Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Про розгляд проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла" ( 92 ) (О рассмотрении проекта Закона Украины "О государственном финансировании и целевом долгосрочном кредитовании строительства жилья")
Про концептуальні засади розроблення Технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" ( 91 ) (О концептуальных основах разработки Технического регламента по подтверждению соответствия "Строительные изделия")
Про доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 90 ) (О дополнении к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" ( 89 ) (О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" ( 87 ) (О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Общественные дома и сооружения. Основные положения")
Про доцільність застосування методу додаткового ущільнення столярних виробів (вікон та дверей) ( 88 ) (О целесообразности применения метода дополнительного уплотнения столярных изделий (окон и дверей))
Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 86 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13 ( 85 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Госстроя Украины от 19.07.02 N 13)
Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування ( 84 ) (О вводе механизма взаимодействия разных программных комплексов при определении стоимости строительства на всех стадиях инвестирования)
Про Зміну N 1 ДБН В.2.8-12-2000 ( 83 ) (Об Изменении N 1 ДБН В.2.8-12-2000)
Про проект ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" ( 80 ) (О проекте ДБН "Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения")
Про погодження проекту Зміни N 1 відомчих будівельних норм ( 79 ) (О согласовании проекта Изменения N 1 ведомственных строительных норм)
Про узгодження проекту відомчих будівельних норм ( 78 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про узгодження проектів технічних умов та змін до технічних умов ( 77 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений к техническим условиям)
Про Зміну N 2 СНиП ІІ-35-76 "Котельні установки" ( 76 ) (Об Изменении N 2 СНиП ІІ-35-76 "Котельные установки")
Про міждержавні Зміну N 1 та Зміну N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлітові спучені. Технічні умови" ( 75 ) (О межгосударственных Изменение N 1 и Изменение N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия")
Про проект ДБН "Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції" ( 74 ) (О проекте ДБН "Дома и сооружения для сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции")
Про інформаційно-аналітичну систему "Стан якості будівництва в Україні" ( 73 ) (Об информационно-аналитической системе "Состояние качества строительства в Украине")
Про проект нової редакції Переліку об"єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи ( 72 ) (О проекте новой редакции Перечня объектов, утверждения проектов строительства которых в границах законодательства Украины не нуждаются в выводе комплексной государственной экспертизы)
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 71 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 70 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. N 71. Про підсумки законопроектної роботи Держбуду України та завдання на четверту сесію Верховної Ради України четвертого скликання ( 71 ) (Решение коллегии от 19 сентября 2003 г. N 71. Об итогах законопроектной работы Госстроя Украины и задания на четвертую сессию Верховной Рады Украины четвертого созыва)
Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. N 69. Про виконання Указу Президента України "Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів" ( 69 ) (Решение коллегии от 19 сентября 2003 г. N 69. О выполнении Указа Президента Украины "О работе местных органов исполнительной власти относительно обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов")
Про проект Указу Президента України "Про удосконалення дозвільної системи на будівництво об"єктів та порядку здійснення державного контролю у сфері містобудування" ( 68 ) (О проекте Указа Президента Украины "Об усовершенствовании разрешительной системы на строительство объектов и порядка осуществления государственного контроля в сфере градостроения")
Про проект ДБН "Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування" ( 67 ) (О проекте ДБН "Размещение и проектирование полигонов твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования")
Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" ( 66 ) (О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість" ( 64 ) (О проекте ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Защита от пожара. Подвесные потолки. Метод испытания на огнестойкость")
Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість" ( 63 ) (О проекте ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость")
Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. N 59. Про призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів ( 59 ) (Решение коллегии от 29 августа 2003 г. N 59. О назначении официальных издателей нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов)
Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. N 58. Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду будівельних норм та нормативних документів ( 58 ) (Решение коллегии от 29 августа 2003 г. N 58. Об организационных основах формирования и функционирования отраслевого фонда строительных норм и нормативных документов)
Рішення колегії від 30 липня 2003 р. N 50. Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України ( 50 ) (Решение коллегии от 30 июля 2003 г. N 50. Относительно усиления контроля и наблюдения за проектированием, реконструкцией, капитальным ремонтом, переоборудованием и эксплуатацией жилищного фонда Украины)
Про проект ДБН "Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення" ( 60 ) (О проекте ДБН "Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения")
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури" ( 59 ) (О проекте постановления Кабинета Министров Украины "О порядке проведения профессиональной аттестации специалистов, которые принимают участие в создании объектов архитектуры")
Про погодження проекту ВБН 2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" ( 58 ) (О согласовании проекта ВБН 2.3-218-171-2002 "Сооружения транспорта. Сооружение земляного полотна автомобильных дорог")
Про узгодження проектів технічних умов ( 56 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про проект національного стандарту ДСТУ...(ГОСТ 111-2001) "Скло листове" ( 55 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ...(ГОСТ 111-2001) "Стекло листовое")
Про проект ДСТУ Б В.2.3-...-2003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей. ( 54 ) (О проекте ДСТУ Б В.2.3-...-2003 "Сооружения транспорта. Дорожные покрытия. Методы измерения сцепных качеств.)
Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 45. Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об"єктів незавершеного будівництва ( 45 ) (Решение коллегии от 4 июля 2003 г. N 45. О нормативно-правовом урегулировании проблемы достройки объектов незавершенного строительства)
Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 44. Про заходи з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік ( 44 ) (Решение коллегии от 4 июля 2003 г. N 44. О мероприятиях по повышению качества управления государственным сектором экономики на 2003 год)
Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 43. Про заходи щодо недопущення порушень виконавської дисципліни, що витікають із постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року ( 43 ) (Решение коллегии от 4 июля 2003 г. N 43. О мероприятиях по недопущению нарушений исполнительской дисциплины, что вытекают из постановления Кабинета Министров Украины от 19 мая 2003 года)
Про призначення працівникам проектних організацій пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". (О назначении работникам проектных организаций пенсии в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности".)
Про узгодження проектів технічних умов ( 52 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про проект ДСТУ Б В.2.7-...-2003 "Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови" ( 51 ) (О проекте ДСТУ Б В.2.7-...-2003 "Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия")
Про надання статусу базових організацій ( 50 ) (О предоставлении статуса базовых организаций)
Про проект ДБН В.2.3-...-2003 "Метрополітени" ( 49 ) (О проекте ДБН В.2.3-...-2003 "Метрополитены")
Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 ( 48 ) (Об Изменении N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 и Изменении N 1 ДБН Д.1.1-7-2000)
Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 35. Про пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету, спрямованих на капітальні вкладення ( 35 ) (Решение коллегии от 23 мая 2003 г. N 35. О предложениях Главного контрольно-ревизионного управления Украины относительно организации контроля за использованием средств государственного бюджета, направленных на капитальные вложения)
Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 34. Про техніко-економічне обгрунтування створення корпоративної інформаційної мережі учасників інвестиційного процесу у будівництві ( 34 ) (Решение коллегии от 23 мая 2003 г. N 34. О технико-экономическом обосновании создания корпоративной информационной сети участников инвестиционного процесса в строительстве)
Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 33. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури" ( 33 ) (Решение коллегии от 23 мая 2003 г. N 33. О проекте постановления Кабинета Министров Украины "О порядке проведения профессиональной аттестации специалистов, которые принимают участие в создании объектов архитектуры")
Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 30. Про заходи Держбуду України щодо реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України ( 30 ) (Решение коллегии от 23 мая 2003 г. N 30. О мероприятиях Госстроя Украины по реализации заданий Программы деятельности Кабинета Министров Украины)
Про захисне покриття за технологією "Thermo-shield" ( 47 ) (О защитном покрытии по технологии "Thermo-shield")
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 46 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення" ( 45 ) (О проекте ДБН "Электрическая кабельная система отопления")
Про надання статусу базових організацій ( 44 ) (О предоставлении статуса базовых организаций)
Про вдосконалення системи технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні ( 43 ) (О совершенствовании системы технической легализации продукции строительного назначения в Украине)
Про проект "Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов" ( 42 ) (О проекте "Положение о проведении экспертизы и согласовании технических условий")
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки" ( 41 ) (О проекте Государственной программы "Развитие производства ноздреватобетонных изделий и их использования в массовом строительстве Украины на 2003-2011 годы")
Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві ( 40 ) (О мероприятиях по совершенствованию разрешительной системы в строительстве)
Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. N 21. Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем"єр-міністра України від 04 квітня 2003 року N 21140) ( 21 ) (Решение коллегии от 25 апреля 2003 г. N 21. Об организации работы из внедрения ипотечного кредитования в домостроении (на выполнение поручения Премьер-министра Украины от 04 апреля 2003 года N 21140))
Про узгодження проектів технічних умов ( 37 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про проект ДБН "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд" ( 36 ) (О проекте ДБН "Положение об авторском наблюдении за строительством домов и сооружений")
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки" ( 35 ) (О проекте Государственной программы "Развитие производства ноздреватобетонных изделий и их использования в массовом строительстве Украины на 2003-2011 годы")
Про зміну N 1 ДБН Д.1.1-1-2000 ( 32 ) (Об изменении N 1 ДБН Д.1.1-1-2000)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 19. Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних (вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових будинків та створення в Україні нормативної бази для проектування і будівництва висотних будинків ( 19 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 19. Об экспериментальном строительстве в г. Киеве высотных (выше 25 этажей) монолитно-каркасных жилых домов и создания в Украине нормативной базы для проектирования и строительства высотных домов)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 18. Про заходи з удосконалення та спрощення дозвільної системи у будівництві ( 18 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 18. О мероприятиях по усовершенствованию и упрощению разрешительной системы в строительстве)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 17. Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій щодо внесення їх до Державного реєстру ( 17 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 17. Об утверждении результатов государственной экспертизы научно-исследовательских (научно-технических) организаций относительно внесения их в Государственный реестр)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 13. Про проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" та "Кодексу України... ( 13 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 13. О проектах Законов Украины "О внесении изменений к Закону Украины "Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения" и "Кодекса Украины...)
Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 10. Про стан розроблення та розгляду законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, спрямованих на законодавче унормування питань у сфері будівництва ( 10 ) (Решение коллегии от 19 марта 2003 г. N 10. О состоянии разработки и рассмотрения законопроектов, внесенных Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, направленных на законодательное нормирование вопросов в сфере строительства)
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13 ( 31 ) (О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 19.07.02 N 13)
Рішення колегії від 21 лютого 2003 р. N 7. Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2002 році та основні завдання, що випливають з послання Президента ( 7 ) (Решение коллегии от 21 февраля 2003 г. N 7. Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2002 году и основные задания, что выплывают из послания Президента)
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року ( 30 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 января 2003 года)
Про проект ДСТУ "Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги" ( 26 ) (О проекте ДСТУ "Добавки энергосохраняющие для керамических строительных изделий. Общие технические требования")
Про проект ДСТУ "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови" ( 24 ) (О проекте ДСТУ "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия")
Про типові конструкції деталей і вузлів "Перегородки системи "Кнауф" ( 23 ) (О типичных конструкциях деталей и узлов "Перегородки системы "Кнауф")
Про проект Зміни N 1 СНиП II-12-77 "Захист от шуму" ( 22 ) (О проекте Изменения N 1 СНиП ІІ-12-77 "Защита от шума")