Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови ( 4121-2002 )

Название (рус.) ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови
Кем принят Не определен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 4121-2002
Дата принятия 01.01.1970
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

77. МЕТАЛУРГІЯ

77.080.01

77.100

ДСТУ 4121-2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ

Загальні технічні умови

МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ Общие технические условия

SECONDARY FERROUS METALS General technical specifications

Чинний від 2003-04-01

Поправки ІПС №3,    2003 с.67

Місце поправки 

Надруковано 

Повинно бути 

С.1 

Чинний від 2003-04-01

Чинний від 2003-10-01

                  ІПС №12,  2003 с.52

Місце поправки 

Надруковано 

Повинно бути 

С. 1 

01.04.2003 

01.04.2004 

Підстава - наказад, Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 214.

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Донецьким державним науково-дослідним та проектним інститутом кольорових металів (НТК 11 «Кольорові метали та сплави»)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 30 вересня 2002 р. №516 з 2003-04-01

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням на території України ГОСТ 2787-75)

4 РОЗРОБНИКИ: від Донецького державного науково-дослідного та проектного інституту кольорових металів В. Золотухін, д-р техн. наук; Л. Скрябіна, канд. техн. наук; В. Попов, канд. техн. наук; Л. Кукса, О. Мушік, О. Дуіб;

від Української асоціації вторинних металів В. Куліченко, І. Зайцев, В. Готовцев, Б. Шаршевський, В. Камінський

ЗМІСТ

1  Сфера застосування.......................................................................................................

2  Нормативні посилання...................................................................................................

3 Терміни та визначення понять......................................................................................

4 Технічні вимоги................................................................................................................

5 Вимоги безпеки...............................................................................................................

6  Вимоги охорони навколишнього середовища.............................................................

7  Правила приймання........................................................................................................

8  Методи випробовування ................................................................................................

9 Транспортування і зберігання.......................................................................................

Додаток А Загальнотехнічні терміни, необхідні для розуміння тексту стандарту.. Додаток Б Рекомендована призначеність шихтового вуглецевого металобрухту.

Додаток В Порівняльна таблиця класифікацій металобрухту..................................

Додаток Г Форма посвідчення......................................................................................

Додаток Д Форма акту....................................................................................................

Додаток Е Бібліографія..................................................................................................

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на метали чорні вторинні (далі металобрухт) для переробляння, а також на продукти їхнього переробляння (шихтовий брухт), які використовують як металургійну сировину у процесі виплавляння чавуну та сталі, для виробництва сталевих і чавунних виливків та феросплавів або з іншою метою.

Вимоги розділів 5 та 6 цього стандарту є обов'язкові.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3674-97 Метали чорні вторинні. Терміни та визначення

ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы призводственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.027-92 ССБТ. Работы литейные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия

ГОСТ 2604.1-77 Чугун легированный. Методы определения углерода

ГОСТ 2604.2-86 Чугун легированный. Методы определения серы

ГОСТ 2604.3-83 Чугун легированный. Методы определения кремния

ГОСТ 2604.4-87 Чугун легированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 2604.5-84 Чугун легированный. Методы определения марганца

ГОСТ 2604.6-77 Чугун легированный. Методы определения содержания хрома

ГОСТ 2604.7-84 Чугун легированный. Методы определения ванадия

ГОСТ 2604.8-77 Чугун легированный. Методы определения никеля

ГОСТ 2604.9-83 Чугун легированный. Методы определения меди

ГОСТ 2604.10-77 Чугун легированный. Методы определения титана

ГОСТ 2604.11-85 Чугун легированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 2604.13-82 Чугун легированный. Методы определения алюминия

ГОСТ 2604.14-82 Чугун легированный. Методы определения кобальта

ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия

ГОСТ 12344-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

ГОСТ 12345-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора

ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца

ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12351-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12353-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди

ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана

ГОСТ 12357-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия

ГОСТ 12359-81 Стали углеродистые легированные и высоколегированные. Методы определения азота

ГОСТ 12360-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора

ГОСТ 12361-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия

ГОСТ 12362-79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 19200-80 Отливка из чугуна и стали. Термины и определения дефектов

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 27611-88 Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни та визначення згідно з ГОСТ 5272, ГОСТ 19200, ДСТУ 3674 та додатком А.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Класифікація

4.1.1  Металобрухт поділяють на шихтовий та для переробляння, кожен з яких містить сталевий вуглецевий та легований (враховуючи з двошарової сталі) металобрухт, а також металобрухт вуглецевих та легованих чавунів.

4.1.2 За характеристиками і показниками якості металобрухт поділяють на види і підвиди. Кожний окремий вид металобрухту характеризують за способом його утворювання, фізичними

властивостями, розмірами та масою окремих кусків, мірою засміченості, хімічним складом (низьковуглецева, високовуглецева сталь тощо).

4.1.3 Шихтовий металобрухт повинен відповідати вимогам таблиці 1.

4.1.4 Металобрухт для переробляння повинен відповідати вимогам таблиці 2.

4.1.5 Легований металобрухт (сталі, чавуни та двошарові сталі) повинен відповідати вимогам таблиць 35.

4.1.6 У нормативних документах можна застосовувати як повну познаку виду металобрухту, так і умовну познаку.

Повна познака шихтового металобрухту та металобрухту для переробляння вуглецевих сталей та чавунів складається з повної назви та номера виду, що їх зазначено у таблиці 1 або 2; умовна познака складається зі скороченої назви та номера виду, що їх зазначено у таблиці 1 або 2.

Приклади повної познаки:

шихтовий вуглецевий брухт листовий та відходи штампування, вид № 10 ДСТУ 4121-2002;

- вуглецевий брухт сталевий легковагий для переробляння, вид № 501 ДСТУ 4121-2002. Приклади умовної познаки:

- брухт листовий та відходи штампування, вид № 10 ДСТУ 4121 -2002;

- брухт сталевий легковагий, вид № 501 ДСТУ 4121 -2002.

Повна познака шихтового металобрухту та металобрухту для переробляння легованих сталей, чавунів та двошарових сталей складається з повної назви та номера виду, що їх зазначено у таблиці 1 або 2 та назви і номера підвиду, що їх зазначено у таблицях 35 відповідно (номер підвиду ставлять на другому місці після похилої риски). Аналогічно умовна познака складається зі скороченої назви та номерів виду та підвиду, що їх зазначено у відповідних таблицях.

Приклади повної познаки:

шихтовий брухт листовий та відходи штампування з інструментально-штампувальної сталі, вид № 10/317 ДСТУ 4121-2002;

брухт сталевий легковагий з інструментально-штампувальної сталі для переробляння, вид №501/317 ДСТУ 4121-2002

Приклади умовної познаки:

брухт листовий та відходи штампування, вид № 10/317 ДСТУ 4121 -2002;

брухт сталевий легковагий, вид № 501/317 ДСТУ 4121-2002.

4.2 Не допускають у металобрухті наявності брухту чи відходів кольорових металів та їх сплавів.

4.3 Агрегати, машини, вузли та деталі, що втратили експлуатаційну цінність, повинні бути розібрані, розсортовані за видами та звільнені від кольорових металів.

За згодою сторін допускають відвантажувати зазначений металобрухт у нерозібраному вигляді з метою перероблення на спеціалізованих підприємствах.

4.4 Металобрухт не повинен бути проіржавілий, горілий або роз'їдений кислотами (наліт іржі допускають). Шихтовий металобрухт (крім доменного присаду, пакетів) не повинен містити дроту та виробів з нього.

4.5 Не допускають змішувати сталевий і чавунний металобрухт, а також вуглецевий та легований металобрухт.

4.6 У шихтовому металобрухті не допускають наявності бітумної гідроізоляції, гуми та інших органічних матеріалів, а також негабаритного брухту.

4.7 За домовленістю між споживачем і постачальником металобрухту допускають:

відхили лінійних розмірів у шихтовому металобрухті;

наявність чавуну у вуглецевому сталевому металобрухті.

4.8 Додаткові вимоги до металобрухту та показники якості, які не нормує цей стандарт, можна встановлювати за домовленістю між споживачем та постачальником металобрухту.

4.9 Рекомендовану призначеність шихтового вуглецевого металобрухту наведено у додатку Б.

4.10 Порівняльну класифікацію металобрухту цього стандарту з міжнародною класифікацією та з попередньою назвою наведено у таблиці В.1 додатку В.

Таблиця 1 Характеристика та показники якості шихтового металобрухту за видами

Вид 

Характеристика 

Показники 

Норма 

1 

БРУХТ СТАЛЕВИЙ

1 Кусковий брухт і відходи 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Маса куска металу, кг 

1,0 300x200x150 6,0

0,540 

2 

БРУХТ СТАЛЕВИЙ

2 Сталевий великовагий брухт.

Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Маса куска металу, кг, не менше

Зовнішній діаметр труб, мм, не більше 

1,5

600 х 450 х 450 6,0

2

150 

3 

БРУХТ СТАЛЕВИЙ

3 Сталевий великовагий брухт.

Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі Допускають швелери і двотаври, якщо вони становлять не більше 20 % від маси партії 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Зовнішній діаметр труб, мм, не більше Товщина стінки швелерів або двотаврів, мм не менше 

1,5

800 х 500 х 500 6,0

150

4,0 

4 

БРУХТ СТАЛЕВИЙ

4 Великогабаритний великовагий сталевий брухт. Допускають очищені прибуткові частини, залишки ливникової системи і випори, металургійні відходи та скрап, швелери і двотаври. Труби діаметром понад 150 мм повинні бути сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Зовнішній діаметр труб, мм, не більше Товщина стінки швелерів або двотаврів, мм не менше 

2,0 1200x500x450 6,0

150

4,0 

5 

БРУХТ СТАЛЕВИЙ № 5 Сталевий дрібний кусковий брухт та відходи виробів метизного та інших виробництв (костилі, болти, гайки тощо) 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Маса куска металу, кг 

0,5 200x150x100 6,0

0,02520 

6 

БРУХТ СТАЛЕВИЙ ОЦИНКОВАНИЙ Сталевий великогабаритний брухт оцинкований. Допускають автомобільний металобрухт. Не допускають листове залізо або тонкий листовий матеріал 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше 

2,0 1000x500x500 

7

ОБРІЗЬ СТАЛЕВА

Обрізь зливків, блюмів, валів, слябів, масивних плит, сортового прокату, листового металобрухту, поковки 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше 

2,0

900 х 500 х 500 13 

8      

БРУХТ ТОВСТОЛИСТОВИЙ КОНСТРУКЦІЙНИЙ

Листова та фасонна конструкційна сталь, обрізь після ножиць та сталеві ободи. Допускають труби сплющені або розрізані уздовж подовжньої осі (якщо діаметр понад 150 мм), а також швелери і двотаври з товщиною стінки не менше 4 мм 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Загальна кількість труб, швелерів і двотаврів за масою, %, не більше 

2,0 1000x600x450 6,0

20 

9

БРУХТ КОНСТРУКЦІЙНИЙ ЛИСТОВИЙ НАРІЗАНИЙ

Сталь, обрізь прибуткової частини, обрізь після ножиць і розбиті сталеві ободи 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше 

1,0

450 х 300 х 300 6,0 

10

БРУХТ ЛИСТОВИЙ ТА ВІДХОДИ ШТАМПУВАННЯ

Відходи штампування, поковок, висічки, листовий металобрухт і обрізь прокату 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Товщина металу, мм, не менше 

2,0

300

3,0 

11

ЗЛИВКИ ШИХТОВІ

Допускають відхили розмірів шихтових зливків за згодою сторін 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше 

0,5

600 х 450 х 450 

12

БРУХТ АВТОМОБІЛЬНИЙ

Автомобільні пружини, колінчасті і тягові вали, передні осі, коробки передач у розібраному стані. Не допускають різні дрібні відходи литва 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше 

3,0  

13

БРУХТ ПОДРІБНЕНИЙ

Однорідний сталевий металобрухт, що містить деталі автомобілів, різноманітний листовий металобрухт 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Щільність, кг/м3, не менше 

2,0

700 

14

БРИКЕТИ ЗІ СТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ № 1

Не допускають змішувати під час брикетування стружки з вуглецевої сталі і стружки з легованої сталі, а також сталевої і чавунної стружки. Не допускають брикетувати стружку з легованої сталі різних видів (марок). Не допускають брикетувати проіржавлену, горілу і роз'їдену кислотами стружку 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Щільність, кг/м3, не менше

Розмір брикетів

Маса брикету, кг, не більше (або більше за згодою сторін)

Кількість стружки, що обсипається від брикетів від маси партії, %, не більше 

1,0

5000

не регламентовано

50

3,0 

15

БРИКЕТИ ЗІ СТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ № 2

За характеристикою те саме, що і для виду 14 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Щільність, кг/м3, не менше

Маса брикету, кг, не більше (або більше за згодою сторін)

Кількість стружки, що обсипається від брикетів від маси партії, %, не більше 

3,0

4500

50

5,0 

16

ПАКЕТИ № 1

Пакети з легковагових сталевих відходів (листових, смугових, сортових та відходів трубного виробництва). Не допускають стружку з вуглецевої сталі. Пакети з брухту та відходів легованої сталі повинні бути тільки одного виду (марки). Не допускають пресувати луджені, емальовані, покриті кольоровими металами (враховуючи оцинковані) відходи 

Засміченість нешкідливими домішками та мастилом за масою, %, не більше Щільність, кг/м3, не менше

Розмір пакетів, мм, не більше 

1,0

2000 2000x1050x750 

17

ПАКЕТИ №2

Пакети з легковагового сталевого металобрухту. Допускають вуглецеву стружку. Не допускають змішувати вуглецеву сталь, яку пресують, з легованою. Пакети з легованої сталі повинні бути тільки одного виду (марки). Не допускають пресувати луджений, емальований, покритий кольоровими металами (враховуючи оцинкований) брухт та відходи 

Засміченість нешкідливими домішками та мастилом за масою, %, не більше Щільність, кг/м3, не менше

Розмір пакетів, мм, не більше

Кількість стружки за масою, %, не більше 

2,0

1800 2000x1050x750 20 

1 8

ПАКЕТИ № 3

Спресований листовий прокат. Допускають вуглецеву стружку. Допускають металобрухт з покриттям. Допускають наявність оцинкованого металобрухту (труби, відра, листові відходи тощо) 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Щільність, кг/м3, не менше

Розмір пакетів, мм, не більше

Кількість стружки за масою, %, не більше 

3,0

1500 2000x1050x750 20 

19

ПАКЕТИ №4

Спресований листовий сталевий металобрухт, що містить кремній, обрізь, каркасний металобрухт. Допускають вуглецеву стружку. Не допускають використовувати металобрухт, що легований іншими елементами 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Щільність, кг/м3, не менше

Розмір пакетів, мм, не більше

Вміст кремнію, %

Кількість стружки за масою, %, не більше 

2,5

1500 2000x1050x750 0,55,0

20 

20

ПАКЕТИ № 5

Спресований металобрухт жерстяних банок 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Щільність, кг/м3, не менше

Розмір пакетів, мм, не більше 

3,0

1200 800x710x600 

21

ПАКЕТИ №6

Сталевий металобрухт (обрізки листової сталі, штампования тощо). Допускають вуглецеву стружку, сталеві канати та дріт. Не допускають пресувати луджений, емальований, покритий кольоровими металами брухт 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Щільність, кг/м3, не менше

Розмір пакетів, мм, не більше

Кількість стружки, канатів, дроту за масою, %, не більше 

1,0

1500 800x500x500

20 

22

СТРУЖКА СТАЛЕВА № 1

Сипуча стружка з вуглецевої сталі, а також висічка. Не допускають кусковий металобрухт, дріт, 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Довжина витка стружки і висічки, мм, не більше 

3,0

50 

чавунну стружку та стружки з кольорових металів. Не допускають змішувати вуглецеву стружку з чавунною стружкою і стружкою з кольорових та легованих металів. Легована стружка повинна бути тільки одного виду (марки) 

Кількість стружки з довжиною витка 100 мм за масою, %, не більше

Маса висічки, кг, не більше 

3,0

0,025 

23

СТРУЖКА СТАЛЕВА № 2

Сипуча вуглецева стружка, а також висічка. Не допускають кусковий металобрухт, клубки в'юноподібної стружки, чавунної стружки та стружки з кольорових металів. Не допускають змішувати вуглецеву стружку з легованою. Не допускають горілу та проіржавілу стружку, наліт іржі допускають. Легована стружка повинна бути тільки одного виду (марки) 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Довжина витка стружки і висічки, мм, не більше

Кількість стружки з довжиною витка 200 мм за масою, %, не більше

Маса висічки, кг, не більше 

3,0

100

2,0

0,05 

24

СТРУЖКА СТАЛЕВА 3 АБРАЗИВНИМ МАТЕРІАЛОМ

Вуглецева стружка, що одержана від шліфування заготівок і виробів 

Вміст абразиву за масою, %, не більше 

10 

25

СКРАП

Зашлаковані відходи чорних металів, що утворилися під час випускання із плавильних агрегатів, транспортування та розливання чавуну і сталі 

Розміри, мм, не більше 

800 х 500 х 500 

26

БРУХТ ЧАВУННИЙ № 1

Куски машинних чавунних виливків, а також чушки вторинного ливарного чавуну. Не допускають змішувати вуглецевий чавунний металобрухт з легованим чавунним металобрухтом. Не допускають домішки легованої сталі (її потрібно вирізати) 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Домішка вуглецевої сталі, яку важко відокремити, за масою, %, не більше 

2,0 300x300x300

5,0 

27

БРУХТ ЧАВУННИЙ № 2

Куски чавунних виливниць та піддонів. Не допускають змішувати вуглецевий чавунний металобрухт з легованим чавунним металобрухтом 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Домішка вуглецевої сталі, яку важко відокремити, за масою, %, не більше 

2,0

300x300x300

5,0 

28

БРУХТ ЧАВУННИЙ № 3

Куски чавунних виливків з підвищеним вмістом фосфору, ковкого чавуну, чавунні труби. Не допускають змішувати вуглецевий чавунний металобрухт з легованим чавунним металобрухтом. Не допускають домішки легованої сталі (її потрібно вирізати) 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше

Домішка вуглецевої сталі, яку важко відокремити, за масою, %, не більше 

2,0 300x300x300

5,0 

29

БРУХТ ЧАВУННИЙ № 4

Литво чавунне. 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше 

2,0 

Допускають циліндри і центрувальні пристрої тягових коліс. Допускають вуглецеву сталь. Не допускають домішки легованої сталі (її потрібно вирізати) 

Розмір куска, мм, не більше

Домішка вуглецевої сталі за масою, %, не більше 

600x600x600

10 

30

БРУХТ ЧАВУННИЙ № 5

Литво чавунне. Металобрухт ливарного чавуну, колони, труби, відливки різного характеру, автомобільні блоки і чавунні деталі для сільськогосподарського та іншого машинобудування. Не допускають пічних плит, горілого чавунного металобрухту, гальмівних колодок тощо 

Засміченість нешкідливими домішками, а також бітумом, мастилами та іншими органічними речовинами за масою, %, не більше

Розмір куска, мм, не більше 

3,0 800x600x500 

31

БРИКЕТИ 3 ЧАВУННОЇ СТРУЖКИ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше,

враховуючи мастила, %, не більше

Щільність брикету, кг/м3, не менше

Вміст вологи, %, не більше 

3,0

1,0

6000

1,0 

32

СТРУЖКА ЧАВУННА № 1

Стружка з сірого або ковкого чавуну. Не допускають змішувати стружку легованого чавуну зі стружкою вуглецевого чавуну. Не допускають вуглецеву стружку або обрізки, куски металобрухту, огар, проіржавілий метал 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше,

враховуючи мастила, %, не більше 

2,0

1,0 

33

СТРУЖКА ЧАВУННА № 2

Стружка з ковкого чавуну. Не допускають вуглецеву стружку або обрізки, куски металобрухту, огар, проіржавілий метал 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше,

враховуючи мастила, %, не більше 

3,0

1,5 

34

ПРИСАД ДОМЕННИЙ

Проіржавілий, що зазнав тривалого температурного або кислотного впливу, емальований та оцинкований кусковий металобрухт, чавунна дрібка, дріб або гранули, іржава або спечена сталева та чавунна стружка, зашла-кований скрап, а також дріт і вироби з дроту 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Засміченість нешкідливими домішками у металобрухті, що видобувається зі шлакових відвалів, за масою понад 5 %

Розміри куска, мм, не більше

Довжина витка сталевої стружки, мм, не більше

Кількість стружки з довжиною витка до 200 мм за масою у партії, %, не більше 

5,0

за згодою сторін

250x250x250

100

3,0 

35

ОГАР

Оксиди заліза, що утворюються під час нагрівання та обробляння сталевих виробів 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше 

5,0 

36

ШЛАК ЗВАРЮВАЛЬНИЙ

Шлак, що утворюється у нагрівальних печах та під час зварювання металів 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше 

5,0 

Примітка 1. У графі «Характеристика» великими літерами наведено назву виду металобрухту.

Примітка 2. За згодою сторін сталевий металобрухт може містити сірку та фосфор, вміст кожного не більше 0,05 %.

Примітка 3. Вміст кремнію у сталевому металобрухті можливий за згодою сторін.

Таблиця 2 Характеристика та показники якості металобрухту для переробляння за видами

Вид

рекомендований вид переробляння

Характеристика

Показники

Норма

500

Вогневе та механічне різання

БРУХТ СТАЛЕВИЙ НЕГАБАРИТНИЙ ВЕЛИКОВАГИЙ

Великої ваги брухт і відходи, що придатні для вогневого різання або різання на ножицях

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Товщина металу, мм, не менше

Кількість металу товщиною менше 6,0 мм за масою, %, не більше

5,0

6,0

10

501

Пакетування

БРУХТ СТАЛЕВИЙ ЛЕГКОВАГИЙ Легкої ваги листові та сортові брухт і відходи, металоконструкції, дріт та вироби з нього. Не допускають сталеві канати

Сумарна засміченість нешкідливими домішками, а також емальованого, покритого іншими кольоровим металами брухту, за масою, %, не більше, враховуючи кольорові метали, %, не більше

Товщина металу, мм, не більше

2,0

0,1

6,0

502

Сортування, пакетування, вогневе різання

КАНАТИ ТА ДРІТ СТАЛЕВІ Сталеві канати і дріт, згорнені у мотки та перев'язані сталевим дротом не менше ніж у п'яти місцях по колу мотка, а також куски сталевих канатів і дроту

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Розміри мотка:

діаметр, мм, не більше

довжина, мм, не більше

Маса мотка, кг, не менше

Розміри куска канату:

діаметр, мм, не менше

довжина, мм, не менше

5,0

850

500

20

20

800

503

Сортування, дрібнення, пакування

СТРУЖКА СТАЛЕВА В'юноподібна сталева стружка. Не допускають кусковий брухт та відходи, а також дріт

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

3,0

504

Підготовлюван-ня до плавлення, плавлення

СТРУЖКА СТАЛЕВА 3 ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ АБРАЗИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сталева стружка одержана від шліфування заготовок та виробів

Вміст абразива за масою, %

1050

505

Подрібнювання

БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЧАВУННОГО ЛИТВА

Чавунні виливки, чавунні труби та інші виливки. Допускають домішки важковіддільної сталі не більше 5 % від маси

Засміченість нешкідливими домішками, мастилами та іншими органічними речовинами за масою, %, не більше

Маса куска, кг, не більше

Домішки сталі, які важко відділити, за масою, %, не більше

3,0

1500

5,0

"боб

Подрібнювання

БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЧАВУННИХ ВИРОБІВ

Допускають домішку важковід-дільної сталі

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше

Маса куска, кг, не більше

Домішки сталі, які важко відділити, за масою, %, не більше

3,0 15000

5,0

507

Сортування, під-готовлювання до плавлення

СТРУЖКА ЧАВУННА

Не допускають кусковий брухт та відходи, а також дріт

Засміченість нешкідливими домішками та мастилами за масою, %, не більше

3,0

508 

Сортування та інші види переробляння 

БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЗМІШАНІ № 1

Брухт машин, агрегатів, механізмів та конструкцій, що вироблені зі сталі та чавуну, який може містити кольорові метали та сплави 

Засміченість нешкідливими домішками за масою, %, не більше 

5,0 

509 

Сортування та інші види переробляння 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.