Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Коефіцієнти змін вартості будівництва (без врахування витрат з обладнання), що склалися на 1 липня 1997 року відносно вартості будівництва в поточних цінах відповідних періодів (без врахування податку на додану вартість)
(Коэффициенты изменений стоимости строительства (без учета затрат из оснащения), которые сложились на 1 июля 1997 года относительно стоимости строительства в текущих ценах соответствующих периодов (без учета налога на добавленную стоимость))
29.07.1997
ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Строительные материалы. Цемент для строительных растворов. Технические условия)
01.01.2005
Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок кoмунальної теплоенергетики України (затв. наказом Мінбуду України від 16.03.06 N 67)
(Отраслевая методика расчета вредных выбросов, которые поступают от теплогенеруючих установок коммунальной теплоэнергетики Украины (затв. приказом Минбуду Украины от 16.03.06 N 67))
01.01.2006
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 4. Рабочие. Строительство и ремонт автомобильных дорог)
01.01.2003
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2006. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2006. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2006
Зміна N3 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Мінбуду України N 55 від 28.02.06)
(Изменение N3 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 55 от 28.02.06))
01.01.2006
Доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Держбуду України N 124 від 17.05.01)
(Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01))
01.01.2006
СНіП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 3
(СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Зміна N 3)
01.01.2006
ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(ДБН В.2.2-16-2005. Дома и сооружения. Культурно-зрелищные и досуговые заведения)
01.01.2005
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
(ДБН В.2.4-2-2005 Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования)
17.06.2005
"Щодо статусу методичних рекомендацій по формуванню собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Держбуду України від 16.02.2004 р. N 30" (витягання)
("Относительно статуса методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ, утвержденных приказом Госстроя Украины от 16.02.2004 г. N 30" (извлечение))
16.09.2005
"Про виконання Указу Президента України від 20.12.2000 N 1356"
("О выполнении Указа Президента Украины от 20.12.2000 N 1356")
20.12.2000
"Про проведення моніторингу реалізації державних цільових програм"
("О проведении мониторинга реализации государственных целевых программ")
18.12.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1757"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2000 г. N 1757")
14.12.2000
"До наказу від 11.05.2000 р. N 94"
("К приказу от 11.05.2000 г. N 94")
07.12.2000
"Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1242"
("О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 16 ноября 2000 г. N 1242")
05.12.2000
"Про державну статистичну звітність з питань науково-технічного прогресу"
("О государственной статистической отчетности по вопросам научно-технического прогресса")
01.12.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1693"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 г. N 1693")
29.11.2000
"Про заходи щодо запровадження ліцензії єдиного зразка"
("О мероприятиях по вводу лицензии единого образца")
28.11.2000
"Про затвердження Зміни N 2 ДБН А.1.1-1-93"
("Об утверждении Изменения N 2 ДБН А.1.1-1-93")
28.11.2000
"Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України"
("Об обеспечении комплексного развития малых городов Украины")
28.11.2000
"Про внесення змін і доповнень до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)"
("О внесении изменений и дополнений в Положение о техническом журнале трамвайного вагона (троллейбуса)")
23.11.2000
"Про створення навчально-науково-виробничого комплексу "Архмістобуд"
("О создании учебно-научно-производственного комплекса "Архмистобуд")
16.11.2000
"Про державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" у Чернівецькій області"
("О государственном историко-архитектурном заповеднике "Хотинская крепость" в Черновицкой области")
01.11.2000
"Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Центральна служба "Української державної інвестиційної експертизи"
("Об утверждении новой редакции устава государственного предприятия "Центральная служба "Украинской государственной инвестиционной экспертизы")
20.10.2000
"Про затвердження Заходів Держбуду України, спрямованих на реалізацію у 2001 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року"
("Об утверждении Мероприятий Госстроя Украины, направленных на реализацию в 2001 году Основных направлений социальной политики на период до 2004 года")
13.10.2000
"Про додаткові заходи щодо подолання платіжної кризи"
("О дополнительных мероприятиях по преодолению платежного кризиса")
04.10.2000
"Про внесення доповнень до наказу Комітету від 8 жовтня 1999 р. N 246"
("О внесении дополнений к приказу Комитета от 8 октября 1999 г. N 246")
03.10.2000
"Про організацію виконання Закону України "Про державну статистику"
("Об организации выполнения Закона Украины "О государственной статистике")
01.09.2000
"Про підсумки роботи державних регіональних технічних інспекцій з проведення державного технічного огляду об"єктів міського електротранспорту у І півріччі 2000 року"
("Об итогах работы государственных региональных технических инспекций по проведению государственного технического осмотра объектов городского электротранспорта в I полугодии 2000 года")
28.08.2000
"Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. N 197-р"
("Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 24.04.2000 г. N 197-р")
27.08.2000
"Про посилення контролю за виконанням Указу Президента України від 19.10.99 N 1351"
("Об усилении контроля за выполнением Указа Президента Украины от 19.10.99 N 1351")
09.08.2000
"На виконання п. 5 окремого доручення засідання Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу від 20.07.2000 р.
("На выполнение п. 5 отдельного поручения заседания Кабинета Министров Украины (выдержка из протокола от 20.07.2000 г.)
09.08.2000
"Про підсумки конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані та прийняті в експлуатацію у 1999 році в Україні"
("Об итогах конкурса на лучшие дома и комплексы жилищно-гражданского и промышленного назначения, построенные и приняты в эксплуатацию в 1999 году в Украине")
08.08.2000
ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Поправка
(ДБН В.2.5-13-98. Инженерное оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и сооружений. Поправка)
07.11.2005
"Про заходи щодо забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів"
("О мероприятиях по обеспечению соблюдения требований экологической безопасности во время трансграничных перевозок опасных отходов")
28.07.2000
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 28.04.2000 N 86"
("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 28.04.2000 N 86")
24.07.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2000 р. N 976 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2000/2001 року"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 16 июня 2000 г. N 976 "О подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к постоянной работе в осенне-зимний период в 2000/2001 году")
05.07.2000
"Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. N 7951/1 до Закону України від 6.04.2000 р. N 1641-ІІІ "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання..
("Об организации выполнения поручения Кабинета Министров Украины от 12.05.2000 р. N 7951/1 к Закону Украины от 6.04.2000 р. N 1641-ІІІ "Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подотряда (контракта) о выполнении..)
05.07.2000
"Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між Держбудом та Міністерством суспільних робіт та державної служби Канади стосовно співробітництва у питаннях житлового будівництва"
("Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Госстроем и Министерством общественных работ и государственной службы Канады относительно сотрудничества в вопросах домостроения")
04.07.2000
ДСТУ Б В.2.7-81-98. Бітуми нафтові дорожні грузлі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам"яних матеріалів. Зміна N1
(ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов. Изменение N1)
25.08.2005
ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
(ДБН В.2.2-15-2005. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения)
18.05.2005
ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
(ДБН В.2.2-12-2003. Здания и сооружения для сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции)
30.10.2003
ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. Зміна N1 (Дів. -ДБН Б.1.1-6:2007)
(ДБН Б.2.4-2-94. Виды, состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации для сельских поселений. Изменение N1 (См. -ДБН Б.1.1-6:2007))
05.09.2005
ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. Зміна N 1
(ДБН Б.1-2-95. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение комплексных схем транспорта для городов Украины. Изменение N 1)
05.09.2005
ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна N1 (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)
(ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования. Изменение N1 (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 13.07.09 N 287))
05.09.2005
ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання. Зміна N1
(ДБН А.3.1-9-2000. Принятие в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержания. Изменение N1)
23.08.2005
ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. Зміна N 2
(ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство. Изменение N 2)
23.08.2005
ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 5
(ДБН А.2.3-1-99. Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения. Изменение N 5)
23.08.2005
ДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. Зміна N1
(ДБН А.2.2-2-96. Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для строительства. Изменение N1)
23.08.2005
ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. Зміна N 1
(ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведения экспертизы, согласования, утверждения, регистрации, издания и отмены нормативных документов. Изменение N 1)
23.08.2005
ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів. Зміна N 1
(ДБН А.1.1-2-93. Порядок разработки, требования к построению, изложения и оформления нормативных документов. Изменение N 1)
23.08.2005
Про оголошення замовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам"ятника громадянам, які загинули під час виконання обов"язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу
(Об объявлении заказанного конкурса на лучший эскизный проект памятника гражданам, которые погибли во время выполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала)
01.07.2005
"Про уточнені показники загальновиробничих і адміністративних витрат"
("Об уточненных показателях общепроизводственных и административных расходов")
14.06.2005
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 13.12.99 р. N 299 "Про реорганізацію державного підприємства "Едельвейс"
("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 13.12.99 г. N 299 "О реорганизации государственного предприятия "Эдельвейс")
29.06.2000
"Щодо підготовки 13-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності краї СНД"
("Относительно подготовки 13-го заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности края СНД")
29.06.2000
"Про розподіл приміщень будівлі по вул. Леніна, 21-а у м. Чернігові"
("О распределении помещений здания по вул. Ленина, 21-я в г. Чернигове")
27.06.2000
"Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України"
("Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 05.06.2000 N 915 "Об утверждении Временного регламента Кабинета Министров Украины")
27.06.2000
"Про реорганізацію Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ", м. Харків"
("О реорганизации Украинского государственного главного научно-исследовательского и производственного института инженерно-технических и экологических изысков "УкрНДИИНТВ", г. Харькове")
27.06.2000
"Про підготовку проекту Державного бюджету України на 2001 рік"
("О подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2001 год")
27.06.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 957 "Про затвердження порядку утворення структурних підрозділів..."
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 13.06.2000 N 957 "Об утверждении порядка образования структурных подразделений...")
27.06.2000
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2000 року N 934"
("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 7 июня 2000 года N 934")
23.06.2000
"Про внесення змін до складу Ради директорів проектно-вишукувальних організацій"
("О внесении изменений в состав Совета директоров проектно-изыскательных организаций")
19.06.2000
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 року N 826 "Про заходи щодо впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії"
("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 18 мая 2000 года N 826 "О мероприятиях по внедрению автоматизированных систем учета электроэнергии")
19.06.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 846 "Про Комплексну програму збереження історичної забудови центральної частини м. Збаража"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2000 г. N 846 "О Комплексной программе сохранения исторической застройки центральной части г. Збаража")
14.06.2000
"Про затвердження Статуту державного підприємства "Укрінвестліцензія"
("Об утверждении Устава государственного предприятия "Укринвестлицензия")
06.06.2000
"Стосовно головного редактора Інформаційного бюлетеня Держбуду"
("Относительно главного редактора Информационного бюллетеня Госстроя")
05.06.2000
"Про організацію розроблення нормативно-правових документів в зв"язку з прийняттям Закону України "Про планування територій"
("Об организации разработки нормативно-правовых документов в связи с принятием Закона Украины "О планировании территорий")
05.06.2000
"Про управління державними корпоративними правами ВАТ "Холдингова компанія "Укркомунмаш"
("Об управлении государственными корпоративными правами ОАО "Холдинговая компания "Укркомунмаш")
29.05.2000
"Про затвердження ресурсних елементних кошторисних норм на гірничопрохідницькі роботи (ДБН Д.2.2-35-99)"
("Об утверждении ресурсных элементных сметных норм на горнопроходческие работы (ДБН Д.2.2-35-99)")
26.05.2000
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2000 р. N 790"
("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 14 мая 2000 г. N 790")
19.05.2000
"Про передачу державного підприємства "Рівнебудрозвідування" до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів"
("О передаче государственного предприятия "Ривнестройразведование" к сфере управления Министерства экологии и природных ресурсов")
19.05.2000
"Про затвердження статуту Одеського дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДП ДНТЦ "Конрест")"
("Об утверждении устава Одесского дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДП ДНТЦ "Конрест")")
18.05.2000
"Стосовно удосконалення порядку надання підприємствами міського електротранспорту звіту про дорожньо-транспортні пригоди по формі N 1-МЕТ (авар)"
("Относительно усовершенствования порядка предоставления предприятиями городского электротранспорта отчета о дорожно-транспортых приключениях по форме N 1-МЕТ (авар)")
17.05.2000
"Про створення в Одеській області дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДНТЦ "Конрест")"
("О создании в Одесской области дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДНТЦ "Конрест")")
16.05.2000