Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Рішення НТР Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99 ( 79 ) (Решение НТР Об утверждении Изменения N 5 к ДБН Д.2.2-6-99 и ДБН Д.2.2-15-99)
Склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об"єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіонбуді (Состав Комитета обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры при Минрегионстрое)
Роз"яснення про визначення додаткових витрат, пов"язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди (лист від 09.06.2008 N 9/8-286) (Разъяснение об определении дополнительных расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды (лист от 09.06.2008 N 9/8-286))
Роз"яснення щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 40 "Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (Разъяснение относительно применения положений постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2007 N 40 "Об установлении предельного размера средств заказчиков, что привлекаются для развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов)
Рішення НТР Про уточнені індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день ( 77 ) (Решение НТР Об уточненных индексах определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ и показателях этой стоимости в расчете на один человеко-день)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 76 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 75 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 74 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 73 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 72 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 71 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 70 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-537: 200_ "Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків" ( 67 ) (Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-537: 200_ "Сооружения транспорта. Устраивание слоев дорожной одежды методом ресайклінгу с использованием гранулированных доменных шлаков")
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативи витрат праці для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд" ( 62 ) (Решение НТР О проекте СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативы расходов труда для определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 60 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про проект національного стандарту ( 59 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 57 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 55 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ _____ :200____ Мінпаливенерго "Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС" ( 53 ) (Решение НТР О согласовании проекта СОУ-Н ЕЕ _____ :200____ Минтопливэнерго "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЕС")
Рішення НТР Про уточнені усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації додаткових витрат, що пов"язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період, та розрахункової трудомістк ( 52 ) (Решение НТР Об уточненных усредненных показателях для определения в составе сметной документации инвестора дополнительных расходов, что связаны с выполнением строительно-монтажных работ в летний период, и расчетной трудомістк)
Рішення НТР Про погодження Зміни N 4 до ВБН Д.2.7-218-045-2002 ( 45 ) (Решение НТР О согласовании Изменения N 4 к ВБН Д.2.7-218-045-2002)
Рішення НТР Про проект національного стандарту ( 41 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта)
Рішення НТР Про проект Зміни N 4 ДБН В.2.2-9-99 ( 39 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 4 ДБН В.2.2-9-99)
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 ( 38 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
Рішення НТР Про проект "Рекомендацій з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення" Рішення НТР від 27 березня 2008 р. N 36 ( 36 ) (Решение НТР О проекте "Рекомендаций из проектирования жилых домов с квартирами социального назначения" Решения НТР от 27 марта 2008 г. N 36)
Рішення НТР Про Зміну N4 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 32 ) (Решение НТР Об Изменении N4 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Абетковий покажчик назв професій робітників, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 64) (Алфавитный указатель названий профессий рабочих, предусмотренных Справочником квалификационных характеристик профессий работников (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Выпуск 64))
Перелік інтегрованих професій робітників та їх складових, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 64) (Перечень интегрированных профессий рабочих и их составляющих, предусмотренных Справочником квалификационных характеристик профессий работников (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Выпуск 64))
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Розділ 2. Професії робітників. Доповнення до кваліфікаційної характеристики професії "машиніст крана (кранівник)" (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. Раздел 2. Профессии рабочих. Дополнение к квалификационной характеристике профессии "машинист крана (крановщик)")
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Зміна N 8 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Изменение N 8 к разделу 4 "Рабочего. Строительство и ремонт автомобильных дорог")
Рішення НТР Про розгляд нової редакції Порядку погодження та супроводу у центральному апараті Мінрегіонбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відс ( 29 ) (Решение НТР О рассмотрении новой редакции Порядка согласования и сопровождения в центральном аппарате Минрегионбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения)
Рішення НТР Про схвалення звіту науково-дослідної роботи "Розробка наукових основ нормування технологічної безпеки, методів і правил розрахунку нормативного ресурсу об"єктів довготривалої експлуатації" ( 28 ) (Решение НТР Об одобрении отчета научно-исследовательской работы "Разработка научных основ нормирования технологической безопасности, методов и правил расчета нормативного ресурса объектов долговременной эксплуатации")
Рішення НТР Про розгляд методичних рекомендацій ( 27 ) (Решение НТР О рассмотрении методических рекомендаций)
Рішення НТР Про досвід Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів з розроблення енергозберігаючих технологій виробництва теплоефективних матеріалів на прикладі про ( 21 ) (Решение НТР Об опыте Украинского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института строительных материалов и изделий из разработки энергосохраняющих технологий производства теплоефективних материалов на примере о)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 20 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про проект Зміни N 3 до ДБН Д.2.7-2000 ( 19 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 3 к ДБН Д.2.7-2000)
Рішення НТР Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-4-97 ( 18 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-4-97)
Рішення НТР Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-3-97 ( 17 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-3-97)
Рішення НТР Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно -технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративн ( 16 ) (Решения НТР Об уточнении показателей общепроизводственных, административных расходов и разряда выполнения работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе общепроизводственных и административных расходов)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 15 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 14 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про проект ВБН В.1.1-__:200_ "Факельні системи. Промислова безпека. Основні вимоги" ( 13 ) (Решение НТР О проекте ВБН В.1.1-__:200_ "Факельные системы. Промышленная безопасность. Основные требования")
Роз"яснення щодо переліку об"єктів цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов"язковим (лист Мінрегіонбуду від 08.02.2008 р. N 7/8-125) (Разъяснение относительно перечня объектов гражданского и производственного назначения, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным (лист Минрегионбуду от 08.02.2008 р. N 7/8-125))
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови" (відповідно до ЕN) ( 8 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта "Изделия бетонные тротуарные неармированные. Технические условия" (соответственно ЕN))
Рішення НТР Про погодження стандарту організації ( 3 ) (Решение НТР О согласовании стандарта организации)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов ( 1 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
Стосовно надання роз"яснень до чинного законодавства з питань фінансування об"єктів будівництва (Витяг). листи Мінрегіонбуду України : N16/253 від 6.12.07 р., N16/4-418 від 18.12.07 р (Относительно предоставления разъяснений к действующему законодательству по вопросам финансирования объектов строительства. Письма Минрегионбуду Украины : N16/253 от 6.12.07 г., N16/4-418 от 18.12.07 г.)
Роз"яснення про дотримання нових норм щодо улаштування сміттєпроводів при проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію та утриманні житлових та громадських будинків і споруд (Разъяснение о соблюдении новых норм относительно устраивания мусоропроводов при проектировании, строительстве, введении в эксплуатацию и содержании жилых и общественных домов и сооружений)
Роз"яснення про використання кошторисних норм на нові технології і матеріали у будівництві (Разъяснение об использовании сметных норм на новые технологии и материалы в строительстве)
Рішення НТР Про проект ДБН А.2.1-...-200... "Інженерні вишукування для будівництва" ( 123 ) (Решение НТР О проекте ДБН А.2.1-...-200... "Инженерные изыски для строительства")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 121 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про проект Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві ( 120 ) (Решение НТР О проекте Рекомендаций из страхования рисков в строительстве)
Рішення НТР Про проекти ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість", ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека", ДБН "Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров"я люд ( 116 ) (Решение НТР О проектах ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Механическое сопротивление и стойкость", ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Пожарная безопасность", ДБН "Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность жизни и здоровья люд)
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 115 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про проект нормативного документа ( 109 ) (Решение НТР О проекте нормативного документа)
Рішення НТР Про проект нормативного документа ( 108 ) (Решение НТР О проекте нормативного документа)
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Черепиця полімерпіщана. Технічні умови" (відповідно до ЕN)" ( 105 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта "Черепица полимерпещанная. Технические условия" (соответственно ЕN)")
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм-стандарту організації ( 101 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм-стандарту организации)
Рішення НТР Про проект національного стандарту ( 100 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта)
Офіційне роз"яснення МІнрегіонбуду України щодо видання та розповсюдження офіційних видань нормативних документів (НД) та їх копій у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (Официальное разъяснение МИнрегионбуду Украины относительно издания и распространения официальных изданий нормативных документов (НД) и их копий в отрасли строительства и промышленности строительных материалов)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 2. Професії робітників (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. Профессии работников, которые являются общими для всех видов экономической деятельности. Раздел 2. Профессии рабочих)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. Профессии работников, которые являются общими для всех видов экономической деятельности. Раздел 1. Профессии руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих)
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 92 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві плит скловолокнистих фольгованих "СІІМАVЕR", "СІІМАVЕR ПЛЮС" ( 85 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве плит стекловолокнистых фольгованих "СІІМАVЕR", "СІІМАVЕR РІИS")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві гнучкого сталевого бар`єру VАRІО-СТОРОЖОВИЙ ( 83 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве гибкого стального барьера VАRІО-GИАRD)
Усереднена вартість житла на вторинному ринку (за інформацією місцевих органів виконавчої влади) (Усредненная стоимость жилья на вторичном рынке (по информации местных органов исполнительной власти))
Роз"яснення щодо можливості улаштування опалювального газового обладнання в підвальних та цокольних приміщеннях одноквартирних зблокованих житлових будинків (Разъяснение относительно возможности устраивания отопительного газового оборудования в подвальных и цокольных помещениях одноквартирных зблокованих жилых домов)
Роз"яснення щодо використання природного газу на території колективних садів (Разъяснение относительно использования природного газа на территории коллективных садов)
Рішення НТР Про проект ДБН В.2.3-4-200_ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво" ( 62 ) (Решение НТР О проекте ДБН В.2.3-4-200_ "Сооружения транспорта. Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть ІІ. Строительство")
Документи, необхідні для подання на розгляд Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України проектів нормативних документів (Документы, необходимые для представления на рассмотрение Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины проектов нормативных документов)
Інформація про порядок розгляду та погодження проектів технічних умов і проектів змін технічних умов Мінбудом України. (Информация о порядке рассмотрения и согласования проектов технических условий и проектов изменений технических условий Минбудом Украины.)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов ( 52 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
Рішення НТР Про проект Зміни N1 ГОСТ 12085-88 ( 45 ) (Решение НТР О проекте Изменения N1 ГОСТ 12085-88)
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 44 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Роз"яснення щодо вимог пожежної безпеки до кабелів і проводів, визначених в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення" (Разъяснение относительно требований пожарной безопасности к кабелям и проводам, определенным в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения")