Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Про проект Примірної інструкції з охорони праці для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації ( 64 ) (О проекте Примерной инструкции по охране труда для инспекторов из инвентаризации бюро технической инвентаризации)
Про досвід НДІ будівельних конструкцій щодо вирішення науково-технічних проблем обстеження, оцінки технічного стану та підсилення конструкцій і будівель в умовах стислих термінів будівництва та реконструкції ( 63 ) (Об опыте НДи строительных конструкций относительно решения научно-технических проблем обследования, оценки технического состояния и усиления конструкций и зданий в условиях сжатых сроков строительства и реконструкции)
Про проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України ( 62 ) (О проекте Целевой программы стабилизации работы и развития коммунальной теплоэнергетики Украины)
Про проект Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання витрат робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства ( 61 ) (О проекте Методических рекомендаций по планированию, учету и калькуляции расходов работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
Про зміну N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" ( 60 ) (Об изменении N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобильные дороги")
Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 105. Про проект Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України ( 105 ) (Решение коллегии от 2 ноября 2001 г. N 105. О проекте Комплексной программы ликвидации последствий подтапливания земель в городах и поселках Украины)
Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 104. Про результати відряджень за кордон керівного складу Держбуду України у ІІІ кварталі 2001 року ( 104 ) (Решение коллегии от 2 ноября 2001 г. N 104. О результатах командировок за границу руководящего состава Госстроя Украины в ІІІ квартале в 2001 году)
Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 102. Про проект Програми реформування житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки ( 102 ) (Решение коллегии от 2 ноября 2001 г. N 102. О проекте Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2002-2005 годы)
Про Доповнення до ДБН Д.2.2-5-99 (групи 74 і 75) ( 59 ) (О Дополнении к ДБН Д.2.2-5-99 (группы 74 и 75))
Про схвалення нормативних документів ( 58 ) (Об одобрении нормативных документов)
Про проект галузевих комунальних норм "Норми середнього ресурсу пневматичних шин тролейбусів" ( 57 ) (О проекте отраслевых коммунальных норм "Нормы среднего ресурса пневматических шин троллейбусов")
Про проект галузевих комунальних норм "Витрати електроенергії трамвайними вагонами та тролейбусами. Нормативи. Метод розрахунку ( 56 ) (О проекте отраслевых коммунальных норм "Затраты электроэнергии трамвайными вагонами и троллейбусами. Нормативы. Метод расчета)
Про впровадження вітчизняного коагулянта-флокулянта "Сизол" на водоочисних спорудах України ( 55 ) (О внедрении отечественного коагулянта-флокулянта "Сизол" на водоочистительных сооружениях Украины)
Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 99. Про проект Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України ( 99 ) (Решение коллегии от 9 октября 2001 г. N 99. О проекте Комплексной программы ликвидации последствий подтапливания земель в городах и поселках Украины)
Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 97. Про вдосконалення механізму формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері ( 97 ) (Решение коллегии от 9 октября 2001 г. N 97. О совершенствовании механизма формирования цен и тарифов в жилищно-коммунальной сфере)
Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 96. Про проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу ( 96 ) (Решение коллегии от 9 октября 2001 г. N 96. О проекте Отраслевой программы энергосбережения в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве на 2001-2005 годы и на перспективу)
Рішення розширеного засідання Ради головних архітекторів областей України (28-29 вересня 2001 р., м.Одеса) (Решение расширенного заседания Совета главных архитекторов областей Украины (28-29 сентября 2001 г., г. Одесса))
Про схвалення нормативних документів ( 54 ) (Об одобрении нормативных документов)
Про Доповнення до розд. 2 та до розд. 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Вип.64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд" ( 53 ) (О Дополнении к розд. 2 та к розд. 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Вип.64. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений")
Про проекти Зміни N 1 СНиП 2.02.03-85 "Палеві фундаменти" та Зміни N 1 СНиП 3.02.01-87 "Земльні споруди, основи та фундаменти" ( 52 ) (О проектах Изменения N 1 СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" и Изменения N 1 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты")
Про проект Державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об"єктів містобудування" ( 51 ) (О проекте Государственных строительных норм "Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение градостроительного обоснования размещения объектов градостроения")
Про проекти нормативних документів щодо порядку проведення атестації фахівців у будівельній галузі ( 50 ) (О проектах нормативных документов относительно порядка проведения аттестации специалистов в строительной отрасли)
Про проект нової редакції "Переліку об"єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи" ( 49 ) (О проекте новой редакции "Перечня объектов и видов работ, по которым утверждение проектов в границах действующего законодательства Украины не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы")
Про Методичні рекомендації з проведення перевірки (аудиту) тарифів на житлово-комунальні послуги ( 48 ) (О Методических рекомендациях из проведения проверки (аудита) тарифов на жилищно-коммунальные услуги)
Про проект ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей" ( 47 ) (О проекте ДБН "Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей")
Про Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.2.5-2001) та Вказівки щодо застосування рес-них елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.1.1-5-200 ( 46 ) (О Ресурсных элементных сметных нормах на реставрационно-обновительные работы (ДБН Д.2.5-2001) и Указания относительно применения рес-ных элементных сметных норм на реставрационно-обновительные работы (ДБН Д.1.1-5-200)
Про схвалення нормативних документів ( 45 ) (Об одобрении нормативных документов)
Про проект ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей". ( 42 ) (О проекте ДБН "Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей".)
Про проект нової редакції ДБН "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 41 ) (О проекте новой редакции ДБН "Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення ( 40 ) (О проекте Правил расчета двуставовочных тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода)
Про проект Методичних рекомендацій щодо участі суб"єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкової території ( 39 ) (О проекте Методических рекомендаций относительно участия субъектов предпринимательской деятельности в содержании домов и придомовой территории)
Рішення колегії від 29 серпня 2001 р. N 93. Про хід розроблення проекту Програми реформування житлово-комунального господарства. ( 93 ) (Решение коллегии от 29 августа 2001 г. N 93. О ходе разработки проекта Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства.)
Про схвалення Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-99 ( 38 ) (Об одобрении Изменения N 1 ДБН В.2.2-9-99)
Про проект ГКН "Система стандартизації та нормування в житлово-комунальному господарстві. Порядок розробки галузевих та місцевих комунальних норм" ( 37 ) (О проекте ГКН "Система стандартизации и нормирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Порядок разработки отраслевых и местных коммунальных норм")
Про схвалення змін нормативних документів ( 35 ) (Об одобрении изменений нормативных документов)
Рішення колегії від 25 липня 2001 р. N 81. Про введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження (до 01.07 95) ( 81 ) (Решение коллегии от 25 июля 2001 г. N 81. О введении в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством к введению в действие новых нормативов по энергосбережению (до 01.07 95))
Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв"язку та колегії Держбуду України від 4 липня 2001 р. N 73. Про проект Закону України "Про Генеральну схему планування території України" ( 73 ) (Решение общего заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи и коллегии Госстроя Украины от 4 июля 2001 г. N 73. О проекте Закона Украины "О Генеральной схеме планирования территории Украины")
Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" ( 33 ) (О проекте ДБН "Культурно-зрелищные и заведения для проведения досуга ")
Про проект зміни N 10 державних будівельних норм ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" ( 32 ) (О проекте изменения N 10 государственных строительных норм ДБН 360-92* "Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений")
Про проект державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території кварталу (мікрорайону)" ( 31 ) (О проекте государственных строительных норм "Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение проекта распределения территории квартала (микрорайона)")
Про проект "Положення про склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об"єктів містобудування" ( 26 ) (О проекте "Положение о составе, содержании, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительного обоснования размещения объектов градостроения")
Про доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000 ( 30 ) (О дополнении к ДБН Д.2.4-16-2000)
Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000 ( 29 ) (Об изменениях и дополнениях к ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000)
Про посібник до ДБН Г.1-7-97 "Тимчасові норми розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли і каменів керамічних" ( 27 ) (О пособии к ДБН Г.1-7-97 "Временные нормы расчета расходов тепловой и электрической энергии при производстве кирпича и камней керамических")
Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-2001 "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 23 ) (О проекте новой редакции ДБН А.2.2-3-2001 "Проектирование. Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
Про проект "Порядку проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури" ( 20 ) (О проекте "Порядка проведения профессиональной аттестации специалистов, которые принимают участие в создании объектов архитектуры")
Про технічні рішення оздоблювально-утеплюючої системи "Марморок" ( 18 ) (О технических решениях снабдительно-утепляющей системы "Марморок")
Рішення колегії від 30 травня 2001 р. N 52. Про забезпечення реалізації основних положень Послання Президента України до Верховної Ради України ( 52 ) (Решение коллегии от 30 мая 2001 г. N 52. Об обеспечении реализации основных положений Послания Президента Украины в Верховную Раду Украины)
Рішення колегії від 28 березня 2001 р. N 26. Про роботу ВАТ "КиївЗНДіЕП" з реалізації Галузевої науково-технічної програми "Енергозбереження в житлово-цивільному будівництві" та завдання на період 2001-2004 рр. ( 26 ) (Решение коллегии от 28 марта 2001 г. N 26. О работе ОАО "КиивЗНДиЕП" из реализации Отраслевой научно-технической программы "Энергосбережение в жилищно-гражданском строительстве" и задание на период 2001-2004 гг.)
Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000 ( 24 ) (Об изменениях и дополнениях к ДБН Д.2.4-2000)
Про проект ДБН "Газопостачання" ( 21 ) (О проекте ДБН "Газоснабжение")
Про проект "Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації штучних споруд метрополітенів" ( 19 ) (О проекте "Положение по вопросам обследования, оценки технического состояния, паспортизации и текущей эксплуатации искусственных сооружений метрополитенов")
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України ( 17 ) (О Временных методических рекомендациях относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на об"єктах жилищного и коммунального хозяйства Украины)
Про технічні рішення каркасно-монолітних житлових будинків, які споруджуються корпорацією "Познякижитлобуд". ( 11 ) (О технических решениях каркасно-монолитных жилых домов, которые сооружаются корпорацией "Познякижильестрой".)
Рішення колегії від 24 квітня 2001 р. N 35. Про наукове забезпечення робіт у сфері містобудування та архітектури ( 35 ) (Решение коллегии от 24 апреля 2001 г. N 35. О научном обеспечении работ в сфере градостроения и архитектуры)
Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв"язку та колегії Держбуду України від 11 квітня 2001 р. N 34. Про стан виконання рішення колегії від 12.10.2000 N 64. (Решение общего заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи и коллегии Госстроя Украины от 11 апреля 2001 г. N 34. О состоянии выполнения решения коллегии от 12.10.2000 N 64.)
Протокол N 32 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України ( 32 ) (Протокол N 32 заседания координационного Совета директоров проектно-вишукувальних организаций Госстроя Украины)
Про схвалення нормативних документів ( 16 ) (Об одобрении нормативных документов)
Про проект ДБН "Вулиці та дороги населених пунктів" ( 15 ) (О проекте ДБН "Улицы и дороги населенных пунктов")
Про Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем ( 13 ) (О Рекомендациях из выбора прогрессивных архитектурно-технических решений для реконструкции жилых домов разных конструктивных систем)
Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99 ( 12 ) (Об изменениях и дополнениях к ДБН Д.2.2-99 и ДБН Д.2.3-99)
Про внесення Змін N2 в ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення" ( А.2.3-1-99 ) (О внесении Изменений N2 в ДБН А.2.3-1-99 "Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения")
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення ( 7 ) (О Временных методических рекомендациях относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузоподъемных лифтов, которые используются в домах жилищного и гражданского назначения)
Про обладнання для знезараження питної та стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням ( 6 ) (Об оборудовании для обеззараживания питьевой и стоковых вод ультрафиолетовым излучением)
Про проект державного стандарту України ( 5 ) (О проекте государственного стандарта Украины)
Про проект Порядку ціноутворення на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства ( 14 ) (О проекте Порядка ценообразования на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства)
Про доповнення до зб-ка ресурсних елементних кошторисних норм "Споруди зв"язку, радіомовлення і телебачення" (РЕКН Д.2.2-34-99) та зб-ка ресурсних кошторисних норм експлуатації буд. машин та механізмів (РКНЕМ Д.2.7- ( 3 ) (О дополнении к зб-ку ресурсным элементным сметным нормам "Сооружения связи, радиовещания и телевидения" (РЕКН Д.2.2-34-99) и зб-ку ресурсных сметных норм эксплуатации конур. машин и механизмов (РКНЕМ Д.2.7-)
Про проект Методики визначення технологічних нормативів використання води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями ( 1 ) (О проекте Методики определения технологических нормативов использования воды жилищно-эксплуатационными предприятиями и организациями)
Рішення колегії від 20 грудня 2000 р. N 80. Про хід реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій ( 80 ) (Решение коллегии от 20 декабря 2000 г. N 80. О ходе реализации Программы реконструкции жилых домов первых массовых серий)
Рішення Держбуду N 36 від 05.07.2000. Про економічні засади та нормативне забезпечення реформування цінотворення у будівництві ( 36 ) (Решение Госстроя N 36 от 05.07.2000. Об экономических основах и нормативном обеспечении реформирования ценообразования в строительстве)
Типове положення про виробничу бригаду, раду бригади, бригадира і раду бригадирів ( 91/6-24 ) (Типовое положение о производственной бригаде, совете бригады, бригадире и совете бригадиров)
Про "Методичний посiбник по розробленню проектiв схем генеральних планiв територiй сiльських (селищних) рад" ( 9 ) (О "Методическом пособии по разработке проектов схем генеральных планов территорий сельских (поселковых) советов")
Про Типовi конструкцiї, деталi та вузли теплоефективних огороджувальних конструкцiй цегляних, кам"яних i блочних житлових та громадських будинкiв ( 15 ) (О Типичных конструкциях, детали и узлы теплоэффективных ограждающих конструкций кирпичных, каменных и блочных жилых и общественных домов)
Про Рекомендацiї з проведення iнженерних вишукувань для реконструкцiї житлово-цивiльних та промислових об"єктiв ( 14 ) (О Рекомендациях по проведению инженерных изысков для реконструкции жилищно-гражданских и промышленных об"єктiв)
Повідомлення про створення технічного комітету "Якість проектування" (Сообщение о создании технического комитета "Качество проектирования")