Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 2300-93 вібрація . Терміни та визначення

Название (рус.) ДСТУ 2300-93 вібрація . Терміни та визначення
Кем принят Не определен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 2300-93
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

УДК 001.4:534.1:006.354                                                 Група Т00

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ

Терміни та визначення

ВИБРАЦИЯ

Темины и определения

VIBRATION

Тегms аnd definitions

 

ДСТУ 230093

 

Чинний від 0І.01.95

Цей стандарт установлює основні терміни та визначення у галузі вібрації,

Терміни обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їх короткі форми курсивом.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми, наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою.«Нд». Такі терміни представлено курсивом.

Наведені визначення можна при необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, які входять у обсяг і зміст понять, визначених у цьому стандарті.

Терміни, необхідні для розуміння стандарту, визначення яких наведено в інших стандартах, подано в додатку 1. Пояснення до деяких термінів - у додатку 2.

У стандарті, як довідкові, подано німецькі [de] англійські [en], французькі [fг ], та російські [гu ] відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів.

Якщо визначені і терміна російською мовою відсутне в чинних державних російськомовних стандартах, то подасться переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їх іншомовних відповідників.

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 коливання

Зміна в часі будь-якої величини,

яка характеризується черговим

зростанням та спадом її значень

відносно деякого середнього значеная

de

Schwingung

en

oscillation

fr

oscillation

гu

(колебания

Изменение во времени   какой-либо величны, характеризующиеся   поочередным  возрастанием и убыванием ее значений относительно   некоторого среднего значення)

 

 

2 вібрація (Нд вібрації)

Рух матеріальної точки або механічної системи, при якому чергове зростають і спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух

dе

Vibration

en

vibration

fг

vibration

гu

 

 

(вибрация

Движение материальной точки или механической системи, при котором поочередно возрастают й убивают во времени значения величини,     характеризующие это движение)

3 вібраційна техніка; сібротехніка

Сукупність   методів   і   засобів збудження,   корисного застосування   і   вимірювання вібрації, вібраційної діагностики, вібрацінного захисту та вібраційних випробувань

dе

Vibrationstechnik

еn

vibration еngineering

fr

technique vibratoire

гu

 

 

вибрационная техника Совокупность методов й средств возбуждения, полезного применния   и измерения вибрации, вибрационной       диагностики, вибрационной защиты й вибрационных испытаний

4 віброзбудник (Нд вібратор)

Пристрій,   призначений     для збудження вібрації, який використовується  самостійно або у складі її того пристрою

 

dе

Schwingungserreger

еn

vibration generetor

fг

generateur  de vibration

гu

 

вибровозбудитель Устройство, предназначенное для возбуждения вибрации и используемое самостоятельно или в составе другого устройства

5 вібраційна машина; вібромашина                                             

Машина,   виконавчому   механізму якої надають вібрацію для  здійснення   чи   інтенсифікації виконуваного процесу чи підвищення його якості

 

dе

Vibrationsmashine

еn

Vibration mashine

fг

mashine a vibration

гu

 

вибрационная машина Машина, исполнительному органу  которой сообщают вибра цию  для   осуществления   или интенсификации виполняемого процесса или повышения его качества

6 віброметрія

Сукупність   засобів  і  методів вимірювання величин,   що характеризують вібрацію

dе

Schwingungsmesstechnik

еn

vibration

fг

mesure de vibration

гu

 

вибромстрия Совокупность средств и методов измерения величин, характеризующих вибрацию

7 вібраційна надійність; вібронадійність

Властивість об'скта зберігати за часом в заданих межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати  потрібні   функції   під   час дії вібрації та після її припинення

еn

Vibration dependability

гu

 

 

 

(вибрационная надежность Свойство объекта сохранить во времени и установленых, пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции при воздействии вибрация и после се прекращения)

 

 

Примітка. Вібронадійність є складною властивістю,   яка залежно від призначення об'єкта характеризується вібростійкістю та віброміцкістю

8 вібраційна стійкість;   вібростійкість

Властивість об'єкта під час заданої   вібрації виконувати потрібні   функції та зберігати в межах   норм   значення   параметрів

 

de

Schwingungswicсerstandsfahigkeit

en

vibration proper functioning

fr

Stabilitc vibratoire

ru

 

вибрационная устойчивость Свойство объекта при заданной вибрации выполнять требуемые функции и сохранять в пределах норм значения параметров

9 вібраційна міцність;    віброміцність

Властивість  об'єкта  зберігати міцність під час дії вібрації та після її припинення

 

de

Schwingungfеstigkcit

en

vibration strenght

fr

resistance vibrаtoire     

ru

 

(вибрационная прочность Свойство   объекта   сохранить прочность при действии вибрации и после ее прекращения)

10 вібраційні     випробування;

вібровипробування

Випробування об'єкта   під час заданої вібрації

de

Vibrationspr?fung

en

vibration testing

fr

essai vibratoire

ru

 

вибрационные испытания. Испытания объекта при заданной вибрации

11 вібраційна установка; вібро-установка Сукупність засобів, що забезпечують  проведення вібраційних випробувань

ru

 

(вибрационная установка Совокупность средств, которые обеспечивают  проведение вибрационных испытаний)

 

12 вібраційна діагностика

Технічна діагностика, яка грунтується на аналізі вібрації об'єкта діагностування

 

de

 Schwingungsdiagnostik

en

  vibration diagnostics

fr

diagnostic vibratoire

ru

 

вибрационная диагностика Техническая диагностика, основанная  на  анализе  вибрации объекта диагностирования

13 змушувальна сила (момент)

Змінна в часі зовнішня сила (момент) , яка не залежить від стану системи і підтримує її вібрацію

 

de

Erregerkraft (-moment)

en

exciting force (torguе)

fr

force (moment) eхcitante

ru

 

 

вынуждающая сила (момент) Переменная  во времени внешняя сила (момент),   не зависящая от состояния системы и поддерживающая ее вибрацию

14 силове збудження (вібрації)

(Нд динамічне збудження)

Збудження    вібрації   системи змушувальними силами та (або) моментами

 

de

Krafterregung

en

force excitation

fr

excitation forceе

ru

 

силовое возбуждение     (вибрации) Возбуждение вибрации системы вынуждающими силами и (или) моментами

15 кінематичне       збудження

(вібрації)

Збудження   вібрації    системи шляхом надання яким-небудь її точкам заданих рухів, які не залежать від стану системи

de

Wegеrregung

cn

kinematic excitation

fr

excitation cincmatique

ru

 

 

кинематическое     возбуждение

(вибрации)

Возбуждение вибрации системы путей сообщения кaким-либо ее точкам заданных движений, не зависящих от состояния системы

16 параметричне    збудження (вібрації)

Збудження   вібрації    системи шляхом незалежної від стану системи зміни в часі одного чи декількох її параметрів   (маси,

моменту   інерції,   коефіцієнта жорсткості, коефіцієнта опору)

 

de

Paramcterregurg

en

parametric excitation

fr

excitation parametrique

ru

 

 

параметрическое   возбуждение (вибрации)

 Возбуждение вибрации системы не зависящим от состояния системы изменением во времени одного   или нескольких ее параметров   (массы, момента инерции, коэффициента жесткости, коэффициента сопротивления)

17 самозбудження (вібрації)

Збудження вібрації системи за рахунок   надходження   до неї енергії від  неколивного джерела, яке регулюється рухом самої системи

 

de

Selbsterregung

en

self-excitation

fr

auto-excitation d'oscillations

ru

 

самовозбуждение (вибрации) Возбуждение вибрации системы за счет поступления к ней энергии от не колебательного источника,    которое    регулируется Движением самой системы

18 м'яке самозбудження  (вібрації)

Самозбудження вібрації системи, яке виникає після як завгодно малого збурення стану рівноваги системи

 

de

Weiche Selbsterregung

en

solf self-excitation

ru

мягкое самовозбуждение   (вибрации) Самовозбуждение вибрации системы, которое возникает после сколь  угодно малого возмущения  состояния равновесия системы

19 жорстке      самозбудження

(вібрації)

Самозбудження вібрації системи, яке виникає лише після достатньо великого збурення стану рівноваги системи

de

Harte Selbsterregung

en

hard self-excitation

ru

 

жесткое самовозбуждение (вибрации) Самовозбуждение вибрации системы, которое возникает лишь после достаточно большого возмущения состояния равновесия системы

20 гармонічне збудження (вібрації)

Силове  чи   кінематичне збудження вібрації за гармонічним Законом. Примітка. При гармонічному законі змушувальна сила чи задане переміщення точки механічної системи прямо пропорційні синусу з аргументом, який лінійко залежить під часу

de

Harmonischeregung

cn

harmonic excitation

fr

excitation harmonique

гu

 

 

(гармоническое   возбуждение (вибрации)

Силовое   или   кинематическое возбуждение  вибрации по гармоническому закону)

 

21 демпфування (вібрації)

Зменшення рівня вібрації внаслідок розсіювання механічної енергії

 

de

D?mpfung

en

damping

fr

amortissemеnt

гu

 

 

демпфирование (вибрации) Уменьшение уровня вибрации вследствие рассеивания механической энергии

22 лінійне демпфування

Демпфування вібрації, при якому дисипативна сила має лінійну залежність від узагальненої швидкості

 

de

Lineare D?mpfung

en

linear damping

fr

amortissement lineaire

ru

 

(линейное демпфирование Демпфирование вибрации, при котором    диссипативная   сила имеет линейную зависимость от обобщенной скорости)

2. ВИДИ ВІБРАЦІЇ

23 прямолінійна вібрація точки

Вібрацій точки по прямолінійній

траєкторії

 

de

Geradlinicge Vibration

en

rectilinear vibration

fr

vibration reclihgne

ru

 

прямолинейная вибрация точки Вибрация точки по прямолинейной траектории

24 плоска вібрація точки

Вібрація точки по плоскій траєкторії

 

 

de

Ebene Vibration

en

plane vibration

fr

vibration plane

ru

 

плоская вибрация точки Вибрация точки по плоской траектории

25 просторова вібрація точки

Вібрація точки по просторовій траєкторїї

 

 

de

R?umliche Vibration

en

spare vibration

fr

vibration spaciale

гu

 

пространственная       вибрация точки Вибрация точки по пространственной траектории

26 поступальна вібрація (Нд лінійна вібрація)

 Вібрація твердого тіла  під час його поступального руху

 

dе

Transationsvibration               

 

en

translational vibration              

 

fr

vibration en translation        

 

ru

 

поступательная вибрация     

Вибрация твердого тела при его  поступательном движении      

 

27 кутова вібрація (Нд обер-

тальна вібрація)         

Кутова вібрація твердого тіла

навколо певної осі         

 

de

Drehvibration            

 

en

angular vibration      

 

fr

vibration angulaire    

ru

 

(угловая вибрация       

Угловая вибрация твердого тела вокруг определенной оси)     

 

28 [майже] періодична вібрація

Вібрація, під час якої кожне значення величини, що характеризує вібрацію, [майже ] повторюється через рівні інтервали часу.

de

[FastlPeriodische Vibration  

en

[quasi-] periodic vibration  

fr

vibration [quasi-] periodique

ru

 

(почти) периодическая вибрация.   Вибрация, при которой каждое значение величины, характеризующeй вибрацию,   [почти] повторяется через равные интервалы времени                            

 

29 синхронні вібрації

Дві чи більше періодичні вібра ції, що відбуваються одночасно  та мають рівні частоти       

 

 de

Frequenzgleiche Vibrationen

en

synchronous vibrations

 fr

vibrations synchrones

ru

 

синхронные вибрации Две или более одновременно совершающиеся   периодические вибрации, имеющие равные частоты               

 

30 биття

Вібрація, амплітуда якої періо

дично змінюється і яка є наслїдком складання двох гармонічних вібрацій з близькими частотами

 

de

Schwebung                         

 

en

beats                   

 

fr

battements

гu

 

 

биения

Вибрация,  амплитуда которой периодически изменяется и которaя является результатом сложения двух гармонических вибраций с близкими частотами

en

parametric vibration

fr

Vibration paramctrique

ru

 

 

параметрическая вибрация

Вибрация системы, вызванная и поддерживаемая параметрическим возбуждением              

 

de

Selbstcrregte Vibration

en

self-excited vibration

fr

vibration aulo-cxcitee

ru

 

 

автоколебания

Колебания системы, возникающие в результате самовозбуждения

de

Station?re Vibration

en

Steady-state vibration

fr

vibration entretenue

ru

 

 

(установившаяся вибрация

Вынужденная   периодическая вибрация, которая устанавливается в системе через определенное время после начала ее возбуждения или его изменения)

de

Ubergangsvibration

en

transient vibration

fr

transient vibration

ru

 

(переходная вибрация

Процессы установления, исчезновения и изменения характеристик вибрации)

de

Abklingende Vibration

en

decaying vibration

fr

vibration amortie

ru

 

затухающая вибрация Вибрация с уменьшающимися во времени значениями размаха

de

Angefachte Vibration

еn

increasing vibration

fr

vibration agrandie

гu

 

нарастающая вибрация

Вибрация с увеличивающимися во времени значениями размаха

de

Resonanz

en

resonance

fr

resonance

гu

 

 

(резонанс

Резкое возрастание амплитуды вибрации механической системы, которое возникает в ней при совпадении собственных частот с частотой возмущающей силы)Спонсоры раздела: