Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Санитарный надзор
Поиск 

Санитарный надзор


Список документов в категории

Название
Порядок віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок
ДСП 4.4.4.070-2000 Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів ( 4.4.4.070-2000 )
Норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, у протитуберкульозних закладах
ДСП 6.6.1.6.2-082-02 Державні санітарні правила при добуванні, збагачуванні та переробці руд, які містять техногенно-підсилені джерела природногопоходження, на підприємствах промисловості рідкісних металів ( 6.6.1.6.2-082-02 )
Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування
Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них
Правила виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки (назва в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 р. N 361)
Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами
Наказ від 28 серпня 1992 року N 139 Про затвердження форм державної статистичної звітності по охороні здоров'я ( від 28 серпня 1992 року N 139 )
Порядок відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції
Положение об организации выполнения, учета и оплаты исследований, работ, проводимых подразделениями санэпидслужбы по договорам с предприятиями, организациями, частными лицами за счет специальных средств и других поступлений
Постанова від 9 серпня 1993 р. N 611 Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці ( від 9 серпня 1993 р. N 611 )
Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних показників; Акт відбору зразків продукції
Постанова № 8 від 14 лютого 2008 року Про розподіл об’єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику ( 8 )
Наказ від 05.04.2007 № 169 Про затвердження форм облікової статистичної документації № 311/о і № 313/о та Інструкції про їх складання та зберігання ( 169 )
Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчоїдокументації. Вимоги до оформлювання документів”
Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах
Технічний регламент з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок
Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України
Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків
Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів
Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько- краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів
Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах
Типове положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
Положення про санітарно-карантинний підрозділ у пунктах пропуску через державний кордон України на автошляхах
ОСТ 42-21-2-85 Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы ( 42-21-2-85 )
Нормы усушки парного мяса и субпродуктов при охлаждении до 4 - 0 град. c в камерах холодильников
Інструкція щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур
Інструкція щодо застосування норм природного убутку медикаментів та вати в аптеках
Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами
Інструкція по перевезенню радіоактивних речовин медичного призначення залізницями України у багажних вагонах (тимчасова)
Лист від 05.03.2007 р. N 1618 Щодо ліцензування організації діяльності з проведення азартних ігор ( від 05.03.2007 р. N 1618 )
СП 1195-74 Санитарные правила по возврату кондитерских изделий из торговой сети и их переработке ( 1195-74 )
Положення про перевезення радіоактивних речовин медичного призначення на цивільних повітряних судах України (тимчасове)
ДКХПП Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я. Кваліфікаційні характеристики. Керівники ( ХПП )
ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості на рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, грунтів. ( 8.8.1.2.3.4-000-2001 )
ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини ( 6.6.1-120-2005 )
МР 1512-76 Методические рекомендации по определении смеси гексана, циклогексана, толуола и метилэтилкетона, мигрирующих из клеев в воздух, методом газо-жидкостной хроматографии ( 1512-76 )
СП 4695-88 Санитарные правила для холодильников ( 4695-88 )
ОБУВ 5069-89 Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1160 кВ ( 5069-89 )
Положение о приостановке производства и реализации мясных и молочных продуктов при выявлении нарушений ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и технологических режимов
МР 1511-76 Методические рекомендации по спекторофотометрическому определению сложных эфиров фталевой кислоты, мигрирующих из поливинилхлоридных пластмасс в воздухе ( 1511-76 )
МР 1513-76 Методические рекомендации по определению циклогексанона, мигрирующего в воздухе из синтетических материалов, методом газо-жидкостной хроматографии ( 1513-76 )
МР 1515-76 Методические рекомендации по определению оловоорганических стабилизаторов в биосредах ( 1515-76 )
МР 1510-76 Методические рекомендации по определению кадмия в воде, среде, имитирующей пот, и биологических средах (кровь, моча, органы) при санитарно-химических исследованиях поливинилхлоридных материалов ( 1510-76 )
МР 1516-76 Методические рекомендации по определению акрилонитрила в водных растворах при санитарно-химических исследованиях резин, волокон и других полимерных материалов ( 1516-76 )
МР 1514-76 Методические рекомендации об определении свободного формальдегида в биосредах методом тонкослойной хроматографии ( 1514-76 )
СП 945а-71 Санитарные правила для предприятий кондитерской промышленности (кроме предприятий, изготавливающих кремовые кондитерские изделия) ( 945а-71 )
СП 5806-91 Санитарные правила для производств свинецсодержащих, селенсодержащих и марганецсодержащих сталей ( 5806-91 )
Положення про санітарно-карантинний підрозділ у пункті пропуску через державний кордон України в міжнародному аеропорту
Порядок медичного (санітарного) огляду в пунктах пропуску через державний кордон України
Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами
План заходів з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності"
ПерелІк видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів
Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг
Інструкція з проведення санітарної обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації об'єктів птахівництва
Лист від 12.02.2007 р. N 1001 Щодо перевірок дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики ( від 12.02.2007 р. N 1001 )
Порядок державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів
Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами
Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції
Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
Порядок забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей
Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб
Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів
ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення ( 2156-93 )
ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять ( 3038-95 )
НПБ 237-97 Нормы пожарной безопасности. Конструкции строительные.Методы испытаний на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов. ( 237-97 )
ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия. Межгосударственный стандарт. ( 16371-93 )
ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ( 3008-95 )
Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування
МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое ( 2142-80 )
И 2977-84 Инструкция по хранению рыбных товаров на складах (базах) и в магазинах розничных торговых организаций ( 2977-84 )