Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про закінчення будівництва і введення в дію комплексу гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу на Одеському нафтопереробному заводі ( 353 ) (Об окончании строительства и введение в действие комплекса гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина на Одесском нефтеперерабатывающем заводе)
Про фінансування робіт з ліквідації аварійного стану пам"яток архітектури у центральній частині м. Львова ( 1615 ) (О финансировании работ по ликвидации аварийного состояния памяток архитектуры в центральной части г. Львова)
Про фінансування будівництва об"єктів виробничого та невиробничого призначення у зв"язку із звільненням приміщень і території Свято-Успенської Почаївської лаври ( 1097 ) (О финансировании строительства объектов производственного и непроизводственного назначения в связи с увольнением помещений и территории Праздник-Успенской Почаевской лавры)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 1065 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про залучення кредитних ресурсів для фінансування проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця ( 1356 ) (О привлечении кредитных ресурсов для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве на железнодорожном участке Ки-Московский - Дарница)
Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання державних ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Молдова ( 805 ) (О заключении Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании государственных лицензий на проведение строительной деятельности, которые выдаются центрами из лицензирования Украины и Республики Молдова)
Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей ( 1304 ) (О внесении изменений в Комплексную программу обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служебных лиц таможенных органов т членов они семей)
Про внесення доповнень до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів державного замовлення ( 818 ) (О внесении дополнений в Положение о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 988 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 587 ) (О признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства Украины по вопросам принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Про виділення коштів для проведення аварійного ремонту навчального корпусу Херсонського профтехучилища N 4 ( 1614 ) (О выделении средств для проведения аварийного ремонта учебного корпуса Херсонского профтехучилища N 4)
Про визначення вартості будівництва ( 1685 ) (Об определении стоимости строительства)
Про приведення рішень Кабінету Міністрів України у відповідність з Указом Президента України від 14 червня 1996 р. N 425 ( 1167 ) (О приведении решений Кабинета Министров Украины в соответствие с Указом Президента Украины от 14 июня 1996 г. N 425)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ( 1196 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам поддержки индивидуального домостроения на селе)
Про віднесення об"єктів, пов"язаних із створенням потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів, до найважливіших будов виробничого призначення ( 128 ) (Об отнесении объектов, связанных с созданием мощностей по изготовлению национальной валюты и ценных бумаг, к важнейшим строениям производственного назначения)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323 ( 1588 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 августа 2000 г. N 1323)
Про внесення змін і доповнень до Положення про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Асоціації молодіжних житлових комплексів України ( 785 ) (О внесении изменений и дополнений в Положение о Фонде содействия молодежному жилищному строительству Ассоциации молодежных жилых комплексов Украины)
Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов"язаних з проведенням невідкладних аварійно-відбудовних робіт у будинку по вул. Великій Житомирській, 9, у м. Києві ( 614 ) (О погашении кредиторской задолженности по возмещению затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ в доме по ул. Большой Житомирской, 9, в г. Киеве)
Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів ( 1181 ) (Некоторые вопросы сооружения (создания) памятников и монументов)
Про закупівлю у 2006 році робіт з реконструкції та капітального ремонту інженерних мереж і адміністративних приміщень ( 290 ) (О закупке в 2006 году работ по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей и административных помещений)
Про проведення проектних і будівельно-монтажних робіт, пов"язаних з ліквідацією наслідків пожежі в приміщеннях Державного комітету телебачення і радіомовлення ( 993 ) (О проведении проектных и строительно-монтажных работ, связанных с ликвидацией последствий пожара в помещениях Государственного комитета телевидения и радиовещания)
Про розподіл між розпорядниками коштів асигнувань на будівництво та придбання житла для військовослужбовців (крім військовослужбовців Збройних Сил), осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, ветеранів війни і воєнних конфліктів в ін ( 354 ) (О распределении между распорядителями средств ассигнований на строительство и приобретение жилья для военнослужащих (кроме военнослужащих Вооруженных Сил), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ветеранов войны и военных конфликтов в др)
Про виділення коштів на будівництво об"єктів у межах загальних обсягів державних централізованих капітальних вкладень, передбачених у Державному бюджеті України на 1999 рік ( 2400 ) (О выделении средств на строительство объектов в границах общих объемов государственных централизованных капитальных вложений, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 1999 год)
Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування ( 240 ) (Об утверждении Правил подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения)
Про завершення будівництва Будинку народної та технічної творчості у м. Дніпропетровську ( 518 ) (О завершении строительства Дома народного и технического творчества в г. Днепропетровску)
Про внесення змін до Порядку забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок цільових державних капіталовкладень ( 1245 ) (О внесении изменений в Порядок обеспечения депортированных лиц и членов их семей, которые возвратилось в Украину, жильем, построенным или приобретенным за счет целевых государственных капиталовложений)
Про виділення коштів для капітального ремонту будинку по вул. Шота Руставелі, 9а, у м. Києві ( 530 ) (О выделении средств для капитального ремонта дома по ул. Шота Руставелі, 9а, в г. Киеве)
Про внесення змін до Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (тимчасової) ( 951 ) (О внесении изменений в Методику денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов (временной))
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 568 ( 1692 ) (О внесении изменений и дополнений к постановлению Кабинета Министров Украины от 27 апреля 1998 г. N 568)
Про додаткове кредитування будівництва та відбудови житла і надвірних споруд для громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха у Закарпатській області ( 1691 ) (О дополнительном кредитовании строительства и восстановления жилья и надворных сооружений для граждан, которые пострадало вследствие стихийного бедствия в Закарпатской области)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323 ( 1654 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 августа 2000 г. N 1323)
Деякі питання здійснення попередньої оплати робіт (послуг) замовниками будівництва атомних, гідроакумулюючих та вітрових електростанцій ( 399 ) (Некоторые вопросы осуществления предшествующей оплаты работ (услуг) заказчиками строительства атомных, гідроакумулюючих и ветровых электростанций)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 971 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про закупівлю будівельно-монтажних робіт для завершення капітального ремонту і реконструкції будівлі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я ( 349 ) (О закупке строительно-монтажных работ для завершения капитального ремонта и реконструкции здания Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения)
Про реконструкцію корпусу N 1 Республіканської клінічної лікарні у м. Києві ( 557 ) (О реконструкции корпуса N 1 Республиканской клинической больницы в г. Киеве)
Про виділення коштів на реконструкцію приміщень колишнього військового містечка для розміщення в них відділень Турківської центральної районної лікарні Львівської області ( 606 ) (О выделении средств на реконструкцию помещений бывшего военного городка для размещения в них отделений Турковской центральной районной больницы Львовской области)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 N 312 ( 1692 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2001 N 312)
Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони ( 198 ) (Об утверждении Единственных правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны)
Про порядок використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 1101 ) (О порядке использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 88 ) (О внесении изменений к Порядку принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Про забезпечення потреб промисловості будівельних матеріалів у нових видах машинобудівної продукції у 1995 - 2000 роках ( 383 ) (Об обеспечении потребностей промышленности строительных материалов в новых видах машиностроительной продукции в 1995 - 2000 годах)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. N 421 "Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі" ( 403 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 1992 г. N 421 'О развитии жилищного строительства и улучшения социально-демографической ситуации на селе')
Про затвердження переліку вітчизняних суб"єктів господарювання, що беруть участь у будівництві інвестиційних об"єктів в Туркменистані ( 967 )
Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених на виконання Чорнобильської будівельної програми у 2004 році ( 1738 ) (О внесении изменений к перечню объектов, что финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных на выполнение Чернобыльской строительной программы в 2004 году)
Про затвердження поданого Мінекономіки техніко-економічного розрахунку реконструкції та реставрації будівлі Львівського державного академічного, українського драматичного театру імені М. Заньковецької ( 1016-р ) (Об утверждении представленного Минэкономики технико-экономического расчета реконструкции и реставраци здания Львовского государственного академического, украинского драматического театра имени М. Заньковецької)
Про виділення коштів на проведення невідкладних робіт з будівництва патолого-анатомічного корпусу Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук ( 1121 ) (О выделении средств на проведение неотложных работ по строительству патолого-анатомического корпуса Научного центра радиационной медицины Академии медицинских наук)
Про виділення коштів для фінансування об"єктів Кабінету Міністрів України ( 1140 ) (О выделении средств для финансирования объектов Кабинета Министров Украины)
Про затвердження Порядку проведення розрахунків за будівельні матеріали і вироби, поставлені для відновлення зруйнованого та пошкодженого внаслідок стихійного лиха житла у Закарпатській області ( 2114 ) (Об утверждении Порядка проведение расчетов за строительные материалы и изделия, поставленные для восстановления разрушенного и поврежденного вследствие стихийного бедствия жилья в Закарпатской области)
Про фінансування капітальних вкладень на пайову участь у будівництві житла ( 2019 ) (О финансировании капитальных вложений на долевое участие в строительстве жилья)
Про встановлення пільг щодо оподаткування вартості робіт з будівництва окремих об"єктів ( 504 ) (Об установлении льгот относительно налогообложения стоимости работ по строительству отдельных объектов)
Про виділення коштів на прискорення будівництва і реконструкції об"єктів водопровідно-каналізаційного господарства в Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях, пов"язаних з проведенням протихолерних заходів ( 542 ) (О выделении средств на ускорение строительства и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Николаевских, Одесской, Херсонской и Черкасской областях, связанных с проведением противохолерных мероприятий)
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав ( 1285 ) (О представлении на ратификацию Верховной Радой Украины Соглашения о взаимном признании лицензий на проведение строительной деятельности, которые выдаются лицензионными органами государств-участников Содружества Независимых Государств)
Про сприяння індивідуальному житловому будівництву за рахунок надання державного довгострокового пільгового кредиту ( 483 ) (О содействии индивидуальному жилищному строительству за счет предоставления государственного долгосрочного льготного кредита)
Про внесення змін до переліку енергоблоків атомних і гідроакумулюючих електростанцій, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів із спеціального фонду державного бюджету ( 2042 ) (О внесении изменений в перечень энергоблоков атомных и гидроаккумулирующих электростанций, строительство которых осуществляется за счет средств из специального фонда государственного бюджета)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2005 році ( 886 ) (Об утверждении перечня объектов, что финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных для выполнения Чернобыльской строительной программы в 2005 году)
Про завершення будівництва адміністративного будинку Центру Міжнародної торгівлі ( 633 ) (О завершении строительства административного дома Центра Международной торговли)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323 ( 1895 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 августа 2000 г. N 1323)
Про внесення зміни до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі ( 1091 ) (О внесении изменения в Правила предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе)
Про надання фінансової допомоги Вінницькій обласній державній адміністрації на проведення невідкладних робіт з будівництва нового приміщення загальноосвітньої середньої школи N 1 у смт Тростянці, що споруджується замість аварійного ( 1772 ) (О предоставлении финансовой помощи Винницкой областной государственной администрации на проведение неотложных работ по строительству нового помещения общеобразовательной средней школы N 1 в пгт Тростянце, который сооружается вместо аварийного)
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення ремонтних робіт у приміщеннях органів праці та соціального захисту населення для впровадження єдиної технології прийому громадян, що потребують соціального ... ( 1057 ) (Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на осуществление ремонтных работ в помещениях органов труда и социальной защиты населения для внедрения единственной технологии приема граждан, что нуждаются в социаль)
Про фінансування будівництва об"єктів виробничого і невиробничого призначення в межах загальних обсягів капітальних вкладень, передбачених державним бюджетом ( 1029 ) (О финансировании строительства объектов производственного и непроизводственного назначения в границах общих объемов капитальных вложений, предусмотренных государственным бюджетом)
Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2005 р. N 373 ( 756 ) (О дополнении пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 19 мая 2005 г. N 373)
Про утворення Фонду розвитку міст України ( 1101 ) (Об образовании Фонда развития городов Украины)
Про голову комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Місто найкращого благоустрою" ( 1101 ) (О председателе комиссии по проведению ежегодного всеукраинского конкурса 'Город наилучшего благоустройства')
Про стан справ із забезпеченням капітального будівництва за рахунок коштів Державного бюджету України у 1996 році та пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень, які спрямовуються на розвиток галузей народного господарства ( 389 ) (О состоянии справь с обеспечением капитального строительства за счет средства Государственного бюджета Украины в 1996 году и предложении относительно объемов государственных централизованных капитальных вложений, которые направляются на развитие областей народного хозяйства)
Про внесення змін до деяких рішень Кабінету Міністрів України ( 377 ) (О внесении изменений в некоторые решения Кабинета Министров Украины)
Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів ( 1430 ) (Об утверждении перечня платных услуг экологического характера, которые могут предоставляться территориальными органами Министерства экологии и естественных ресурсов)
Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися державними квітково-декоративними насіннєвими інспекціями Державного комітету з питань житлово-комунального господарства ( 1180 ) (Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными цветочно-декоративними семенными инспекциями Государственного комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)
Про затвердження Порядку та умов обов"язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю ( 227 ) (Об утверждении Порядка и условий обязательного государственного страхования должностных лиц инспекций государственного архитектурно-строительного контроля)
Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів державного замовлення ( 818 ) (О внесении изменений в Положение о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про затвердження Порядку визначення об"єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування ( 1064 ) (Об утверждении Порядка определение объектов концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования)
Про виділення коштів Державному комітетові з будівництва та архітектури ( 1499 ) (О выделении средств Государственному комитету по строительству и архитектуры)
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія" ( 357 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета на сохранение и развитие садово-паркового комплекса "Феофания")
Про внесення доповнення до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1994 р. N 205 ( 60 ) (О внесении дополнения к пункту 1 постановления Кабинета Министров Украины от 1 апреля 1994 г. N 205)
Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та органів і підрозділів циві... ( 663 ) (О внесении изменений в Порядок использования средств государственного бюджета на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава органов внутренних дел, криминально-исполнительной системы и органов и подраздел)