Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > КОДЕКСИ, ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ
Добавить свое объявление
Загрузка...

КОДЕКСИ, ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації "Світлопрозорі конструкції" та проведення реєстрації технічних комітетів стандартизації
(Об утверждении Положения о техническом комитете стандартизации "Світлопрозорі конструкції" но проведение регистрации технических комитетов стандартизации)
10.10.2008
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
(Нормы затрат топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте)
01.01.1970
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
(Нормы безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства)
01.01.1970
Наказ від 13 липня 2009 р. № 250 Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009
(Наказ від 13 липня 2009 р. № 250 Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009)
13.07.2009
Щодо додержання законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безгрубного ведення робіт юридичними та фізичними особами
(Относительно соблюдения законодательства из охраны труда в части промышленной безопасности, безопасного ведения работ юридическими и физическими лицами)
13.03.2009
Санітарні правила пристрою, устаткування, змісту і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, що мають недоліки у фізичному і розумовому розвитку. СанПиН 4076-86
(Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. СанПиН 4076-86)
06.03.1986
Щодо ліцензії для будівництва господарським способом
(Относительно лицензии для строительства хозяйственным способом)
22.10.2009
(НПАОП 80.0-1.12-04). Про затвердження Правил безпеки під година навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
((НПАОП 80.0-1.12-04). Об утверждении Правил безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования)
16.03.2004
(НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Про затвердження Правил пожежної безпеки в сфері кінематографії
((НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Об утверждении Правил пожарной безопасности в сфере кинематографии)
02.10.1997
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспортові України
(Об утверждении Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобильного транспорта Украины)
21.12.1998
(НПАОП 28.0-1.03-08). Про затвердження Правил охорони праці в метизному виробництві
((НПАОП 28.0-1.03-08). Об утверждение Правил охраны труда в метизном производстве)
29.12.2008
Про оренду землі
(Об аренде земли)
06.10.1998
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
(О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства)
18.01.2001
Про будівельні норми
(О строительных нормах)
05.11.2009
Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об"єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
(О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительство ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение)
08.09.2005
Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва
(О предотвращении влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и домостроения)
25.12.2008
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
(О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог)
14.12.1999
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
16.09.2008
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
(О признании таким, что потерял действие, Закона Украины "Про закупку товаров, работ и услуг за государственные кошти")
20.03.2008
Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
(О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
22.12.2006
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности в строительстве)
16.05.2007
"Щодо Договорів пайової участі в будівництві"
("Относительно Договоров долевого участия в строительстве")
17.08.2009
"Стосовно підвищення експлуатаційної надійності будівель і споруд"
("Относительно повышения эксплуатационной надежности зданий и сооружений")
04.03.2009
Щодо проведення перевірок програмних комплексів
(Относительно проведения проверок программных комплексов)
02.12.2009
"Щодо започаткування нового механізму фінансової підтримки завершення будівництва об"єктів інфраструктури розміщення шляхом залучення кредитних ресурсів банків"
("Относительно начинания нового механизма финансовой поддержки завершения строительства объектов инфраструктуры размещения путем привлечения кредитных ресурсов банков")
02.10.2009
"Про необхідність проведення державної екологічної експертизи проектів будівництва об"єктів"
(9/15-979 вот "О необходимости проведения государственной экологической экспертизы проектов строительства объектов")
06.07.2009
"Щодо відповідності терміна "червоні лінії" терміну "смуги відведення"
("Относительно соответствия термина "красные линии" термина "полосы отвода")
23.01.2009
"Щодо можливості застосування Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонтові приміщень, будинків, споруд"
("Относительно возможности применения Примерного перечня услуг по удержание домов и сооружений и территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений")
06.04.2009
"До уваги користувачів ДБН 360-92**" (витяг)
("К вниманию пользователей ДБН 360-92**" ())
20.07.2009
"Щодо вимог до внутрішнього опорядження в житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов "/ПЕРЕЛІК вимог до внутрішнього опорядження та обладнання квартир і приміщень зага
("Относительно требований к внутреннему снаряжению в жилых домах для граждан, которые соответственно законодательству требуют улучшения жилых условий"/ПЕРЕЧЕНЬ требований к внутреннему снаряжению и оснащению квартир и помещений)
11.08.2009
"Про неухильне виконання законодавчих норм щодо пайової участі замовника в розвитку інфраструктури населених пунктів"
("Про неуклонное выполнение законодательных норм относительно долевого участия заказчика в развития инфраструктуры населенных пунктов")
11.08.2009
Рішення КМР "Про запровадження принципові організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд"
(Решение КМР "О внедрение принципа организационного единства из выдачи разрешений на размещение временных сооружений")
21.05.2009
Рішення КМР "Про Правила упорядкую міста Києва із змінами і доповненнями, внесеними рішенням КМР від 21 травня 2009 долі N 462/1518 /Додаток-Правила торгівлі на ринках у м. Києві/
(Решение КМР "О Правилах благоустройства города Киева с изменениями и дополнениями, внесенными решением НТР от 21 мая 2009 года N 462/1518 /Прибавлени-Правила торговли на рынках в г. Киеве/)
25.12.2008
Рішення КМР "Про заходи щодо впорядкування об"єктів торгівлі (малих архітектурних форм)"
(Решение КМР "О мероприятиях по приведению в порядок объектов торговли (маленьких архитектурных форм)")
17.07.2008
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" у зв"язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву
(О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева" в связи с внесением изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
28.05.2009
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва"
(О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева")
22.01.2009
Рішення КМР "Про затвердження нормативів забудови м. Києва"
(Решение КМР "Об утверждении нормативов застройки г. Киева")
03.07.1995
Рішення КМР "Про Порядок громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві"
(Решение КМР "О Порядке общественного обсуждения градостроительной документации в г. Киеве")
16.06.2005
Рішення КМР "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві"
(Решение КМР "Об основных основах градостроительной политики в городе Киеве")
21.04.2005
ВСН-2-80/Киевский міськвиконком. Інструкція по проектуванню будівель і споруд в існуючій забудові р. Києва
(ВСН-2-80/Киевский горисполком. Инструкция по проектированию зданий и сооружений в существующей застройке г. Киева)
01.01.1980
Правила забудови території Київської області
(Правила застройки территории Киевской области)
01.01.2003
Цивільний кoдекс Української PCР
(Гражданский кодекс Украинской ССР)
01.01.1963
Господарський процесуальний кодекс України
(Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
06.11.1991
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Лісовий кодекс України
(Лесной кодекс Украины)
21.01.1994
Повітряний кодекс України
(Воздушный кодекс Украины)
04.05.1993
Кодекс України про адміністративні правопорушення
(Кодекс Украины об административных правонарушениях)
07.12.1984
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Водний кодекс України
(Водный кодекс Украины)
06.06.1995
Цивільний процесуальний кодекс України (ст.123 - ст.288)
(Гражданский процессуальный кодекс Украины (ст.123 - ст.288))
18.07.1963
 Емкости