Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про заходи щодо завершення будівництва першої пускової дільниці першої черги Дніпропетровського метрополітену ( 112 ) (О мероприятиях по завершению строительства первого пускового участка первой очереди Днепропетровского метрополитена)
Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі ( 1588 ) (О внесении изменений в Правила предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе)
Про порядок надання в 2005 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів і газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських ( 486 ) (О порядке предоставления в 2005 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство газопроводов-отводов и газификацию населенных пунктов, в первую очередь сельских)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України ( 1185 ) (О признании такими, что утратили действие, некоторых актов Кабинета Министров Украины)
Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на території та спорудах Національного Києво-Печерського історико- культурного заповідника ( 733 ) (О выделении средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ на территории и сооружениях Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)
Про створення Української державної корпорації по транспортному будівництву ( 26 ) (О создании Украинской государственной корпорации по транспортному строительству)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323 ( 1893 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 августа 2000 г. N 1323)
Про розширення обсягів будівництва автомобільних доріг із застосуванням цементу ( 463 ) (О расширении объемов строительства автомобильных дорог с применением цемента)
Про затвердження переліку енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій і магістральних ліній електропередачі, будівництво яких здійснюється у 2005 році за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджет ( 420 ) (Об утверждениях перечня энергоблоков атомных, гидроаккумулирующих и других электростанций и магистральных линий электропередачи, строительство которых осуществляется в 2005 году за счет средств специального фонда государственного бюджет)
Про призначення Бармецького П.П. президентом Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт ( 196 ) (О назначении Бармецького П.П. президентом Украинской государственной корпорации по выполнению монтажных и специальных строительных работ)
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 670 ( 1312 ) (О признании такой, что утратила действие, постановления Кабинета Министров Украины от 23 апреля 1999 г. N 670)
Про виділення коштів на проведення аварійно-відновних робіт у школах N 9 і 46 м. Херсона ( 1261 ) (О выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ в школах N 9 и 46 г. Херсона)
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в області енергетики, промисловості, транспорту і будівництва ( 1365 ) (Об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области энергетики, промышленности, транспорта и строительства)
Про внесення змін до Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 ( 246 ) (О внесении изменений в Положение о Государственном фонде содействия молодежному домостроению и постановления Кабинета Министров Украины от 29 мая 2001 г. N 584)
Про затвердження Порядку надання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських ( 245 ) (Об утверждении Порядка предоставления в 2006 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство газопроводов-отводов и газификацию населенных пунктов, в первую очередь сельских)
Про фінансування капітального будівництва у вугільній промисловості та реструктуризацію шахтовуглебудівного комплексу ( 869 ) (О финансировании капитального строительства в угольной промышленности и реструктуризацию шахтовуглебудівного комплекса)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 312 ( 1715 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2001 г. N 312)
Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення ( 308 ) (Об изменении размера компенсации дополнительных затрат на строительство жилых домов, осуществляемое за счет средства население)
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 568 ( 1692 ) (О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 1998 г. N 568)
Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 липня 1998 р. N 735 ( 1624 ) (О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 4 июля 1998 г. N 735)
Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічни... ( 445 ) (Об утверждении Порядка отнесение операций резидентов в случае проведения ними внешнеэкономической деятельности к договорам производственной кооперации, консигнации, комплексного строительства, оперативного и финансового лизинга, поставки сложных технічни...)
Про відтворення Успенського собору в м. Києві ( 191 ) (О воспроизведении Успенского собора в г. Киеве)
Про внесення змін до переліку вітчизняних суб"єктів господарювання, що беруть участь у будівництві інвестиційних об"єктів в Туркменистані ( 1079 )
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 312 ( 1745 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2001 г. N 312)
Про проведення експерименту з надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла працівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Національного космічного агентства ( 1131 ) (О проведении эксперимента из предоставления льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) жилья работникам государственных предприятий, которые належат к сфере управления Национального космического агентства)
Про розподіл державних централізованих капітальних вкладень та переліки об"єктів, що фінансуються за їх рахунок у 1999 році ( 452 ) (О распределении государственных централизованных капитальных вложений и перечни объектов, которые финансируются за их счет в 1999 году)
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1494 ( 1308 ) (О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 16 августа 1999 г. N 1494)
Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь ( 530 ) (О заключении Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются центрами из лицензирования Украины и Республики Беларусь)
Про спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності у 2005 році ( 431 ) (О направлении средств специального фонда государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог коммунальной собственности в 2005 году)
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції та виготовлення проектно-кошторисної документації Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та ка... ( 360 ) (О порядке использования в 2006 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для проведения работ по капитальному ремонту, реконструкции и изготовлению проектно-сметной документации Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и)
Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 липня 1998 р. N 739 ( 1621 ) (О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 4 июля 1998 г. N 739)
Про затвердження плану додаткових заходів щодо збереження, ремонту та реставрації об'єктів Національного заповідника "Замки Тернопілля" на 2005-2010 роки ( 383 ) (Об утверждении плана дополнительных мероприятий по сохранению, ремонту и реставрации объектов Национального заповедника "Замки Тернопілля" на 2005-2010 годы)
Про ліквідацію Фонду розвитку міст України ( 1100 ) (О ликвидации Фонда развития городов Украины)
Про порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для паспортизації, інвентаризації та реставрації пам"яток архітектури і розроблення схем та проектних рішень масового застосування ( 103 ) (О порядке использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для паспортизации, инвентаризации и реставрации достопримечательностей архитектуры и разработки схем и проектных решений массового применения)
Про забезпечення ефективності роботи сільських будівельних організацій та підприємств корпорації "Украгропромбуд" ( 872 ) (Об обеспечении эффективности работы сельских строительных организаций и предприятий корпорации 'Украгропромстрой')
Про надання пільг іноземним будівельним фірмам, які споруджують житло для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей, щодо оподаткування та сплати мита ( 408 ) (О предоставлении льгот иностранным строительным фирмам, которые сооружают жилье для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей, относительно налогообложения и уплаты таможенной пошлины)
Про організацію житлового кредитування населення України ( 885 ) (Об организации жилого кредитования населения Украины)
Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів державного замовлення ( 818 ) (О внесении изменений в Положение о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) ( 413 ) (Об утверждении критериев, за которыми оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере промышленной безопасности и охраны труда и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного наблюдения (контроля))
Про переліки автомобільних доріг комунальної власності, будівництво і капітальний ремонт яких здійснюється у 2004 році за рахунок коштів державного бюджету ( 729-р ) (О перечнях автомобильных дорог коммунальной собственности, строительство и капитальный ремонт которых осуществляется в 2004 году за счет средства государственного бюджета)
Про затвердження переліку магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів ( 993-р ) (Об утверждении перечня магистральных газопроводов и газопроводов-отводов для газификации сельских населенных пунктов)
НАПБ А.02.001-2002 Положення про Державний департамент пожежної безпеки ( А.02.001-2002 )
Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів
Про затвердження робочого проекту і титулу перехідної будови (об"єкта) "Облаштування Східно-Казантипського родовища на шельфі Азовського моря. Морська і сухопутна частини" ( 453-р )
Про переліки автомобільних доріг комунальної власності, будівництво і капітальний ремонт яких здійснюється у 2004 році за рахунок коштів державного бюджету ( 729-р ) (О перечнях автомобильных дорог коммунальной собственности, строительство и капитальный ремонт которых осуществляется в 2004 году за счет средств государственного бюджета)
Про призначення Ісаєнка Д.В. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України ( 455-р ) (О назначении Ісаєнка Д.В. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
Про призначення Папки В.В. заступником начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 320-р ) (О назначении Папки В.В. заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про будівництво відгалуження від магістрального аміакопроводу Тольятті - Одеса до ВАТ "ДніпроАзот" ( 9-р ) (О строительстве ответвления от магистрального аміакопроводу Тольятти - Одесса к ОАО "ДніпроАзот")
Про здійснення видатків на будівництво газопроводу Ялта - Форос - Севастополь ( 596-р ) (Об осуществлении расходов на строительство газопровода Ялта - Форос - Севастополь)
Про затвердження плану заходів щодо відзначення 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка ( 416-р ) (Об утверждении плана мероприятий по отметке 190-летия от дня рождения Т.Г. Шевченко)
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2004 р. N 729 ( 885-р ) (О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 9 октября 2004 г. N 729)
Про призначення Мухіна В.Г. начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 766-р ) (О назначении Мухіна В.Г. начальником Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про призначення Доротича С.І. першим заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України ( 870-р ) (О назначении Доротича С.І. первым заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
Про затвердження техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту облаштування Північно-Булганацького газового родовища ( 285-р ) (Об утверждении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта обустройства Північно-Булганацького газового месторождения)
Про інвестування будівництва спортивно-розважального комплексу ( 903-р ) (Об инвестировании строительства спортивно-развлекательного комплекса)
Про затвердження заходів з інженерного захисту та облаштування о. Коса Тузла ( 429-р ) (Об утверждении мероприятий из инженерной защиты и обустройства о. Косая Тузла)
Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція і оновлення обладнання ТЕЦ державного підприємства "ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" ( 19-р ) (Об утверждении проекта и титула строения "Реконструкція и обновление оборудования ТЭЦ государственного предприятия "ВО "Південний машиностроительный завод имени О.М. Макарова")
Про затвердження робочого проекту будівництва газопроводу-відводу до м. Білгорода-Дністровського Одеської області (I черга) ( 107-р ) (Об утверждении рабочего проекта строительства газопровода-отвода к г. Белгород-Днестровски_ий Одесской области (I очередь))
Про віднесення до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва підприємств, установ та організацій ( 233-р ) (Об отнесении к сфере управления Министерства регионального развития и строительства предприятий, учреждений и организаций)
Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція та надбудова будинку по вул. Солом'янській, 2а, для розміщення Апеляційного суду м. Києва" ( 772-р ) (Об утверждении проекта и титула строения "Реконструкция и надстройка дома по ул. Солом'янській, 2а, для размещения Апелляционного суда г. Киева")
Про надання дозволу на зміну пам'ятки архітектури місцевого значення ( 64-р ) (О предоставлении разрешения на смену памятки архитектуры местного значения)
Про надання дозволу на знесення пам'ятки історії місцевого значення - будинку по вул. Лабораторній, 7/20, у м. Києві ( 2-р ) (О предоставлении разрешения на снесение достопримечательности истории местного значения - дома по вул. Лабораторной, 7/20, в г. Киеве)
Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами ( 1337-р ) (Об осуществлении мероприятий по сокращению потребления электрической энергии бюджетными учреждениями)
Про проведення капітального ремонту будинку по бульв. Дружби народів, 28, у м. Києві ( 527-р ) (О проведении капитального ремонта дома по бульв. Дружбы народов, 28, в г. Киеве)
Про передачу підприємств, установ і організацій, що належали до сфери управління Держбуду ( 360-р ) (О передаче предприятий, учреждений и организаций, которые належали к сфере управления Держбуду)
Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки ( 1334-р ) (Об одобрении приоритетных направлений деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения на 2008-2009 годы)
Про затвердження титулу перехідної будови (об'єкта) "Облаштування Північно-Булганацького газового родовища" та призначення державної комісії з прийняття її в експлуатацію ( 459-р ) (Об утверждении титула переходного строения (объекта) "Обустройство Північно-Булганацького газового месторождения" и назначение государственной комиссии по принятию ее в эксплуатацию)
Про надання дозволу на знесення пам'ятки архітектури в м. Івано-Франківськ ( 26-р ) (О предоставлении разрешения на вознесение памятки архитектуры в г. Ивано-Франковск)
Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти. I етап" ( 283-р ) (Об утверждении рабочего проекта и титула строения "Создание глубоководного судового хода г. Дунай - Черное море на украинском участке дельты. И этап")
Про схвалення Концепції Містобудівного кодексу України ( 536-р ) (Об одобрении Концепции Градостроительного кодекса Украины)
Про призначення державної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом газопроводу Джанкой-Феодосія-Керч ( 519-р ) (О назначении государственной комиссии по принятию в эксплуатацию законченного строительством газопровода Керчь-Джанко-Феодосия-керчь)
Про списання витрат на проектно-вишукувальні роботи із створення потужностей для відвантаження цементу на експорт морським транспортом ( 212-р ) (О списании затрат на проектно-изыскательские работы из создания мощностей для отгрузки цемента на экспорт морским транспортом)
Про надання дозволу на переміщення пам'ятки національного значення - пам'ятника В.Н. Каразіну в м. Харкові ( 435-р ) (О предоставлении разрешения на перемещение памятки национального значения - памятника В.Н. Каразіну в г. Харькове)
Про надання ВАТ "Виробничо-наукова компанія "Розточчя СТ" концесії на будівництво та експлуатацію автомагістралі "Львів-Броди" ( 658-р ) (О предоставлении ВАТТ 'Производственно-научная компания 'Розточчя СТ' концессии на строительство и эксплуатацию автомагистрали 'Львов-Броды')
Про затвердження проекту будівництва нової автомобільної дороги Львів - Краковець ( 306-р ) (Об утверждении проекта строительства новой автомобильной дороги Львов - Краковець)