Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol

Документи інших міністерств і відомств


Список документов в категории

Название Дата
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99
(Правила строения и безопасной эксплуатации лифтов ДНАОП 0.00-1.02-99)
03.11.1999
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
(Государственные санитарные правила и нормы устройства, удержание общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса Дсанпін 5.5.2.008-01)
14.08.2001
Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99
(Государственные санитарные правила и нормы "Гигиеничные требования относительно обустройства и удержания кладбищ в населенных пунктах Украины" Дсанпін 2.2.2.028-99)
01.07.1999
Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів
(Об утверждении Государственных санитарных норм и правил при работе с источниками электромагнитных полей)
18.12.2002
Про затвердження Правил пожежної безпеки в галузі зв"язку
(Об утверждении Правил пожарной безопасности в области связи)
26.10.2000
Щодо ліцензування будівельної діяльності, здійснюваної іноземним суб"єктом господарювання
(Относительно лицензирования строительной деятельности, осуществляемой иностранным субъектом хозяйствования)
08.08.2002
Щодо установки газових сигналізаторів
(Относительно установки газовых сигнализаторов)
22.10.2002
Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об"єктів інженерної інфраструктури
(Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, строительства новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры)
14.08.2002
Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м"яке морозиво (СанПін)
(Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха и предприятия, которые вырабатывают мягкое мороженое (Санпін))
19.03.1991
Про норму тривалості робочого часу на 2002 рік
(О норме продолжительности рабочего времени на 2002 год)
23.11.2001
Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99
(Государственные санитарные правила и нормы для парикмахерских разных типов ДСПІН 2.2.2.022-99)
25.03.1999
Про затвердження Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні
(Об утверждении Межотраслевых норм затрат топлива для отопительных котлов, которые эксплуатируются в Украине)
07.05.2001
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об"єктів інженерної інфраструктури
(Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, строительства новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры)
17.04.2001
Про здійснення державного санітарного нагляду за проектуванням, будівництвом, прийманням в експлуатацію суднових установок очищення та знешкодження стічних вод П.7.7.4.-018-99
(Об осуществлении государственного санитарного надзора за проектированием, строительством, приемом в эксплуатацию судовых установок очищения и обезвреживание сточных вод П.7.7.4.-018-99)
09.02.1999
Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98)
(Гигиеничная оценка водоочистительных устройств, предназначенных для применения в практике питьевого водоснабжения (Государственные санитарные правила ДСП 2.2.4.-003-98))
28.09.1998
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)
(Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за реализацией генеральных планов развития мост (Положение П 2.2.1.006-98))
05.11.1998
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
(Об утверждении Правил пожарной безопасности для учреждений, учреждений и организаций системы образования Украины)
30.09.1998
Про затвердження форм державної статистичної звітності
(Об утверждении форм государственной статистической отчетности)
07.08.1998
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(Об утверждении Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей)
09.01.1998
Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці
(Об утверждении Положения о разработке инструкций по охране работы)
29.01.1998
Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об"єктів виробничого призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України від 26 червня 1996 року N 128/79
(О внесении изменений и дополнений в Положение о государственном кредитовании строений и объектов производственного назначения, утвержденного приказом Министерства финансов Украины и Министерства экономики Украины от 26 июня 1996 года N 128/79)
31.03.1998
Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об"єктів
(Об утверждении Государственных санитарных правил и норм судостроительных и судоремонтных объектов)
09.07.1997
Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)
(Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами))
09.07.1997
Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97
(Государственные санитарные правила и нормы сбрасывания из судов сточных, нефтеутримуючих, балластных вод и мусора у водохранилища Дсанпін 199-97)
09.07.1997
Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах
(Об утверждении Государственных санитарных правил и норм проектирования, строительства и эксплуатаци плавательных бассейнов на морских и речных судах)
09.07.1997
Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів
(Об утверждении Государственных санитарных правил для кузнечно-прессовых цехов)
09.07.1997
Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин
(Нормы эксплуатационного пробега автомобильных шин)
08.12.1997
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок
(Об утверждении Правил безопасной эксплуатации электроустановок)
06.10.1997
Про затвердження Положення про взаємовідносини підприємств електроенергетики і зв"язку при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації електромереж 0,4 кВ із сумісним підвішенням проводів проводового мовлення
(Об утверждении Положения о взаимоотношениях предприятий электроэнергетики и связи при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатаци электросетей 0,4 кв из совместным підвішенням проводов проводового речь)
07.03.1997
Про затвердження змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок приватизації об"єктів незавершеного будівництва
(Об утверждении изменений и дополнений к Временному положению о порядке приватизации объектов незавершенного строительства)
10.06.1996
Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів
(Об утверждении Государственных санитарных правил размещения, устроение и эксплуатаци оздоровительных учреждений)
19.06.1996
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
(Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты)
29.10.1996
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
(Типичная инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зачіплювачів), которые обслуживают грузоподъемные краны)
25.09.1995
Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об"єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону п
(Об утверждении Методики проведение государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое переоснащение) производственных объектов и изготовления средств производства на соответствие их нормативным актам об охране п)
30.09.1994
Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
(О Порядке обработки и утверждение собственником нормативных актов об охране работы, которые действуют на предприятии)
21.12.1993
Інструкція по вогнезахисній обробці деревини і тканин (І 220-005-91). Із змінами N1, 2, 3
(Инструкция по огнезащитной обработке древесины и тканей (И 220-005-91). С изменениями N1, 2, 3)
08.12.1992
(НАПБ 05.012-91). Технологічна інструкція "Порядок пристрою, монтаж засобів системи сповіщення про пожежу" (І 220-008-91)
((НАПБ 05.012-91). Технологическая инструкция "Порядок устройства, монтаж средств системы оповещения о пожаре" (И 220-008-91))
10.08.2001
Про приведення проектної документації на об"єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об"єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації
(О приведении проектной документации на объекты систем жизнеобеспечения в соответствие с фактическим состоянием этих объектов и требований нормативных документов системы страхового фонда документации)
05.06.2003
Про деякі особливості застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження.
(О некоторых особенностях применения Кодекса Украины об административных правонарушениях в части ответственности за нарушение законодательства об энергосбережении.)
20.08.2001
Про застосування пільгового режиму оподаткування.
(О применении льготного режима налогообложения.)
03.08.2001
Про порядок одержання дозволу на оренду приміщення у Головному управлінні державної пожежної охорони
(О порядке получения разрешения на аренду помещения в Главном управлении государственной пожарной охраны)
28.11.1999
(НАПБ Б.02.015-98) Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об"єктів іноземними фірмами. (скасовано - наказ МВС України від 03.08.04 N 866)
((НАПБ Б.02.015-98) Об утверждении Положения о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами. (отменен - приказ МВД Украины от 03.08.04 N 866))
01.10.1998
(НАПБ Б.06.004-97) Про затвердження переліку однотипних за призначенням об"єктів, що підлягають устаткуванню автоматичними установками пожежогасінні і пожежної сигналізації
((НАПБ Б.06.004-97) Об утверждении перечня однотипных по назначению объектов, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации)
20.11.1997
(НАПБ А.01.001-95) Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні.(Із змінами- Наказ МВС N 217 від 05.03.2002)(Скасовано - наказ МНС України від 19.10.04. N126, наказ МВС від 03.08.04. N866)
((НАПБ А.01.001-95) О введении в действие Правил пожарной безопасности в Украине.(С изменениями - Приказ МВД N 217 от 05.03.2002)(Отменен - приказ МНС Украины от 19.10.04. N126, приказ МВД от 03.08.04. N866))
22.06.1995
(НАПБ Б.07.007-94) Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки.
((НАПБ Б.07.007-94) Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности.)
22.11.1994
Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України (Скасовано. Наказ N105 від 10.04.06)
(Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений городов и других населенных пунктов Украины (Упразднено. Приказ N105 от 10.04.06))
29.07.1994
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ОКРЕМИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЗВ"ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИХ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИЗ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)
17.01.1997
(НПАОП 0.00-5.07-94). Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані
((НПАОП 0.00-5.07-94). Типичная инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии)
20.10.1994
Про затвердження Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків (Скасовано-наказ МінЖКГ від 03.02.09р. N21)
(Об утверждение Правил оценки физического сноса жилых домов (отм. - приказ МинЖКГ от 03.02.09г. N21))
02.07.1993
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗ"ЯСНЕНЬ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ"ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
(ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)
12.03.1997
Про внесення змін і доповнень в методичні вказівки за визначенням вартості незавершених будівництвом об"єктів, що підлягають приватизації
(О внесении изменений и дополнений в методические указания по определению стоимости незавершенных строительством объектов, подлежащих приватизации)
14.09.1995
"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, що видаються забудовником місцевими органами містобудування та архітектури" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 206 від 16.
("Об утверждении "Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, что кажутся застройщиком местными органами градостроения и архитектуры" (Упразднено согласно приказа Госстроя Украины N 206 от 16.)
22.07.1997
Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості
(Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности)
20.06.1973
Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення
(Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования население)
06.07.1988
Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення
(Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжение и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения)
18.12.1982
 ЕмкостиСпонсоры раздела: