Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2006 рік ( 1 ) (Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год)
Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів ( 160 ) (Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора предприятий из содержания объектов благоустройства населенных пунктов)
Про затвердження Порядку організації роботи Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання у сфері будівництва і приватного інвестування житла ( 167 ) (Об утверждении Порядка организации работы Межведомственной комиссии по вопросам государственной регуляции в сфере строительства и частного инвестирования жилья)
Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень ( 414 ) (Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений)
Про затвердження Положення про раду із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд ( 61 ) (Об утверждении Положения о рада из внедрения Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
Про затвердження Положення про експертну комісію з занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та складу зазначеної комісії ( 26 ) (Об утверждении Положения об экспертной комиссии с заноса объектов культурного наследия до Государственного реестра неподвижных достопримечательностей Украины и состава отмеченной комиссии)
Про організацію виконання заходів, спрямованих на виконання Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" ( 54 ) (Об организации выполнения мероприятий, направленных на выполнение Закона Украины "Про жилищный фонд социального призначення")
Про проект національного стандарту "Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань" ( 26 ) (О проекте национального стандарта "Споруди транспорта. Ограждает дорожные первой группы. Порядок проведения натурных випробувань")
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 21 вересня 2006 року N 316 "Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України" ( 353 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 21 сентября в 2006 году N 316 "Про организацию личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства України")
Про затвердження бланка форми звітності N 1-МЕТ (авар) "Про дорожньо-транспортні пригоди" ( 225 ) (Об утверждении бланка формы отчетности N 1-МЕТ (аварец) "Про дорожно-транспортные пригоди")
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність ( 420 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность)
Щодо проекту "Загальної частини" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ( 67 ) (Относительно проекта "Общей части" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы и Сборника ГН 3 "Каменные работи" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
Про затвердження положень про структурні підрозділи Мінбуду України ( 72 ) (Об утверждении положений о структурных подразделениях Минстроя Украины)
Про проект державних будівельних норм "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" ( 17 ) (О проекте государственных строительных норм "Сміттєпроводи жилищных и общественных будинків")
Про першочергові заходи щодо посилення державного архітектурно-будівельного контролю ( 196 ) (О первоочередных мерах относительно усиления государственного архитектурно-строительного контроля)
Про введення в дію рішення колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 08.09.2006 N 196 ( 325 ) (О введении в действие решения коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 08.09.2006 N 196)
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України ( 329 ) (Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві набору виробів для виконання фасадного утеплення будинків системою TORAED ( 10 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве набора изделий для выполнения фасадного утепления домов системой TORAED)
Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження ( 11/9-128 ) (Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування будівництва другої черги дослідно-промислової електростанції в с. Чорноморка (Каборга) Очаківського району Миколаївської області ( 39 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение технико-экономического обоснования строительства второй очереди опытно-промышленной электростанции в с. Черноморка (Каборга) Очаковского района Николаевской области)
Про скасування наказу Держбуду України від 26.09.05 N 168 ( 188 ) (Об отмене приказа Госстроя Украины от 26.09.05 N 168)
Про колегію Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 12 ) (О коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 355 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Щодо затвердження змін до розділів 2, 3 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64) ( 11/7-125 ) (Относительно утверждения изменений к разделам 2, 3 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (Выпуск 64))
Про проект Зміни N 1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" ( 6 ) (О проекте Изменения N 1 к ДБН В.2.2-5-97 "Защитные сооружения гражданской обороны")
Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат ( 28 ) (Об уточнении показателей общепроизводственных и административных расходов)
Про Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України ( 34 ) (О Порядке определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 18 ) (Об организации личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на I квартал 2006 року ( 48 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на І квартал 2006 года)
Про проект "Інструкції з визначення ризиків та шкоди внаслідок підтоплення територій та споруд в межах міських населених пунктів" та науково-дослідну роботу "Розроблення науково обґрунтованих пропозицій та типового проекту створення захисних протифіл... ( 15 ) (О проекте "Інструкції из определения рисков и вреда в результате подтапливания территорий и сооружений в пределах городских населенных пунктів" но научно-исследовательскую работу "Розроблення научно об–рунтованих предложений и типичного проекта создания защитных протифіл...)
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2005 р. N 413 "Про затвердження Програми "Власність народу" ( 121 ) (Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 03.06.2005 г. N 413 "Об утверждении Программы "Собственность народа")
Про проект ВБН В.2.2 - ...: 200_ "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж" ( 6 ) (О проекте ВБН В.2.2 - ...: 200_ "Проектування телекоммуникаций. Сооружения станционные местных телефонных мереж")
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2006 році в Україні ( 83 ) (О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2006 году в Украине)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 10/8-165 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність ( 16 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-3:2007 ( 38 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ EN 196-3:2007)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства ( 144 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства)
Про проект стандарту Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України СОУ "Послуги міського електричного транспорту. Показники якості" ( 21 ) (О проекте стандарта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины СОУ "Послуги городского электрического транспорта. Показатели якості")
Про проект національного стандарту "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань" ( 19 ) (О проекте национального стандарта "Автоматизовані системы технической диагностики строительных конструкций. Виды випробувань")
Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні" ( 228 ) (О проекте распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение Концепции развития системы нормативно-правового обеспечения строительства в Україні")
Про утворення робочої групи ( 103 ) (Об образовании рабочей группы)
Про утворення робочих груп із перегляду регуляторних актів ( 93 ) (Об образовании рабочих групп по пересмотра регуляторных актов)
Про затвердження Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-7-94 "Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови" ( 162 ) (Об утверждении Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.7-7-94 "Будівельні материалы. Изделия бетонные стенные дрібноштучні. Технические умови")
Щодо організації роботи з погашення заборгованості по заробітній платі відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 20.07.2005 р. N 36564/1/1-05 на доручення Президента України від 15.07.2005 р. N 1-1/678 ( 125 ) (Относительно организации работы по погашению задолженности по заработной плате согласно поручению Премьер-министра Украины от 20.07.2005 г. N 36564/1/1-05 на поручение Президента Украины от 15.07.2005 г. N 1-1/678)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 10/8-428 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про прийняття Зміни N 1 ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" ( 292 ) (О принятии Изменения N 1 ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия")
Про виконання пріоритетних доручень Прем'єр-міністра України щодо підтримки малого та середнього бізнесу за зверненнями підприємців, які надходять на "гарячу лінію" ( 124 ) (О выполнении приоритетных поручений Премьер-министра Украины относительно поддержки малого и среднего бизнеса за обращениями предпринимателей, которые поступают на "гарячую линию")
Про проект Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 75 ) (О проекте Изменений к разделам 1, 2 и 4 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
Щодо застосування норм СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" для проектування спальних корпусів-котеджів будинку відпочинку (Относительно применения норм СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" для проектирования спальных корпусов-коттеджей дома отдыха)
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2006 року ( 10/8-233 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2006 году)
Про схвалення техніко-економічного обґрунтування створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" по вул. Січневого повстання, 28 - 30 у м. Києві ( 44 ) (Об одобрении технико-экономического об–рунтування создания культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" по вул. Январского восстания, 28 - 30 в г. Киеве)
Про затвердження Системи насінництва та розсадництва квітково-декоративних рослин ( 331 ) (Об утверждении Системы семеноводства и рассадника цветочно-декоративных растений)
Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 189 ) (Об уточнении индексов и показателей определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про створення науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 39 ) (О создании научно-технического совета Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про Зміну N 4 ДБН Д.2.4-2000 ( 393 ) (Об Изменении N 4 ДБН Д.2.4-2000)
Про утворення ради із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд ( 23 ) (Об образовании совета из внедрения Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік ( 199 ) (О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2007 год)
Про результати проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" ( 93 ) (О результатах проведения комплексного контрольного мероприятия финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия "Научно-исследовательский и проектный институт градостроения")
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-...:2006 "Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови" ( 55 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-...:2006 "Добавки активные минеральные и добавки-наполнители к цементу. Технические умови")
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 79 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про проект національного стандарту "Замки і заскочки для дверей. Методи випробування" ( 12 ) (О проекте национального стандарта "Замки и заскочки для дверей. Методы испытаний")
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на II квартал 2006 р. ( 77 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на II квартал 2006 г.)
Про скасування наказу Держжитлокомунгоспу України від 11.11.2005 N 161 ( 100 ) (Об отмене приказа держжитлокомунгоспу Украины от 11.11.2005 N 161)
Щодо доцільності використання окремих положень Методичних рекомендацій щодо формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 8/8-768 ) (Относительно целесообразности использования отдельных положений Методических рекомендаций относительно формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про проект національного стандарту "Замки і заскочки для дверей. Технічні умови" ( 11 ) (О проекте национального стандарта "Замки и заскочки для дверей. Технические условия")
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держбуду від 15 лютого 2005 р. N 39 ( 60 ) (О признании таким, что потерял действие, приказа Госстроя от 15 февраля 2005 г. N 39)
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації ( 115 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандарт организации)
Щодо проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного історико-архітектурного заповідника у м.Бережанах Тернопільської області ( 163 ) (Относительно проведения комплексного контрольного мероприятия финансово-хозяйственной деятельности Государственного историко-архитектурного заповедника в г. Бережанах Тернопольской области)
Щодо виправлень до Зміни N 3 до ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи ( 10/8-470 ) (Относительно исправлений к Изменению N 3 к ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы)
Про затвердження галузевих комунальних норм ( 237 ) (Об утверждении отраслевых коммунальных норм)
Про затвердження Порядку організації роботи Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання у сфері будівництва і приватного інвестування житла ( 167 ) (Об утверждении Порядка организации работы Межведомственной комиссии по вопросам государственной регуляции в сфере строительства и частного инвестирования жилья)
Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання ( 4 ) (Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения)
Про проект Зміни N 1 ГОСТ 23486-79 "Панелі металеві трьохшарові стінові з утеплювачем з пінополіуретану. Технічні умови" ( 63 ) (О проекте Изменения N 1 ГОСТ 23486-79 "Панелі металлические трехслоевые стенные с утеплением с пінополіуретану. Технические умови")
Про колегію Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 297 ) (О коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд" ( 432 ) (Об организации работ из внедрения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря в 2006 году N 1764 "Про утверждение Технического регламента строительных изделий, зданий и споруд")