Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

Название (рус.) ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення
Кем принят Не определен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 2860-94
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
 Емкости

ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО Асоціацією «Надійність машин та споруд»

РОЗРОБНИКИ: В. П. Стрельніков, д-р. тех. наук (керівник розробки), Ю. Г. Заренін, д-р. тех. наук; Б. П. Креденцер, д-р. тех. наук; Г. Б. Сердюк, д-р. тех. наук; Н. А. Шишонок, канд. тех. наук; Б. В. Пранїк, канд. тех. наук; Б. В. Протопопов, канд. тех. наук; А. П. Волощенко, канд. тех. наук; О. В. Федухін, канд. тех. наук

2  ЗАТВЕРДЖЕНО 1 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р.

3  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1  Галузь використання

2  Основні положення

3  Терміни та визначення

3.1  Об'єкт та його властивості

3.2  Стан об'єкта

3.3  Відмови

3.4  Поняття, що стосуються тривалості та обсягу роботи

3.5  Види показників

3.6  Показники безвідмовності  

3.7  Показники довговічності

3.8  Показники збережуваності

3.9  Показники ремонтопридатності

3.10 Комплексні показники надійності

3.11   Нормування надійності    

3.12  Забезпечення та підвищення надійності   

3.13  Аналіз надійності

3.14  Технічне обслуговування та ремонт

3.15  Визначення та контроль надійності, випробування на надійність

3.16  Похибки та помилки

Абетковий покажчик українських термінів    

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А Перелік символів та скорочень  

Додаток Б Перелік рекомендованих термінів та визначень

Додаток В Пояснення до деяких термінів

ДСТУ 2860-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ

Терміни та визначення

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ 

Термины и определения

DEPENDABILITY OF TECHNICS

Terms and definitions

Чинний від    19960101

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1   Цей стандарт  установлює терміни та  визначення основних понять у галузі надійності.

Стандарт поширюється на технічні об'єкти, до яких відносяться технічні системи, програмні засоби, людино-машинні системи, споруди, машини, апаратура, функційні одиниці, пристрої та елементи, надійність яких розглядається у кожному конкретному випадку на етапах розробки вимог, проектування, виробництва, використання і ремонту.

1.2  Терміни, встановлені цим стандартом, є обов'язковими для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

1.3  Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

1.4  Терміни та визначення, встановлені в стандарті, відповідають міжнародному стандарту ІЕС 50 (191) та стандарту ГОСТ 27.002.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для більшості понять встановлено один стандартизований термін. Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, синоніми курсивом. Позначку, що вказує на галузь застосування ба-

гатозначного терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Позначка не є частиною терміна. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т.д.) терміни, які мають спільні терміноелементн.

2.2  Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазнаючи об'єкти, що входять до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

2.3  У стандарті, як довідкові, подано англійські (en), російські (ru) та для деяких термінів німецькі (de) та французькі (fr) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

2.5  В обов'язковому додатку А наведено перелік рекомендованих символів і скорочень.

2.6  У довідковому додатку Б наведено терміни та визначення, які відносяться » до інших галузей, але досить часто використовуються у галузі надійності чи є новими для вітчизняної практики, а також терміни, які не мають загальноприйнятих визначень.

2.7  В інформаційному додатку В містяться пояснення до деяких термінів, наведених у цьому стандарті.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 3.1  Об'єкт та його властивості

3.1.1 об'єкт

Система, споруда, машина, підсистема, апаратура, функційна одиниця, пристрій, елемент чи будь яка їх частина, що розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця.

Примітка 1. Об'єкт може включати технічні мсоби, технічний персонал чи будь-які їх поєднання.

Примітка 2. Сукупність об'єкті·, об'єднаних спільним призначенням і метою функціонування, може розглядатися як об'єкт

de en fr

ru 

Einheit

item

entit?

объект

Система,    сооружение,    машина, подсистема, аппаратура, функциональная единица, устройство, элемент или любая их часть, рассматриваемая с точки зрения надежности как самостоятельная единица. Примечание 1. Объект может включать технические    средства,    программные средства, технический персонал или их любые сочетания.

Примечание 1. Совокупность объектов, объединенных   общим   назначением   и целью функционирования, может рассматриваться как объект

3.1.2 обслуговуваний об'єкт 

Об'єкт, для якого проведення технічного обслуговування передбачено нормативно-технічною документацією та (чи) конструкторською   (проектною)   документацією 

еn ru 

maintainable item 

обслуживаемый объект

Объект,  для  которого  проведение технического обслуживания предусмотрено     нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проектной) документацией

3.1.3 необслуговуваний об'єкт 

Об'єкт, для якого проведення технічного обслуговування не передбачено нормативно-технічною документацією та (чи) конструкторською   (проектною)   документацією 

en ru 

nonmaintainable item 

необслуживаемый объект

Объект, для которого проведение технического    обслуживания    не предусмотрено нормативно-технической  и (или)  конструкторской (проектной) документацией

3.1.4 ремоктовішй об'єкт; ремонтопридатний об'єкт

Об'єкт, ремонт якого можливий та   передбачений   нормативною, ремонтною та (чи) конструкторською   (проектною)   документацією 

en ru 

repairable item 

ремонтируемый объект; ремонтопригодный объект

Объект, ремонт которого возможен и предусмотрен нормативно-технической,  ремонтной  и  (или) конструкторской (проектной) документацией

3.15 нерсмонтовний об'єкт; неремонтопридатний об'єкт 

Об'єкт, ремонт якого неможливий чи непередбачений нормативною, ремонтною та (чи) конструкторською (проектною) документацією

en ru 

nonrepayable item 

неремонтируемый   объект;   неремонтопригодный объект

Объект, ремонт которого невозможен или не предусмотрен нормативно-технической,   ремонтной   и (или)   конструкторской   (проектной) документацией

3.1.6 відновлюваний об'єкт

Ремонтошшіі об'єкт, який після відмови та усунення несправності знову стає здатним виконувати потрібні функції з заданими кількісними показниками надійності 

de en fr ru 

instandgesetzte Einheit restorable item entit? r?par?e восстанавливаемый объект Ремонтируемый   объект,   который после отказа и устранения неисправности вновь способен выполнять требуемые функции с заданными количественными показателями надежности

3.1.7 невідновлюваний об'єкт

Об'єкт, ремонт якого неможливий чи не дозволяє відновити працездатність із заданими кількісними показниками, надійності.

Примітка. Невідновлюваний об'єкт може бути як ремонтовним так і неремонтовним 

de en fr ru 

nicht instandgesetzte Einheit

non-repaired item 

entit? r?par?e

невосстанавливаемый объект

Объект, ремонт которого невозможен  или  не  позволяет восстановить работоспособность с заданными  количественными показателями надежности.

Примечание. Невосстанавливаемый объект может быть ремонтируемым или нет

3.1.8  функція   (об'єкта);  задана функція (об'єкта) 

Виконання в об'єкті процесу, що відповідає його призначенню, виявлення заданої умови чи властивості об'єкта відповідно вимогам нормативної та (чи) конструкторської (проектної) документації

en ru 

function 

функция (объекта); заданная функция (объекта)

Выполнение  в объекте процесса, соответствующего его назначению, проявление заданного условия или свойства объекта согласно требованиям нормативно-технической и (или)   конструкторской   (проектной) документации

3.1.9 основна функція; потрібна функція Функція   чи   сукупність   функцій об'єкта, виконання якої розглядають як необхідну умову відповідності об'єкта його призначенню. Примітка. Всі функції об'єкта можна умовно розподілити на основні та допоміжні. Допоміжні функції функції, невиконання яких не порушує відповідності об'єкта його призначенню

 

de en fr ru 

 

geforderie Funktion 

required function 

fonction requise

основная функция; требуемая функция Функция или совокупность функций объекта, выполнение которых рассматривается как необходимое условие соответствия объекта его назначению.

Примечание. Все функции объекта условно можно разделить па основные и вспомогательные.  Вспомогательные функции это функции, невыполнение которых не нарушает соответствия объекта его назначению

3.1.10 надійність 

Властивість об'єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

Примітка 1. Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об'єкта і умов його застосування, може містити в собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей.

Примітка 2. Наведений термін використовують лише для загального некількісного опису вказаних властивостей 

de en fr ru 

Zuverlassigkeit 

dependability 

s?ret? de fonctionnement

надежность 

Свойство   объекта   сохранять   во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих   способность   выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического  обслуживания, хранения и транспортирования.

Примечание 1. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Примечание 2. Надежность как собирательный термин применяется только для общего неколичественного описания указанных свойств

3.1.11   безвідмовність    (властивість) Властивість   об'єкта   виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку 

de en fr ru 

Funktionsfahigkeit 

reliability (performance)

fiabilit?

безотказность (свойство)

Свойство объекта выполнять требуемые функции в течение заданного интервала времени или наработки

3.1.12 довговічність

Властивість   об'єкта   виконувати потрібні функції до переходу у граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту 

de en fr ru 

Haltbarkeit 

durability 

durabilit?

долговечность

Свойство объекта выполнять требуемые функции до наступления предельного состояния при установленной  системе  технического обслуживания и ремонта

3.1.13 збережувапість Властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції, під час і після зберігання та (чи) транспортування

en ru 

storabilily 

сохраняемость

Свойство объекта сохранять в заданных  пределах значения  параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования

3.1.14 ремонтопридатність  (властивість) Властивість об'єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою   технічного    обслуговування та ремонту 

de en fr ru 

Instandhaltbarkeit 

maintainability 

maintenabilit?

ремонтопригодность (свойство)

Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению состояния, при котором он способен выполнять  требуемые  функции,   путем технического обслуживания и ремонта

3.1.15 готовність 

Властивість 'об'єкта, бути здатним виконувати потрібні функції, в заданих умовах у будь-який час чи протягом заданого інтервалу часу за умови забезпечення необхідними зовнішніми ресурсами

Примітка 1. Ця властивість залежить від поєднання властивостей безвідмовності, ремонтопридатності та забезпечення технічного обслуговування і ремонту.

Примітка 2. Необхідні зовнішні ресурси, що не належать до ресурсів технічного  обслуговування  та  ремонту,  не впливають   на   властивість   готовності об'єкта 

de en

fr

ru 

Verfugbarfceit 

availability 

disponibilit?

готовность

Свойство объекта быть в состоянии выполнять требуемые функции при заданных условиях в данный момент времени или в течение заданного интервала времени при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами.

Примечание 1. Это свойство зависит от сочетания свойств безотказности,  ремонтопригодности    и   обеспеченности технического обслуживания и ремонт». Примечание 2. Необходимые внешние ресурсы, не яляющиеся ресурсами технического обслужившия и ремонта, не влияют на свойство готовности объекта.

3.2 Стан об'єкта

3.2.1 справність

Стан об'єкта, за яким він здатний виконувати    усі    задані    функції об'єкта 

en

ru 

good stale 

исправное состояние; исправность

Состояние объекта, при котором он способен выполнять все заданные функции объекта

3.2.2 несправність

Стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта.

Примітка. Несправність чисто є наслідкам відмови об'єкта, але може бути й без неї

еп

ru 

fault неисправное

состояние; неисправность

Состояние объекта,  при  котором он неспособен выполнять хотя бы одну из заданных функций объекта,

Примечание. Неисправность часто является  следствием  отказа объекта,  по может иметь место и без него

3.2.3 працездатний стан; працездатність

Стан об'єкта, який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції 

en ru 

up state 

работоспособное состояние; работоспособность

Состояние объекта,  при  котором он способен выполнять все требуемые функции

3.2.4 непрацездатний стан; непрацездатність Стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій 

de

en fr ru 

Unbrauchbarkeit 

internai disabled stale; down state 

?tat d'incapacit?

неработоспособное состояние; неработоспособность

Состояние объекта,  при  котором он неспособен выполнять хотя бы одну из требуемых функций

3.2.5 критичний стан            

Стан об'єкта, що може призвести до травмування людей, значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків. Примітка 1. Критичний стам иеаавжди е наслідком критичної несправності.

Примітка 2. Для конкретного об'єкта повинні бути встановлені критерії критичного стану 

de

en fr

ru 

gefahrlicher Zustand 

critical state 

tat critique 

критическое состояние

Состояние объекта, которое может привести к травмированию людей, значительному         материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям.

Примечание 1. Критическое состояние не всегда является следствием критической неисправности.

Примечание 2. Для конкретного объекта должны быть установлены критерии критического состояния

3.2.6 критерій критичного стану 

Ознака чи сукупність ознак критичного стану об'єкта, встановлених нормативною та (чи) конструкторською (проектною) документацією 

en ru 

critical state criterion 

критерий критического состояния

Признак или совокупность признаков критического состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией

3.2.7 граничний стан 

Стан об'єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного   стану   неможливе чи недоцільне.

Примітка.  Граничний стан наступає, наприклад, тоді, коли параметр потоку відмов   стає   неприйнятним   та    (чи) об'єкт стає неремонтопридатним внаслідок несправності

en ru 

limiting state 

предельное состояние

Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима  или   нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состоянии невозможно или нецелесообразно.

Примечание. Предельное состояние наступает, например, тогда· когда параметр потока отказов становится неприемлемым и (или) объект считают неремонтопригодным о результате неисправности

3.2.8 критерій граничний стану

Ознака чи сукупність ознак граничного стану об'єкта, встановлених  нормативною  та   (чи)   конструкторською (проектною) документацією.

Примітка. Залежно від умов експлуатації для одного й того ж об'єкта можуть бути встановлені два чи більше критеріїв граничного стану 

en ru 

limiting state criterion 

критерий предельного состояния

Признак  или  совокупность признаков    предельного  состояния объекта,  установленные  нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией.

Примечание. В зависимости от условия эксплуатации для одною и того же объекта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния

3.2.9 незначна несправність 

Несправність,    що   не   порушує жодної з потрібних функцій об'єкта

Примітка.   Дефект   чи   несправність, викликані     порушенням    допоміжної функції внаслідок ушкодження

de en fr ru 

geringfugiger Fehlzustand 

minor fault 

panne mineure

незначительная неисправность Неисправность, не нарушающая ни одной из требуемых функций объекта.

Примечание.  Дефект  или  неисправность, связанные с нарушением вспомогательной функции в результате повреждение

3.2.10 значна несправність

Несправність, що порушує хоча б одну з потрібних функцій об'єкта

de en fr ru 

wesenllicher Fehlzusland 

major fault 

panne majeure

значительная неисправность Неисправность, нарушающая хотя бы одну из требуемых функций объекта

3.2.11 часткова несправність

Несправність,   що   викликає   нездатність об'єкта виконувати частину потрібних функцій 

de en fr ru 

panieier Fehlzustand

partial fault 

panne partielle

частичная неисправность

Неисправность,    характеризуемая неспособностью   объекта   выполнять некоторые, но не все требуемые функции

3.2.12 повна несправність 

Несправність,    що   характеризується повною нездатністю об'єкта виконувати усі потрібні функції 

de

en fr ru 

vollstandiger Fehlzustand; funktions-verhindernder Fehlzustand 

function-preventing fault 

panne compl?te

полная неисправность

Неисправность,  характеризуемая полной   неспособностью   объекта выполнять все требуемые функции

3.2.13 критична несправність 

Несправність, що може призвести до травмування  людей,  значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків 

de en fr ru 

kritischer Fehlzustand

critical fault 

panne critique 

критическая неисправность

Неисправность,     которая     может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям

3.2.14 вид несправності 

Один з можливих станів несправного об'єкта для деякої заданої функції 

en ru 

fault mode 

вид неисправности

Одно из возможных состояний неисправного объекта для некоторой заданной функции

3.2.15 несправність через перевантаження

Несправність, викликана прикладанням    під    час    використання об'єкта навантажень, що перевищують його встановлені можливості 

de en fr ru 

Fehlzustand infolge Fehlnutzung 

misuse fault 

panne par mauvais emploi

неисправность   вследствие   перегрузки Неисправность, вызванная приложением в ходе использования объекта нагрузок, превышающих его установленные способности

3.2.16 несправність через невміле поводження

Несправність, спричинена неправильним чи необережним поводженням з об'єктом 

de en fr ru 

Fehlzustand infolge Fehlbehandlung mishandling fault 

panne par fausse manoeuvre 

неисправность вследствие неправильного обращения

Неисправность, вызванная неправильным или неосторожным обращением с объектом

3.2.17 несправність через неміцність

Несправність,   спричинена   недостатньою міцністю самого об'єкта, який перебуває під навантаженнями,  що не перевищують можливостей об'єкта, встановлених відповідною документацією

de en fr ru

schwachstellenbedingter Fehlzustand

weakness fault

panne par fragilit? 

неисправность вследствие непрочности Неисправность, вызванная непрочностью самого объекта, когда приложенные нагрузки не превышают возможностей объекта, установленных соответствующей документацией

3.2.18  несправність через зношування та (чи) старіння

Несправність  спричинена   відмовою,    викликаною    природними процесами старіння та (чи) зношування, що відбуваються всередині об'єкта 

de en fr

ru 

abnutzungsbedingter Fehlzustand 

ageing fault 

panne par vieillissement; panne par usure неисправность   вследствие   изнашивания и (или) старения

Неисправность вследствие отказа, обусловленного      естественными процессами старения и (или) изнашивания, происходящими внутри объекта

3.2.19    конструкційна   несправність Несправність, спричинена недосконалістю проекта об'єкта 

en ru 

design fault 

конструкционная неисправность Неисправность,   вызванная  несовершенством проекта объекта

3.2.20   виробнича несправність

Несправність,  спричинена  невідповідністю ходу виробництва проекту об'єкта чи установленим виробничим процесам 

de en fr ru 

ferttgungsbedingter Fehtzusiand 

manufacturing fault 

panne due a la fabrication 

производственная неисправность Неисправность, вызванная несоответствием хода производства проекту объекта или установленным производственным процессам

3.2.21 стабільна несправність

Несправність об'єкта, що може бути усунена тільки за допомогою ремонту 

de

en fr ru 

bleibender Fehlzusland; permanenler Fehlzustand 

permanent fault; persistent fault 

panne permanente

стабильная неисправность

Неисправность объекта, устраняемая только с помощью ремонта

3.2.22 прихована несправність

Несправність, яка існує, але ще не виявлена 

de en fr ru 

latenter Fehlzusland

latent fault 

panne latente

скрытая неисправность

Неисправность существующая, но не выявленная

3.2.23 маскована несправність

Несправність   складової  частини об'єкта, яка не може бути виявлена через особливості об'єкта чи маскується  іншою несправністю цієї чи іншої складової частини об'єкта

de en fr ru

Fehlcrmaskierung

fault masking

masquage de panne 

маскируемая неисправность

Неисправность    составной    части объекта,   которая  не  может  быть выявлена из-за особенности объекта  или же маскируется другой неисправностью данной  или другой составной части объекта

3.2.24 дефект

Кожна    окрема    невідповідність об'єкта встановленим вимогам 

en ru 

defect 

дефект

Каждое   отдельное   несоответствие объекта установленным требованиям

3.2.25 пошкодження

Подія, яка полягає у порушенні справного стану об'єкта коли зберігається його працездатність 

en  ru 

demage 

повреждение

Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта , при сохранении работоспособного состояния

3.3   Відмови

3.3.1 відмова 

Подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта

Примітка. «Відмова» є подія, на відміну від «несправності», що є станом та причиною відмови 

de en fr ru 

Ausfall 

failure 

d?faillance

отказ

Событие, заключающееся в нарушении  работоспособного  состояния объекта, т. е. в утрате объектом способности выполнять требуемую функцию.

Примечание. «Отказ» является событием в отличие от «неисправности», которая является состоянием и причиной отказа

3.3.2 часткова відмова 

Відмова, що призводить до неспроможності об'єкта виконувати частину з потрібних функцій 

de en fr ru 

Teilausfall 

partial failure 

d?faillance partielle

частичный отказ 

Отказ, который приводит к неспособности объекта выполнять некоторые, но не все требуемые функции

3.3.3 повна відмова 

Відмова, що призводить до повної неспроможності об'єкта виконувати жодну з потрібних функцій 

de en fr ru 

Vollausfall 

complete failure 

d?faillance compl?te

полный отказ 

Отказ, который приводит к полной неспособности объекта выполнять все требуемые функции

3.3.4 ресурсна відмова

Відмова, внаслідок якої об'єкт досягає граничного стану 

en ru 

marginal failure 

ресурсный отказ

Отказ, в результате которого объект достигает предельного состояния

3.3.5 критична відмова 

Відмова,   що  за   оцінками   може привести до травмування людей, значних матеріальних збитків чи до інших неприйнятних наслідків 

de en fr ru 

kritischer ?usfall

critical failure 

d?faillance critique 

критический отказ

Отказ, который по оценкам может привести к травмированию людей, значительному         материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям

3.3.6 конструкційна відмова

Відмова, спричинена недосконалістю чи порушенням встановлених правил і (чи), норм проектування та конструювання об'єкта 

en

ru 

design faiure 

конструкционный отказ

Отказ,   возникший   по   причине, связанной с несовершенством или нарушением  установленных  правил и (или) норм проектирования и конструирования объекта

3.3.7 виробнича відмова

Відмова, спричинена невідповідністю виготовлення об'єкта до його проекту чи до норм виробничого процесу 

de en fr ru 

fertigungsbedingier Autfall 

manufacturing failure 

d?faillance due ? la fabrication производственный отказ 

Отказ, вызванный несоответствием хода изготовления объекта его проекту или установленным производственным процессам

3.3.8 систематична відмова 

Відмова, однозначно пов'язана з певною причиною, яку можна усунути лише тільки після модифікації проекту чи виробничого процесу,  правил  експлуатації,  документації чи інших чинників,  що враховуються 

de en fr

ru 

systematischer Ausfall

systematic failure; reproducible failure d?faillance syst?matique; d?faillance reproductible 

систематический отказ

Отказ, однозначно вызванный определенной причиной, которая может быть устранена только путем модификации проекта или производственного   процесса,    правил эксплуатации,  документации   или других учитываемых факторов

3.3.9 збій 

Самоусувнй відмова або одноразова відмова, яку незначним втручанням усуває оператор 

en ru 

interruption 

сбой

Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным  вмешательством оператора

3.3.10 повторювальна відмова 

Самоусувна відмова одного й того ж характеру, що виникає багаторазово 

en ru 

intermittent failure 

перемежающийся отказ

Многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера

3.3.11 відмова через перевантаження

Відмова, спричинена діянням під час використання об'єкта навантажень,   що   перевищують   його встановлену спроможність 

de en h ru 

Ausfall infolge Fehlnutzung 

misuse failure 

d?faillance par mauvais emploi

отказ вследствие перегрузки

Отказ, вызванный приложением в ходе использования объекта нагрузок,   превышающих  его установленные способности

3.3.12 відмова через неправильне поводження

Відмова, спричинена неправильним чи необережним поводженням з об'єктом 

de en fr ru 

Ausfall infolge Fehlbehandlung

mishandling failure 

d?faillance par fausse manoeuvre 

отказ   вследствие   неправильного обращения

Отказ,   вызванный   неправильным или неосторожным обращением с объектом

3.3.13 відмова через неміцність 

Відмова, спричинена  неміцністю самого об'єкта, коли діяння навантаження на об'єкт не перевищують встановлену спроможність об'єкта. Примітка. Неміцність може бути властива об'єктові чи запозичена 

de en fr ru 

schwachstellenbedingter Ausfall 

weakness failure

d?faillance par fragilit?

отказ вследствие непрочности

Отказ,   вызванный   непрочностью самого объекта, когда приложенные нагрузки не превышают установленных способностей объекта.

Примечание. Непрочность может быть или присущей объекту или привнесенной извне

3.3.14 деградовна відмова 

Відмова,  спричинена  процесами деградації в об'єкті при дотриманні усіх встановлених правил і (чи) норм його проектування, виготовлення та експлуатації 

en

ru 

degradation failure 

деградационный отказ

Отказ, обусловленный процессом деградации при соблюдении всех установленных   правил   и   (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации

3.3.15 раптова відмова 

Відмова, яку неможливо передбачити попередніми дослідженнями чи технічним оглядом 

de en fr ru 

Sprungausfall

sudden failure

d?faillance soudaine

внезапный отказ 

Отказ, который невозможно предвидеть на основании результатов предшествующего     исследования или технического осмотра

3.3.16 поступова відмова

Відмова, спричинена поступовими змінами значень одного чи декількох параметрів об'єкта.

Примітка.  Поступоиу   відмову   можна передбачити попередніми дослідженнями  чи  технічним  оглядом,  інколи  її можна підвернути заходами технічного обслуговування 

de en fr

ru 

Driftausfall

gradual failure; drift failure

d?faillance   progressive;   d?faillance par d?rive

постепенный отказ

Отказ, возникающий в результате постепенного изменения значений одного или нескольких параметров объекта. Примечание. Постепенный отказ можно предвидеть на основании реаультатов   предшествующего   исследования или технического осмотра, иногда его, можно избежать с помощью технического обслуживания

3.3.17 ураховувана відмова 

Відмова, яку належить заносити у пояснювальну записку до наслідків  випробувань чи  експлуатації або у розрахунок величини показника безвідмовності.

Примітка.   Повинні  бути   встановлені критерії врахування відмови 

de en fir

ru 

zu wertender Ausfall

relevant failure 

d?faillance pertinente; d?faillance і prendre en compte

учитываемый отказ

Отказ, подлежащий включению в пояснительную записку к результатам испытаний или эксплуатации или в расчет величины показателя безотказности. Примечание. Дол жни быть установлены критерии включения отказа

3.3.18 невраховувана відмова

Відмова, яку належить вилучити з пояснювальної записки до наслідків  випробувань чи експлуатації або з розрахунків величини показника безвідмовності.

Примітка.  Повинні  бути   встановлені критерії вилучення відмови 

de en fr

ru 

nient zu wertender Ausfall

non-relevant failure 

d?faillance non pertinente; d?faillance ? ne pas prendre en compte

неучитываемый отказ

Отказ,  подлежащий исключению из пояснительной записки к результатам испытаний или эксплуатации или из расчета величины показателя безотказности Примечание. Должны быть установлены критерии исключении отказа

3.3.19 залежна відмова

Відмова об'єкта, спричинена прямо чи непрямо відмовою або несправністю іншого об'єкта 

en ru 

secondary failure 

заносимый отказ

Отказ объекта, вызванный прямо или косвенно отказом или неисправностью другого объекта

3.3.20 незалежна відмова 

Відмова  об'єкта,   не  спричинена прямо чи непрямо відмовою або несправністю іншого об'єкта 

en ru 

primary failure 

независимый отказ

Отказ объекта, не вызванный прямо или косвенно отказом или неисправностью другого объекта

3.3.21 явна відмова 

Відмова, що виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю та діагностування  під час підготовки об'єкта до використання чи в процесі його використання за призначенням 

en ru 

explicit failure 

явный отказ

Отказ, обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке объекта к применению или в процессе его применения по назначению

3.3.22 прихована відмова 

Відмова, що не виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю та діагностики, але виявляється під час проведення технічного обслуговування чи спеціальними   методами   діагностики 

en ru 

latent failure 

скрытый отказ

Отказ,  не обнаруживаемый  визуально или  штатными .методами  и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при проведении технического обслуживания, или  специальными  методами диагностики

3.3.23 критерій відмови 

Ознака чи сукупність ознак порушення працездатного стану об'єкта, встановлені у нормативній та (або) конструкторській (проектній) документації 

en ru 

failure criterion 

критерий отказа

Признак   или  совокупность   признаков   нарушения  работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

3.3.24 причина відмови 

Обставини під час проектування, виробництва    чи    використання об'єкта, які привели до відмови 

en ru 

failure cause 

причина отказа

Обстоятельства в ходе проектирования,  производства  или использования объекта, которые привели к отказу

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: