Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Про стан впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства ( 129 ) (О состоянии внедрения энергосохраняющих мероприятий на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства)
Про затвердження складу робочих груп з питань координації робіт в історичних ареалах та охоронних зонах об"єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ( 318 ) (Об утверждении состава рабочих групп по вопросам координации работ в исторических ареалах и охранительных зонах объектов, включенных в Список всемирного наследства ЮНЕСКО)
Про погодження проекту будівництва "Житловий будинок з вбудованими приміщеннями та будівництво прибудованих приміщень до існуючої адміністративної будівлі по вул. Бакінській, 37/41 у Шевченківському районі м. Києва" ( 35 ) (О согласовании проекта строительства "Жилой дом со встроенными помещениями и строительство пристроенных помещений к существующему административному зданию по ул. Бакинской, 37/41 в Шевченковском районе г. Киева")
Про уточнення показників кошторисного прибутку, адміністративних витрат, вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі зага... ( 28 ) (Об уточнении показателей сметной прибыли, административных расходов, стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве и разряда выполнения работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе зага...)
Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів ( 7 ) (Об утверждении Положения об общественном контроле в сфере благоустройства населенных пунктов)
Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об"єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур ( 300/339 ) (Об утверждении Типичного положения о комитетах обеспечения доступности инвалидов и других маломобільних групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной інфраструктур)
Щодо надання житлових приміщень у зв"язку з відселенням ( 5/6-1133 ) (Относительно предоставления жилищных помещений в связи с отселением)
Про затвердження Змін і доповнень до Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об"єктах житлово-комунального господарства ( 174 ) (Об утверждении Изменений и дополнений к Правилам определения стоимости работ из ремонта устатковання и оборудования, которые выполняются на объектах жилищно-коммунального хозяйства)
Про стан реформування житлово-комунального господарства Луганської області ( 234 ) (О состоянии реформирования жилищно-коммунального хозяйства Луганской области)
Про проект змін до законодавчих та нормативних актів України, спрямованих на удосконалення системи ліцензування будівельної діяльності ( 219 ) (О проекте изменений в законодательные и нормативные акты Украины, направленные на усовершенствование системы лицензирования строительной деятельности)
Про затвердження Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України ( 335 ) (Об утверждении Методики расчета норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства Украины)
Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення ( 148 ) (Об утверждении Методики определения нормативов питьевого водоснабжения населения)
Про затвердження Змін і доповнень до Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об"єктах житлово-комунального господарства ( 174 ) (Об утверждении Изменений и дополнений к Правилам определения стоимости работ из ремонта устатковання и оборудования, которые выполняются на объектах жилищно-коммунального хозяйства)
Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання ( 4 ) (Об утверждении Порядка отключения отдельных помещений жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения)
Про проект СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щити паркетні художні. Технічні умови" ( 17 ) (О проекте СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щити паркетные художественные. Технические умови")
Щодо влаштування індивідуального газового опалення (Относительно устраивания индивидуального газового отопления)
Щодо неякісного теплопостачання та нарахування плати за нього у розмірі, що не відповідає фактичному обсягові його надання (Относительно некачественного теплоснабжения и начисления платы за него в размере, что не отвечает фактическому объему его предоставления)
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту будівництва "Нафтопровід Броди-Плоцьк" (українська частина)" ( 38 ) (О согласовании проекта постановления Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта строительства "Нафтопровід Броди-Плоцьк" (украинская часть)")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності виробу для застосування в будівництві ( 35 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности изделия для применения в строительстве)
Про результати проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" ( 162 ) (О результатах проведения комплексного контрольного мероприятия финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия "Научно-исследовательский и проектный институт градостроения")
Про діяльність Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації ( 127 ) (О деятельности Управления градостроения, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Запорожской областной государственной администрации)
Про затвердження Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію ( 344 ) (Об утверждении Положения об Украинской государственной цветочно-декоративной семенной инспекции)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін до технічних умов ( 27 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений к техническим условиям)
Про хід розроблення проекту Державної програми "Питна вода Криму" на 2006-2020 роки ( 40/2 ) (О ходу разработки проекта Государственной программы "Питна вода Криму" на 2006-2020 годы)
Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат ( 94 ) (Об уточнении показателей загальновиробничих и административных расходов)
Про затвердження Санітарно-технічного паспорта полігону твердих побутових відходів (типового) ( 3 ) (Об утверждении Санитарно-технического паспорта полигона твердых бытовых отходов (типичного))
Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2006 рік ( 1 ) (Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год)
Про направлення інформації щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва ( 10/8-1118 ) (О направлении информации относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства)
Про затвердження Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд ( 89 ) (Об утверждении Примерного положения о предприятии из эксплуатации мостовых сооружений)
Про проект Галузевих норм часу на монтаж металевих конструкцій мостів - випуск 3 "Мости та труби (частина 1) збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" ( 74 ) (О проекте Отраслевых норм времени на монтаж металлических конструкций мостов - выпуск 3 "Мости но трубы (часть 1) сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій")
Стосовно укладення будівельною організацією договорів на капітальне будівництво житла безпосередньо із замовником такого будівництва ( 11/8-311 ) (Относительно заключения строительной организацией договоров на капитальное строительство жилья непосредственно с заказчиком такого строительства)
Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження ( 11/4-212 ) (Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения)
Про скасування наказів Держбуду України від 01.04.96 N 47 "Про реорганізацію державного підприємства "Донбасбудрозвідування" у філію державного інституту "УкрНДІІНТВ", від 25.04.96 N 71 "Про реорганізацію державного підприємства з інженерно-технічних... ( 119 ) (Об отмене приказов Госстроя Украины от 01.04.96 N 47 "О реорганизации государственного предприятия "Донбасбудрозвідування" в филиал государственного института "УкрНДІІНТВ", от 25.04.96 N 71 "О реорганизацию государственного предприятия из инженерно-технических...)
Про стан реалізації заходів енергозбереження та оснащення наявного житлового фонду засобами обліку в АР Крим та Дніпропетровського області ( 26 ) (О состоянии реализации мероприятий энергосбережения и оснащения имеющегося жилищного фонда средствами учета в АР Крым и Днепропетровского области)
Про проекти "Інструкція з проведення технічної інвентаризації та ведення обліку дренажних систем у міських населених пунктах" та "Інструкція з технічної експлуатації споруд інженерного захисту територій від підтоплення в міських населених пунктах" ( 16 ) (О проектах "Інструкція из проведения технической инвентаризации и ведения учета дренажных систем в городских населенных пунктах" но "Інструкція из технической эксплуатации сооружений инженерной защиты территорий от подтапливания в городских населенных пунктах")
Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів ( 407 ) (Об утверждении Правил из организации сбора, перевозки, переделывания и утилизации твердых бытовых отходов)
Про заходи з реорганізації Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 102 ) (О мероприятиях по реорганизации Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду" ( 80 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні трубопроводы. Строительство. Работы подготовительного періоду")
Про затвердження Ресурсних кошторисних норм розцінок на експлуатацію комунальної і будівельної техніки та Ресурсних кошторисних норм на комплекс робіт по утриманню автомобільних шляхів і шляхово-експлуатаційних споруд ( 163 ) (Об утверждении Ресурсных сметных норм расценок на эксплуатацию коммунальной и строительной техники и Ресурсных сметных норм на комплекс работ по содержанию автомобильных путей и путево-эксплуатационных сооружений)
Про затвердження Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання ( 193 ) (Об утверждении Временного порядка осуществления на территории Украины поиска, эксгумации и перепоховання останков лиц, которые погибли в результате войн, депортаций и политических репрессий, и благоустройства мест их захоронения)
Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання ( 4 ) (Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения)
Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами ( 2 ) (Об утверждении Рекомендаций относительно подготовки местных программ обращения с твердыми бытовыми отходами)
Про створення тендерного комітету Мінбуду України з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 36а ) (О создании тендерного комитета Минстроя Украины по вопросам организации и проведения процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про створення Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання сфери будівництва і приватного інвестування ( 122 ) (О создании Межведомственной комиссии по вопросам государственной регуляции сферы строительства и частного инвестирования)
Про затвердження виробничих норм витрат матеріалів на виробництво предметів ритуальної належності ( 137 ) (Об утверждении производственных норм расходов материалов на производство предметов ритуальной принадлежности)
Про затвердження Методики визначення відновної вартості об"єкта благоустрою та форми акта його обстеження ( 356 ) (Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости объекта благоустройства и формы акта его обследование)
Про проект ДБН В.2.5-...-2006 "Природне і штучне освітлення" ( 31 ) (О проекте ДБН В.2.5-...-2006 "Природне и искусственное освітлення")
Про організацію робіт із виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки" ( 57 ) (Об организации работ из выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 1 марта в 2006 году N 229 "Про утверждение Государственной программы стандартизации на 2006-2010 роки")
Стосовно договору оренди майна ( 20/4-295 ) (Относительно договора аренды имущества)
Про хід експериментального будівництва висотних житлових будинків та виконання науково-дослідних і експериментальних робіт ( 44 ) (О ходе экспериментального строительства высотных жилых домов и выполнения научно-исследовательских и экспериментальных работ)
Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в зимових умовах 2005 - 2006 років та завдання з підготовки до роботи в зимових умовах 2006 - 2007 років ( 97 ) (Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства в зимних условиях 2005 - 2006 лет и задания с подготовки до работы в зимних условиях 2006 - 2007 лет)
Про затвердження Інструкції про планування та проведення контрольних заходів суб"єктами державного фінансового контролю Мінбуду України ( 103 ) (Об утверждении Инструкции о планировании и проведении контрольных мероприятий субъектами государственного финансового контроля Минбуду Украины)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів для виконання фасадного утеплення стін будинків системою TORAED MINERAL ( 12 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий для выполнения фасадного утепления стен домов системой TORAED MINERAL)
Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об"єктів благоустрою населених пунктів ( 160 ) (Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора предприятий из содержания объектов благоустройства населенных пунктов)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 57 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 49 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект спільного наказу Державного комітету статистики України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Держбуду України "Про внесення змін до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним н... ( 57 ) (О проекте общего приказа Государственного комитета статистики Украины, Минэкономики Украины, Минфина Украины, Госстроя Украины "О внесении изменений к Порядку списания расходов по объектам незавершенного строительства, что ликвидируются, утвержденного общим н...)
Про досвід експериментального впровадження та результати дослідження нових систем опалення шкільних закладів у Хмельницькій області за енергозберігаючим проектом "Програма "Електропік" ( 14 ) (Об опыте экспериментального внедрения и результатах исследования новых систем отопления школьных заведений в Хмельницкой области по энергосохраняющему проекту "Программа "Электропик")
Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду України та складу зазначеної ради ( 366 ) (Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и регенерации исторической застройки Минбуду Украины и состава отмеченного совета)
Про скасування наказу від 16.09.99 N 228 ( 146 ) (Об отмене приказа от 16.09.99 N 228)
Щодо надання інформації стосовно оформлення первинної документації будівельних організацій ( 11/8-374 ) (Относительно предоставления информации относительно оформления первичной документации строительных организаций)
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення" ( 50 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні трубопроводы. Линейная часть. Строительство. Основные положення")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування інвестицій "Впровадження технології когенерації на компресорній станції "Богородчани" Управління магістральних газопроводів "Прикарпа... ( 37 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение технико-экономического обоснования инвестиций "Впровадження технологии когенерації на компрессорной станции "Богородчани" Управление магистральных газопроводов "Прикарпа...)
Про експериментальне впровадження нових технічних рішень з поквартирної системи опалення у житлових будинках до 10 поверхів на досвіді забудови мікрорайону "Поділля" у м. Вінниці ( 61 ) (Об экспериментальном внедрении новых технических решений по поквартирной системе отопления в жилых домах до 10 этажей на опыте застройки микрорайона "Поділля" в г. Виннице)
Про затвердження Порядку погодження в Держжитлокомунгоспі України кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) ( 73 ) (Об утверждении Порядка согласования в держжитлокомунгоспі Украины кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей предприятий городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус))
Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 27 ) (Об уточнении индексов и показателей определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ( 135 ) (О выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности из централизованного водоснабжения и водоотвода)
Щодо надання роз"яснень стосовно функцій замовника будівництва (Относительно предоставления разъяснений относительно функций заказчика строительства)
Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення ( 148 ) (Об утверждении Методики определения нормативов питьевого водоснабжения населения)
Про розгляд листа ( 11/8-198 ) (О рассмотрении листа)
Про затвердження змін до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 N 198, зареєстрованого... ( 86 ) (Об утверждении изменений к Сборнику норм времени на работы и услуги, что выполняются бюро технической инвентаризации Украины, утвержденного приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 21.11.2003 N 198, зарегистрированного...)
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2006 року ( 44 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 января 2006 года)
Про розгляд проекту "Порядку формування та зміни статутного капіталу підприємств комунальної власності у сфері житлово-комунального господарства" ( 35 ) (О рассмотрении проекта "Порядку формирования и изменения уставного капитала предприятий коммунальной собственности в сфере жилищно-коммунального господарства")
Щодо використання державних ресурсних кошторисних норм ( 7/8-1087 ) (Относительно использования государственных ресурсных сметных норм)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 29 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)