zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення

Название (рус.) ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення
Кем принят Не определен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 2325-93
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

УДК 613.644 + 628.517.2                                                                           Група Т00

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Шум

Терміни та визначення

ШУМ

Термины и определения                                  ДСТУ 2325-93

NOISE

Terms and definitions

Чинний від 01.01.95

 

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі шуму як шкідливого для людини фактора.

У стандарт не включені терміни та визначення, які відносяться до загальних понять шкідливих для людини факторів та акустики в цілому.

Стандарт не поширюється на терміни та визначення звукової вібрації, музичної та фізіологічної акустики.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для використання у документації всіх видів науково-технічної, навчальній і довідковій літературі та комп'ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін,

В алфавітному покажчику терміни подані окремо з показом номера однієї статті.

Наведені визначення можна при необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних у них термінів, вказуючи об'єкти, які входять в обсяг і зміст понять, що визначені в даному стандарті.

У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) еквіваленти стандартизованих термінів, взяті з відповідних міжнародних та державних стандартів.

Якщо визначення російською мовою відсутнє у чинних державних російських стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведені абеткові покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1 шум

Коливання частинок навколишнього середовища, що сприймається органами слуху людини як небажані сигнали

 

de    L?rm

en     noise

fr     bruit

ru    шум Колебания частиц окружающей материальной среды, которые воспринимаются органами слуха человека как нежелательные сигналы

 

2 емісія шуму

Випромінювання шуму в навколишнє середовище

 

de    L?rmemission

en    noise emission 

fr     bruit emission 

ru     эмиссия шума

Излучение шума в окружающее пространство

 

3 шумове забруднення

Зростання   інтенсивності шуму над природним рівнем

 

de    L?rmverunreinigung

en    noise pollution 

fr     bruit encrossement 

ru    шумовое загрязнение

Увеличение интенсивности шума над природным уровнем

 

4 фоновий шум

Шум, незалежний від досліджуваного

 

de    Grundl?rm

en    hum noise

fr     fond bruit

ru   фоновый шум  

Шум, независимый от исследуемого                             

 

5 шум аеродинамічного походження Шум, що виникає у газах

 

en     aerodynamic noise          

ru     шум аэродинамического происхождения

Шум, возникающий вследствие стационарных или нестационарных процессов в газах

 

6 шум гідродинамічного походження Шум, що виникає у рідинах

 

en    flow noise

ru    шум гидродинамического происхождения

Шум, возникающий вследствие стационарных или нестационарных процессов в жидкостях

 

7 шум електромагнітного походження Шум, що виникає внаслідок коливань елементів електромеханічних   пристроїв  під впливом магнітних змінних сил

 

en    magnetic noise

ru    шум электромагнитного происхождения Шум, возникающий   вследствие колебаний элементов электромагнитных   устройств   под влиянием переменных магнитных сил

 

8 шум механічного походження Шум, що виникає внаслідок вібрацій поверхонь машин та обладнання, а також ударів у з'єднаннях деталей, збірних одиниць або конструкцій у цілому

 

en     machinery noise

ru     шум механического происхождения Шум, возникающий   вследствие вибраций поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или периодических ударов в сочленениях деталей, сборочных  единиц или конструкций в целом

 

9 Інвентаризація джерел шуму

Збір даних для карти розподілу шуму за місцем походження та потужністю

 

de     L?nnqueUesinventarisation 

en     noise sources inventory

fr     inventaire de bruit sources

ru     инвентаризация   источников шума Сбор данных для карты распределения шума по месту происхождения и мощности

 

10 повітряний шум

Шум, що розповсюджується повітряним шляхом

 

en    airborne noise

ru    воздушный шум

Шум, который распространяется воздушным путем

 

11 структурний шум

Шум, що розповсюджується поверхнями конструкцій

 

de     Strukturl?rm

en    structure generated noise

fr    d'impact bruit

ru    структурный шум 

Шум, который распространяется поверхностями конструкций

 

12 звуковий тиск

Тиск у точці виміру за винятком статичного тиску

 

de    Schalldruck

en    sound pressure

fr     pression acoustique

ru     звуковое давление                  

Давление в точке измерении за исключением  статистического давления

 

de     L?rmspectrum

en     noise spectrum 

fr     spectre de bruit 

ru     спектр шума

Распределение шума яа частотные составляющие

 

de    A-abwiegen schalldruckpegel

en    A-weighted sound pressure level 

fr     A-peser pression acoustique 

ru     уровень звука

Уровень   звукового давления, измеренный по временной характеристике «медленно» и по шкале «А» шумомера

 

de    Schalldruckpegel

en     sound pressure level

fr     niveau de pression acoustique    

ru     уровень звукового давления Двадцатикратный логарифм отношения среднеквадратичной величины звукового давления к пороговой величине (2х 10-5 Па)

 

de     Aquivalentschalldruckpegel

en     noise exposure level normalized to a nominal tune      

fr  equivalent   niveau   de pression acoustique       ru     эквивалентный по энергии уровень звука

Уровень   постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое среднеквадратичное звуковое давление, что и исследуемый   шум за определенный интервал времени

 

de    Shalleistung

en     sound power

fr     bruit capacite

ru     звуковая мощность

Звуковая энергия, которая проходит через поверхность за единицу времени

 

ru     корректированный уровень звуковой мощности

Уровень  звуковой  мощности, корректированный   по частотной характеристике «А» шумомера

 

de    Schalleistungniveau

en     sound power level 

fr     niveau de bruit capacite 

ru     уровень звуковой мощности Десятичный логарифм отношения звуковой мощности источника шума к пороговой величине звуковой мощности (10-12Вт)

 

ru     (показатель   направленности шума Отношение уровня звука, который распространяется от источника в исследуемом направлении к средней величине в угловом распределении)

 

de    A-abwiegen lormexposition

en    A-weighted sound exposure

ft-    A-peser bruit exposition

ru    доза шума

Интегральная величина, которая  учитывает акустическую энергию, влияющую на человека за определенный интервал времени

 

en     broad band noise

ru     (широкополосный шум

Шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы)

 

en    narrow band noise

ru     (узкополосный шум

Шум со спектром частот не более одной октавы)

 

de    Dauerl?rm

en     steady state noise

fr     stationaire bruit

ru     постоянный шум

Шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерении по временной характеристике «медленно» шумомера

 

de     Umbers?ndigl?rm

en     inconstant noise

fr     inconstant bruit

ru     непостоянный шум

Шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени более, чем на 5 дБА при измерении по временной характеристике  «медленно» шумомера            

 

de     Diskontinuierlichl?rm

en     discreate sound

fr     discret bruit

ru     (дискретный шум

Шум одной частоты)

 

de    Tonl?rm

en    tone sound

fr     ton bruit

ru     (тональный шум

Шум, в спектре которого имеются выраженные дискретные шумы)

 

de    Impulslarm

en     sound impulse

fr     impulsionnel bruit

ru     импульсный шум

Шум, который состоит из одного или нескольких звуковых сигналов длительностью меньше 1 с каждый, причем уровни звука, измеренные по часовым характеристикам «импульс» и «медленно» шумомера отличаются не менее, чем на 7 дБА.

 

de     Umberst?ndigl?rm

en    hum noise

fr     inconstant bruit

ru     колеблющийся во времени шум Непостоянный шум, уровень звука которого непрерывно меняется во времени

 

de    Ruckartigl?rm

en     repeated sound

fr     irregulier bruit

ru     прерывистый шум Непостоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется ступенчасто не менее, чем на 5 дБА, причем длительность интервалов, за время которых уровень звука остается постоянным, составляет не менее 1с

 

de    Schallpegelmesser

en    sound level meter 

fr     sonometre 

ru     (шумомер

Прибор для измерения уровня звука)

 

de    Frequenzspectrometer

en    sound spectrum analyzer 

fr     analyzeur de spectre 

ru     (анализатор спектра звука

(Прибор для частотного анализа звукового давления)

 

ru     (шумоизмерительный тракт

Комплект приборов, обеспечивающий преобразование шума в электрический сигнал с дальнейшим его динамическим, временным и частотным анализом)

 

ru     шумовая   характеристика   источника шума

Для   источников постоянного шума: корректированный уровень звуковой мощности, уровень мощности звука: уровень звука в контрольных точках; уровень звукового давления в полосах частот в контрольных точках; максимальный показатель направленности шума.

Для источников непостоянного шума: эквивалентный (по энергии) уровень звука. Для источников импульсного шума: уровень звука, измеренный по шкале «импульс» шумомера

 

ru     шумовая характеристика рабочего места

Для постоянного шума - уровни звукового давления в октавных полосах спектра со среднегеометрическими частотами 31,5;

63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц.

Для непостоянного шума эквивалентный (по энергии) уровень звука и (или) доза шума.

Для колеблющегося во времени и прерывистого шума - дополнительно-максимальные уровни звука, измеренные по временной характеристике «медленно» шумомера.

Для импульсного шума - максимальный уровень звука, измеренный по временной характеристике «импульс» шумомера.

ru     шумовая нагрузка

Доза шума за 8 -часовой рабочий день (рабочую смену)

 

en     acceptable noise level

ru     допустимый уровень звука

Уровень звука, влияние которого на человека за 8 -часовой рабочий день (рабочую смену) за время всего производственного стажа не приводит к заболеванию, хотя может вызвать переходящие субъективные дискомфортные ощущения, изменение функционального состояния организма, которое не выходит за пределы физиологической приспособительной возможности

 

ru     Допустимый уровень звукового давления

Уровень звукового давления на кривой предельного спектра, соответствующей   допустимому уровню звука)

 

ru     допустимая доза шума

Доза шума при среднем квадратическом значении звукового давления,   измеренном    по частотной шкале «А» шумомера, соответствующем допустимому уровню звука за 8-часовой рабочий день (рабочую смену)

 

спектр шуму

тиск звуковий

тракт шумовимірний

характеристика шумова джерела шуму  

характеристика шумова робочого місця

шум

шум аеродинамічного походження

шум вузькосмуговий

шум гідродинамічного походження

шум дискретний

шум електромагнітного походження

шум імпульсний

шум коливний у часі

шум механічного походження

шум непостійний

шумовідбитгя

шумомір

шумопоглннач окремий

шум переривчастий

шум повітряний

шумопоглинання

шум постійний

шум структурний шум тональний

шум фоновий

шум широкосмуговийСпонсоры раздела: