Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору ( 303 ) (Об утверждении Порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взыскание этого сбора)
Питання здійснення попередньої оплати робіт (послуг) замовниками будівництва великих та позакласних мостів ( 788 ) (Вопрос осуществления предыдущей оплаты работ (услуг) заказчиками строительства больших и внеклассных мостов)
Про будівництво нафтоперевалочного комплексу ( 104 ) (О строительстве нефтеперевалочного комплекса)
Про внесення змін до переліків органів ліцензування та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності ( 772 ) (О внесении изменений в перечни органов лицензирование и документов, которые прибавляются к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности)
Про внесення змін до Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування ( 474 ) (О внесении изменений в Положение о порядке наложения штрафов за правонарушение в сфере градостроительства)
Про питання забезпечення житлом постраждалого населення у Закарпатській області ( 852 ) (О вопросе обеспечения жильем пострадавшего населения в Закарпатской области)
Про передачу об"єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися з метою мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст ( 2231 ) (О передаче объектов незавершенного строительства, которые сооружались с целью минимизации следствий Чернобыльской катастрофы, в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов)
Про збільшення обсягів фінансування робіт, пов"язаних з будівництвом дільничної лікарні в с. Комарівка Борзнянського району Чернігівської області ( 362 ) (Об увеличении объемов финансирования работ, связанных с строительством участковой больницы в с. Комарівка Борзнянського района Черниговской области)
Про залучення кредитних ресурсів для фінансування реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки ( 809 ) (О привлечении кредитных ресурсов для финансирования реконструкции автомобильной дороги Киев - Одесса на участке от Жашкова к Червонознам'янки)
Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок ( 1075 ) (О Порядке использования аппаратуры спутниковых радионавигационных систем во время проведения топографо-геодезических, картографических, аерофотосъемочных, проектных, исследовательских работ и изысков и кадастровых съемок)
Про порядок використання у 2006 році коштів державного бюджету для проведення робіт з капітального ремонту та придбання обладнання для корпусу N 2 клінічної лікарні "Феофанія" ( 352 ) (О порядке использования в 2006 году средств государственного бюджета для проведения работ по капитальному ремонту и приобретению оборудования для корпуса N 2 клинической больницы "Феофания")
Про затвердження Порядку визначення об"єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг і Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг ( 25 ) (Об утверждении Порядка определение объектов концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и Порядка проведения концессионного конкурса на строительство и реконструкцию автомобильных дорог)
Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів ( 56 ) (О делегировании полномочий относительно стандартизации в области строительства и промышленност строительных материалов)
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2140 ( 71 ) (О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 1999 г. N 2140)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 114 ( 1442 ) (О внесении изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 января 1999 г. N 114)
Про надання фінансової допомоги Ризькій державній українській школі (Латвійська Республіка) ( 1286 ) (О предоставлении финансовой помощи Рижской государственной украинской школе (Латвийская Республика))
Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги ( 1519 ) (Об утверждении Типичного концессионного договора на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги)
Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов"язаних з проведенням невідкладних аварійно-відбудовних робіт у будинку по вул. Липській, 16а, у м. Києві ( 703 ) (О погашении кредиторской задолженности по возмещению расходов, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ в доме по ул. Липский, 16а, в г. Киеве)
Про забезпечення завершення будівництва та прийняття в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому ( 282 ) (Об обеспечении завершения строительства и принятие в эксплуатацию Запорожской АЭС в целом)
Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль ( 225 ) (Об утверждении Положения про государственный архитектурно-строительный контроль)
Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об"єктів благоустро ( 826 ) (Об утверждении Порядка определения восстановительной стоимости объектов благоустро)
Про завершення будівництва Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру імені М. Кропивницького ( 1334 ) (О завершении строительства Кировоградского областного украинского музыкально-драматического театра имени М. Кропивницкого)
Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан) ( 2344 ) (О выполнении резолюции Совета Безопасности ООН относительно движения "Талібан" (Афганистан))
Про залучення кредитних ресурсів для фінансування реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки ( 809 ) (О привлечении кредитных ресурсов для финансирования реконструкции автомобильной дороги Киев - Одесса на участке от Жашкова к Червонознамъянки)
Про склад Комісії з проведення приватизації об"єктів незавершеного будівництва ( 294 ) (О составе Комиссии по проведению приватизации объектов незавершенного строительства)
Питання Державного комітету України у справах архітектури, будівництва і охорони історичного середовища ( 383 ) (Вопрос Государственного комитета Украины в делах архитектуры, строительства и охраны исторической среды)
Про розроблення Комплексної програми реформування сектора економіки, що забезпечує виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт ( 654 ) (О разработке Комплексной программы реформирования сектора экономики, которая обеспечивает выполнение монтажных и специальных строительных работ)
Про надання у 1998 році пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на житлове будівництво ( 1048 ) (О предоставлении в 1998 году льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на жилищное строительство)
Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ( 1930 ) (Об установлении предельного размера привлечения средств заказчиков на развитие инженерно-транспортной т социальной инфраструктуры населенных пунктов)
Деякі питання відрядження працівників Української державної корпорації по транспортному будівництву "Укртрансбуд" та будівельної корпорації "УкрАзіаБуд" до Туркменистану ( 1157 ) ("Некоторые вопросы командировки работников Украинской государственной корпорации по транспортному строительству ""Укртрансстрой"" и строительной корпорации ""УКРАЗІАСТРОЙ"" к Туркменистану")
Про замовника з будівництва та реконструкції Дніпропетровського метрополітену ( 1549 ) (О заказчике из строительства и реконструкции Днепропетровского метрополитена)
Про затвердження переліку органів ліцензування ( 1698 ) (Об утверждении перечня органов лицензирование)
Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення ( 990 ) (О внесении изменений в Положение о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про погашення заборгованості за виконані роботи на будівництві другої нитки головного міського каналізаційного колектора у м. Києві ( 4 ) (О погашении задолженности за выполненные работы на строительстве второй нити главного городского канализационного коллектора в г. Киеве)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. N 765 ( 951 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 августа 2005 г. N 765)
Про укладення угод між Урядом України і Урядом Туркменистану ( 910 ) (О заключении соглашений между Правительством Украины и Правительством Туркменистана)
Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 57 ) (О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічни... ( 445 ) (Об утверждении Порядка отнесение операций резидентов в случае проведения ними внешнеэкономической деятельности к договорам производственной кооперации, консигнации, комплексного строительства, оперативного и финансового лизинга, поставки сложных технічни...)
Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи ( 1308 ) (О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведение их комплексной государственной экспертизы)
Про затвердження типових положень про управління комунального господарства і управління житлового господарства Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної у містах Києві та Севастополі ( 707 ) (Об утверждении типичных положений об управлении коммунального хозяйства и управления жилого хозяйства Киевской и Севастопольской городской государственной администрации, отдел жилищно-коммунального хозяйства районной в городах Киеве и Севастополе)
Про Програму реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності, на 2002-2015 роки ( 916 ) (О Программе реабилитации территорий, загрязненных вследствие воинской деятельности, на 2002-2015 года)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених на виконання Чорнобильської будівельної програми у 2004 році ( 555 ) (Об утверждении перечня объектов, что финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных на выполнение Чернобыльской строительной программы в 2004 году)
Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2005 році ( 1188 ) (О внесении изменений в перечень объектов, что финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных для выполнения Чернобыльской строительной программы в 2005 году)
Про порядок використання коштів державного бюджету для розроблення схем та проектних рішень масового застосування ( 895 ) (О порядке использования средств государственного бюджета для разработки схем и проектных решений массового применения)
Про заходи щодо завершення будівництва гірничо-збагачувального комплексу на родовищі вапняків при Балаклавському рудоуправлінні м. Севастополя ( 827 ) (О мероприятиях по завершению строительства горно-обогатительного комплекса на месторождении известняков при Балаклавському рудоуправлении г. Севастополя)
Про порядок зарахування до Державного бюджету України у 1999 році та використання коштів, що надходять від сплати податку на прибуток підприємств, визначеного із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації ( 1282 ) (О порядке зачисления в Государственный бюджет Украины в 1999 году и использование средства, которые поступают от уплаты налога на прибыль предприятий, определенного с применением понижающего коэффициента к нормам амортизации)
Про розмір грошової допомоги громадянам Закарпатської області, які підлягають відселенню із зон активних зсувних процесів, на будівництво, придбання та ремонт житлових будинків ( 1303 ) (О размере денежной помощи гражданам Закарпатской области, которые подлежат отселению из зон активных сдвижных процессов, на строительство, приобретение и ремонт жилых домов)
Про затвердження Порядку визначення об"єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг і Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг ( 25 ) (Об утверждении Порядка определения объектов концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и Порядка проведения концессионного конкурса на строительство и реконструкцию автомобильных дорог)
Про Положення про державну експертизу комерційних пропозицій і техніко-економічних обгрунтувань можливості доцільності та ефективності участі підприємств та організацій України в будівництві об"єктів за кордоном на основі міжурядових угод про економічне ( 474 ) (О Положении о государственной экспертизе коммерческих предложений и технико-экономических обгрунтувань возможности целесообразности и эффективност участия предприятий и организаций Украины в строительстве объектов за границей на основе межправительственных соглашений про экономическое)
Про затвердження поданого Мінекономіки техніко-економічного обгрунтування інвестицій у комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету ( 315-р ) (Об утверждении представленного Минэкономики технико-экономического обоснования инвестиций в комплексную реконструкцию и реставрацию Одесского государственного академического театра оперы и балета)
Про затвердження Порядку кредитування будівництва об"єктів, що здійснюється підприємствами, установами і організаціями недержавної форми власності, за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соці ( 461 ) (Об утверждении Порядка кредитование строительства объектов, который осуществляется предприятиями, учреждениями и организациями негосударственной формы собственности, за счет средств Фонда для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и соці)
Про введення в дію заводу великопанельного домобудування в м. Севастополі ( 726 ) (О введении в действие завода крупнопанельного домостроительства в г. Севастополе)
Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги ( 1519 ) (Об утверждении Типичного концессионного договора на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги)
Про внесення доповнень до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення ( 332 ) (О внесении дополнений в Положение о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань забезпечення молоді житлом ( 592 ) (О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины по вопросам обеспечения молодежи жильем)
Про затвердження опису перехідного кубка Кабінету Міністрів України для нагородження переможців щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" ( 660 ) (Об утверждении описания переходного кубка Кабинета Министров Украины для награждения победителей ежегодного всеукраинского конкурса "Населений пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядку")
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. N 559 ( 1789 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 апреля 1999 г. N 559)
Про виділення коштів для проведення першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та аварійно-відбудовних робіт в Києво-Печерській лаврі ( 801 ) (О выделении средств для проведения первоочередных противоаварийных, ремонтно-реставрационных и аварийно-восстановительных работ в Киево-Печерской лавре)
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування" ( 177 ) (О признании такими, что утратили действие, решений Правительства Украины в связи с принятием Закона Украины 'Об основах градостроительства')
Про компенсацію пов"язаних з лібералізацією цін додаткових затрат на будівництво житлових будинків, гаражів, дач та об"єктів садівницьких товариств ( 175 ) (О компенсации связанных с либерализацией цен дополнительных затрат на строительство жилых домов, гаражей, дач и объектов садоводческих обществ)
Про виділення коштів для будівництва мостового переходу через річку Черемош ( 277 ) (О выделении средств для строительства мостового перехода через речку Черемош)
Про додаткові заходи щодо завершення реалізації проекту реконструкції льотної зони N 1 Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" ( 1929 ) (О дополнительных мерах относительно завершения реализации проекта реконструкции летной зоны N 1 Государственного международного аэропорта 'Борисполь')
Про заходи щодо завершення будівництва Криворізького гірничо- збагачувального комбінату окислених руд ( 650 ) (О мероприятиях по завершению строительства Криворожского гірничо- обогатительного комбината окисленных руд)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 1086 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 809 ( 829 ) (О внесении изменения в пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 29 июня 2004 г. N 809)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2006 році ( 365 ) (Об утверждении перечня объектов, что финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных для выполнения Чернобыльской строительной программы в 2006 году)
Про завершення реконструкції будинку Національної філармонії ( 946 ) (О завершении реконструкции дома Национальной филармонии)
Про голову комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Місто найкращого благоустрою" ( 335 ) (О председателе комиссии по проведению ежегодного всеукраинского конкурса 'Город наилучшего благоустройства')
Про виділення коштів для проведення заходів з ліквідації наслідків пожежі в приміщенні Кам"янець-Подільського міського архіву ( 1071 ) (О выделении средств для проведения мероприятий по ликвидации последствий пожара в помещении Камъянец-Подольского городского архива)
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання житла інвалідам по слуху та зору ( 1060 ) (Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для приобретения жилья инвалидам по слуху и зрению)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 975 ( 1610 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июня 2003 г. N 975)
Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального го... ( 1146 ) (Об утверждении типичных положений об управлении градостроительства и архитектуры областной, Киевской и Севастопольской городской, отдел градостроительства и архитектуры районной в городе Киеве, отдел градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального го...)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. N 421 "Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі" ( 403 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 1992 г. N 421 "О развитии домостроения и улучшении социально-демографической ситуации в селе")
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 733 ( 1099 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 апреля 1999 г. N 733)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1999 р. N 825 ( 1853 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 мая 1999 г. N 825)