Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Санитарный надзор
Поиск 

Санитарный надзор


Список документов в категории

Название
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)
Порядок віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів
Класифікатор звернень громадян
Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення
Методические рекомендации по эксплуатации лечебно-оздоровительных бассейнов с пресной водой в санаториях
Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах № 2981-84
Инструкция по определению витамина C в пищевых продуктах № 4387-87
Инструкция по определению рибофлавина (витамина B2) в пищевых продуктах № 4398-87
Инструкция по определению тиамина (витамина B1) в пищевых продуктах № 4399-87
Инструкция по определению ниацина (витамина PP) в пищевых продуктах № 4401-87
Санитарные требования при переработке морепродуктов на судах № 4393-87. Дополнение к санитарным правилам для морских судов промыслового флота СССР
ТИ 10-04-06-108-87 Инструкция по обслуживанию изотермических емкостей, предназначенных для продажи безалкогольных напитков, квасов и пива в розлив ( 10-04-06-108-87 )
Эргономические требования к организации рабочих мест животноводов. Методические рекомендации
Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности
СП 4542-87 Санитарные правила для животноводческих предприятий ( 4542-87 )
СН 4612-88 Санитарные нормы к устройству, оборудованию и эксплуатации помещений для занятий физкультурой на морских судах промыслового флота СССР ( 4612-88 )
СанПиН 42-123-4689-88 Рекомендуемый состав, критерии и показатели качества заменителей женского молока ( 42-123-4689-88 )
Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности
МУ 15/16-19 Методические указания по борьбе с серой крысой в каменноугольных шахтах ( 15/16-19 )
МУ 5178-90 Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции ( 5178-90 )
Особенности динамического наблюдения за состоянием здоровья работниц промышленного птицеводства. Методические рекомендации
МУ 5780-91 Методические указания по контролю в рыбных продуктах парагемолитических вибрионов - возбудителей пищевых токсикоинфекций ( 5780-91 )
МР 4-18/1890 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению остаточных количеств левомицетина в продуктах животного происхождения ( 4-18/1890 )
МУ 122-5/72 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания ( 122-5/72 )
МУ 2039-79 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за проектированием, строительством и эксплуатацией заводов биотермической переработки твердых бытовых отходов N 2039-79 ( 2039-79 )
Нормы искусственного освещения на судах морского флота №2506-81
Лист № 4.25-58/3095 від 30.11.2007р. Щодо прийому дітей, яким не зроблено щеплення, до дошкільного навчального закладу ( 4.25-58/3095 )
Щодо обліку епідеміологічної ефективності вакцин в Україні
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17 квітня 2008 р. № 05.03.02-03/23540
Лист від 06.05.2005 N 03.2/975 Щодо проходження працівниками аптек, аптечних баз та складів обов'язкових медичних оглядів ( від 06.05.2005 N 03.2/975 )
Письмо от 21.03.2007г. N 04.2/520 Расчет стоимости дератизационных работ территориальными санэпидстанциями ( от 21.03.2007г. N 04.2/520 )
Письмо от 18.05.2007г. N 04.2/980 Требования санэпидучреждений относительно обязательности заключения договоров на дератизацию ( от 18.05.2007г. N 04.2/980 )
Роз'яснення від 18.11.1999р. N 5.05.19-954 Щодо порядку визначення права на пільгову пенсію за наявності на робочому місці хімічних речовин гостроспрямованого механізму дії ( від 18.11.1999р. N 5.05.19-954 )
Постанова від 14.02.2008р. N 7 Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби з видачі документів дозвільного характеру ( від 14.02.2008р. N 7 )
Санитарные требования к проектированию и содержанию внешкольных детских учреждений. Методические указания
МР 1817-77 Методические рекомендации. Гигиена труда и оздоровительные мероприятия при работе с таллием и его соединениями ( 1817-77 )
МР 1828-78 Гигиена труда в свинооткормочном производстве. Методические рекомендации ( 1828-78 )
И 4400-87 Инструкция по определению витамина А и бета-каротина в пищевых продуктах ( 4400-87 )
МУ 2156-80 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за системами сбора, удаления, хранения, обеззараживания и использования навоза и навозных стоков животноводческих комплексов и ферм промышленного типа ( 2156-80 )
Гигиенический контроль за загрязнением кожных покровов работающих в контакте с фенолформальдегидными смолами. Методические рекомендации
Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів
Лист N 8011-3-6/18 від 09.09.2006 Щодо надання роз'яснень з питань, пов'язаних з відбором зразків товарів для проведення досліджень ( 8011-3-6/18 )
Методичні рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах
Наказ N 87-о від 18.04.2008 Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам на 2008 рік ( 87-о )
Методичні рекомендації Підвищення ефективності видалення вірусів на фізико-хімічних етапах водопідготовки
Інструкція про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України
Методичні рекомендації Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика
МУ 1359-75 Методические указания по применению хлорамина для дезинфекционных целей ( 1359-75 )
МУ 1360-75 Методические указания по применению хлорной извести для целей дезинфекции ( 1360-75 )
И 2255-80 Инструкция о порядке проведения гигиенической экспертизы пищевых продуктов в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы ( 2255-80 )
МУ 3234-85 Методические указания Гигиенические требования к детской обуви ( 3234-85 )
Про заходи щодо профілактики малярії в Україні
МУ 1407-76 Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения синтетическими поверхностно-активными веществами ( 1407-76 )
И 723а-67 Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении ( 723а-67 )
Методичні вказівки Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення
МР 08-14/4-14 Методические рекомндации профилактика острых респираторных вирусных инфекций в детских дошкольных учреждениях ( 08-14/4-14 )
МР 11-18/6-29 Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях ( 11-18/6-29 )
МУ 28-6/5 Методические указания по борьбе с грызунами в населенных пунктах ( 28-6/5 )
МУ 28-6/9 Методические указания по борьбе с тараканами, блохами, постельными клопами, рыжими домовыми муравьями ( 28-6/9 )
МР 2551-82 Методические рекомендации по уточнению электромагнитной обстановки (ЭМО) в местах расположения линейных и плоскостных переизлучателей ( 2551-82 )
И 2626-82 Инструкция о деятельности органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы в области государственного санитарного надзора за использованием и охраной водных объектов ( 2626-82 )
МР 11-14/26-6 Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учреждениях ( 11-14/26-6 )
МР 2674-83 Методические рекомендации по организации хранения, учета и применения химических реактивов в лабораториях санэпидстанций ( 2674-83 )
МУ 4086-86 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за мясоперерабативающими предприятиями ( 4086-86 )
МУ 4149-86 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначених для контакта с пищевыми продуктами ( 4149-86 )
МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и внепроизводственной шумовой нагрузки ( 4435-87 )
МУ 15-6/12 Методические указания по организации и проведению дезинфекции при кишечных инфекциях бактериальной этиологии ( 15-6/12 )
МР 1966-79 Эргономические требования к рабочим местам и средствам управления машинами и механизмами, применяемыми при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых ( 1966-79 )
СП 6031-91 Санитарные правила по обслуживанию и ремонту радиотехнических устройств воздушных судов гражданской авиации ( 6031-91 )
МР 15-6/37 Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при дерматофитиях и фавусе. Методические рекомендации ( 15-6/37 )
МУ 1639-77 Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе ( 1639-77 )
И 978-72 Инструкция по проведению С-витаминизации питания ( 978-72 )
МУ 1811-77 Методические указания по санитарно-химическому исследованию посуды и столовых приборов из мельхиора, нейзильбера и латуни ( 1811-77 )
МУ 1856-78 Методические указания по санитарно-химическому исследованию стальной эмалированной посуды ( 1856-78 )