Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт за допомогою програмного комплексу ( 10/10-1188 ) (Об определении стоимости проектно-вишукувальних работ посредством программного комплекса)
Стосовно влаштування індивідуального опалення ( 5/3-597 ) (Относительно устраивания индивидуального отопления)
Щодо затвердження та введення в дію Загальної частини та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ( 11/7-126 ) (Относительно утверждения и введения в действие Общей части и Сборника ГН 3 "Каменные работы" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
Про проект ВБН В.2.3-218-532:200_ "Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення" ( 19 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-532:200_ "Споруди транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий на автомобильных дорогах государственного значення")
Про прийняття та надання чинності ДБН В.2.2-16-2005 "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" ( 171 ) (О принятии и введении в действие ДБН В.2.2-16-2005 "Культурно-зрелищные досужные учреждения")
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-27:2006 "Конструкції будинків і споруд. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань" ( 158 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-27:2006 "Конструкції домов и сооружений. Автоматизированные системы технической диагностики строительных конструкций. Виды випробувань")
Про проект Зміни N 1 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 та Зміни N 2 до ВБН Д.2.7-218-045-2002 ( 32 ) (О проекте Изменения N 1 к ВБН Д.2.2-218-045-2001 и Изменения N 2 к ВБН Д.2.7-218-045-2002)
Про введення в дію рішення колегії від 22.12.2006 N 234 "Про стан реформування житлово-комунального господарства Луганської області" ( 6 ) (О введении в действие решения коллегии от 22.12.2006 N 234 "Про состояние реформирования жилищно-коммунального хозяйства Луганской області")
Про погодження пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. N 2328 ( 49 ) (О согласовании предложений относительно внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 декабря 1999 г. N 2328)
Про проект нової редакції Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) ( 59 ) (О проекте новой редакции Лицензионных условий осуществления строительной деятельности (изыскательные и проектные работы для строительства, сводки несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей))
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації ( 8 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандарт организации)
Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання нормування та стандартизації у будівництві ( 42 ) (О проектах изменений в нормативные документы Госстроя Украины, которыми регулируются вопросы нормирования и стандартизации в строительстве)
Про затвердження змін нормативних документів ( 142 ) (Об утверждении изменений нормативных документов)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-128:2006 "Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови" ( 218 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-128:2006 "Добавки активные минеральные и добавки-наполнители к цементу. Технические умови")
Про Зміну N 1 до Методичних рекомендацій з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27 град.С ( 32 ) (Об Изменении N 1 к Методическим рекомендациям из определения дополнительных расходов при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре внешнего воздуха больше чем +27 град.С)
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві ( 69 ) (Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва ( 10/8-427 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства)
Щодо застосування індексів змін вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і витрат у будівництві ( 7/5-1207 ) (Относительно применения индексов изменений стоимости строительно-монтажных работ и других работ и расходов в строительстве)
Щодо чинності договорів на пайову участь у будівництві житла та трактування повноважень підприємства-забудовника як повіреного ( 11/8-375 ) (Относительно действия договоров на паевое участие в строительстве жилья и трактовки полномочий предприятия-застройщика как поверенного)
Про затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів ( 6 ) (Об утверждении Рекомендаций из разработки схем санитарной очистки населенных пунктов)
Щодо переведення житлових приміщень у нежитлові (Относительно перевода жилищных помещений в нежилищные)
ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролеві України ( А.3.1-1-93 ) (ДБН А.3.1-1-93. Аттестация работников органов государственного архитектурно-строительного контроля Украины)
Про затвердження Типового положення про структуру управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами ( 31 ) (Об утверждении Типичного положения о структуре управления в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами)
Про затвердження Системи насінництва та розсадництва квітково-декоративних рослин ( 331 ) (Об утверждении Системы семеноводства и рассадника цветочно-декоративных растений)
Щодо Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 11/2-1063 ) (Относительно Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Роз'яснення щодо порядку надання житла власникам приватизованих квартир при знесенні будинку (Разъяснение относительно порядка предоставления жилья владельцам приватизированных квартир при снесении дома)
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності ( 102/291 ) (О применении специальной санкции - индивидуального режима лицензирования внешнеэкономической деятельности на территории Украины к иностранным субъектам хозяйственной деятельности)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства та складу архітектурно-містобудівної ради ( 342 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и состава архитектурно-градостроительного совета)
Про стан виконання Закону України "Про поховання та похоронну справу" у Херсонській області ( 99 ) (О состоянии выполнения Закона Украины "Про захоронение и похоронное справу" в Херсонской области)
Про затвердження Галузевої методики розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок комунальної теплоенергетики України ( 67 ) (Об утверждении Отраслевой методики расчета вредных выбросов, которые поступают от теплогенеруючих установок коммунальной теплоэнергетики Украины)
Про Державний історико-архітектурний заповідник "Стара Умань" ( 159 ) (О Государственном историко-архитектурном заповеднике "Стара Умань")
Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ( 135 ) (О выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности из централизованного водоснабжения и водоотвода)
Про витрати, пов'язані з проведенням торгів (тендерів) ( 7/6-1636 ) (О расходах, связанных с проведением торгов (тендеров))
Щодо залучення коштів фізичних та юридичних осіб у довірче управління з наступним їх спрямуванням на будівництво житла ( 11/2-248 ) (Относительно привлечения средств физических и юридических лиц в доверительное управление со следующим их направлением на строительство жилья)
Про затвердження Програми перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери житлово-комунального господарства у сфері поводження з твердими побутовими відходами ( 32 ) (Об утверждении Программы переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами)
Щодо будівельних норм розміщення та розмірів майданчиків для відпочинку дітей, дорослих, для спортивних, господарських цілей тощо при проектуванні житлової забудови (Относительно строительных норм размещения и размеров площадок для отдыха детей, взрослых, для спортивных, хозяйственных целей и тому подобное при проектировании жилищной застройки)
Про затвердження Змін до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України ( 8 ) (Об утверждении Изменений к Инструкции из технической инвентаризации зеленых насаждений в городах и поселках городского типа Украины)
Про затвердження Переліку об"єктів, на розвиток і реконструкцію яких спрямовуються кошти бюджетної програми "Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" у 2006 році ( 203 ) (Об утверждении Перечня объектов, на развитие и реконструкцию которых направляются средства бюджетной программы "Розвиток та реконструкция централизованных систем водоснабжения и водовідведення" в 2006 году)
Про удосконалення фінансово-бюджетної дисципліни та здійснення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів ( 409 ) (Об усовершенствовании финансово-бюджетной дисциплины и осуществлении контроля за использованием государственного имущества и финансовых ресурсов)
Щодо нормативного забезпечення проблеми безперешкодного доступу інвалідів до об"єктів житлового та громадського призначення ( 17/12-1014 ) (Относительно нормативного обеспечения проблемы беспрепятственного доступа инвалидов к объектам жилищного и общественного назначения)
Про затвердження Зміни N 1 ДБН Д.1.1-2-99; Зміни N 3 ДБН Д.2.2-99; Зміни N 1 ДБН Д.1.1-3-99; Зміни N 2 ДБН Д.2.3-99; Зміни N 1 ДБН Д.1.1-4-2000; Зміни N 3 ДБН Д.2.4-2000; Зміни N 2 ДБН Д.2.7-2000 ( 55 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН Д.1.1-2-99; Изменения N 3 ДБН Д.2.2-99; Изменения N 1 ДБН Д.1.1-3-99; Изменения N 2 ДБН Д.2.3-99; Изменения N 1 ДБН Д.1.1-4-2000; Изменения N 3 ДБН Д.2.4-2000; Изменения N 2 ДБН Д.2.7-2000)
Щодо трактування понять "реконструкція приміщень" та "прибудова" (Относительно трактовки понятий "реконструкція приміщень" но "прибудова")
Про розгляд програми експериментального будівництва висотних будинків та багаторівневих підземних автостоянок у м.Києві, на проектування яких Київською міськдержадміністрацією надано відповідні дозволи ( 63 ) (О рассмотрении программы экспериментального строительства высотных домов и многоуровневых подземных автостоянок в г. Киеве, на проектирование которых Киевской горгосадминистрацией предоставлены соответствующие разрешения)
Про впровадження Закону України "Про благоустрій населених пунктів" ( 157 ) (О внедрении Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов")
Роз'яснення щодо розміщення спеціалізованих магазинів з продажу живих тварин, птахів та відповідних товарів у реконструйованих приміщеннях перших поверхів багатоквартирних житлових будинків (Разъяснения относительно размещения специализированных магазинов по продаже живых животных, птиц и соответствующих товаров в реконструированных помещениях первых этажей многоквартирных жилых домов)
Щодо норм проектування житла (Относительно норм проектирования жилья)
Щодо врахування в кошторисній документації вартості матеріальних ресурсів ( 10/2-9 ) (Относительно учета в сметной документации стоимости материальных ресурсов)
Про підсумки конкурсу "Кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2005 році в Україні" ( 265 ) (Об итогах конкурса "Кращі дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2005 году в Україні")
ДБН А.1.1-4-93. Положення про головну і базову організацію по стандартизації та нормуванню (Скасовано-наказ Держбуду України N191 від 20.11.2003) ( А.1.1-4-93 ) (ДБН А.1.1-4-93. Положения про главную и базовую организацию по стандартизации и нормированию (отм. - приказ Госстроя Украины N191 от 20.11.2003))
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність ( 16 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность)
Про розгляд програмного комплексу "АС-4 ПІР" ( 10/11-114 ) (О рассмотрении программного комплекса "АС-4 ПІР")
Про стан реалізації положень Закону України "Про міський електричний транспорт" ( 130 ) (О состоянии реализации положений Закона Украины "Про городской электрический транспорт")
Про погодження проекту Зміни N 4 до "Тимчасових правил визначення вартості робіт із ремонту та налагоджування енергетичного, електричного та електротехнічного устаткування підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України" ( 70 ) (О согласовании проекта Изменения N 4 к "Тимчасових правил определения стоимости работ из ремонта и наладки энергетического, электрического и электротехнического оборудования предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики України")
Про затвердження Програми перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери житлово-комунального господарства у сфері поводження з твердими побутовими відходами ( 32 ) (Об утверждении Программы переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами)
Про припинення державних підприємств "Укрпівденбудрозвідування" та "Стромпроект" (м. Одеса) ( 311 ) (О прекращении государственных предприятий "Укрпівденбудрозвідування" но "Стромпроект" (г. Одесса))
Про стан реалізації заходів енергозбереження та оснащення наявного житлового фонду засобами обліку в АР Крим та Дніпропетровського області ( 26 ) (О состоянии реализации мероприятий энергосбережения и оснащения имеющегося жилищного фонда средствами учета в АР Крым и Днепропетровского области)
Про порядок надання інформації до Реєстру інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління ( 92 ) (О порядке предоставления информации в Реестр информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем органов исполнительной власти и предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат сфере их управления)
Стосовно утримання прибудинкової території (Относительно содержания придомовой территории)
Стосовно питання порядку погодження проектобудівної документації з держорганами та сусідами ( 15/4-910 ) (Относительно вопроса порядка согласования проектобудівної документации с держорганами и соседями)
ДБН Г.1-2-93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами) ( Г.1-2-93 ) (ДБН Г.1-2-93. Типичное положение о хозрасчетных подразделах при инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля (украинским и российским языками))
Про утворення комісії Мінбуду України з питань запобігання корупційним та неправомірним діянням ( 179 ) (Об образовании комиссии Минбуду Украины по вопросам предотвращения коррупционным и неправомерным деяниям)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 64 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року ( 28 ) (Об итогах работы отрасли в И полугодии в 2005 году)
Про затвердження відомчих будівельних норм України "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Встановлення лічильників води та теплової енергії у наявному житловому фонді" ( 154 ) (Об утверждении ведомственных строительных норм Украины "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Установка счетчиков воды и тепловой энергии в имеющемся жилищном фонде")
Про скасування національного стандарту ДСТУ Б А.1.1-67-95 ( 115 ) (Об отмене национального стандарта ДСТУ Б А.1.1-67-95)
Про заходи з реорганізації Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 102 ) (О мероприятиях по реорганизации Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про врахування у вартості будівництва плати за землю ( 7/8-661 ) (Об учете в стоимости строительства платы за землю)
Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об"єктів поводження з твердими побутовими відходами ( 8 ) (Об утверждении Методики разработки оценки влияния на окружающую природную среду для объектов обращения с твердыми бытовыми отходами)
Про приєднання Центру із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд", державного підприємства "Орган із сертифікації будівельних матеріалів і виробів", Хмельницького державного регіонального випробувального центру ... ( 100 ) (О присоединении Центра по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций "Укрцивільсепробуд", государственного предприятия "Орган по сертификации строительных материалов и изделий", Хмельницкого государственного регионального испытательного центра ...)
Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів ( 4 ) (Об утверждении Правил эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов)
Про удосконалення системи управління у сфері утримання житлового фонду, створення ефективного власника багатоквартирного будинку у Миколаївській та Донецькій областях ( 100 ) (Об усовершенствовании системы управления в сфере содержания жилищного фонда, создание эффективного владельца многоквартирного дома в Николаевской и Донецкой областях)
Щодо влаштування автономного опалення (Относительно устраивания автономного отопления)
Про результати натурних обстежень роботи поквартирних систем опалення з використанням газового обладнання багатоквартирних житлових будинків та пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази ( 47 ) (О результатах натурных обследований работы поквартирних систем отопления с использованием газового оборудования многоквартирных жилых домов и предложения относительно совершенствования нормативной базы)
На виконання протокольного доручення Ради у справах інвалідів при КМУ від 06.10.2006 N 1 ( 10/6-1139 ) (На выполнение протокольного поручения Совета по делам инвалидов при КМУ от 06.10.2006 N 1)
Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних депутатів України і громадян, та стан виконання рішень ... ( 29 ) (О состоянии исполнительской дисциплины и организации выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами и обращениями народных депутатов Украины и граждан, и состояние выполнения решений ...)