Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название Дата
Реєстр сертифікованих інженерів технічного нагляду. Станом на 24.11.2009 р.
(Реестр сертифицированных инженеров технического надзора. Состоянием на 24.11.2009 г.)
01.01.2009
Роз"яснення стосовно вимог пунктові 5.2 СНиП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціонування" та пунктові 7.10.1.5 НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні" (від. до листа Державного департаментові пожбезпеки МНС від 06.11.09 N36/4/7446
(Разъяснения относительно требований пункта 5.2 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и пункта 7.10.1.5 НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожарной безопасности в Украине" (отм. к письму Государственного департамента пожбезпеки МНС от 06.11.09 N36/4/7446)
01.01.2009
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 к ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающая среда (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений")
10.11.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплектові виробів для улаштування збірно-монолітного каркаса будинків і споруд
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для устроения собирально-монолитного каркаса домов и сооружений)
02.11.2009
Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2005 (На заміну ДК 003-95)
(Национальный классификатор Украины. Классификатор профессий ДК 003:2005 (На замену ДК 003-95))
01.01.2008
Рекомендації Мінрегіонбуду з питання проектування економічного житла масового призначення: доступного житла та житла соціального призначення
(Рекомендации Минрегионстроя по вопросу проектирования экономического жилья массового назначения: доступного жилья и жилья социального назначения)
01.01.2009
Регламент із забезпечення проведення державної експертизи містобудівних обґрунтувань по м. Києву в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України
(Регламент из обеспечения проведения государственной экспертизы градостроительных обоснований по г. Киеву в Министерстве регионального развития и строительства Украины)
01.01.2009
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 до ДБН У 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 к ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобильные дороги. Часть И. Проектирования. Часть ІІ. Строительство")
26.10.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки "ІTЕRІЕNЕ ІN/400-S"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве адгезийной добавки "ІTЕRІЕNЕ ІN/400-S")
28.10.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ та СОУ Д.2.7-32129970-002:200_
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ и СОУ Д.2.7-32129970-002:200_)
28.10.2009
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під година п
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Оценивание соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок рассмотрения и критерии анализирования документов во время п)
26.10.2009
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ))
26.10.2009
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Вимоги безпеки
(Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Требования безопасности)
26.10.2009
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Будівельна арматура та інструмент"
(Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Строительная арматура и инструмент")
26.10.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.10.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020мм у нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допом
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устроения железобетонных буронабивних свай диаметром 1020мм в нестойких водонасичених грунтах 2 группы за допом)
13.10.2009
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TЕRЕХ СОМЕDІІ СTІ 180-16 TS23"
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Кран башенный стационарный TЕRЕХ СОМЕDІІ СTІ 180-16 TS23")
13.10.2009
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
24.09.2009
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ДСТ 21.502-2007, МОD)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектнеой и рабочей документации металлических конструкций (ГОСТ 21.502-2007, МОD)")
24.09.2009
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
24.09.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів "SОRМАT" клейових інжекційного типові ІТН
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве металлических анкеров "SОRМАT" клеевых инжекторного типа ІТН)
21.09.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
21.09.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи І-VІ із застосуванням універс
(Решение НТР О проектах СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Сваечные работы. Устроения железобетонных буронабивных свай в стойких грунтах группы І-VІ с применением)
14.09.2009
Рішення 17 вересня 2009 р. N 47. Про стан забезпечення містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівнях
(Решение 17 сентября 2009 г. N 47. О состоянии обеспечения градостроительной документацией на региональном и местном уровнях)
17.09.2009
Рішення 17 вересня 2009 р. N 45/3. Рішення спільного засідання колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і президії Академії Будівництва України
(Решение 17 сентября 2009 г. N 45/3. Решение общего заседания коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины и президиума Академии Строительства Украины)
17.09.2009
Рішення НТР Про проект стандартові організації України СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейне прокладання металевих труб методом забивання механізмом З 166М"
(Решение НТР О проекте стандарта организации Украины СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейное прокладывание металлических труб методом забивания механизмом СО 166Г")
14.08.2009
Рішення НТР Про проект національного стандартові (ДСТУ Б Д.2.2-...200_"Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта (ДСТУ Б Д.2.2-...200_"Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Туннели и метрополитены. Обслуживающие процессы (сборник 29)")
31.07.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
22.07.2009
Роз"яснення про порядок проведення державної експертизи проектів будівництва (відповідно до листа Мінрегіонбуду від 09.07.2009 N 9/11-1001)
(Разъяснения о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства (соответственно письму Минрегионстроя от 09.07.2009 N 9/11-1001))
01.01.2009
Рішення НТР Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги"
(Решение НТР Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги")
16.07.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.4-16-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Капітальний ремонт магістральних газопроводів" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації бу
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.4-16-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Капитальный ремонт магистральных газопроводов" и СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации…)
16.07.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення сталевих трубопроводів діаметром 1220-2800 мм з використанням мобільних комплексів" та СОУ Д.2.7-33-2.5-
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Восстановления стальных трубопроводов диаметром 1220-2800 мм с использованием мобильных комплексов" и СОУ Д.2.7-33-2.5-)
15.07.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційного матеріалу "FІЕХІGИМ-HР"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве гидроизоляционного материала "FІЕХІGИМ-HР")
08.07.2009
Рішення НТР Про проект ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків"
(Решение НТР О проекте ДБН В.3.2-ХХ2009 "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов")
25.06.2009
Рішення НТР Про проект нової редакції Типових регіональних правил забудови
(Решение НТР О проекте новой редакции Типичных региональных правил застройки)
25.06.2009
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.5-___:200_ "Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.5-___:200_ "Кабельные линии напряжением до 10 000 В з использованием гибких гофрированных двухслойных труб из полиэтилена. Проектирования")
01.07.2009
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в"яжучими матеріалами, для влаштування та ремонтові шарів дорожнього одягу автомобільних доріг"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-005:200_ "Технология применения материалов из известняков, которые обработанные и не обработанные вяжущими материалами, для устройства и ремонта рдел дорожной одежды автомобильных дорог")
01.07.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві полімерної емульсії Еnvіrоsеаі М 10+50
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве полимерной эмульсии Еnvіrоsеаі М 10+50)
01.07.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві бетонів з литих бетонних сумішей з добавками "Комплекс ДО-15"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве бетонов из литых бетонных смесей с добавками "Комплекс К-15")
30.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки STАRDОРЕ 130 Р
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве адгезийной добавки STАRDОРЕ 130 Р)
30.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої добавки GЕNІСЕІ
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве модифыкующей добавки GЕNІСЕІ)
30.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки TОРСЕІ
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве стабилизирующей добавки TОРСЕІ)
30.06.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
30.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві зварних полімерних колодязів WЕHО
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве сварных полимерных колодцев WЕHО)
24.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу ІМРRЕG RF
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве теплоизоляционного материала ІМРRЕG RF)
24.06.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплектові виробів для фасадної теплоізоляції "КЕМАTЕRМ SУSTЕМ"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для фасадной теплоизоляции "КЕМАTЕRМ SУSTЕМ")
24.06.2009
Рішення НТР Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
(Решение НТР Об отмене без замены перечня строительных норм бывшего СССР (за пометками СНиП и СН))
24.06.2009
Роз"яснення про пайову доля забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів (відповідно до листа Мінрегіонбуду від 21.05.2009 N 12/12-541)
(Разъяснения о долевом участии застройщиков в создании и развитии инфраструктуры населенных пунктов (соответственно письму Минрегионстроя от 21.05.2009 N 12/12-541))
01.01.2009
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Споруди транспортові. Огородження парапетного типові. Загальні технічні умови"
(Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Сооружения транспорта. Ограждения парапетного типа. Общие технические условия")
18.06.2009
Рішення 14 квітня 2009 р. N 18. Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подалі вдосконалення роботи
(Решение 14 апреля 2009 г. N 18. О состоянии выполнения Мінрегіонбудом мероприятий по созданию доступной архитектурной среды для маломобильных групп населения и дальнейшее усовершенствование работы)
14.04.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
28.05.2009
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу МАNІTОWОС 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецш
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Краны стреловые самоходные на гусеничном ходу МАNІTОWОС 15000 грузоподъемностью 250 т. Краны на …)
19.05.2009
Рішення НТР Про скасування міждержавних стандартів (ДСТ), прийнятих до 1992 долі
(Решение НТР Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 года)
08.05.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві армуючої склосітки марок "TЕХTОІАN TG 15", "TЕХTОІАN TG 17/1", "TЕХTОІАN TG 131"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве армированной стеклосетки марок "TЕХTОІАN TG 15", "TЕХTОІАN TG 17/1", "TЕХTОІАN TG 131")
07.05.2009
Рішення НТР Про розгляд проектові ДБН А.3.1-5-200Х "Організація будівельного виробництва"
(Решение НТР О рассмотрении проекта ДБН А.3.1-5-200Х "Организация строительного производства")
28.04.2009
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспортові. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування"
(Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Сооружения транспорта. Специальные вспомогательные сооружения для строительства мостов. Проектирования")
30.04.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
30.04.2009
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установки Rоbbіns HD
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Прокладка трубопроводов диаметром до 600 мм методом горизонтально направленного бурения с помощью установки Rоbbіns HD)
30.04.2009
Рішення НТР Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Автомобільні дороги"
(Решение НТР Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Автомобильные дороги")
23.04.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві засобів захисту поверхонь "РRОTЕСT GИАRD"
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве средств защиты поверхностей "РRОTЕСT GИАRD")
07.04.2009
Рішення НТР Про Зміну N 2 до "Порядкові розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексові "Олімпійський"
(Решения НТР Об Изменении N 2 к "Порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский")
21.04.2009
Рішення НТР Про погодження Зміни N 1 до СОУ 45.2-0018112-034:2008
(Решения НТР О согласование Изменения N 1 к СОУ 45.2-0018112-034:2008)
21.04.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
26.03.2009
Рішення НТР Про Зміну N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
(Решения НТР Об Изменении N 6 к ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила определения стоимости строительства")
18.03.2009
Рішення НТР Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких грунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bаи
(Решения НТР Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. "Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивних свай в стойких грунтах группы 1-2 универсальными буровыми установками)
12.03.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених грунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М
(Решения НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. "Сваечные работы. Устройства железобетонных буронабивних свай в водонасыщенных грунтах группы 3 буровыми установками РБУ-2Г)
12.03.2009
Рішення 17 березня 2009 р. N 8. Про роботові зі зверненнями громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України в 2008 році
(Решения 17 марта 2009 г. N 8. О работе с обращениями граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины в 2008 году)
17.03.2009
Рішення 17 березня 2009 р. N 7. Про стан виконавської дисципліни в Міністерстві в 2008 році та заходи щодо посилення контролеві і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконання доручень
(Решения 17 марта 2009 г. N 7. О состоянии исполнительской дисциплины в Министерстве в 2008 году и мероприятия по усилению контроля и повышение ответственности руководителей структурных подразделов за своевременное и безусловное выполнения поручений)
17.03.2009
Рішення 17 березня 2009 р. N 6/1. Про впровадження антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в будівельній галузі
(Решения 17 марта 2009 г. N 6/1. О внедрение антикризисных мероприятий по стабилизации ситуации в строительной области)
17.03.2009
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни (N9) до розділів 2, 4
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Изменения (N9) к разделам 2, 4)
01.01.2009
Роз"яснення щодо нормативно-правових актів, якими визначено класифікацію будівель і споруд
(Разъяснения относительно нормативно-правовых актов, которыми определена классификация зданий и сооружений)
01.01.2009
Рішення НТР Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної надійності та довговічності споруд транспортові -МОСТІВ та ТРУБ
(Решения НТР Про нормативное урегулирование требований к обеспечению безопасности, эксплуатационной надежности и долговечности сооружений транспорта -МОСТОВ и ТРУБ)
26.02.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решения НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
25.02.2009
Рішення НТР Про науково-дослідну роботові "Розроблення порядкові розподілу субвенцій"
(Решения НТР О научно-исследовательской работе "Разработка порядка распределения субвенций")
19.02.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві термоактивованих бітумних рулонних покрівельних мембран з вентиляційним прошарком SZУBКІ SУNTАN SBS
(Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве термоактивированных битумных рулонных кровельных мембран с вентиляционной прослойкой SZУBКІ SУNTАN SBS)
06.02.2009