Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про доповнення пункту 6 Порядку фінансування завершення будівництва житлових об"єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків із застосуванням механізму іпотечного кредитування громадян ( 704 ) (О дополнении пункта 6 Порядка финансирования завершения строительства жилищных объектов со степенью готовности более чем 70 процентов с применением механизма ипотечного кредитования граждан)
Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах ( 1585 ) (Об утверждении Технического регламента модулей оценки соответствия и требований относительно маркировки национальным знаком соответствия, которые применяются в технических регламентах)
Про вдосконалення системи державного контролю за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів
Про запровадження обмежень щодо проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб ( 549 ) (О вводе ограничений относительно проведения проверок деятельности сельских и поселковых советов, их исполнительных органов и должностных лиц)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2005 р. N 639 ( 786 ) (О внесении изменений в постановлению Кабинета Министров Украины от 20 июля 2005 г. N 639)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2005 р. N 639 ( 1116 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 июля 2005 г. N 639)
Про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань ( 88 ) (Об утверждении Порядка кредитование строительства и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований)
Про доповнення Положення про Державний комітет України у справах містобудування і архітектури ( 845 ) (О дополнении Положения о Государственном комитете Украины в делах градостроительства и архитектуры)
Про утворення Державної apхітектурно-будівельної інспекції (Об образовании Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 ( 1206 ) (Об утверждении Порядка внесения платы за выдачу сертификата соответствия государственным строительным нормам, стандартам и правилам и дополнение додатка к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 июня 2001 г. N 702)
Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення ( 1094 ) (Об утверждении Порядка разработки проектов землеустройства по организации и установления границ территорий природно-заповедного фонда, другого природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения)
Про надання дозволу на зміну пам'ятки архітектури місцевого значення ( 481-р ) (О предоставлении разрешения на смену памятки архитектуры местного значения)
Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ ( 1777 ) (Об утверждении Порядка проведения органами государственной контрольно-ревизионной службы аудита финансовой и хозяйственной деятельности бюджетных учреждений)
Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації ( 585 ) (О внесении изменений в Методику оценки стоимости имущества во время приватизации)
Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету ( 415 ) (Об утверждении Порядка использование средства резервного фонда бюджета)
Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ( 376 ) (О мероприятиях по поддержке индивидуального жилищного строительства на селе)
Про Міжвідомчу програму впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції для потреб внутрішнього ринку і на експорт на 2001-2005 р.р.
Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання ( 2246 ) (Об утверждении Правил предоставления населению услуг по газоснабжению)
Про проведення взаємозаліку суми заборгованості сільськогосподарських товаровиробників за електроенергію належними їм сумами компенсації вартості будівництва об"єктів соціально-культурного призначення на селі ( 717 ) (О проведении взаимозачета суммы задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей за электроэнергию надлежащими им суммами компенсации стоимости строительства объектов социально-культурного назначения на селе)
Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна" ( 1442 ) (Об утверждении Национального стандарта N 2 "Оценка недвижимого имущества")
Про затвердження переліку магістральних газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів, які будуються в рахунок погашення Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" заборгованості (недоїмки) минулих років за платежами до... ( 1826 ) (Об утверждении перечня магистральных газопроводов-отводов для газификации сельских населенных пунктов, которые строятся в счет погашения Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" задолженности (недоимки) минувших лет за платежами к...)
Про затвердження Порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян ( 1550 ) (Об утверждении Порядка использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан)
Про перерозподіл державних централізованих капітальних вкладень ( 597 ) (О перераспределении государственных централизованных капитальных вложений)
Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації ( 1366 ) (О внесении изменений в Методику оценки стоимости имущества во время приватизации)
Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву ( 1604 ) (О Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству)
Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду ( 557 ) (Об утверждении Порядка выдачи разрешений на проведение работ на землях водного фонда)
Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 274 ) (Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про містобудівний кадастр населених пунктів ( 224 ) (О градостроительном кадастре населенных пунктов)
Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами ( 2067 ) (Об утверждении Типичных правил размещения внешней рекламы)
Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд ( 1764 ) (Об утверждении Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру ( 1355 ) (О Программе создания автоматизированной системы ведение государственного земельного кадастра)
Про затвердження Державної програми будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих містах на 2004-2010 роки ( 1906 ) (Об утверждении Государственной программы строительства современных инфекционных больниц (отделений) в областных центрах и больших городах на 2004-2010 года)
Про будівництво вітрових електростанцій ( 415 ) (О строительстве ветровых электростанций)
Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці ( 431 ) (О порядке проведения государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных объектов и изготовления средств производства на соответствие их нормативным актам об охране труда)
Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва ( 427 ) (Вопрос комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84 ( 2359 ) (О внедрении на территории Украины Мировой геодезической системы координат WGS-84)
Про заходи щодо реалізації Програми "Україна - 2010" ( 1908 ) (О мероприятиях по реализации Программы 'Украина - 2010')
Про затвердження ескізного проекту реконструкції та благоустрою парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія" ( 654-р ) (Об утверждение эскизного проекта реконструкции и благоустройства парка - памятки садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания")
Про вдосконалення системи державних закупівель ( 2113 ) (Об усовершенствовании системы государственных закупок)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 312 ( 1814 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2001 г. N 312)
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2002 р. N 551 ( 1537 ) (О внесении изменений в прибавление к постановлению Кабинета Министров Украины от 19 апреля 2002 г. N 551)
Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці ( 576 ) (Об утверждении перечня работ с тяжелыми, вредными и особенно вредными условиями труда в строительстве, на которых устанавливается повышенная оплата труда)
Про прискорення будівництва другої черги каналу Дніпро-Донбас та забезпечення водою південно-східного регіону України ( 162 ) (Об ускорении строительства второй очереди канала Днепр-Донбасс и обеспечение водой юго-восточного региона Украины)
Про затвердження Порядку виконання Плану здійснення заходів на об"єкті "Укриття" ( 421 ) (Об утверждении Порядка выполнение Плана осуществление мероприятий на объекте 'Укрытие')
Про затвердження переліку органів ліцензування ( 1698 ) (Об утверждении перечня органов лицензирование)
Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики ( 1352 ) (О дополнительных мерах относительно реализации молодежной жилой политики)
Питання державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" ( 1793 ) (Вопрос государственного акционерного общества "Будівельна компания "Укрбуд")
Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень ( 150 ) (Об утверждении Порядка выдачи органами государственного пожарного надзора разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений)
Про призначення Григора А.Ф. першим заступником начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції ( 464 ) (О назначении Григора А.Ф. первым заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності ( 1599 ) (Об утверждении описания и правил применения национального знака соответствия)
Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності ( 1599 ) (Об утверждении описания и правил применение национального знака соответствия)
Про затвердження Правил охорони ліній електрозв"язку ( 135 ) (Об утверждении Правил охраны линий электросвязи)
Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва ( 1300 ) (Об усовершенствовании путей развития молодежного жилищного строительства)
Про затвердження Порядку надання та використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і ... ( 633 ) (Об утверждении Порядка предоставления и использования в 2007 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на запад из энергосбережения, в том числе оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и ...)
Про внесення змін до Порядку затвердження титулів будов (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності ( 436 ) (О внесении изменений к Порядку утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий государственной собственности)
Про Програму державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки ( 1406 ) (О Программе государственной поддержки комплексного развития города Львова на 1998 - 2002 года)
Про затвердження Порядку відрахування до спеціальних фондів місцевих бюджетів 10 відсотків вартості питної води, яка подається через системи централізованого постачання з відхиленням від вимог стандартів ( 1282 ) (Об утверждении Порядка отчисление к специальным фондам местных бюджетов 10 процентов стоимости питьевой воды, которая подается через системы централизованного снабжения с отклонением от требований стандартов)
Про затвердження Типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації ( 2402 ) (Об утверждении Типичного положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации)
Про заходи щодо соціального розвитку та впорядкування пам"ятних і історичних місць м. Чигирина і Чигиринського району ( 243 ) (О мероприятиях по социальному развитию id приведения в порядок памятных и исторических мест г. Чигирина и Чигиринского района)
Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення ( 33 ) (Об утверждении Положения о порядке застройки площадей залегание полезных ископаемых общегосударственного значения)
Про кредитування будівництва та відбудови житла і надвірних споруд для громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха в Закарпатській області ( 322 ) (О кредитовании строительства и восстановления жилья и надворных сооружений для граждан, которые пострадало вследствие стихийного бедствия в Закарпатской области)
Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню ( 1279 ) (О размерах и Порядке определения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, которые подлежат возмещению)
Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу ( 637 ) (О порядке передачи в частную собственность граждан незавершенных строительством домов усадебного типа)
Про затвердження Методики розрахунку платежів за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг ( 319 ) (Об утверждении Методики расчета платежей за предоставление концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог)
Про припинення виконання Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки ( 143 ) (О прекращении выполнения Программы развития производства ніздрюватобетонних изделий и их использования в строительстве на 2005-2011 годы)
Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді ( 825 ) (Об усовершенствовании организационной и финансовой деятельности Фонда содействие молодежному жилищному строительству при Государственном комитете по делам семьи и молодые)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень у 2003 році ( 1092 ) (Об утверждении перечня объектов, которые финансируются за счет государственных централизованных капитальных вложений в 2003 году)
Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів ( 427 ) (Об утверждении Порядка выбора земельных участков для размещения объектов)
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян ( 519 ) (Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственного льготного кредитования строительства (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан)
Про заходи щодо поліпшення становища у будівельному комплексі ( 88 ) (О мероприятиях по улучшению положения в строительном комплексе)
Про проведення торгів (тендерів) у будівництві ( 1369 ) (О проведении торгов (тендеров) в строительстве)
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2002 р. N 551 ( 2029 ) (О внесении изменений в прибавление к постановлению Кабинета Министров Украины от 19 апреля 2002 г. N 551)
Про виділення коштів для проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт на мосту та водоскидній споруді на р. Хвоса у м. Хмільнику ( 720 ) (О выделении средств для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на мосте и водосбросном сооружении на р. Хвоса в г. Хмельнику)
Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція з розширенням будинку для розміщення адміністративних приміщень по вул. Білоруській, 24, у Шевченківському районі м. Києва" ( 827-р ) (Об утверждении проекта и титула строения "Реконструкция с расширением дома для размещения административных помещений по ул. Белорусской, 24, в Шевченковском районе г. Киева")
Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації ( 1401 ) (Об утверждении Типичного положения об управлении капитального строительства областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации)