  й  інші
повноваження, не віднесені законодавством України  до  компетенції
республіканських органів державної влади України.

    Стаття 15. Повноваження місцевих Рад
               у галузі охорони навколишнього природного
               середовища

    Місцеві Ради несуть відповідальність  за  стан  навколишнього
природного  середовища  на  своїй  території  і  в   межах   своєї
компетенції:

    а) забезпечують реалізацію  екологічної   політики   України,
екологічних прав громадян;

    б)  дають згоду на розміщення на своїй території підприємств,
установ  і організацій у порядку, визначеному законом; ( Пункт "б"
частини  першої  статті 15 в редакції Закону N 2637-IV
від 02.06.2005 )

    в) затверджують  з  урахуванням  екологічних  вимог   проекти
планіровки  і  забудови населених пунктів,  їх генеральні плани та
схеми промислових вузлів;

    г) видають  і  скасовують  дозволи  на відособлене спеціальне
використання природних ресурсів місцевого значення;

    д) затверджують місцеві екологічні програми;

    е)   організовують    вивчення    навколишнього    природного
середовища;

    є) створюють і визначають статус резервних, в  тому  числі  й
валютних, фондів для фінансування програм та  інших  заходів  щодо
охорони навколишнього природного середовища; (  Пункт  "є"  статті
15 із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  
186/98-ВР  від
05.03.98 )

    ж) організують в  разі  необхідності  проведення  екологічної
експертизи;

    з) забезпечують інформування населення про стан навколишнього
природного   середовища,   функціонування   місцевих   екологічних
автоматизованих   інформаційно-аналітичних  систем;  (  Пункт  "з"
частини  першої  статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 254-IV від 28.11.2002 )

    и) організують  роботу  по  ліквідації  екологічних наслідків
аварій,  залучають  до  цих  робіт   підприємства,   установи   та
організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і
громадян;

    і) приймають  рішення  про  організацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших  територій,
що підлягають особливій охороні;

    ї) здійснюють  контроль  за  додержанням  законодавства   про
охорону навколишнього природного середовища;

    й) припиняють господарську діяльність підприємств, установ та
організацій  місцевого  підпорядкування,  а  також  обмежують   чи
зупиняють   (тимчасово)   діяльність   не   підпорядкованих   Раді
підприємств,  установ  та  організацій  в  разі   порушення   ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

    к)    координують    діяльність    відповідних     спеціально
уповноважених  державних  органів  управління  в  галузі   охорони
навколишнього  природного  середовища  та  використання  природних
ресурсів на території місцевої Ради.

    Місцеві  Ради  можуть   здійснювати   й   інші   повноваження
відповідно до законодавства України.

                           Розділ IV

            ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
           ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

    Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього
               природного середовища

    Управління охороною   навколишнього   природного   середовища
полягає  у  здійсненні  в  цій   галузі   функцій   спостереження,
дослідження,   екологічної  експертизи,  контролю,  прогнозування,
програмування,   інформування   та   іншої   виконавчо-розпорядчої
діяльності.

    Державне управління в галузі охорони навколишнього природного
середовища   здійснюють    Кабінет    Міністрів    України,   Ради
та  їх  виконавчі  і  розпорядчі  органи,   а   також   спеціально
уповноважені  на  те  державні  органи  по  охороні  навколишнього
природного середовища і використанню природних  ресурсів  та  інші
державні органи відповідно до законодавства України.

    Спеціально уповноваженими державними  органами  управління  в
галузі охорони навколишнього природного середовища і  використання
природних   ресурсів   у  республіці  є  спеціально  уповноважений
центральний  орган виконавчої влади з питань екології та природних
ресурсів,  його  органи  на  місцях  та  інші  державні органи, до
компетенції  яких  законодавством України та Автономної Республіки
Крим віднесено здійснення зазначених функцій.

    Громадське  управління  в  галузі    охорони    навколишнього
природного середовища  здійснюється  громадськими  об'єднаннями  і
організаціями, якщо  така  діяльність  передбачена  їх  статутами,
зареєстрованими відповідно до законодавства України.

    Метою управління в галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища  є  реалізація  законодавства,  контроль за додержанням
вимог екологічної безпеки,  забезпечення проведення  ефективних  і
комплексних   заходів   щодо   охорони   навколишнього  природного
середовища,   раціонального   використання   природних   ресурсів,
досягнення  узгодженості  дій  державних  і  громадських органів у
галузі охорони навколишнього природного середовища.

    Стаття 17. Компетенція  Кабінету  Міністрів  України
               у галузі охорони навколишнього природного
               середовища

    Кабінет  Міністрів  України у  галузі  охорони  навколишнього
природного середовища:

    а) здійснює реалізацію  визначеної  Верховною  Радою  України
екологічної політики;

    б)  забезпечує  розробку  державних  цільових, міждержавних і
регіональних  екологічних  програм;  {  Пункт  "б"  частини першої
статті  17  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3421-IV
від 09.02.2006 }

    в) координує діяльність міністерств, відомств, інших  установ
та   організацій   України  у   питаннях   охорони   навколишнього
природного середовища;

    г) встановлює порядок  утворення  і  використання  Державного
фонду  охорони  навколишнього  природного  середовища   у   складі
Державного бюджету України та затверджує перелік  природоохоронних
заходів; ( Пункт "г" статті 17 із  змінами,  внесеними  згідно  із
Законами N
81/96-ВР від 06.03.96, N 186/98-ВР від 05.03.98 )

    д) встановлює порядок розробки  та  затвердження  екологічних
нормативів,   лімітів   використання  природних  ресурсів,  скидів
забруднюючих  речовин у навколишнє природне середовище, розміщення
відходів;  (  Пункт  "д"  частини  першої  статті  17  із змінами,
внесеними   згідно   із   Законом  N  2556-III  від
21.06.2001 )

    е)  встановлює  порядок  визначення  збору  та  її  граничних
розмірів  за  користування  природними   ресурсами,    забруднення
навколишнього природного  середовища,  розміщення  відходів,  інші
види шкідливого  впливу  на  нього;  (  Пункт  "е"  статті  17  із
змінами, внесеними згідно із Законом N
186/98-ВР від 05.03.98 )

    є) приймає рішення  про  організацію  територій  та  об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного  значення;  (  Пункт
"є" статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом  N  
81/96-ВР
від 06.03.96 )

    ж)  організує  екологічне  виховання  та  екологічну   освіту
громадян;

    з)  приймає  рішення  про  зупинення  (тимчасово)  діяльності
підприємств,  установ  і організацій, незалежно від форм власності
та  підпорядкування,  в  разі  порушення  ними  законодавства  про
охорону  навколишнього  природного середовища; { Пункт "з" частини
першої  статті  17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
від 27.04.2007 }

    и)  керує  зовнішніми  зв'язками  України  в  галузі  охорони
навколишнього природного середовища.

    Кабінет   Міністрів    України   може   здійснювати   й  інші
повноваження відповідно до законодавства України.

( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N 186/98-ВР
від 05.03.98 )

    Стаття 18. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим
               у галузі  охорони  навколишнього  природного
               середовища

    Уряд   Автономної   Республіки   Крим   у   галузі    охорони
навколишнього природного середовища на своїй території:

    а) здійснює реалізацію законодавства  України  та  Автономної
Республіки  Крим  в  галузі   охорони   навколишнього   природного
середовища;

    б) організує розробку екологічних програм;

    в)  координує  діяльність  міністерств,  відомств,  а   також
підприємств, установ та організацій в Автономній  Республіці  Крим
у питаннях охорони навколишнього природного середовища, незалежно
від форм власності та підпорядкування;

    г)    встановлює    порядок    утворення    і    використання
республіканського   фонду   охорони    навколишнього    природного
середовища   у   складі   республіканського   бюджету   Автономної
Республіки Крим; ( Пункт  "г"  статті  18  із  змінами,  внесеними
згідно із Законом N
186/98-ВР від 05.03.98 )

    д) погоджує розміщення підприємств, установ і організацій;

    е)  організує  управління  і  контроль  в   галузі    охорони
навколишнього природного середовища;

    є)  визначає  в  установленому  порядку  нормативи  збору   і
розміри   зборів   за   забруднення    навколишнього    природного
середовища,  розміщення  відходів;  (  Пункт  "є"  статті  18   із
змінами, внесеними згідно із Законом N
186/98-ВР від 05.03.98 )

    ж)  затверджує  за поданням органів спеціально уповноваженого
центрального   органу   виконавчої  влади  з  питань  екології  та
природних  ресурсів  для підприємств, установ і організацій ліміти
використання  природних  ресурсів,  за винятком природних ресурсів
загальнодержавного   значення,   скидів   забруднюючих  речовин  у
навколишнє  природне середовище, за винятком скидів, що призводять
до  забруднення  природних  ресурсів  загальнодержавного значення,
навколишнього природного середовища за межами території Автономної
Республіки  Крим,  та  ліміти  на утворення і розміщення відходів;
(  Пункт  "ж"  статті  18 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  
81/96-ВР  від  06.03.96,  N  1288-XIV від 14.12.99,
N 2556-III від 21.06.2001 )

   з)  організує  проведення  державної  екологічної  експертизи
об'єктів, що створюються або функціонують на території  Автономної
Республіки Крим;

    и) погоджує поточні і перспективні плани роботи  підприємств,
установ  та  організацій з питань охорони навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів;

    і) організує ліквідацію екологічних наслідків аварій, залучає
до її проведення підприємства,  установи,  організації,  незалежно
від підпорядкування та форм власності, і громадян;

    ї) забезпечує   систематичне   та   оперативне   інформування
населення,   підприємств,   установ   та   організацій   про  стан
навколишнього природного середовища;

    й)  організує  екологічну  освіту  та  екологічне   виховання
громадян.

    Уряд Автономної  Республіки  Крим  може  здійснювати  й  інші
повноваження,  що  не  входять  до  компетенції   республіканських
органів державного управління України.

( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N 186/98-ВР
від 05.03.98 )

    Стаття 19. Компетенція виконавчих і розпорядчих органів
               місцевих Рад у галузі
               охорони навколишнього природного  середовища

    Виконавчі та розпорядчі органи місцевих Рад у галузі  охорони
навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції:

    а) здійснюють реалізацію рішень відповідних Рад;

    б)  координують  діяльність  місцевих  органів    управління,
підприємств, установ та  організацій,  розташованих  на  території
місцевої Ради, незалежно від форм власності та підпорядкування;

    в) організують розробку місцевих екологічних програм;

    г) визначають  в  установленому  порядку  нормативи  збору  і
розміри зборів за забруднення навколишнього природного  середовища
та  розміщення  відходів;  (  Пункт  "г"  статті  19  із  змінами,
внесеними згідно із Законом N
186/98-ВР від 05.03.98 )

    д) затверджують за поданням органів спеціально уповноваженого
центрального   органу   виконавчої  влади  з  питань  екології  та
природних  ресурсів для підприємств, установ та організацій ліміти
використання    природних    ресурсів,    за   винятком   ресурсів
загальнодержавного  значення, ліміти скидів забруднюючих речовин у
навколишнє  природне середовище, за винятком скидів, що призводять
до  забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або
навколишнього природного середовища за межами території цієї Ради,
та  ліміти  на утворення і розміщення відходів; ( Пункт "д" статті
19  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами  N  
81/96-ВР від
06.03.96,  N  1288-XIV  від  14.12.99,  N  2556-III
від 21.06.2001 )

    е) організують  збір,  переробку,  утилізацію  і  захоронення
відходів  на  своїй  території;  ( Пункт "е" статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1288-XIV від 14.12.99 )

    є)  формують   і   використовують   місцеві   фонди   охорони
навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів;

( Пункт "є" статті 19 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N
186/98-ВР від 05.03.98 )

    ж)  погоджують  поточні  та   перспективні    плани    роботи
підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього
природного середовища і використання природних ресурсів;

    з) забезпечують  систематичне  та   оперативне   інформування
населення,  підприємств, установ, організацій та громадян про стан
навколишнього природного середовища, захворюваності населення;

    и) організують  екологічну  освіту  та  екологічне  виховання
громадян;

    і) приймають рішення про організацію  територій  та  об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення.

    Виконавчі і розпорядчі органи Рад можуть здійснювати  й  інші
повноваження відповідно до законодавства України.

( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N 186/98-ВР
від 05.03.98 )

    Стаття 20. Компетенція спеціально уповноважених органів
               державного управління в галузі охорони
               навколишнього природного середовища та
               використання природних ресурсів

    До  компетенції спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої  влади  з  питань екології та природних ресурсів і його
органів на місцях належать:

    а)   здійснення  комплексного  управління  в  галузі  охорони
навколишнього  природного  середовища  в  республіці,   проведення
єдиної  науково-технічної  політики з питань охорони навколишнього
природного   середовища   і   використання   природних   ресурсів,
координація діяльності міністерств, відомств, підприємств, установ
та організацій в цій галузі;

    б) державний контроль за  використанням  і  охороною  земель,
надр,  поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та
іншої  рослинності,  тваринного  світу,  морського  середовища  та
природних  ресурсів територіальних вод,  континентального шельфу і
виключної (морської)  економічної  зони  республіки,  а  також  за
додержанням норм екологічної безпеки;

    в) організація    моніторингу    навколишнього     природного
середовища,     створення    і    забезпечення    роботи    мережі
загальнодержавної            екологічної           автоматизованої
інформаційно-аналітичної    системи    забезпечення   доступу   до
екологічної інформації, положення про яку затверджується Кабінетом
Міністрів  України;  (  Пункт  "в"  частини  першої  статті  20 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  254-IV від
28.11.2002 )

    г) затвердження   нормативів,   правил,   участь  у  розробці
стандартів щодо  регулювання  використання  природних  ресурсів  і
охорони  навколишнього  природного  середовища  від забруднення та
інших шкідливих впливів;

    д) здійснення державної екологічної експертизи;

    е)  одержання  безоплатно    від    міністерств,    відомств,
підприємств, установ та  організацій  інформації,  необхідної  для
виконання покладених на нього завдань;

    є)  видача  дозволів  на  захоронення (складування) відходів,
викиди  шкідливих  речовин  у  навколишнє  природне середовище, на
спеціальне   використання   природних   ресурсів   відповідно   до
законодавства України; ( Пункт "є" статті 20 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1288-XIV від 14.12.99 )

    ж) обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності  підприємств
і об'єктів, незалежно від їх підпорядкування  та  форм  власності,
якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням  законодавства  про
охорону навколишнього природного  середовища,  вимог  дозволів  на
використання   природних   ресурсів,   з  перевищенням  нормативів
гранично   допустимих   викидів  впливу  фізичних  та  біологічних
факторів  і  лімітів  скидів  забруднюючих  речовин;  (  Пункт "ж"
частини  першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  2556-III  від 21.06.2001, N 198-IV від
24.10.2002 )

    з)  подання  позовів  про  відшкодування  збитків  і   втрат,
заподіяних  в  результаті  порушення  законодавства  про   охорону
навколишнього природного середовища;

    и) складання протоколів та розгляд справ про  адміністративні
правопорушення   в   галузі   охорони   навколишнього   природного
середовища і використання природних ресурсів;

    і) керівництво заповідною  справою,  ведення  Червоної  книги
України;

    ї) координація роботи інших спеціально уповноважених  органів
державного управління в галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища та використання природних ресурсів;

    й) здійснення міжнародного співробітництва з  питань  охорони
навколишнього  природного  середовища,  вивчення,  узагальнення  і
поширення міжнародного досвіду в цій галузі, організація виконання
зобов'язань  України  відповідно  до  міжнародних  угод  з  питань
охорони навколишнього природного середовища;

    к)   встановлення   порядку   надання   інформації  про  стан
навколишнього  природного  середовища;  (  Частину першу статті 20
доповнено  пунктом  "к"  згідно із Законом N 254-IV від
28.11.2002 )

    л) встановлення  порядку організації та проведення  публічних
слухань  або  відкритих  засідань  з  питань  впливу  запланованої
діяльності  на  навколишнє  природне  середовище.  ( Частину першу
статті  20  доповнено  пунктом  "л"  згідно  із  Законом  N 254-IV
від 28.11.2002 )

    Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань  екології  та  природних  ресурсів  виконує  й інші функції
відповідно  до  положення  про  нього, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.

    Повноваження  спеціально уповноваженого  центрального  органу
виконавчої  влади  з питань екології та природних ресурсів та його
органів на місцях,  визначені у пункті  "ж"  частини  першої  цієї
статті,  не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності
(інвесторів),  що здійснюють свою діяльність на  умовах  угод  про
розподіл  продукції. ( Статтю 20 доповнено частиною третьою згідно
із Законом N 1807-III від 08.06.2000 )

    В  системі  органів  спеціально  уповноваженого  центрального
органу  виконавчої  влади  з питань екології та природних ресурсів
можуть   створюватись   спеціальні   підрозділи,  працівники  яких
наділяються   правом   носіння   форми   встановленого   зразка  і
вогнепальної зброї.

    Посадові    особи    спеціальних    підрозділів    спеціально
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань
екології та природних ресурсів підлягають обов'язковому державному
особистому  страхуванню  за  рахунок  коштів державного бюджету на
випадок   загибелі   на  суму  десятирічної  заробітної  плати  за
останньою посадою, яку вони займали, а в разі поранення, контузії,
травми  або  каліцтва,  захворювання чи інвалідності, що сталися у
зв'язку   з   виконанням  посадових  обов'язків,  -  на  суму  від
шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою
залежно  від  ступеня втрати працездатності. ( Статтю 20 доповнено
частиною згідно із Законом N
81/96-ВР від 06.03.96 )

    Перелік  категорій  посадових  осіб  спеціальних  підрозділів
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з
питань    екології   та   природних   ресурсів,   які   підлягають
обов'язковому  державному  особистому страхуванню, а також порядок
та  умови  цього  страхування  встановлюються  Кабінетом Міністрів
України.   (  Статтю  20  доповнено  частиною  згідно  із  Законом
N
81/96-ВР від 06.03.96 )

    У  разі  загибелі  посадової  особи  спеціального  підрозділу
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з
питань  екології  та  природних  ресурсів  у  зв'язку з виконанням
посадових   обов'язків   сім'ї   загиблого   або  його  утриманцям
виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної
плати загиблого за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок
державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
(  Статтю  20  доповнено частиною згідно із Законом N
81/96-ВР від
06.03.96 )

    У разі  нанесення  посадовій  особі  спеціального  підрозділу
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів тілесних ушкоджень у зв'язку
з  виконанням  нею  посадових  обов'язків, що перешкоджають надалі
займатися   професійною  діяльністю,  їй  виплачується  одноразова
допомога  в  розмірі  п'ятирічної  заробітної  плати  за останньою
посадою,  яку  вона  займала,  за  рахунок  державного  бюджету  з
наступним  стягненням  цієї  суми  з винних осіб і у встановленому
порядку   призначається   пенсія  по  інвалідності.  (  Статтю  20
доповнено частиною згідно із Законом N
81/96-ВР від 06.03.96 )

У  разі  нанесення  посадовій  особі  спеціального підрозділу
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів тілесних ушкоджень у зв'язку
з  виконанням нею посадових обов'язків, що не перешкоджають надалі
займатися   професійною  діяльністю,  їй  виплачується  одноразова
допомога   в   розмірі  однорічної  заробітної  плати  за  рахунок
державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
(  
Статтю  20  доповнено частиною згідно із Законом N 81/96-ВР від
06.03.96 )

    Шкода,  заподіяна  майну   посадової    особи    спеціального
підрозділу    спеціально    уповноваженого   центрального   органу
виконавчої  влади  з  питань  екології  та  природних ресурсів або
членів  її  сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків,
відшкодовується  в  повному  обсязі  за  рахунок коштів державного
бюджету  з  наступним стягненням цієї суми з винних осіб. ( Статтю
20 доповнено частиною згідно із Законом N
81/96-ВР від 06.03.96 )

    Річна заробітна плата посадової особи спеціального підрозділу
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів, що береться для нарахування
розміру  одноразової  допомоги,  включає всі види грошових виплат,
які   отримала   посадова  особа  за  час  роботи  у  спеціальному
підрозділі    спеціально    уповноваженого   центрального   органу
виконавчої  влади  з питань екології та природних ресурсів за рік,
що  передував  року  загибелі або ушкодження здоров'я. ( Статтю 20
доповнено частиною згідно із Законом N
81/96-ВР від 06.03.96 )

    Законодавством   України   передбачається   охорона    честі,
гідності, здоров'я і  життя  працівників  спеціальних  підрозділів
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів та його органів на місцях.

    Рішення   спеціально   уповноваженого   центрального   органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з питань,
що  віднесені  до  його  компетенції,  є  обов'язковими  для  всіх
підприємств,  установ  та  організацій  і  можуть бути оскаржені у
судовому порядку.

    Компетенція інших спеціально уповноважених державних  органів
управління в галузі охорони навколишнього природного середовища  і
раціонального  використання  природних    ресурсів    визначається
законодавством України, а також положеннями  про  ці  органи,  які
затверджуються у встановленому порядку.

    Стаття 21. Повноваження громадських об'єднань у галузі
               охорони навколишнього природного середовища

    Громадські природоохоронні об'єднання мають право:

    а)  брати  участь  у  розробці  планів, програм, пов'язаних з
охороною   навколишнього   природного   середовища,  розробляти  і
пропагувати  свої  екологічні програми; ( Пункт "а" частини першої
статті 21 в редакції Закону N 254-IV від 28.11.2002 )

    б)  утворювати  громадські  фонди   охорони    природи;    за
погодженням  з  місцевими  Радами  за  рахунок  власних  коштів  і
добровільної  трудової   участі   членів   громадських   об'єднань
виконувати роботи по охороні та  відтворенню  природних  ресурсів,
збереженню   та   поліпшенню   стану   навколишнього    природного
середовища;

    в) брати   участь   у  проведенні  спеціально  уповноваженими
державними органами  управління  в  галузі  охорони  навколишнього
природного    середовища   перевірок   виконання   підприємствами,
установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;

    г) проводити  громадську екологічну експертизу,  обнародувати
її результати і  передавати  їх  органам,  уповноваженим  приймати
рішення;

    д)  вільного  доступу  до екологічної інформації; ( Пункт "д"
частини першої статті 21 в редакції Закону N 254-IV від
28.11.2002 )

    е)  виступати  з  ініціативою  проведення республіканського і
місцевих    референдумів   з   питань,   пов'язаних   з   охороною
навколишнього   природного   середовища,  використанням  природних
ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;

    є) вносити до відповідних органів пропозиції про  організацію
територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

    ж) подавати  до  суду   позови   про   відшкодування   шкоди,
заподіяної   внаслідок   порушення   законодавства   про   охорону
навколишнього  природного  середовища,  в  тому   числі   здоров'ю
громадян і майну громадських об'єднань;

    з) брати участь у заходах міжнародних неурядових  організацій
з питань охорони навколишнього природного середовища;

    и)  брати  участь  у  підготовці проектів нормативно-правових
актів  з  екологічних  питань; ( Частину першу статті 21 доповнено
пунктом "и" згідно із Законом N 254-IV від 28.11.2002 )

    і) оскаржувати  в  установленому  законом порядку рішення про
відмову чи несвоєчасне надання за запитом  екологічної  інформації
або неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення

(  Частину першу статті 21 доповнено пунктом "і" згідно із Законом
N 254-IV від 28.11.2002 )

    Діяльність  громадських   об'єднань    в    галузі    охорони
навколишнього природного  середовища  здійснюється  відповідно  до
законодавства України на основі їх статутів.

                            Розділ V

       СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ОБЛІК ТА ІНФОРМУВАННЯ
          В ГАЛУЗІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

    Стаття 22. Моніторинг навколишнього природного середовища

    З метою забезпечення збору, обробки,  збереження  та  аналізу
інформації  про  стан   навколишнього    природного    середовища,
прогнозування  його  змін  та  розробки   науково    обгрунтованих
рекомендацій  для  прийняття  ефективних  управлінських  рішень  в
Україні    створюється      система     державного     моніторингу
навколишнього  природного  середовища.  Спостереження  за   станом
навколишнього  природного  середовища,  рівнем  його   забруднення
здійснюється    спеціально   уповноваженим   центральним   органом
виконавчої  влади  з питань екології та природних ресурсів, іншими
спеціально    уповноваженими    державними   органами,   а   також
підприємствами,   установами  та  організаціями,  діяльність  яких
призводить  або  може  призвести до погіршення стану навколишнього
природного середовища.

    Зазначені підприємства, установи та  організації  зобов'язані
безоплатно передавати  відповідним  державним  органам  аналітичні
матеріали своїх спостережень.

    Порядок  здійснення  державного  моніторингу    навколишнього
природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.

    Спеціально уповноважені державні органи разом з  відповідними
науковими  установами забезпечують організацію короткострокового і
довгострокового  прогнозування   змін   навколишнього   природного
середовища,  які  повинні  враховуватися  при розробці і виконанні
програм та  заходів  щодо  економічного  та  соціального  розвитку
республіки,  в  тому  числі  щодо охорони навколишнього природного
середовища,  використання  і  відтворення  природних  ресурсів  та
забезпечення екологічної безпеки.

    Стаття 23. Кадастри природних ресурсів

    Для обліку   кількісних,   якісних   та  інших  характеристик
природних ресурсів,  обсягу,  характеру та режиму їх  використання
ведуться державні кадастри природних ресурсів.

    Державні  кадастри  ведуться  в  порядку,  що    визначається
Кабінетом Міністрів України.

    Стаття 24. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають
               на стан навколишнього природного середовища

    Об'єкти, що шкідливо впливають або можуть  вплинути  на  стан
навколишнього  природного середовища,  види та кількість шкідливих
речовин,  що потрапляють у навколишнє природне середовище,  види й
розміри   шкідливих  фізичних  та  біологічних  впливів  на  нього
підлягають  державному  обліку.  (  Частина  перша  статті  24  із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  198-IV від
24.10.2002 )

    Підприємства, установи  та  організації  проводять  первинний
облік у  галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища  і
безоплатно   подають  відповідну  інформацію  органам,  що  ведуть
державний облік у цій галузі.

    Збір, обробка   і   подання   відповідним  державним  органам
зведеної  статистичної  звітності  про  обсяги   викидів,   скидів
забруднюючих речовин,  використання природних ресурсів,  виконання
завдань по охороні навколишнього природного  середовища  та  іншої
інформації, ведення екологічних паспортів здійснюється  за  єдиною
для республіки  системою  в  порядку,  що  визначається  Кабінетом
Міністрів України.

    Стаття 25. Інформація про стан навколишнього природного
               середовища (екологічна інформація)

    Інформація про   стан   навколишнього  природного  середовища
(екологічна інформація) -  це  будь-яка  інформація  в  письмовій,
аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про:

    стан навколишнього  природного  середовища чи його об'єктів -
землі,  вод,  надр,  атмосферного повітря, рослинного і тваринного
світу та рівні їх забруднення;

    біологічне різноманіття   і   його   компоненти,    включаючи
генетично видозмінені  організми  та  їх  взаємодію  із  об'єктами
навколишнього природного середовища;

    джерела, фактори,  матеріали,  речовини,  продукцію, енергію,
фізичні фактори (шум,  вібрацію,  електромагнітне  випромінювання,
радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього
природного середовища та здоров'я людей;

    загрозу виникнення   і   причини   надзвичайних   екологічних
ситуацій,   результати  ліквідації  цих  явищ,  рекомендації  щодо
заходів,  спрямованих  на  зменшення  їх  негативного  впливу   на
природні об'єкти та здоров'я людей;

    екологічні прогнози,  плани і програми,  заходи, в тому числі
адміністративні,  державну екологічну політику,  законодавство про
охорону навколишнього природного середовища;

    витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів за
рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища,  інших
джерел  фінансування,  економічний  аналіз,  проведений  у процесі
прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.