Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Вищі органи влади
Поиск 

Вищі органи владиПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про Регіональні правила забудови і використання територій в Автономній Республіці Крим ( 241-3/02 ) (О Региональных правилах застройки и использования территорий в Автономной Республике Крым)
Закон України 1058-IV Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ( 1058-IV )
Про архітектурну діяльність (Об архитектурной деятельности)
Закон України 2498-XII Про ветеринарну медицину ( 2498-XII )
Про будівельні норми ( 1704-VI ) (О строительных нормах)
Закон України 2406-III Про підтвердження відповідності ( 2406-III )
Про планування і забудову територій ( 1699-III ) (О планировании и застройке территорий)
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ( 1105-XIV ) (Про общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужило причиной потери трудоспособности)
Про архітектурну діяльність ( 687-XIV ) (Об архитектурной деятельности)
Про архітектурну діяльність ( 2801-XII ) (Об архитектурной деятельности)
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ( 2658-III ) (Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине)
Стосовно порядку надання податкових пільг ( 14-301/10-5502 ) (Относительно порядка предоставления налоговых льгот)
Про надання податкових пільг інвесторам будівництва житла для військовослужбовців ( 10-114/10-5296 ) (О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства жилья для военнослужащих)
Про звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги ( 06-214/10-4317 ) (Об увольнении от налогообложения международной технической помощи)
Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.95р. N 5049/98 ( 05-212/04-403 ) (О выполнении поручения Кабинета Министров Украины от 13.03.95г. N 5049/98)
Щодо звільнення від оподаткування підрядників будівництва житла ( 10-515/11-83 ) (Относительно увольнения от налогообложения подстрочников строительства жилья)
Про пільги по податку на добавлену вартість (О льготах по налогу на добавленную стоимость)
Про податок на добавлену вартість ( 14-320-2/10-2379 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Стосовно податкових пільг, наданих підприємству "Альта-Круш" ( 14-320-26/11-4125 ) (Относительно налоговых льгот, предоставленных предприятию 'Альта-Круш')
Щодо звільнення від сплати податків фірми "Гепард" ( 14-212/11-2617 ) (Относительно увольнения от уплаты налогов фирмы 'Гепард')
Стосовно наданння податкових пільг ( 07-233/10-3640 ) (Относительно наданння налоговых льгот)
Щодо перевірок виконання будівельних робіт ( 06-14/34 ) (Относительно проверок выполнения строительных работ)
Лист від 08.10.2007 № 25-14/751 Про розгляд звернення щодо надання роз'яснення з питань перевірки органами державної контрольно-ревізійної служби комунальних аптек ( 25-14/751 )
Щодо звільнення від оподаткування ПДВ робіт з будівництва житла, що здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб ( 2887/6/16-1220-26 ) (Относительно увольнения от налогообложения НДС работ по строительству жилья, которое осуществляется за счет средств физических лиц)
Щодо звільнення від обкладання податком на додану вартість операцій з продажу проектно-вишукувальних та ремонтних робіт ( 7886/5/15-3416 ) (Относительно увольнения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по продаже проектно-изыскательских и ремонтных работ)
Про податок на додану вартість ( 16-1120-26/11-596 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про окремі питання оподаткування, пов'язані з будівництвом ( 1299/16/15-1116 ) (Об отдельных вопросах налогообложения, связанные с строительством)
Щодо виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на об'єктах російського нафтохімічного комбінату ( 3387/11/16-1214 ) (Относительно выполнения комплекса строительно-монтажных работ на объектах русского нефтехимического комбината)
Про надання пільги з податку на прибуток ( 3894/5/15-0116 ) (О предоставлении льготы из налога на прибыль)
Щодо сплати ПДВ з послуг, що надаються членам кооперативу ( 14347/7/16-1220-26 ) (Относительно уплаты НДС из услуг, которые предоставляются членам кооператива)
Щодо сплати ПДВ при виконанні робіт по будівництву житла за рахунок фізичних осіб ( 19119/7/16-1220-26 ) (Относительно уплаты НДС при выполнении работ по строительству жилья за счет физических лиц)
Стосовно звільнення від сплати ПДВ незакінченого об"єкту з будівництва лабораторно-технологічного корпусу ( 2361/10/16-1120-26 ) (Относительно увольнения от уплаты НДС незаконченного объекту из строительства лабораторно-технологического корпуса)
Щодо визначення податкових зобов"язань з ПДВ при виконанні підрядних будівельних робіт ( 10978/7/16-1220-26 ) (Относительно определения налоговых обязательств с НДС при выполнении подчинительных строительных работ)
Щодо проведення ремонту господарським способом ( 07-06/872-3814 ) (Относительно проведения ремонта хозяйственным способом)
Документи з оцінки технічного стану, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд (Документы из оценки технического состояния, паспортизации, безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений)
Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об"єкта архітектури ( 903 ) (Об авторском и техническом наблюдении во время строительства объекта архитектуры)
Перелік галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР, термін дії яких продовжено в Україні (Перечень отраслевых стандартов и приравненных к ним нормативных документов прежнего СССР, срок действия которых продолжен в Украине)
Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок ( 1531 ) (Методика экспертной денежной оценки земельных участков)
Китерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Про ідентифікацію та декларування безпеки об"єктів підвищеної небезпеки ( 956 ) (Об идентификации и декларировании безопасности объектов повышенной опасности)
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 923 ) (О Порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт ( 1104 ) (Некоторые вопросы предоставления разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ)
Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж ( 409 ) (Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей)
Про Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (О Порядке определения стоимости комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
Щодо застосування Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 06-10/10-1124 ) (Относительно применения Закона Украины "Про финансово-кредитные механизмы и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с нерухомістю")
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю ( 06-10/220 ) (О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
Щодо звільнення від оподаткування вартості робіт з будівництва ( 06-10/49 ) (Относительно увольнения от налогообложения стоимости работ по строительству)
Щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна податком з доходів фізичних осіб з 1 січня 2005 року ( 06-10/10-1380 ) (Относительно налогообложения операций по продаже объектов недвижимого имущества налогом из доходов физических лиц с 1 января в 2005 году)
Щодо оподаткування операцій з продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам ( 06-10/96 ) (Относительно налогообложения операций по продаже или передачи в собственность нововыстроенного жилья физическим лицам)
Щодо звільнення від оподаткування операцій з виконання робіт з будівництва житла незалежно від джерел фінансування ( 06-10/280 ) (Относительно увольнения от налогообложения операций по выполнению работ по строительству жилья независимо от источников финансирования)
Щодо застосування підпункту 5.1.20 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 06-10/346 ) (Относительно применения подпункта 5.1.20 статьи 5 Закона Украины 'О налоге на добавленную стоимость')