Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про Комплексну програму реставрації та використання Акерманської фортеці у м. Білгороді-Дністровському ( 57 ) (О Комплексной программе реставрации и использование Акерманської крепости в г. Белгород-Днестровски_ий)
Про затвердження Порядку виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" ( 421 ) (Об утверждении Порядка выполнения Плана осуществления мероприятий на объекте "Укриття")
Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу ( 2328 ) (О Порядке предоставления архитектурно-планировочного задания и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за их выдачу)
Про Комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року ( 1735 ) (О Комплексной программе первоочередного обеспечения сельских населенных пунктов, которые пользуются привозной водой, централизованным водоснабжением в 2001-2005 годах и прогноз до 2010 года)
Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій ( 137 ) (О Комплексной программе строительства ветровых электростанций)
Про затвердження плану першочергових заходів щодо поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на 2002-2005 роки ( 280 ) (Об утверждении плана первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов Луганской области на 2002-2005 года)
Про внесення змін до Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку ( 1728 ) (О внесении изменений к Программе обеспечения жильем военнослужащих, освобожденных в запас или отставку)
Про норми накладних витрат і планових нагромаджень у будівництві ( 235 ) (О нормах накладных затрат и плановых накоплений в строительстве)
Про затвердження Порядку розподілу суб"єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров"я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки ( 1324 ) (Об утверждении Порядка распределения субъектов ведения хозяйства за степенью риска их хозяйственной деятельности для безопасности жизни и здоровья населения, окружающей природной среды относительно пожарной безопасности)
Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування ( 244 ) (Об утверждении Положения о порядке наложения штрафов за правонарушение в сфере градостроительства)
Про виділення додаткових коштів на капітальні вкладення на 1992 рік ( 118 ) (О выделении дополнительных средств на капитальные вложения на 1992 год)
Про виділення коштів Державній корпорації "Укравтодор" для будівництва мосту через р. Дністер у с. Колодруби Львівської області ( 1176 ) (О выделении средств Государственной корпорации 'Укравтодор' для строительства моста через г. Днестр в с. Колодрубы Львовской области)
Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів ( 609 ) (Об утверждении Порядка осуществление контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подряда о выполнении работ на строительстве объектов)
Про виділення коштів на фінансування робіт з благоустрою міста Канева ( 551 ) (О выделении средств на финансирование работ по благоустройству города Канева)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1597 ( 145 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 октября 1998 г. N 1597)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань державного замовлення та державного контракту і внесення змін до рішень Уряду України з цих питань ( 576 ) (О признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства Украины по вопросам государственного заказа и государственного контракта и внесения изменений в решения Правительства Украины по этим вопросам)
Про Концепцію розвитку житлово-комунального господарства в Україні ( 150 ) (О Концепции развития жилищно-коммунального хозяйства в Украине)
Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 508 ) (О мероприятиях по выполнению Закона Украины "О пожарной безопасности")
Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом ( 1270 ) (О приведении в порядок возмещения налога на добавленную стоимость и расчетов с бюджетом)
Про стан будівництва об"єктів, пов"язаних з відселенням громадян із територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та стан переселення громадян із зони безумовного (обов"язкового) відселення Київської та Житомирськ ( 659 ) (О состоянии строительства объектов, связанных с отселением граждан из территорий, которые испытать радиоактивное загрязнение вследствие Чернобыльской катастрофы, и состояние переселения граждан из зоны безусловного (обязательного) отселения Киевской и Житомирськ)
Про щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" ( 2304 ) (Про ежегодный всеукраинский конкурс "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка")
Про виробництво і використання поліетиленових труб у будівництві та реконструкції газових мереж у сільській місцевості ( 726 ) (О производстве и использовании полиэтиленовых труб в строительстве и реконструкции газовых сетей в сельской местности)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2002 р. N 539 ( 1498 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 апреля 2002 г. N 539)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2005 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, насамперед сільських ( 687 ) (Об утверждении перечня объектов, что финансируются в 2005 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство газопроводов-отводов и газификацию населенных пунктов, в первую очередь сельских)
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання житла інвалідам по слуху та зору ( 1060 ) (Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для приобретения жилья инвалидам по слуху и зрению)
Про затвердження Порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян ( 1550 ) (Об утверждении Порядка использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан)
Про затвердження Комплексної програми збереження та відтворення історико-архітектурного середовища м. Жовкви ( 517 ) (Об утверждении Комплексной программы сохранения и воспроизведение историко-архитектурной среды г. Жовквы)
Про внесення змін до Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві ( 941 ) (О внесении изменений к Порядку лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности в строительстве)
Про затвердження Порядку заміни бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка ( 1246 ) (Об утверждении Порядка замены бланков прежде выданных лицензий на бланки лицензий единого образца)
Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету ( 2145 ) (О Порядке проведения на конкурсных основах оценки и отбора инвестиционных проектов, что предусматривают привлечение средств государственного бюджета)
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1092 ( 1974 ) (О внесении изменений в прибавление к постановлению Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 г. N 1092)
Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла ( 584 ) (О порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья)
Про розроблення проекту Генеральної схеми планування території України ( 1044 ) (О разработке проекта Генеральной схемы планирование территории Украины)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 ( 977 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 апреля 1999 г. N 663)
Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 274 ) (Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 274 ) (Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла ( 853 ) (Об утверждении Порядка частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья)
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 869 ( 1109 ) (О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 2 июня 2000 г. N 869)
Про затвердження Порядку фінансування будівництва та ремонту житлових будинків для громадян Закарпатської області, які постраждали внаслідок березневого (2001 року) паводка ( 342 ) (Об утверждении Порядка финансирование строительства и ремонта жилых домов для граждан Закарпатской области, которые пострадало вследствие мартовского (2001 года) паводка)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених на виконання Чорнобильської будівельної програми у 2003 році ( 893 ) (Об утверждении перечня об"єктів, которые финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных на выполнение Чернобыльской строительной программы в 2003 году)
Про хід виконання Указу Президента України від 14 жовтня 1993 р. N 456 "Про приватизацію об"єктів незавершеного будівництва" в Запорізькій, Івано-Франківській областях та м. Києві ( 617 ) (О ходе выполнения Указа Президента Украины от 14 октября 1993 г. N 456 'О приватизации объектов незавершенного строительства' в Запорожской, Ивано-Франковской областях и г. Киеве)
Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об"єктів житла ( 168 ) (О порядке передачи права на завершение прекращенных строительством объектов жилья)
Про затвердження проекту і титулу будови "Реконструкція з розширенням комплексу будівель (перша черга) для розміщення Національного олімпійського комітету по вул. Червоноармійській, 50/23, у м. Києві" ( 741-р ) (Об утверждении проекта и титула строения "Реконструкция с расширением комплекса зданий (первая очередь) для размещения Национального олимпийского комитета по ул. Красноармейской, 50/23, в г. Киеве")
Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ( 1211 ) (Об утверждении Положения о порядке формирования и использования средств фондов поддержки индивидуального домостроения на селе)
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) службового житла для військовослужбовців ( 650 ) (Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) служебного жилья для военнослужащих)
Про затвердження Державної науково-технічної програми "Ресурс" ( 1331 ) (Об утверждении Государственной научно-технической программы "Ресурс")
Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій ( 820 ) (О мероприятиях по реконструкции жилых домов первых массовых серий)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323 ( 1881 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 августа 2000 г. N 1323)
Про спорудження в м. Києві пам"ятника Петру Конашевичу-Сагайдачному ( 706 ) (О сооружении в г. Киеве памятника Петру Конашевичу-Сагайдачному)
Про підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу "Місто найкращого благоустрою" ( 501 ) (Об итогах ежегодного всеукраинского конкурса 'Город наилучшего благоустройства')
Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі ( 421 ) (О развитии жилищного строительства и улучшения социально-демографической ситуации на селе)
Про затвердження Типового концесійного договору та Порядку переведення наданої у концесію автомобільної дороги до розряду платних ( 507 ) (Об утверждении Типичного концессионного договора и Порядка переведения предоставленной в концессию автомобильной дороги к разряду платных)
Про затвердження Порядку забезпечення приміщеннями закордонних дипломатичних установ України ( 1589 ) (Об утверждении Порядка обеспечение помещениями заграничных дипломатических учреждений Украины)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. N 893 ( 1982 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 июня 2003 г. N 893)
Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва ( 1764 ) (Об утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства)
Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва ( 1764 ) (Об утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства)
Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації ( 895 ) (Об утверждении Типичного положения об управлении капитального строительства областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации)
Про порядок впровадження, експлуатації та контролю за використанням систем і апаратури обліку природного газу, спожитого населенням, комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями ( 546 ) (О порядке внедрения, эксплуатации и контроля за использованием систем и аппаратуры учета естественного газа, потребленного населением, коммунально-бытовыми предприятиями и бюджетными организациями)
Про державну експертизу з енергозбереження ( 1094 ) (О государственной экспертизе из энергосбережения)
Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000 - 2004 роки ( 1347 ) (Об утверждении прогноза развития жилищного строительства на 2000 - 2004 года)
Про затвердження переліку об"єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених на реалізацію Чорнобильської будівельної програми у 2002 році ( 539 ) (Об утверждении перечня объектов, которые финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных на реализацию Чернобыльской строительной программы в 2002 году)
Про затвердження Комплексної програми збереження історичної забудови м. Кіровограда на 2004-2005 роки ( 511 ) (Об утверждении Комплексной программы сохранения исторической застройки г. Кировограда на 2004-2005 года)
Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 274 ) (Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально- демографічної ситуації на селі ( 421 ) (О развитии жилищного строительства и улучшения социально- демографической ситуации на селе)
Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень ( 150 ) (Об утверждении Порядка выдачи органами государственного пожарного наблюдения разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений)
Про обсяги асигнувань на будівництво житла для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку ( 564 ) (Об объемах ассигнований на строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или в отставку)
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державних закупівель ( 819 ) (О внесении изменений и признания такими, что утратили действие, некоторых постановлений Кабинета Министров Украины по вопросам государственных закупок)
Про внесення зміни до Положення про державний архітектурно-будівельний контроль та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 609 ( 3 ) (О внесении изменения к Положению о государственном архитектурно-строительном контроле и признании такой, что потеряла действие, постановления Кабинета Министров Украины от 12 мая 2004 г. N 609)
Про затвердження Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об"єктів незавершеного будівництва ( 270 ) (Об утверждении Положения о порядке создания открытых акционерных обществ на базе имущества объектов незавершенного строительства)
Про затвердження Положення про Координаційний комітет з питань реформування державної житлової політики ( 860 ) (Об утверждении Положения о Координационном комитете по вопросам реформирования государственной жилой политики)
Про ліквідацію Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів ( 360 ) (О ликвидации Украинской государственной корпорации промышленности строительных материалов)
Про заходи щодо погашення заборгованості відкритого акціонерного товариства "Оріана" за кредитом Баварського об"єднаного банку, залученим для фінансування будівництва заводу поліетилену ( 1410 ) (О мероприятиях по погашению задолженности открытого акционерного общества 'Оріана' за кредитом Баварского объединенного банка, привлеченным для финансирования строительства завода полиэтилена)
Про Програму протипаводкових заходів у Закарпатській області на 1999 - 2000 роки ( 488 ) (О Программе протипаводкових мероприятий в Закарпатской области на 1999 - 2000 года)
Про затвердження Положення про управління капітального будівництва обласної, Севастопольської міської державної адміністрації ( 995 ) (Об утверждении Положения об управлении капитального строительства областной, Севастопольской городской государственной администрации)
Про виділення коштів на капітальні вкладення з резервного фонду Кабінету Міністрів України на 1994 рік ( 216 ) (О выделении средств на капитальные вложения из резервного фонда Кабинета Министров Украины на 1994 год)