Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название
Про проведення державної атестації наукових установ ( 182 ) (О проведении государственной аттестации научных учреждений)
Про уточнені показники загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників в складі загальновиробничих та адміністративних витрат ( 7/8-216 ) (Об уточненных показателях загальновиробничих, административных расходов и разряда работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе загальновиробничих и административных расходов)
Про затвердження складу постійної робочої групи з питань землі та нерухомості Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України ( 226 ) (Об утверждении состава постоянной рабочей группы по вопросам земли и недвижимости Совета инвесторов при Кабинете Министров Украины)
Про затвердження складу робочої групи з підготовки проекту правил проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва ( 208 ) (Об утверждении состава рабочей группы из подготовки проекта правил проведения комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури ( 15 ) (Об утверждении Типичного положения об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры)
Про затвердження державних будівельних норм ДБН В.2.3-18-2007 ( 401 ) (Об утверждении государственных строительных норм ДБН В.2.3-18-2007)
Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 60 ) (О внесении изменений к приказу от 08.05.2007 N 10 "Про создание научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства України")
Про розгляд Програми робіт з проведення експериментального будівництва висотного готельно-офісного будинку на бульварі Дружби народів, 44-46 у Печерському районі м. Києва ( 82 ) (О рассмотрении Программы работ из проведения экспериментального строительства высотного гостинично-офисного дома на бульваре Дружбы народов, 44-46 в печерскому районе г. Киева)
Про проекти національних стандартів ( 121 ) (О проектах национальных стандартов)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 15 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про затвердження переліку об"єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету міському бюджету міста Дніпродзержинська на проведення протизсувних заходів у Шамишиній балці ( 253 ) (Об утверждении перечня объектов, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из государственного бюджета городскому бюджету города Днепродзержинска на проведение противооползневых мероприятий в Шамишиний балке)
Про фінансування у 2007 році за рахунок коштів державного бюджету наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва за КПКВК 2751040 ( 38 ) (О финансировании в 2007 году за счет средств государственного бюджета научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства за КПКВК 2751040)
Про проект нормативного документа ( 108 ) (О проекте нормативного документа)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) розвитку автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (на Люблін) (М - 07) на ділянці км 19 + 100 - км 505 + 500" ( 63 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування (ТЕО) развития автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин (на Люблин) (М - 07) на участке км 19 + 100 - км 505 + 500")
Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури ( 15 ) (Об утверждении Типичного положения об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры)
Щодо вчинення дій до ліцензій, виданих до 01.01.2008 р. ( 24/4-690 ) (Относительно совершения действий к лицензиям, выданным в до 01.01.2008 г.)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 квітня 2007 року ( 7/8-29 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства состоянием на 1 апрель в 2007 году)
Про прийняття національного стандарту ( 63 ) (О принятии национального стандарта)
Про перегляд регуляторних актів у сфері будівництва на відповідність принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ( 147 ) (О пересмотре регуляторных актов в сфере строительства на соответствие принципам государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности)
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на III квартал 2007 року ( 101 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на III квартал в 2007 году)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві збірних залізобетонних елементів трибун, сходів, стін та парапетів огорож ( 35 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве сборных железобетонных элементов трибун, всходов, стен и парапетов ограждений)
Про прийняття національних стандартів ( 357 ) (О принятии национальных стандартов)
Про науково-дослідну роботу "Розроблення методичних засад правового забезпечення удосконалення реалізації державної регіональної політики" ( 69 ) (О научно-исследовательской работе "Розроблення методических основ правового обеспечения усовершенствования реализации государственной региональной політики")
Про прийняття ДСТУ Б А.1.1-76:2007 "Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять" ( 116 ) (О принятии ДСТУ Бы А.1.1-76:2007 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Пинополиуретани монтажные (монтажные пены). Сроки и определения понять")
Про схвалення проекту Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві ( 2 ) (Об одобрении проекта Рекомендаций из страхования рисков в строительстве)
Про створення Робочої групи по координації робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року ( 349 ) (О создании Рабочей группы по координации работ из ликвидации последствий стихийной беды, что произошла 23-27 июля в 2008 году)
Про погодження Зміни N 4 до ВБН Д.2.7-218-045-2002 ( 45 ) (О согласовании Изменения N 4 к ВБН Д.2.7-218-045-2002)
Про прийняття національного стандарту ( 279 ) (О принятии национального стандарта)
Щодо правомірності включення до вартості нового будівництва відрахувань на фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної охорони ( 7/8-101 ) (Относительно правомерности включения к стоимости нового строительства отчислений на финансирование и материально-техническое обеспечение местной пожарной охраны)
Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 10 ) (О создании научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про внесення змін до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19.02.2007 N 60 ( 72 ) (О внесении изменений к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 19.02.2007 N 60)
Про скасування наказу Мінбуду від 4 вересня 2006 року N 296 ( 152 ) (Об отмене приказа Минбуду от 4 сентября в 2006 году N 296)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 18.04.2008 року N 179 ( 321 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от в 18.04.2008 году N 179)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 7/8-338 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм-стандарту організації ( 101 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм-стандарту организации)
Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду та складу зазначеної ради ( 104 ) (Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Минрегионбуду и состава отмеченного совета)
Про формування Переліку об"єктів, які фінансуватимуться у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток ( 33 ) (О формировании Перечня объектов, которые будут финансироваться в 2008 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту з облаштування Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря" ( 78 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта из обустройства Одесского и Безымянного газовых месторождений на шельфе Черного моря")
Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2008 рік ( 100 ) (О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2008 год)
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 55 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)
Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2008 рік ( 100 ) (О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2008 год)
Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні тверднучі однокомпонентні. Методи випробування" ( 21 ) (О проекте ДСТУ "Будівельні материалы. Материалы герметизирующие полимерные твердеющие однокомпонентные. Методы випробування")
Про фінансування у 2007 році за рахунок коштів державного бюджету наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва за КПКВК 2751040 ( 38 ) (О финансировании в 2007 году за счет средств государственного бюджета научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства за КПКВК 2751040)
Про прийняття національного стандарту ( 19 ) (О принятии национального стандарта)
Про проект національного стандарту "Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови" ( 110 ) (О проекте национального стандарта "Щебінь, гравий и песок декоративные из природного камню. Технические умови")
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першим заступником та його заступниками ( 218"ОС" ) (О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первым заместителем и его заместителями)
Про прийняття національного стандарту ( 276 ) (О принятии национального стандарта)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві плит скловолокнистих фольгованих "CLIMAVER", "CLIMAVER PLUS" ( 85 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве плит стекловолокнистых фольгованих "CLIMAVER" "CLIMAVER PLUS")
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році ( 124 ) (О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів та розроблення відповідних національних стандартів ( 49 ) (Об образовании рабочей группы из пересмотра нормативных документов и разработки соответствующих национальных стандартов)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві покриття для захисту від корозії системи "STEELPAINT" ( 76 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве покрытия для защиты от коррозии системы "STEELPAINT")
Про прийняття національного стандарту ( 289 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження Зміни N 5 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ( 88 ) (Об утверждении Изменения N 5 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-будівельні работы)
Стосовно надання роз"яснень до чинного законодавства з питань фінансування об"єктів будівництва ( 16/4-418 16/253 ) (Относительно предоставления разъяснений к действующему законодательству по вопросам финансирования объектов строительства)
Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 184 ) (О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про прийняття національного стандарту ( 288 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 293 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Техніко-економічного обґрунтування "Оздоровлення екологічного стану р. Дніпро в межах м. Дніпропетровська в рамках національної програми екологічного оздоровлення басейну ... ( 118 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение Технико-экономического об–рунтування "Оздоровлення экологического состояния р. Днепр в пределах г. Днепропетровска в рамках национальной программы экологического оздоровления бассейна ...)
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 N 504 ( 40 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.03.2007 N 504)
Про перелік об"єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури регіонів ( 43 ) (О перечне объектов, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие и развитие инфраструктуры регионов)
Про внесення змін до складу колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 70 ) (О внесении изменений в состав коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про розподіл коштів на роботи із реставрації пам"яток містобудування та архітектури за рахунок видатків бюджетної програми "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам"яток архітектури" у 2007 році ( 17 ) (О распределении средств на работы из реставрации достопримечательностей градостроения и архитектуры за счет расходов бюджетной программы "Паспортизація, инвентаризация и реставрация достопримечательностей архітектури" в 2007 году)
Про розгляд питання щодо експериментального проектування і будівництва готельно-офісного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва ( 25 ) (О рассмотрении вопроса относительно экспериментального проектирования и строительства гостинично-офисного комплекса на вул. Крещатик, 5 в печерскому районе г. Киева)
Про проект національного стандарту "Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах" ( 114 ) (О проекте национального стандарта "Будинки и сооружения. Метод определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных умовах")
Про утворення робочої групи ( 69 ) (Об образовании рабочей группы)
Про внесення змін до наказів від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" та від 22.06.2007 N 60 "Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічно... ( 142 ) (О внесении изменений к приказам от 08.05.2007 N 10 "Про создание научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства України" но от 22.06.2007 N 60 "Про внесение изменений к приказу от 08.05.2007 N 10 "Про создание научно-технический...)
Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів ( 486 ) (Об утверждении Положения о лицензионной комиссии Государственной архитектурно-строительной инспекции и ее территориальных органов)
Про прийняття національного стандарту ( 65 ) (О принятии национального стандарта)
Про призначення відповідальних за координацію діяльності органів виконавчої влади ( 162 ) (О назначении ответственных за координацию деятельности органов исполнительной власти)
Щодо базових організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 60 ) (Относительно базовых организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про прийняття національного стандарту ( 55 ) (О принятии национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ( 117 ) (О принятии национального стандарта)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту "Розкриття та підготовка горизонту 1000 м" шахта "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" ( 25 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта "Розкриття та подготовка горизонта 1000 м" шахта "Гірська" ДП "Первомайськвугілля")
Про проект ВБН В.2.3-218-__:200_ "Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві" ( 113 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-__:200_ "Споруди транспорта. Материалы геосинтетичні в дорожном будівництві")
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 269 ( 44 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 21.02.2007 N 269)