Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення енергоблока N 7 Бурштинської ТЕС" ( 65 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки энергоблока N 7 Бурштинской ТЕС")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "ЛМГ-П-1" ( 98 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "ЛМГ-П-1")
Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27 град. С із Зміною N 1 ( 87 ) (О Методических рекомендациях из определения дополнительных расходов при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре внешнего воздуха больше чем +27 град. С с Изменением N 1)
Про введення в дію рішення колегії Мінбуду України від 27 січня 2006 р. N 1 "Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2006 рік" ( 43 ) (О введении в действие решения коллегии Минстроя Украины от 27 января 2006 г. N 1 "Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год")
Про введення в дію рішення колегії Мінбуду України від 11 квітня 2006 р. N 68 "Про стан виконавської дисципліни та організацію виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитами ... ( 133 ) (О введении в действие решения коллегии Минбуду Украины от 11 апреля 2006 г. N 68 "Про состояние исполнительской дисциплины и организацию выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами ...)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 355 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про затвердження державних будівельних норм України ( 220 ) (Об утверждении государственных строительных норм Украины)
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві ( 69 ) (Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність ( 280 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 91 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Щодо внесення змін до наказу від 31.10.2005 N 158 ( 23 ) (Относительно внесения изменений в приказ от 31.10.2005 N 158)
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20.03.06 N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та п... ( 337 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 20.03.06 N 69 "Про утверждение Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и п...)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 45 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про затвердження Тарифів на виконання робіт, пов"язаних із державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій, та реєстрацію (перереєстрацію) трамвайних вагонів і тролейбусів ( 4 ) (Об утверждении Тарифов на выполнение работ, связанных с государственным техническим осмотром трамвайных вагонов, троллейбусов, трамвайной колеи, контактной сети, тяговых подстанций, и регистрацию (перерегистрацию) трамвайных вагонов и троллейбусов)
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 24.06.2005 р. N 41 ( 110 ) (О выполнении решения коллегии Госстроя Украины от 24.06.2005 г. N 41)
Про втрату чинності наказу Держбуду України від 17.11.98 N 264 ( 173 ) (Об утрате действия приказа Госстроя Украины от 17.11.98 N 264)
Про забезпечення діяльності ради директорів ( 310 ) (Об обеспечении деятельности совета директоров)
Про затвердження Переліку спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов"язк... ( 29 ) (Об утверждении Перечня специальностей и должностей персонала теплогенеруючих энергетических установок, который находится в зоне влияния теплового и электромагнитного излучения, а также других вредных факторов и подлежит медицинскому обследованию и обов"язк...)
Про введення в дію рішення колегії Держжитлокомунгоспу України від 20 липня 2005 року N 28 "Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року" ( 115 ) (О введении в действие решения коллегии держжитлокомунгоспу Украины от 20 июля 2005 года N 28 "О итогах работы отрасли в І полугодии 2005 года")
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 91 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.95 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь будівельної готовності яких складає більше 50% ( 132 ) (О состоянии не завершенных строительством жилых домов, строительство которых было начатый к в 01.07.95 году, к введению в действие новых нормативов из энергосбережения, степень строительной готовности которых составляет более 50%)
Про припинення застосування ГОСТ 1991-82, ГОСТ-23306-87 ( 258 ) (О прекращении применения ГОСТ 1991-82, ГОСТ-23306-87)
Щодо виконання рішення колегії Держбуду України від 25 червня 2005 року N 39 "Про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві" ( 104 ) (Относительно выполнения решения коллегии Госстроя Украины от 25 июня 2005 года N 39 "О состоянии развития предпринимательства и реализации государственной регуляторной политики в строительстве")
Про якість підготовки Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади обгрунтовуючих матеріалів щодо розміру нео... ( 47 ) (О качестве подготовки Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями, министерствами и другими центральными органами исполнительной власти обосновательных материалов относите)
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей" ( 422 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Улаштування покрытий с применением сухих строительных сумішей")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення енергоблока N 9 Зміївської ТЕС" ( 27 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки энергоблока N 9 Змиивской ТЕС")
Про виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 29 квітня 2005 р. N 30 "Про досвід організації у Львівській області моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного доступу інвалідів до об'єкт... ( 88 ) (О выполнении решения коллегии Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 29 апреля 2005 г. N 30 "О опыте организации во Львовской области мониторинга и контроля за соблюдением требований к беспрепятственному доступу инвалидов к объект...)
Про зупинення дії пункту 2 рішення науково-технічної ради Комітету від 28 квітня 2005 року N 9 "Про впровадження мобільних установок для очищення водопровідної та артезіанської води виробництва фірми "ТАЛА ВОДА" ( 15 ) (Об остановке действия пункта 2 решения научно-технического совета Комитета от 28 апреля в 2005 году N 9 "О внедрении мобильных установок для очистки водопроводной и артезианской воды производства фирмы "ТАЛА ВОДА")
Про втрату чинності наказу Мінбуду України від 11.10.2006 р. N 337 "Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20 березня 2006 р. N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в б... ( 415 ) (О потере действия приказа Минбуду Украины от 11.10.2006 р. N 337 "Про внесение изменений к приказу Минбуду от 20 марта 2006 г. N 69 "Про утверждение Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в бы...)
Про затвердження Тарифів на виконання робіт, пов"язаних із державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій, та реєстрацію (перереєстрацію) трамвайних вагонів і тролейбусів ( 4 ) (Об утверждении Тарифов на выполнение работ, связанных с государственным техническим осмотром трамвайных вагонов, троллейбусов, трамвайной колеи, контактной сети, тяговых подстанций, и регистрацию (перерегистрацию) трамвайных вагонов и троллейбусов)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Капітальний ремонт (з будівництвом обходів населених пунктів) автомобільної дороги Київ-Львів-Чоп (М06) на ділянці від км 348+000 (Рівненська область) до км 62... ( 65 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении проекта "Капитальный ремонт (со строительством обходов населенных пунктов) автомобильной дороги Киев-Львов-Чоп (М06) на участке от км 348+000 (Ровенская область) к км 62...)
Про введення в дію рішення колегії Держжитлокомунгоспу України від 20 липня 2005 року N 29 "Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів Украї... ( 116 ) (О введении в действие решения коллегии держжитлокомунгоспу Украины от 20 июля 2005 года N 29 "О состоянии исполнительской дисциплины и организации выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украи...)
Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії" ( 423 ) (О проекте государственного стандарта "Інженерне оборудование домов и сооружений. Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защите от корозії")
Про організацію виконання заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати і сплати внесків до Пенсійного фонду ( 90 ) (Об организации выполнения мероприятий по погашению задолженности из выплаты заработной платы и уплаты взносов в Пенсионный фонд)
Про виконання рішення колегії Мінбуду України від 29.06.2006 N 132 "Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.95 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь будівельної го... ( 235 ) (О выполнении решения коллегии Минбуду Украины от 29.06.2006 N 132 "Про состояние не завершенных строительством жилых домов, строительство которых было начатый к в 01.07.95 году, к введению в действие новых нормативов из энергосбережения, степень строительной го...)
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20.03.06 N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та п... ( 337 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 20.03.06 N 69 "Про утверждение Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и п...)
Про проект національного стандарту ( 31 ) (О проекте национального стандарта)
Про затвердження Тарифів на виконання робіт, пов"язаних із державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій, та реєстрацію (перереєстрацію) трамвайних вагонів і тролейбусів ( 4 ) (Об утверждении Тарифов на выполнение работ, связанных с государственным техническим осмотром трамвайных вагонов, троллейбусов, трамвайной колеи, контактной сети, тяговых подстанций, и регистрацию (перерегистрацию) трамвайных вагонов и троллейбусов)
Про підготовку до проведення засідання колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України з питання "Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 20... ( 15 ) (О подготовке к проведению заседания коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросу "О основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 20...)
Про введення в дію рішення колегії від 8 вересня 2006 року N 193 щодо стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства ( 314 ) (О введении в действие решения коллегии от 8 сентября в 2006 году N 193 относительно состояния погашения задолженности из выплаты заработной платы на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства)
Галузева угода між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2006-2008 роки (Отраслевое соглашение между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины на 2006-2008 годы)
Щодо надання дозволу на використання будівель і приміщень за іншим цільовим призначенням (відділення банку - в магазині, магазин - в аптеці, майстерня з виготовлення гіпсових форм - в котельній тощо) (Относительно предоставления разрешения на использование зданий и помещений за другим целевым назначением (отделение банка - в магазине, магазин - в аптеке, мастерская по изготовлению гипсовых форм - в котельной и тому подобное))
Щодо порядку перепланування квартири (Относительно порядка перепланировывания квартиры)
Стосовно правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями (Относительно правил пользования помещениями жилых домов и придомовыми территориями)
Договір про співпрацю між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Баварською інженерно-будівельною палатою (Договор о сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Баварской инженерно-строительной палатой)
Галузева угода між Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2005-2... (Отраслевое соглашение между Государственным комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Центральным комитетом профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Украины на 2005-2...)
Щодо встановлення газового обладнання для опалення приміщення церкви (Относительно установки газового оборудования для отопления помещения церкви)
Щодо укладення договору на надання житлово-комунальних послуг (Относительно заключения договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг)
Щодо визначення розміру плати за видачу технічних умов при відключенні від мереж цантралізованого опалення і гарячого водопостачання і влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання (Относительно определения размера платы за выдачу технических условий при отключении от сетей цантралізованого отопления и горячего водоснабжения и устраивания индивидуальной (автономной) системы теплоснабжения)
Роз'яснення щодо процедурних питань, пов'язаних із реконструкцією житлового будинку та господарських будівель на спільній земельній ділянці (Разъяснение относительно процедурных вопросов, связанных с реконструкцией жилого дома и хозяйственных зданий на общем земельном участке)
Щодо надання пільг з оплати за спожиту холодну воду батькам загиблих військовослужбовців (Относительно предоставления льгот из оплаты за употребленную холодную воду родителям погибших военнослужащих)
Щодо розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій у житлових будинках (Относительно размещения встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в жилых домах)
Щодо проектних рішень двоповерхового приміщення магазину із двосхилим дахом, зблокованого з одноповерховим приміщенням кафе-магазину (Относительно проектных решений двухэтажного помещения магазина с двускатной крышей, сбокированного с одноэтажным помещением кафе-магазина)
Щодо питань застосування квартирних систем опалення будинків і споруд (Относительно вопросов применения квартирных систем отопления домов и сооружений)
Щодо термінів усунення аварій та пошкоджень у системах тепло- і водопостачання (Относительно сроков устранения аварий и повреждений в системах тепло- и водоснабжение)
Протокол N 43 засідання координаційної ради директорів проектних, науково-дослідних і вишукувальних організацій при Держбуді України ( 43 ) (Протокол N 43 заседания координационного совета директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательных организаций при Госстрое Украины)
Щодо можливості використання житлових чеків при приватизації державного житлового фонду (Относительно возможности использования жилищных чеков при приватизации государственного жилищного фонда)
Щодо можливості облаштування санвузлів та ванних кімнат безпосередньо над житловими кімнатами (Относительно возможности обустройства санузлов и ванных комнат непосредственно над жилищными комнатами)
Договір про співпрацю між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Баварською інженерно-будівельною палатою (Договор о сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Баварской инженерно-строительной палатой)
Щодо порядку нарахування плати за користування житлом (Относительно порядка начисления платы за пользование жильем)
Щодо вимог до забудови нових і реконструкції існуючих територій дачних і садівницьких товариств та об"єднань громадян (Относительно требований к застройке новых и реконструкции существующих территорий дачных и садовников обществ и объединений граждан)
Щодо термінів проведення капітального ремонту у квартирі (Относительно сроков проведения капитального ремонта в квартире)
Щодо пільг реабілітованим (Относительно льгот реабилитированным)
Щодо роз'яснень стосовно державних будівельних норм при вирішенні питання розміщення гаража для зберігання індивідуального автомобіля (Относительно разъяснений относительно государственных строительных норм при решении вопроса размещения гаража для сохранения индивидуального автомобиля)
Щодо можливості використання очерету для покриття дахів (Относительно возможности использования камыша для покрытия крыш)
Щодо повірки та ремонту лічильників (Относительно повірки и ремонта счетчиков)
Щодо порядку оплати за споживання газу (Относительно порядка оплаты за потребление газа)
Щодо прав власників квартир (Относительно прав владельцев квартир)
Угода про науково-технічне співробітництво між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Національною академією наук України (Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Национальной академией наук Украины)
Щодо стану житлового будівництва та забезпечення населення житлом (Относительно состояния домостроения и обеспечения населения жильем)
Стосовно віднесення стояків холодного водопостачання та водовідведення до внутрішньобудинкових мереж та фінансування робіт із їх ремонту (Относительно отнесения стояков холодного водоснабжения и водоотвода к внутридомовым сетям и финансированию работ из их ремонта)
Щодо рівня комфорту, складу та площі квартир при проектуванні комерційного житла за індивідуальними проектами (Относительно уровня комфорта, состава и площади квартир при проектировании коммерческого жилья по индивидуальным проектам)
Про співпрацю між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Чернівецькою міською радою (О сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Черновицким городским советом)
Щодо визначення капітальності будівель (Относительно определения капітальності зданий)
Щодо експлуатації і ремонту житлово-будівельного кооперативу (Относительно эксплуатации и ремонта жилищно-строительного кооператива)