Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Текст поправки до ДБН В.2.5-13-98 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд" ( 5/7-2159 ) (Текст поправки к ДБН В.2.5-13-98 "Інженерне оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и споруд")
Щодо встановлення цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами (Относительно установления цен и тарифов за выполнение работ и предоставление жилищно-коммунальных услуг предприятиями)
Щодо порядку надання пільг інвалідам за користування комунальними послугам (Относительно порядка предоставления льгот инвалидам за пользование коммунальными услугам)
Щодо надання пільг з оплати комунальних послуг (Относительно предоставления льгот из оплаты коммунальных услуг)
Щодо влаштування газових проточних водонагрівачів для гарячого водопостачання в житлових будинках (Относительно устраивания газовых проточных водонагревателей для горячего водоснабжения в жилых домах)
Щодо процедури надання дозволу на реконструкцію під гараж сараю, прибудованого до триповерхового житлового будинку (Относительно процедуры предоставления разрешения на реконструкцию под гараж сараю, пристроенного к трехэтажному жилому дому)
Стосовно приватизації наданого за рішенням суду житлового приміщення будинк (Относительно приватизации предоставленного по решению суда жилищного помещения будинк)
Щодо державних будівельних норм при упорядкуванні парків і скверів (Относительно государственных строительных норм при упорядочении парков и скверов)
Стосовно визначення меж житлової забудови (Относительно определения границ жилищной застройки)
Стосовно роз"яснення законодавства та державних норм при вирішенні питання будівництва бази відпочинку (Относительно разъяснения законодательства и государственных норм при решении вопроса строительства базы отдыха)
Щодо надання пільг на оплату холодного водопостачання (Относительно предоставления льгот на оплату холодного водоснабжения)
Щодо правомірності вимог Київської міської санепідемстанції про необхідність проведення комплексної державної експертизи проекту будівництва житлового будинку та господарських споруд, реконструкції існуючого житлового будинку по вул. Олегівській, 43-... (Относительно правомерности требований Киевской городской санэпидемстанции о необходимости проведения комплексной государственной экспертизы проекта строительства жилого дома и хозяйственных сооружений, реконструкции существующего жилого дома по вул. Олегивский, 43-...)
Угода між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Державним комітетом Російської Федерації з питань архітектури і будівництва про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються лі... (Соглашение между Министерством Украины в делах строительства и архитектуры и Государственным комитетом Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются лі...)
Щодо порядку приватизації та викупу житла (Относительно порядка приватизации и выкупа жилья)
Щодо надання житла військовослужбовцям (Относительно предоставления жилья военнослужащим)
Стосовно умов розірвання договору найму житла (Относительно условий расторжения договора найма жилья)
Стосовно роз"яснень адміністративно-територіального устрою України при вирішенні питання об"єднання громадян для ведення особистого селянського господарства (Относительно разъяснений административно-территориального уклада Украины при решении вопроса объединения граждан для ведения личного крестьянского хозяйства)
Щодо порядку поліпшення житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни першої групи та учасників бойових дій (Относительно порядка улучшения жилищных условий инвалидов Великой Отечественной войны первой группы и участников боевых действий)
Щодо можливих дій власників квартир при незадовільній роботі житлово-експлуатаційної організації (Относительно возможных действий владельцев квартир при неудовлетворительной работе жилищно-эксплуатационной организации)
Стосовно поділу квартири (Относительно деления квартиры)
Перелік нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві(*) ( 69 ) (Перечень новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве(*)| 253264 ~ Об отмене приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство)
Щодо законодавчого врегулювання питання накладення штрафів на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не забезпечили безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів існуючого житлово-цивільного призначення, власни... (Относительно законодательного урегулирования вопроса накладення штрафов на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, что не обеспечили беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам существующего жилищно-гражданского назначения, власни...)
Щодо можливості застосування опалювальних апаратів конвекторного типу в торгових приміщеннях (Относительно возможности применения отопительных аппаратов конвекторного типа в торговых помещениях)
Щодо приватизації пам"яток культурної спадщини (Относительно приватизации достопримечательностей культурного наследия)
Стосовно правил розміщення та прийняття в експлуатацію малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності (Относительно правил размещения и принятия в эксплуатацию малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
Стосовно видів житлово-комунальних послуг, які належать до повноважень органів місцевого самоврядування (Относительно видов жилищно-коммунальных услуг, которые принадлежат к полномочиям органов местного самоуправления)
Щодо порядку реєстрації об"єднань співвласників багатоквартирних будинків (Относительно порядка регистрации объединений совладельцев многоквартирных домов)
Стосовно набуття права власності на землю (Относительно приобретения права собственности на землю)
Щодо реконструкції застарілого житлового фонду (Относительно реконструкции устаревшего жилищного фонда)