Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ ЕN 54-4:2003 (ЕN 54-4:1997, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення

Название (рус.) ДСТУ ЕN 54-4:2003 (ЕN 54-4:1997, ІDT). Системы пожарной сигнализации. Часть 4. Оборудование электропитания
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДСТУ EN 54-4:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 4. Устатковання електроживлення

(EN 54-4:1997, IDT)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004


ДСТУ EN 54-4:2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Василенко-Шереметьєв, В. Макаров, В. Приймаченко, Л. Фесенко, Н. Морозова, А. Кісельов

 1.  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 грудня 2003 р. № 235 з 2004-07-01
 2.  Національний стандарт відповідає EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems Part 4:
  Power supply equipment (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 4.
  Усталювання електроживлення), з поправкою EN 54-4:1997/АС: 1999 та зміною EN 54-4:1997/
  А1:2002. Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2004

II


ДСТУ EN 54-4:2003

ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

Вступ V

 1.  Сфера застосування 1
 2.  Нормативні посилання 1
 3.  Терміни та визначення понять 2
 4.  Визначення 2
 5.  Скорочення 2

4 Основні вимоги 3

 1.  Відповідність 3
 2.  Джерела електроживлення 3

5 Функції 3

 1.  Живлення від основного джерела електроживлення 3
 2.  Живлення від резервного джерела електроживлення (акумуляторної батареї) 3
 3.  Заряджальний пристрій 4
 4.  Несправності 4

6 Матеріали, конструкція і виготовляння 4

 1.  Декларація виробника 4
 2.  Механічна конструкція 4
 3.  Електротехнічне виконання 5
 4.  Інтерфейс джерел живлення 5

7 Документація 5

 1.  Документація користувача 5
 2.  Конструкторська документація 5
 3.  Марковання 6
 4.  Випробовування 6
 5.  Загальні положення 6
 6.  Функційне випробовування 6
 7.  Випробовування заряджального пристрою і резервного джерела живлення 7
 8.  Випробовування на впливання довкілля 8
 9.  Холод (стійкість) 9
 10.  Вологе тепло, постійний режим (стійкість) 10
 11.  Удар (стійкість) 10
 12.  Вібрація, синусоїдна (стійкість) 11

  9.9 Електростатичні розряди (стійкість) 11

9.10 Випромінювані електромагнітні завади (стійкість) 12

III


ДСТУ EN 54-4:2003

 1.  Стрибки напруги, пачки короткочасних перехідних імпульсів (стійкість) 12
 2.  Стрибки напруги, повільні кидки напруги великої енергії (стійкість) 13
 3.  Провали і переривання напруги мережі (стійкість) 15
 4.  Вологе тепло, постійний режим (тривкість) 15
 5.  Вібрація, синусоїдна (тривкість) 16

Додаток ZA Положення цього стандарту, що стосуються основних вимог

щодо конструкційної продукції або інших положень Директив ЄС 17

Бібліографія 21

IV


ДСТУ EN 54-4:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems Part 4: Power supply equipment (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 4. Ус-татковання електроживлення), з поправкою EN 54-4:1997/АС: 1999 та зміною EN 54-4:1997/А1.2002.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54, які зазначено в додатку А стандарту EN 54-1:1996.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;

структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний
вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані»
оформлено згідно з вимогами національної стандар-
тизації України;

вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

до тексту долучено «Додаток ZA» та «Бібліографія» (із EN 54-4:1997/А1:2002) та виділе-
но двома вертикальними рисками ліворуч від відповідного тексту;

згідно з зміною EN 54-4:1997/А1:2002 вилучено з тексту «Додаток А»;

у розділ 1 «Сфера застосування» та 9.3.1.1 внесено зміни, які відповідають EN 54-4:1997/
А1,2002 і які виділено двома вертикальними рисками ліворуч від відповідного тексту;

для зручності користування та узгодження з чинними національними стандартами назву
стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина
4. Устатковання
електроживлення» змінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина
4. Устатковання електро-
живлення»;

замінено познаки одиниць фізичних величин: «кРа» на «кПа», «amperes» на «А», «п» на
«год», «J» на «Дж», «Hz» на «Гц», «ms"2» на «m/c2*,«V» на «В», «kV» на «кВ», «s» на «с», «MHz»
на «МГц», «GHz» на «ГГц», «kHz» на «кГц», «V/m» на «В/м», «W» на «Вт», «m» на «м», «min» на
«хв», «
nF» на «нФ», «тН» на «мГн», «?» та «ohm» на «Ом»;

замінено «p.s.e» на «УЕЖ»;

замінено «с. і. е» на «ППКП»;

у тексті стандарту подано «Національні пояснення» та «Національні примітки», виділені
в тексті стандарту рамкою.

У стандарті є посилання на європейські стандарти (ЄС) EN 54-1:1996, EN 54-2:1997, які в Україні прийняті як національні (НС):

ЄС

HC

Ступінь відповідності

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems. Introduction

EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Вступ

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Прилади приймально-контрольні пожежні

IDT

IDT

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в тексті стандарту і які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

В основу цього стандарту покладено функції, які обов'язкові для будь-якого устатковання електроживлення. Устатковання електроживлення повинне знаходитися в окремому корпусі або його треба розміщувати в одному корпусі з іншим устаткованням системи пожежної сигналізації, наприклад, із приймально-контрольним пожежним приладом згідно з EN 54-2. До складу системи пожежної сигналізації може входити більше однієї одиниці устатковання електроживлення.

V


ДСТУ EN 54-4:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 4. Устатковання електроживлення

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 4. Оборудование электропитания

FIRE ALARM SYSTEMS Part 4. Power supply equipment

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, методи випробовування і критерії якості функціювання устатковання електроживлення (позиція L рисунка 1 EN 54-1) систем пожежної сигналізації, що їх встановлюють у будівлях.

Цей стандарт не розповсюджується на електроживлення димових автономних пожежних сповіщувачів або безпровідних систем пожежної сигналізації з живленням від батарей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено далі. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосується цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недато-ваних посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

  EN 54 Fire detection and fire alarm systems

Part 1:1996 Introduction

Part 2:1997 Control and indicating equipment

ENV 50142:1994 Electromagnetic compatibility Basic immunity standard Surge immunity tests

IEC 60068 Basic environmental testing procedures

Part 1:1988 General and guidance

Part 2:Tests

60068-2-1:1990 Test A: Cold

60068-2-3:1969 + A1:1984 Test Ca: Damp heat, steady state                                                 60068-2-6:1982 + A1:1983 + A2:1985: Test Fc and guidance; Vibration, sinusoidal                   60068-2-47:1982 Specification for mounting of components, equipment and other articles

for dynamic tests

1


ДСТУ EN 54-4:2003

ІЕС 60529:1989 Classification of degrees of protection provided by enclosures           IEC 60721 Classification of environmental conditions

Part 3: Classifications of groups of environmental parameters and their severities 60721-3-3:1978 Stationary use and weather protected locations                                                      IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment

Part 2:1991 Method of evaluating susceptibility to electrostatic charge

Part 3:1984 Radiated electromagnetic field-requirements

Part 4:1988 Electrical fast transient/burst requirements                                               IEC 60817:1984 Spring-operated impact test apparatus and its calibrations                                       IEC 60950:1991 Safety of information technology equipment including electrical business equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54 Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу Частина 1:1996 Вступ

Частина 2:1997 Устатковання контролювання та індикації

ENV 50142:1994 Електромагнітна сумісність. Базовий стандарт на захищеність. Випробовування на захищеність від кидків

ІЕС 60068 Основні методи випробовування на впливання довкілля          Частина 1:1988 Загальні положення та настанова

Частина 2: Випробовування 60068-2-1:1990 Випробовування А. Холод

      60068-2-3:1969 + А1:1984 Випробовування Са. Вологе тепло, постійний режим

      60068-2-6:1982 + А1:1983 + А2:1985 Випробовування Fc та настанова; вібрація, синусоїдна

      60068-2-47:1982 Технічні вимоги щодо монтування компонентів, устатковання та інших виробів для динамічних випробовувань

ІЕС 60529:1989 Класифікація ступенів захисту, забезпечуваних оболонками ІЕС 60721 Класифікація умов довкілля

       Частина 3. Класифікація груп умов довкілля та їх ступенів жорсткості

60721-3-3:1978 Стаціонарне використовування у захищених від атмосферного впливання місцях розташовання

ІЕС 60801 Електромагнітна сумісність апаратури вимірювання і контролювання технологічних процесів

      Частина 2:1991 Метод оцінювання стійкості до електростатичних розрядів

      Частина 3:1984 Випромінювані електромагнітні поля. Вимоги

      Частина 4:1988 Швидкотривалі перехідні процеси-пачки імпульсів. Вимоги

      ІЕС 60817:1984 Зворотно-пружинна установка для випробовування на удар та її калібрування

      ІЕС 60950:1991 Безпечність устатковання інформаційної технології, охоплюючи електричне промислове устатковання.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Визначення

У цьому стандарті, окрім наведених у EN 54-1, використовують такі визначення:

3.1.1 напруга заряду (float voltage)

Напруга, яку прикладено до акумуляторної батареї і яка підтримує акумуляторну  батарею у повністю зарядженому стані. Значення напруги заряду вказує виробник акумуляторної батареї

3.1.2 кінцева напруга (final voltage)

Самий низький рекомендований рівень напруги, до якого можна розряджати акумуляторну батарею. Значення кінцевої напруги вказує виробник акумуляторної батареї

3.2 Скорочення

У цьому стандарті використано такі скорочення:

2


ДСТУ EN 54-4:2003

p. s. e. устатковання електроживлення (УЕЖ) (позиція L рисунка 1 EN 54-1);

с. і. е. пожежний приймально-контрольний прилад (ППКП) (позиція В рисунка 1 EN 54-1).

4 ОСНОВНІ ВИМОГИ

4.1 Відповідність

Для відповідності цьому стандарту УЕЖ повинно задовольняти вимоги розділів 4, 5, 6, 7, 8 та його треба випробовувати, як зазначено в розділі 9, із дотримуванням вимог щодо випробовування.

4.2 Джерела електроживлення

Система пожежної сигналізації повинна мати, принаймні, два джерела електроживлення: основне і резервне. Основне джерело електроживлення розраховане на функціювання від загальної електромережі або еквівалента цієї мережі.

Принаймні, одним резервним джерелом електроживлення повинна бути акумуляторна батарея.

УЕЖ повинне мати у своєму складі зарядний пристрій для заряджування акумуляторної батареї і утримування її у повністю зарядженому стані.

Кожне джерело електроживлення повинне бути здатне самостійно живити ті компоненти системи пожежної сигналізації, живлення яких воно повинне забезпечувати.

Якщо основне джерело електроживлення працездатне, то його треба використовувати винятково як джерело електроживлення системи пожежної сигналізації, за винятком струму, споживання якого пов'язане з контролюванням стану акумуляторної батареї.

У випадку відмови основного джерела електроживлення повинно відбуватися автоматичне перемикання УЕЖ на резервне джерело електроживлення. Після відновлення функціювання основного джерела електроживлення повинно відбуватися автоматичне перемикання УЕЖ назад.

Якщо УЕЖ входить до складу іншого устатковання системи пожежної сигналізації, то його перемикання з одного джерела електроживлення на інше не повинно супроводжуватися ніякими іншими змінами стану або індикації системи крім тих, які стосуються електропостачання.

Якщо УЕЖ виконано окремо від іншого устатковання системи пожежної сигналізації, а перемикання з одного джерела електроживлення на інше супроводжується перериванням електропостачання, тривалість такого переривання повинна бути зазначена в документації виробника.

Відмова одного з джерел електроживлення не повинна призводити до відмови будь-якого іншого джерела електроживлення або до відмови електроживлення цієї системи.

Примітка. Вимоги щодо сумісності автономного УЕЖ з іншим усталюванням, наприклад, із ППКП, буде викладено в стандарті EN 54-13 System Requirements (Вимоги щодо систем) (стандарт буде видано).

5 ФУНКЦІЇ

5.1 Живлення від основного джерела електроживлення

Під час живлення від основного джерела електроживлення, УЕЖ:

 1.  повинно функціювати відповідно до його опису, наданого виробником, незалежно від ста-
  ну резервного джерела електроживлення. Це стосується будь-якого ступеня зарядженості акуму-
  ляторної батареї, обриву або короткого замикання лінії зв'язку з акумуляторною батареєю;
 2.  додатково повинно бути здатним забезпечувати необхідний зарядний струм для акумуля-
  торної батареї або акумуляторних батарей;
 3.  може мати можливість обмеження або переривання заряду акумуляторної батареї у випад-
  ку короткочасного споживання від УЕЖ максимального вихідного струму навантажування (див.
  таблицю
  1).

5.2 Живлення від резервного джерела електроживлення (акумуляторної батареї)

5.2.1 У разі живлення від резервного джерела електроживлення УЕЖ повинне функціювати відповідно до наведених виробником технічних характеристик незалежно від стану основного джерела живлення.

Примітка. Тривалість режиму спокою і режиму тривоги в кожному конкретному випадку застосування повинно відпо-

відати настановам з експлуатування (?? 54-14), які будуть видані.

Національна примітка.

Під «режимом спокою» треба розуміти «черговий режимі».

3


ДСТУ EN 54-4:2003

5.2.2 Акумуляторна батарея повинна:

 1.  бути перезарядною;
 2.  бути придатною до підтримування її у повністю зарядженому стані;
 3.  бути призначеною для стаціонарного застосовування;
 4.  мати марковання із зазначенням типу і дати випуску.

Якщо акумуляторну батарею установлюють у корпусі, де розміщують інше устатковання по- жежної сигналізації, то вона повинна бути герметичного типу і установлювати її необхідно відповідно до вказівок виробника.

5.3 Заряджальний пристрій

5.3.1 Заряджальний пристрій повинен бути спроектований і розрахований так, щоб забезпечувати:

 1.  можливість автоматичного підзаряджання акумуляторної батареї;
 2.  у випадку розряджання акумуляторної батареї до її кінцевої напруги, можливість її заряд-
  жання, принаймні, на 80 % від її номінальної ємності протягом 24 год і до її номінальної ємності
  протягом подальших 48 год;
 3.  зарядні характеристики в зазначеному виробником акумуляторної батареї діапазоні тем-
  ператур довкілля.

5.3.2 У випадку, якщо заряджальна напруга нижча напруги акумуляторної батареї, то акуму-
ляторна батарея не повинна розряджатися через заряджальний пристрій, за винятком розряджаль-
ного струму, який пов'язаний з контролюванням стану акумуляторної батареї.

5.4 Несправності

УЕЖ повинно виявляти та сигналізувати про такі несправності:

 1.  відмова основного джерела живлення за час, не пізніше ніж 30 хв після цієї події;
 2.  відмова резервного джерела живлення за час, не пізніше ніж 15 хв після цієї події;
 3.  зниження напруги акумуляторної батареї нижче ніж 0,9 значення кінцевої напруги за час
  не пізніше ніж 30 хв після цієї події;
 4.  відмова заряджального пристрою за час, не пізніше ніж 30 хв після цієї події.

Якщо УЕЖ установлено окремо від ППКП, необхідно передбачити, принаймні, один загаль- ний вихід несправності для спільного використовування з метою сигналізування про зазначені вище стани несправності.

У разі розміщення УЕЖ в одному корпусі з ППКП, індикація зазначених вище станів несправ-  ності повинна бути відповідно до розділу 8 EN 54-2 на ППКП або на самому УЕЖ.

6 МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЯ І ВИГОТОВЛЯННЯ

6.1 Декларація виробника

Для спрощення перевіряння конструкції, виробник повинен зробити письмову заяву такого змісту:

 1.  що проектування здійснювалося відповідно до системи управління якістю, що містить набір
  правил проектування всіх елементів УЕЖ;
 2.  що компоненти УЕЖ обирали за цільовим призначенням та умови їх експлуатування відпо-
  відають умовам довкілля поза корпусом УЕЖ згідно з класом ЗК5 стандарту І
  EC 60721-3-3.

6.2 Механічна конструкція

 1.  Конструкція корпусу УЕЖ повинна бути міцною та відповідати рекомендованому в до-
  кументації способу її установлювання. Повинні, принаймні, задовольнятися вимоги ступеня захи-
  сту ІР30 ІЕС
  60529.
 2.  УЕЖ можна розміщувати в окремому корпусі або в корпусах з іншим устаткованням си-
  стеми пожежної сигналізації.
 3.  За розміщення УЕЖ у корпусі ППКП органи ручного керування, запобіжники, елементи
  калібрування тощо, для відімкнення і регулювання джерел живлення, повинні бути доступні тільки
  за
  3-го рівня доступу, згідно з EN 54-2.

4


ДСТУ EN 54-4:2003

6.2.4 За розміщення УЕЖ поза корпусом ППКП органи ручного керування, запобіжники, елементи калібрування тощо, для відімкнення і регулювання джерел живлення, повинні бути доступні тільки у разі використовування інструмента або ключа.

6.2.5 Усі органи ручного керування, запобіжники, елементи калібрування і кабельні з'єднувачі необхідно чітко маркувати (наприклад, указавши їхню функцію, паспортні дані або посилання на відповідні кресленики).

6.2.6 Якщо обов'язкові індикатори, які вимагають згідно з EN 54-2, повторені на УЕЖ, виконаному в окремому корпусі, тоді ці індикатори повинні відповідати вимогам EN 54-2.

6.3 Електротехнічне виконання

 1.  Щоб унеможливити займання, пов'язане з виділянням тепла у разі короткого замикан-
  ня зовнішніх кіл, на всіх виходах повинно бути забезпечено відповідне обмеження потужності.
 2.  УЕЖ повинно відповідати характеристикам безпеки згідно з ІЕС 60950 щодо захисту від
  прямого і непрямого дотику, щодо ізоляції низьковольтних кіл постійної напруги від низьковольт-
  них кіл змінної напруги, а також щодо заземлення металевих частин.

6.4 Інтерфейс джерел живлення

Якщо УЕЖ знаходиться в окремому корпусі, повинні бути передбачені, принаймні, дві лінії зв'язку з ППКП, щоб коротке замикання або обрив в одній лінії не впливали на працездатність іншої.

7 ДОКУМЕНТАЦІЯ

7.1 Документація користувача

Виробник повинен підготувати документацію щодо установлювання та використовування і надати її разом з УЕЖ випробовувальній організації. До складу цієї документації, принаймні, повинні входити:

 1.  загальний опис устатковання;

технічні характеристики входів і виходів УЕЖ, що дають можливість оцінити механічну та
електричну сумісність з іншими компонентами системи (відповідно до опису, наведеного у
EN 54-1),
охоплюючи:

 1.  споживану потужність у рекомендованому режимі експлуатування;
 2.  максимальні і мінімальні електричні параметри кожного входу і виходу;
 3.  дані про параметри передавання даних по лініям зв'язку;
 4.  паспортні дані запобіжників;
 5.  типи, а також максимальну і мінімальну ємність акумуляторних батарей, придатних до
  спільної роботи з УЕЖ;
 6.  максимальне споживання струму УЕЖ від акумуляторної батареї у разі відімкнення ос-
  новного джерела живлення;

c) відомості щодо розміщування і монтування, охоплюючи:

 1.  придатність до експлуатування в різних умовах довкілля;
 2.  інструкції з монтування;
 3.  інструкції з підімкнення входів і виходів;

d) інструкції з введення в експлуатування;
є) інструкції з експлуатування;

f) інформація з технічного обслуговування.

7.2 Конструкторська документація

Виробник повинен підготувати конструкторську документацію і надати її разом з УЕЖ випробовувальній організації. До складу цієї документації повинні входити кресленики, переліки деталей, принципові схеми, блок-схеми й опис принципу дії обсягом, що дозволяє перевірити дотримання вимог цього стандарту і дати загальну оцінку механічних, електричних і конструктивних параметрів.

5


ДСТУ EN 54-4:2003

8 МАРКОВАННЯ

УЕЖ повинно мати чітке марковання із зазначенням інформації такого змісту:

 1.  номер цього стандарту (тобто EN 54-4:1997);
 2.  назву або товарний знак виробника або постачальника;
 3.  серійний номер або іншу познаку УЕЖ;
 4.  познаку або код, що вказують на дату виготовлення УЕЖ.

Якщо УЕЖ розташовано в окремому корпусі, то в цьому випадку, принаймні, інформацію а). Ь) і с) треба наносити на зовнішню поверхню цього корпуса.

Якщо УЕЖ розташовано в одному корпусі з іншим устаткованням пожежної сигналізації, то в цьому випадку, принаймні, інформацію а) і Ь) треба наносити на зовнішню поверхню цього спільного корпуса.

9 ВИПРОБОВУВАННЯ

9.1 Загальні положення

9.1.1 Нормальні атмосферні умови під час випробовування

Якщо методика випробовування не передбачає іншого, випробовування треба проводити після того, як випробний зразок стабілізувався за нормальних атмосферних умов, згідно з ІЕС 60068-1, а саме:

 1.  температура від 15 °С до 35 °С;
 2.  відносна вологість від 25 % до 75 %;
 3.  атмосферний тиск від 86 кПа до 106 кПа.

Температура і відносна вологість повітря під час кожного випробовування, яке проводять в нормальних атмосферних умовах, повинні бути постійні.

9.1.2 Установлювання і положення в просторі

Якщо в методиці випробовування немає інших вказівок, то випробний зразок установлюють у своєму нормальному робочому положенні і закріплюють за допомогою стандартних засобів кріплення, зазначених виробником.

9.1.3 Електричне з'єднання

Якщо відповідно до методики випробовування, зразок треба випробовувати в робочому стані, і якщо в методиці немає інших зазначень, то:

 1.  зразок підмикають до мережі і до акумуляторної батареї з максимальною ємністю;
 2.  усі входи і виходи повинні бути з'єднані відповідними кабелями з устаткованням електро-
  живлення або з еквівалентами навантажування (їх навантажування максимальне), дотримуючись
  вказівок виробника.

9.2 Функційне випробовування

9.2.1 Мета випробовування

Метою функційного випробовування є перевірити відповідність випробного зразка кожній вимозі стандарту.

9.2.2 Перелік функційних випробовувань

Перелік функційних випробовувань наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 Функційні випробовування

Напруга

Стан

Вихідний

Мета

Тривалість

Випробовування

мережі

акумуляторної

струм

випробовування

випробовування,

електроживлення

батареї

навантажування

год

1

Vn1) плюс 10 %

Vb min 2)

max  a3)

Відсутність перегрівання

4

2

Vn мінус 15 %

Vb min

max a

Робочі параметри в межах

4

технічних характеристик і

відсутність перегрівання

6

 


ДСТУ EN 54-4:2003

Кінець таблиці 1

Випробовування

Напруга мережі електроживлення

Стан акумуляторної батареї

Вихідний струм навантажування

Мета випробовування

Тривалість випробовування, год

3 4 5

6

7 8 9

Вимкнена

Vn мінус 15 % Vn плюс 10 %

Vp плюс 10 % Vn мінус 15 % Vn плюс 10 %

Vn

Vb min

Vb=05)

? Vb min  I               ? Vb max 6)

(зарядна функція не діє)

Вимкнена

Вимкнена

Vb max

0.9xVb min

max b4) max b min7)

max b max b min

min

Вихідна напруга в межах технічних характеристик

Вихідна напруга в межах технічних характеристик

Вихідна напруга в межах технічних характеристик

Пульсації в межах технічних характеристик

Пульсації в межах технічних характеристик

Вихідна напруга в межах технічних характеристик

Сигнал несправності

1) Vn номінальна напруга загальної електромережі або її еквівалент.

2) Vb min кінцева напруга акумуляторної батареї.

3) max а максимальний довготривалий вихідний струм навантажування, зазначений виробником УЕЖ.

4) max b максимальний короткочасний вихідний струм навантажування, зазначений виробником УЕЖ. (Якщо виробник не вказав max b треба використовувати значення max a).

5) Vb = 0 свідчить про коротке замикання виводів для підімкнення акумуляторної батареї.

6) Vb max напруга повного заряду акумуляторної батареї.

7) min мінімальний вихідний струм навантажування, зазначений виробником УЕЖ.

9.2.3 Повне функційне випробовування

Випробовування складається з усіх 9 видів функційних випробовувань із різними комбінаціями величин напруги і вихідного струму, які зазначені у таблиці 1. Виміряні значення вихідної напруги і результати випробування треба зареєструвати.

Під час випробовування 1 проводити вимірювання і реєструвати температуру компонентів УЕЖ із великою потужністю, яка розсіюється, тобто трансформаторів, випрямлячів і стабілізаторів напруги.

9.2.4 Скорочене функційне випробовування

Випробовування складається з випробовувань 7 і 8, зазначених у таблиці 1. Виміряні значення вихідної напруги і результати випробувань треба зареєструвати.

9.2.5 Вимоги

 1.  Під час випробовування відповідно до 9.2.3 і 9.2.4 отримані значення вихідної напру
  ги і результати випробування не повинні виходити за межі діапазону, зазначеного виробником
  УЕЖ, і вимог цього стандарту.
 2.  Під час випробовування 1 відповідно до 9.2.3 значення температури компонентів УЕЖ
  не повинні перевищувати максимальний рівень температур, зазначений їхніми виробниками.

9.3 Випробовування заряджального пристрою і резервного джерела живлення

9.3.1 Методика випробовування

9.3.1.1 Акумуляторну батарею треба розрядити до значення її кінцевої напруги струмом, розряду /d= С/20 А для свинцево-кислотної акумуляторної батареї або ld = С/10 А для нікель-кад-

 7


ДСТУ EN 544:2003

мієвої акумуляторної батареї, де С номінальна ємність акумуляторної батареї в ампер-годинах, яку вказує виробник. Для інших типів акумуляторних батарей струм її розряду треба визначати від її номінальної ємності, яку вказує виробник акумуляторної батареї.

9.3.1.2 Протягом 72 год акумуляторну батарею треба заряджати за допомогою заряджального
пристрою УЕЖ, підімкненого до електромережі з номінальною напругою
(Vn).

Протягом цього часу треба забезпечувати такий режим, щоб УЕЖ було навантажено як струмом заряду акумуляторної батареї, так і робочим струмом системи пожежної сигналізації у її нормальному робочому режимі.

Примітка. Величина цього струму повинна бути зазначена виробником УЕЖ.

 1.  Повторити дії відповідно до 9.3.1.1 і виміряти час розряду акумуляторної батареї (Т1)
  у годинах
 2.  Акумуляторну батарею треба знову заряджати протягом 24 год за напруги мережі елек-
  троживлення
  Vn мінус 15 %.
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: