Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 4818:2007. Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови

Название (рус.) ДСТУ 4818:2007. Битумы нефтяные кровельные. Технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2008
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМИ НАФТОВІ ПОКРІВЕЛЬНІ

Технічні умови

ДСТУ 4818:2007

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: О. Винницький, канд. хім. наук; М. Євдощук, д-р геол. наук; Ю. Іщук, д-р техн. наук;

О. Лукічев (науковий керівник); Н. Харченко; В. Храпко (науковий керівник)

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 липня 2007 р. № 167

 з 2009-01-01

 1.  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9548-74)


ЗМІСТ

[0.1] БІТУМИ НАФТОВІ ПОКРІВЕЛЬНІ

[1] Технічні умови

[2] ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

[2.0.1] НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

[3] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[4] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[5] 3 МАРКИ

[6] 4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

[7] 5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

[8] 6 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

[9] 7 МАРКУВАННЯ

[10] 8 ПАКУВАННЯ

[11] 9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

[12] 10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

[13] 11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

[14] 12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

[15] КОДИ ДКПП ТА ОКП

[15.0.0.1] Таблиця А.1


ДСТУ 4818:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМИ НАФТОВІ ПОКРІВЕЛЬНІ

Технічні умови

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ

Технические условия

ROOFING PETROLEUM BITUMENS

Specifications

____________________________________________________________________________

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на бітуми нафтові покрівельні (далі бітуми) - просочувальні та покривні, що їх призначено для виробництва покрівельних матеріалів.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.2 та розділі 5 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДК 016-97 Державний класифікатор України. Державний класифікатор продукції та послуг

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики. Затверджений наказом Держнагляд-охоронпраці України від 22.04.97 № 103

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджені наказом Держнаглядохо-ронпраці від 29.10.1996 р № 170

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21.06.2001 р, № 272

ДНАОП 0.03-1.07-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 р № 45 *

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП № 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення. Затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 р № 29.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта і нафтопродукти. Метод визначання вмісту води)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначання температур спалахнення та займання у відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначання глибини проникності голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначання розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначання температури розм'якшеності за кільцем і кулею)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначання температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина (Бітуми нафтові. Метод визначання вмісту парафіну)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначання зміни маси після прогріття)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація та марковання)

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (Бітуми нафтові. Метод визначання розчинності)

ГОСТ 28967-91 Битумы нефтяные. Рентгенофазовый метод определения парафинов (Бітуми нафтові. Рентгенофазовий метод визначання парафінів).

3 МАРКИ

3.1 Залежно від застосування, температури розм'якшеності, глибини проникності голки та значень інших показників якості бітуми виготовляють таких марок: БНП 40/180, БНП 45/190, БНП 90/30 (три числа 40, 45 і 90 та три числа 180, 190 і 30, що є у назвах марок, відповідно означають приблизно середню температуру розм'якшеності та приблизно середню глибину проникності голки в межах граничних значень цих показників для кожної марки бітуму):

 •  БНП 40/180 - бітум для просочування;
 •  БНП 45/190 - бітум для просочування та отримання покривного бітуму;
 •  БНП 90/30 - бітум для покривного шару.

Приклад умовної познаки бітуму марки БНП 40/180 за температури розм'якшеності від 38 °С до 45 °С та глибиною проникності голки від 160 одиниць до 210 одиниць:

«Бітум БНП 40/180 ДСТУ 4818:2007».

3.2 Марки бітумів отримують некаталітичним окисненням киснем повітря:

БНП 40/180 - залишків атмосферно-вакуумного переганяння нафт;

БНП 45/190 - сировини для виробництва покрівельних бітумів згідно з нормативними документами;

БНП 90/30 - бітуму марки БНП 45/190 або сировини для виробництва покривних покрівельних бітумів згідно з нормативними документами.

3.3 Коди згідно з ДК 016 і відповідні до них коди ОКП бітумів наведено в додатку А.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Бітуми мають відповідати вимогам цього стандарту, і їх потрібно виготовляти з нафтової сировини згідно з технологічним регламентом, затвердженим відповідно до встановленого порядку.

4.2 Бітуми мають відповідати вимогам і нормам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Назва показника

Значення для марок

Метод випробовування

БНП 40/180

БНП 45/190

БНП 90/30

1 Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С; 0,1 мм 

Від 160 до 210

Від 160 до 220

Від 25 до 35

Згідно

з ГОСТ 11501 

2 Температура розм'якшеності за кільцем і кулею, °С 

Від 38 до 45

Від 40 до 50

Від 80 до 95

Згідно

з ГОСТ 11506 

3 Температура крихкості, °С, не вище 

-

-

мінус 10

Згідно

з ГОСТ 11507 

4 Розтяжність (дуктильність) за температури 25 °С, см, не менше 

-

40

1,5

Згідно

з ГОСТ 11505 

5 Розчинність в органічному розчинникові, %, не менше 

99,50

99,50

99,50

Згідно

з ГОСТ 20739 

6 Зміна маси після прогріття, %, не більше 

0,50

0,50

0,45

Згідно 3 ГОСТ 181 80 

7 Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С в залишок після прогріття, % від початкової величини, не менше 

60

60

70

Згідно

з ГОСТ 11501

із доповненням відповідно до 10.2 цього стандарту 

8 Температура спалахнення у відкритому тиглі, °С, не нижче 

250

250

240

Згідно з ГОСТ 4333 або ISO 2592[1] Арбітражний*

ГОСТ 4333 

9 Масова частка води, не більше 

Сліди

Сліди

Сліди

Згідно з ГОСТ 2477 або ISO 3733[2] Арбітражний*

ГОСТ 2477 

10 Масова частка парафінів, %, не більше 

-

5,0

-

Згідно з ГОСТ 17789 або ГОСТ 28967 

11 Індекс пенетрації 

-

1,0 - 2,5

-

Згідно з 10.3 

цього стандарту 

Примітка 1. Для бітуму із суміші нафт, що мають понад 50 % західносибірських, індекс пенетрації має бути від 0 до 2,5.

Примітка 2. Метод випробовування, за яким визначають показник 10 «Масова частка парафінів», установлюють у договорі на постачання бітуму.

______________

* У разі постачання продукції на внутрішній ринок


5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

5.1 Бітуми - горючі речовини. Температури займання та самозаймання бітумів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Назва показника

Величина показника для бітуму марки

БНП 40/180

БНП 45/190

БНП 90/30

1 Температура займання, °С 

298

334

369

2 Температура самозаймання, °С 

404

408

467

5.2 Клас небезпеки бітумів згідно з ГОСТ 12.1.007 у разі інгаляційного впливу - 4 (речовини малонебезпечні). Можлива сенсибілізація організму.

5.3 У разі потрапляння бітумів:

 •  на шкіру (настільки гарячих, що вони можуть спричинити опік) - її треба задубити медичним спиртом (за його відсутності - холодною водою), а потім обережно зняти бітум бинтом або ватою, змоченими провареною соняшниковою олією;
 •  в очі - треба негайно звернутися до лікаря-окуліста.

Засоби першої допомоги у разі гострого отруєння: симптоматична терапія.

5.4 Концентрації шкідливих сполук у повітрі робочої зони під час виготовляння та використовування бітумів не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК) згідно з ГОСТ 12.1.005 (ГДК парів вуглеводнів аліфатичних насичених С1 - С10 (у перерахунку на карбон) - 300 мг/м3, ГДК парів бензолу - 15/5 мг/м3, ГДК парів ксилолу - 50 мг/м3, ГДК парів толуолу - 50 мг/м3; під час виготовляння бітумів ГДК аерозолю оливи нафтової мінеральної не повинна перевищувати 5 мг/м3.

5.5 У разі пролиття бітумів у приміщенні їх треба зібрати в окреме вмістище, місце пролиття витерти ганчіркою, змоченою оливою, і цю ганчірку прибрати в спеціальну металеву скриньку, а потім її утилізують через спалювання згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

У разі пролиття бітумів на майданчику просто неба - місце пролиття потрібно засипати піском, який потім разом із шаром ґрунту, просоченого бітумом (якщо нема твердого покриву на майданчику), вивезти на звалище, яке пристосоване для захоронення відповідних відходів, згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

5.6 Для роботи з бітумами працівників потрібно забезпечувати спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту - згідно з НПАОП 0.00-4.26.

Під час роботи з бітумами, треба використовувати засоби індивідуального захисту, передбачені типовими галузевими нормами, затвердженими встановленим порядком: костюми - згідно з ГОСТ 12.4.111 або ГОСТ 12.4.112, черевики - згідно з ДСТУ 3962, рукавиці - згідно з ГОСТ 12.4.010, захисні окуляри закриті - згідно з ГОСТ 12.4.013, респіратори для захисту від пилу та аерозолів - за чинними нормативними документами (НД), фільтрувальні протигази захисного типу - згідно з чинними НД.

5.7 Приміщення, де провадять роботи з бітумами, треба обладнати припливно-витяжною вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [3] та ГОСТ 12.4.021, водопровідною системою та каналізацією згідно з СНиП 2.04.01 [4], штучним освітленням - згідно ДБН В.2.5.28 [5], опаленням згідно з СНиП 2.04.05 [3], питною водою згідно з ГОСТ 2874. У цих приміщеннях потрібно виконувати вимоги ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042.

Щоб захистити устатковання й комунікації від статичної електрики, треба використовувати відповідні засоби - згідно з ГОСТ 12.4.124 та НПАОП 0.00-1.29.

5.8 Виробничі процеси мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002, виробниче устатковання - вимогам ГОСТ 12.2.003.

5.9 Приміщення, де виконують роботи з бітумами, за ступенем пожежної небезпеки згідно з НПАОП 40.1-1.32 вважають класом П-1, категорія приміщень - згідно з НАПБ Б.03.002 [6] - В (пожежонебезпечні). Працюючи в цих приміщеннях, треба виконувати вимоги НАПБ А.01.001 [7].

5.10 Для відкривання тари не можна використовувати інструменти, які в разі удару спричиняють іскру.

5.11 Приміщення має бути оснащено первинними засобами пожежогасіння - згідно з НАПБ А.01.001 [7].

У разі займання невеликої кількості бітуму його треба гасити піском, повстиною, пінним вогнегасником, спеціальними порошками. Пожежі, що поширилися в разі розлиття бітуму на великій площі, треба гасити пінним струменем, вогнегасними порошками, що їх застосовують для гасіння пожеж класу В, інертним газом і засобами аерозольного гасіння.

5.12 Щоб запобігти забрудненню повітря виробничих приміщень, треба забезпечити герметичність умістищ, устатковання, комунікацій і засобів відбирання проб - відповідно до ДНАОП 0.03-1.07, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002.

5.13 Не дозволено зберігати та споживати харчові продукти на робочому місці. Персоналу, який працює з бітумами, потрібно перед уживанням їжі та після закінчення роботи, ретельно вимити руки теплою питною водою (ГОСТ 2874) з милом.

5.14 Персонал, що працює з бітумами, має проходити попередні й періодичні медогляди згідно з ДНАОП 0.03-4.02.

6 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 Устатковання, з'єднання, технологічні лінії, що їх використовують для роботи з бітумами, мають бути належним чином герметизовані, щоб надійно запобігати проливанню бітумів. Будь-яке розлиття бітумів (незалежно від статусу та значення територій, у межах яких воно сталось) підлягає негайному й повному зліквідуванню всіма доступними засобами.

Заборонено скидати бітуми, а також забруднені ними ґрунти й інші субстрати й тару в місця, не пристосовані та не призначені для цього (а також захоронювати там), зокрема, у водойми, водоскиди, яри, байраки тощо.

6.2 В умовах вироблення бітуму в атмосферне повітря можливе потрапляння шкідливих речовин. Концентрації цих речовин у повітрі не повинні перевищувати ГДК - згідно з ДСП № 201 (ГДК вуглеводнів насичених С1219 (у перерахунку на карбон) максимально разова (м.р.) - 1 мг/м3; ГДК бензолу м.р. - 1,5 мг/м3, середньодобова (с.д.) - 0,1 мг/м3; ГДК ксилолу м.р. - 0,2 мг/м3, с.д. - 0,2 мг/м3; ГДК толуолу м.р. - 0,6 мг/м3, с.д. - 0,6 мг/м3).

6.3 Стічні води мають відповідати вимогам СанПиН № 4630 [8].

7 МАРКУВАННЯ

7.1 Тару (паковання) з бітумами маркують згідно з ДСТУ 4454*).

7.2 Марковання - згідно з ДСТУ 4500-5 з відповідною класифікацією транспортної небезпеки вантажу згідно з ГОСТ 19433 (підклас 9.2, категорія 9.21, класифікаційний шифр 921).

7.3 Продукція, що пройшла сертифікацію, повинна мати сертифікат відповідності та знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 згідно з порядком сертифікації, встановленим у системі УкрСЕПРО.

8 ПАКУВАННЯ

8.1 Пакування бітумів виконують відповідно до ДСТУ 4454 (згідно з додатком А, таблиця А.1, пункт 16.2 - для бітумів марок БНП 40/180 і БНП 45/190; згідно з додатком А, таблиця А.1, пункт 16.4 - для бітуму марки БНП 90/30).

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Транспортування та зберігання бітумів потрібно виконувати відповідно до ДСТУ 4454 (згідно з додатком А, таблиця А.1, пункт 16.2 та виноскою *7 - для бітумів марок БНП 40/180 і БНП 45/190; згідно з додатком А, таблиця А.1, пункт 16.4 та виноскою *7 - для бітуму марки БНП 90/30) із дотриманням вимог пожежної безпеки - згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, НАПБ А.01.001 [7], правил безпеки під час експлуатування нафтогазопереробних заводів - згідно з НПАОП 23.2-1.10 [9] та інструкціями пожежної безпеки, які розроблено на кожному підприємстві з урахуванням його специфіки, а також за правилами перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту.

9.2 За узгодженням виробника бітумів зі споживачем допускають транспортування бітумів автоцистернами, бункерними напіввагонами та вагонами-цистернами, які обладнано засобами обігрівання.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

10.1 Відбирають проби бітумів згідно з ДСТУ 4488. Маса сукупної проби кожної марки бітуму має бути не меншою ніж 0,5 кг.

10.2 Глибину проникності голки (пенетрацію) за температури 25 °С у залишок після прогріття визначають згідно з ГОСТ 11501 після прогріття бітуму - згідно з ГОСТ 18180.

10.3 Значення індексу пенетрації (ІП) визначають за формулою:

,      (1)

де     Тр -температура розм'якшеності, °С;

П - пенетрація за температури 25 °С; 0,1 мм.

Значення ІП можна визначати згідно з додатком Б. Визначення ІП за формулою є арбітражним.

10.4 Контроль маркування й пакування бітумів виконують згідно з ДСТУ 4454.

10.5 Температуру займання та самозаймання бітумів визначають згідно з ГОСТ 12.1.044.

10.6 Під час виготовляння та використання бітумів повітря робочої зони контролюють на наявність парів аліфатичних насичених вуглеводнів С1 - С10 (у перерахунку на карбон) - згідно з МУ № 2892 [10] або згідно з МУ № 2328 [11 ] (арбітражний метод - згідно з МУ № 2328 [11]); бензолу, толуолу та ксилолу - згідно з МУ № 5912 [12] або згідно з МУ № 4477 [13] (арбітражний метод - згідно з МУ № 4477 [13]); під час виготовляння бітумів - на наявність аерозолю оливи нафтової мінеральної - згідно з МУ № 2896 [14] або згідно з МУ № 5836 [15] (арбітражний метод - згідно з МУ № 2896 [14]).

10.7 Контролювати атмосферне повітря потрібно відповідно до ГОСТ 17.2.3.01 на наявність вуглеводнів насичених С12 - С19 (у перерахунку на карбон) згідно з додатком № 1 до списку ГДК № 3086 [16], бензолу, ксилолу та толуолу - згідно з РД 52.04.186 [17].

11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

11.1 Бітуми приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість бітуму однієї марки, однорідну за показниками якості із супровідним документом про якість, оформленим згідно з ДСТУ 4454.

11.2 Обсяг вибірки визначають згідно з ДСТУ 4488.

11.3 Бітуми підлягають приймально-здавальним, приймальним, сертифікаційним, періодичним і типовим випробуванням:

 •  приймально-здавальним - за показниками 1, 2, 4, 8, 11 таблиці 1 і розділів 7, 8 цього стандарту;
 •  приймальним і типовим - за показниками 1 -11 таблиці 1, 5.1 і 5.2 цього стандарту;
 •  сертифікаційним - за показниками 1 -11 таблиці 1 цього стандарту;
 •  періодичним - за показником 3 таблиці 1 цього стандарту не рідше ніж один раз на 10 днів;

за показниками 5 - 7 і 10 таблиці 1 цього стандарту не рідше одного разу на три місяці; за показником 9 таблиці 1 цього стандарту не рідше одного разу на шість місяців.

11.4 У разі одержання незадовільних результатів випробування хоча б за одним із показників якості, за ним провадять повторне випробовування знову відібраної проби від подвійної вибірки.

Результати повторного випробування поширюються на всю партію.

11.5 У разі одержання незадовільних результатів періодичного випробування виробник переводить випробування за цим показником до категорії приймально-здавальних до отримання позитивних результатів не менше ніж для п'яти партій поспіль.

11.6 Щоб перевірити відповідність паковання та марковання вимогам розділів 7 і 8, відбирають 3 % пакувальних одиниць, але не менше трьох. У разі одержання незадовільних результатів перевіряють подвійну вибірку.

Результати повторного перевіряння поширюються на всю партію. Перевіряють відповідність марковання згідно з вимогами ДСТУ 4454.

11.7 Періодичність контролювання повітря робочої зони встановлюють згідно з ГОСТ 12.1.005.

11.8 Вимоги щодо безпеки розділу 5 контролюють у процесі готування й освоювання виробництва та на вимогу наглядових органів.

11.9 Показники 8 та 9 таблиці 1 можна визначати згідно з ISO 2592 [1] та ISO 3733 [2] відповідно в разі постачання продукції на експорт. У цьому разі арбітражні методи випробовування за цими показниками має бути зазначено в договорі на постачання бітумів.

11.10 Сертифікаційні випробування провадять у порядку, встановленому органом сертифікації, акредитованим у системі УкрСЕПРО, згідно з ДСТУ 3413.

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

12.1 Виробник гарантує відповідність якості бітумів вимогам цього стандарту, якщо дотримано умов транспортування й зберігання.

12.2 Гарантійний термін зберігання бітумів - один рік від дня їх виготовлення.

12.3 Виробник бітумів не відповідає за наслідки їх застосування не за прямою призначеністю або з порушенням установлених вимог щодо безпеки.


ДОДАТОК А

(довідковий)

КОДИ ДКПП ТА ОКП

Таблиця А.1

Марка бітуму

Код ДКПП

Код ОКП

БНП 40/180

23.20.32.200

02 5622 0202

БНП 45/190

23.20.32.200

02 5622 0201

БНП 90/30

23.20.32.200

02 5623 0201


ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ПЕНЕТРАЦІЇ БІТУМУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ РОЗМ ЯКШЕНОСТІ

ТА ГЛИБИНИ ПРОНИКНОСТІ ГОЛКИ (ПЕНЕТРАЦІЇ) ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 25 °С

Таблиця Б.1

Температура розм'як-шеності, °С

Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С; 0,1 мм

300

295

290

285

280

275

270

265

260

255

250

245

240

235

230

225

220

215

32

- 2,6

- 2,7

- 2,8

- 2,9

- 3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

- 1,8

- 1,9

- 2,0

- 2,1

- 2,2

- 2,3

- 2,4

- 2,5

- 2,6

- 2,7

- 2,8

- 2,9

3,0

-

-

-

-

-

34

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: