Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд
Поиск 

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-76:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови" ( 674 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-76:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические умови")
Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства ( 291 ) (Об утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи ( 304 ) (Об упорядочении предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионбуду и образования рабочей группы)
Щодо наявності висновків державної екологічної експертизи та виконання її вимог ( 9/15-979/9427/12/10-09 ) (Относительно наличия выводов государственной экологической экспертизы и выполнения ее требований)
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:200Х "Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови" ( 158 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-ХХХ:200Х "Конструкції домов и сооружений. Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных блоков. Технические умови")
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінбудархітектури та Держкомзему від 24.09.93 N 158/61 ( 136/166 ) (О признании таким, что потерял действие, приказа Минбудархитектури и Держкомзему от 24.09.93 N 158/61)
Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи ( 304 ) (Об упорядочении предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионбуду и образования рабочей группы)
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 186 ) (О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Щодо внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 12/8-1323 ) (Относительно внесения изменений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Щодо відкликання листа Мінрегіонбуду від 10.04.2009 N 10/23-590 ( 10/23-1196 ) (Относительно отозвания листа Минрегионбуду от 10.04.2009 N 10/23-590)
Про проект Методичних рекомендацій щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги вик... ( 106 ) (О проекте Методических рекомендаций относительно определения стоимости и трудоемкости работ из перевозки строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы вики...)
Про науково-дослідну роботу "Розроблення регламенту оформлення муніципального займу" ( 23 ) (О научно-исследовательской работе "Розроблення регламента оформления муниципального займу")
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіональног о розвитку та будівництва України та її складу ( 205 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регіональног о развития и строительства Украины и ее состава)
Щодо можливості застосування Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 N 150 ( 9/8-457 ) (Относительно возможности применения Примерного перечня услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений, утвержденному приказом держжитлокомунгоспу от 10.08.2004 N 150)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-21:2009 "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-2:2002, MOD)" ( 42 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.1.1-21:2009 "Захист от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод крупномасштабных огневых испытаний (ISO 13785-2:2002, MOD)")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-66:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови" ( 660 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-66:2008 "Конструкції домов и сооружений. Плиты перекрытий железобетонные для жилищных и промышленных зданий. Технические умови")
Про результати діяльності суб"єктів державного внутрішнього фінансового контролю Мінрегіонбуду за 2008 рік ( 16 ) (О результатах деятельности субъектов государственного внутреннего финансового контроля Минрегионбуду за 2008 год)
Про проекти національних стандартів ДСТУ "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)" та ДСТУ "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадно... ( 194 ) (О проектах национальных стандартов ДСТУ "Захист от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод середньомасштабних огневых испытаний (ISO 13785-1:2002, MOD)" но ДСТУ "Захист от пожара. Конструкции внешних стен с фасадный...)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-74:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу. Технічні умови" ( 673 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-74:2008 "Конструкції домов и сооружений. Фермы стальные стропильные из гнутозварних профилей прямоугольного перерезу. Технические умови")
Щодо організації пілотного впровадження енергоефективних рішень при будівництві об"єктів житлового та громадського призначення у регіонах ( 11/16-231 ) (Относительно организации пилотного внедрения энергоэффективных решений при строительстве объектов жилищного и общественного назначения в регионах)
Про неухильне виконання законодавчих норм щодо пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів ( 12/10-848 ) (О неуклонном выполнении законодательных норм относительно паевого участия заказчика в развитии инфраструктуры населенных пунктов)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-42:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умови" ( 688 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-42:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных помещений. Технические умови")
Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 184 ) (О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про проекти національних стандартів комплексу "Панелі металеві та бетонні вироби" ( 155 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Панелі металлические и бетонные вироби")
Про утворення робочої групи з питання скасування переліку міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року ( 74 ) (Об образовании рабочей группы по вопросу отмены перечня межгосударственных стандартов, принятых к в 1992 году)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 179 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ" ( 75 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 07.05.2008 N 194 "Про проведение государственной аттестации научных установ")
Про прийняття національного стандарту ( 581 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження плану засідань президії науково-технічної ради Мінрегіонбуду у I кварталі 2009 року ( 698 ) (Об утверждении плана заседаний президиума научно-технического совета Минрегионбуду в И квартале в 2009 году)
Про визнання такими, що втратили чинність на території України, будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН) ( 294 ) (О признании такими, что потеряли действие на территории Украины, строительных норм прежнего СССР (за отметками СНиП и СН))
Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність ( 374 ) (О признании некоторых приказов такими, что потеряли действие)
Про стан розроблення та оновлення містобудівної документації в АР Крим ( 24 ) (О состоянии разработки и обновления градостроительной документации в АР Крым)
Про проект ВБН В.2.5-__:200_ "Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування" ( 88 ) (О проекте ВБН В.2.5-__:200_ "Кабельні линии напряжением до 10000 В с использованием гибких гофрированных двухслойных труб из полиэтилена. Проектування")
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розробка Методичних рекомендацій щодо координації на національному та регіональному рівнях проектів у галузі транскордонного співробітництва за Європейським Інструментом Сусідства і Партнерства" ( 4 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розробка Методических рекомендаций относительно координации на национальном и региональном уровнях проектов в отрасли трансграничного сотрудничества за Европейским Инструментом Соседства и Партнерства")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу будови на будівництво 2-ої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький" ( 24 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта и титула строения на строительство 2-ой очереди водогона от с. Чернеливка Красиливского района к г. Хмельницький")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124 ( 188 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
Про затвердження державних будівельних норм ( 568 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 5 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( 586 ) (О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Будівництво 3-ої лінії метрополітену в м. Харкові від станції "Метробудівників ім. Г.І.Ващенка" до станції "Одеська" ( 25 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта "Будівництво 3-ой линии метрополитена в г. Харькове от станции "Метробудівників ім. Г.І.Ващенка" к станции "Одеська")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-44:2008 "Конструкції будинків і споруд. Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови" ( 691 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-44:2008 "Конструкції домов и сооружений. Профили холодногнуті из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические умови")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови нового аеровокзалу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ( 110 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения нового аэровокзала государственного предприятия "Міжнародний аэропорт "Львів")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ "Укргідроенерго" ( 42 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта второй очереди реконструкции гидроэлектростанций ОАО "Укргідроенерго")
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 ( 134 ) (О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 80 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про "Розроблення методології впровадження регуляторної політики та дерегуляції в органах місцевої влади та в галузі будівництва" ( 170 ) (О "Розроблення методологии внедрения регуляторной политики и дерегуляції в органах местной власти и в отрасли будівництва")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки для бетонів INFRACRETE(R)ST ( 6 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки для бетонов INFRACRETE(R)ST)
Щодо визначення категорії "вартість будівництва" в рамках Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 8/5-1430 ) (Относительно определения категории "вартість будівництва" в рамках Закона Украины "Про финансово-кредитные механизмы и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с нерухомістю")
Про стан виконавської дисципліни у Міністерстві в 2008 році та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконання доручень вищих органів влади, наказів та окремих доручень ... ( 7 ) (О состоянии исполнительской дисциплины в Министерстве в 2008 году и мероприятиях по усилению контроля и повышению ответственности руководителей структурных подразделений за своевременное и безусловное выполнение поручений высших органов власти, приказов и отдельных поручений ...)
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні у 2008 році ( 140 ) (О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в Украине в 2008 году)
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124 ( 179 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
Про затвердження державних будівельних норм ( 709 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 2 Трипільської ТЕС ВАТ "ДЕК "Центренерго" ( 36 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки и реконструкции энергоблока N 2 Трипольской ТЕС ОАО "ДЕК "Центренерго")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки "SoilBind SBT11-W" ( 115 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве стабилизирующей добавки "SoilBind SBT11-W")
Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ ( 35 ) (О СОУ Д.2.7-03450620-001:200_)
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 23.04.2008 N 184 "Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" ( 209 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от 23.04.2008 N 184 "Про коллегию Министерства регионального развития и строительства України")
Про затвердження державних будівельних норм ( 709 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про проект СОУ Д.2.2-31256895-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги" ( 101 ) (О проекте СОУ Д.2.2-31256895-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-54:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови" ( 648 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-54:2008 "Конструкції домов и сооружений. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические умови")
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( 586 ) (О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б CEN/TR 196-4:2009 Методи випробування цементу. Частина 4. Кількісне визначення складників (CEN/TR 196-4:2007, IDT) ( 184 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы CEN/TR 196-4:2009 Методы испытания цемента. Часть 4. Количественное определение складників (CEN/TR 196-4:2007, IDT))
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-162:2008 "Будівельні матеріали. Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників" ( 608 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-162:2008 "Будівельні материалы. Изделия бумажно-слоистые декоративны. Номенклатура показників")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-165:2008 "Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів" ( 604 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-165:2008 "Будівельні материалы. Методы определения гигроскопической сорбции строительных материалов и виробів")
Про утворення робочої групи з питання доцільності внесення змін до ДСТУ Б В.2.7-130:2007 ( 703 ) (Об образовании рабочей группы по вопросу целесообразности внесения изменений к ДСТУ Бы В.2.7-130:2007)
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( 186 ) (О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
Про роботу зі зверненнями громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України в 2008 році ( 8 ) (О работе с обращениями граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины в 2008 году)
Про реалізацію Мінрегіонбудом заходів з подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях ( 17 ) (О реализации Минрегионбудом мероприятий по преодолению последствий стихийной беды, что произошла 23 - 27 июля в 2008 году в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях)
Про внесення доповнення до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ( 160 ) (О внесении дополнения к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-60:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови" ( 654 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-60:2008 "Конструкції домов и сооружений. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические умови")
Про проекти національних стандартів комплексу "Деталі і перехідники для водо- і газопроводів з поліетиленових труб" ( 193 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Деталі и переходность для водо- и газопроводов из полиэтиленовых труб")
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( 586 ) (О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
Про проекти національних стандартів комплексу "Вікна та двері" ( 192 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Вікна но двері")
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( 586 ) (О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
Про проекти національних стандартів ( 119 ) (О проектах национальных стандартов)
Про розгляд скоригованого проекту будови "Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: підстанція 750 кВ "Київська" із заходами, повітряна лінія 750-330 кВ (Макарівський район Київської облас... ( 166 ) (О рассмотрении откорректированного проекта строения "Лінії электропередачи 750 кВ для выдачи мощностей Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций: подстанция 750 кВ "Київська" с мероприятиями, воздушная линия 750-330 кВ (Макаривский район Киевской облас...)