Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Д Н А О П 1.8.10-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

Название (рус.) Д Н А О П 1.8.10-1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных виробів
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 1.8.10-1.27-02
Дата принятия 01.07.2002
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Д Н А О П   1.8.10 1.27 - 02

Правила безпеки для  виробництва хліба, хлібобулочних та

 макаронних виробів

                                              Дата введення: 01.07.2002 р.

      1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи, організації (далі підприємства) незалежно від форм власності та відомчої належності, які виробляють хліб,  хлібобулочні та макаронні вироби.

                              2.  НОРМАТИВНІ    ПОСИЛАННЯ    

В  цих  Правилах  використані чинні в  Україні такі нормативні та законодавчі документи:

                                                                                                        Таблиця 2.1.

 №  п/п

Позначення нормативного документа

Назва   документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

  1

                   2

                  3

                    4

1

Закон України  “Про охорону праці”

Постановою Верховної Ради України

14.10.92 № 2695- ХII

2

Закон України “Про пожежну безпеку”

Постановою Верховної Ради України

17.12.93 № 3747- ХII

3

ДНАОП  0.00-1.02-99

Правила будови і безпе-чної експлуатації ліфтів

Наказом Держнаглядохоронпраці 03.11.99 № 208

4

ДНАОП  0.00-1.03-93

Правила будови і безпе-чної експлуатації вантажо-підіймальних кранів

Наказом  Держнаглядохоронпраці України  16.12.93 N128

5

ДНАОП  0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Наказом  Держнаглядохоронпраці України  18.10.94 N104

6

ДНАОП  0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Наказом   Держнаглядохоронпраці України 26.05.94 №51

7

ДНАОП  0.00-1.11-98

Правила будови і безпеч-ної експлуатації трубо-проводів пари та гарячої води

Наказом Держнаглядохоронпраці 08.09.98 №177. Зареєстровано в  Мінюсті України 07.10.98  № 636/3076

8

ДНАОП  0.00-1.13-71

Правила будови і безпеч-ної експлуатації стаціона-рних компресорних ус-тановок, повітропроводів і газопроводів

Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71

9

ДНАОП  0.00-1.16-96

Правила  атестації  звар-ників

Наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 №61. Зареєстровано в  Мінюсті України 31.05.96  № 262/1287

Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

10

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Наказом Держнаглядохоронпраці 01.10.97 N254.  Зареєстровано

в Мінюсті України 31.05.98 № 318/2758

11

ДНАОП  0.00-1.21-98

Правила  безпечної екс-плуатації електроуста-новок споживачів

Наказом Держнаглядохоронпраці  09.01.98 №4. Зареєстровано в  Мінюсті України 10.02.98 №93/2533

 12

ДНАОП  0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки  при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72

13

ДНАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпе-чної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.07 МПа (0.7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150 С

Наказом Держнаглядохоронпраці України 23.07.96  №125. Зареєстровано в Мінюсті України 05.11.96 №625/1680. Зміни наказом Держнагляд-охоронпраці 24.07.97 №206. Зареєстровано в Мінюсті України 28.08.97 №355/2159

14

ДНАОП  0.00-1.28-97

Правила  охорони праці на автомобільному транспорті

Наказом Держнаглядохоронпраці України 13.01.97 №5

15

ДНАОП  0.00-1.29-97

Правила   захисту  від   статичної електрики

Наказом Держнаглядохоронпраці України 22.04.97 №103

16

ДНАОП  0.00-4.03-01

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постановою Кабінету Міністрів України  21.08.01 N1094.  

17

ДНАОП  0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Наказом Держнаглядохоронпраці  17.02.99 №27.   Зареєстровано в Мінюсті України  21.04.99

N 248/3541

18  

ДНАОП  0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та  оформлення державних  норма-тивних актів про охорону праці

Наказом Держнаглядохоронпраці  України 01.03.94 № 16

19

ДНАОП  0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних  міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охо-

рону праці

Наказом Держнаглядохоронпраці  України 16.03.94 N19.  Зареєстровано в Мінюсті України 12.05.94  № 94/303

20

ДНАОП  0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Наказом Держнаглядохоронпраці України  03.08.93  N73. Зареєстровано в Мінюсті України  30.09.93 N140.

Зміни наказом Держнагляд-охоронпраці України  17.05.96 № 82. Зареєстровано в Мінюсті України 20.08.96 № 461/1486

Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

21

ДНАОП  0.00-5.11-85

Типова інструкція з орга-нізації безпечного ведення газонебезпечних робіт

Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85

22

ДНАОП  0.00-5.12-01

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на  вибу-хопожежонебезпечних  та вибухонебезпечних об'є-ктах

Наказом Мінпраці 05.06.01.№255

Зареєстровано в  Мінюсті України 23.06.01 N541/5732

23

ДНАОП  0.00-8.01-93

Перелік посад посадових  осіб,  які зобов'язані про-ходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Наказом  Держнаглядохоронпраці України  11.10.93 N94.   Зареєстровано в  Мінюсті України 20.10.94 N154

24

ДНАОП  0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвище-ною небезпекою

Наказом Держнаглядохоронпраці України 30.11.93 N123.   Зареєстровано в Мінюсті України  23.12.93 N196

25

ДНАОП  0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Наказом  Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 N132. Зареєстровано в Мінюсті України 07.02.94 N20/229

26

ДНАОП 0.01-1.01-95

(НАПБ А. 01.001-95)

Правила пожежної безпеки в Україні  

МВС України 14.06.95. Зареєстровано в Мінюсті України 14.07.95 №219/755

27

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації   

Наказом Головного санітарно-епідеміологічного Управління та МОЗ 10.12.99 №39  

28

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні  норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

Наказом Головного санітарно-епідеміологічного Управління та МОЗ 10.12.99 №37

29

ДНАОП  0.03-3.15-99

ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Постановою Головного державного санітарного лікаря України  01.12.99  № 42

30

ДНАОП  0.03-3.28-93

Граничні норми підій-мання і переміщення ва-жких речей жінками

Наказом Мінохорони здоров'я  України 10.12.93 N241.  Зареєст-ровано в Мінюсті України 22.12.93  №194

31

ДНАОП  0.03-4.02-94

Положення  про медичний  огляд працівників  певних  категорій

Наказом Мінохорони здоров'я України 31.03.94 N45.  Зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94  № 136/345

32

ДНАОП  0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному  доборі

Наказом Мінохорони здров'я  України, Держнаглядохоронпраці 23.09.94-N263/121. Зареєстровано в Мінюсті України  25.01.95  № 18/554

33

ДНАОП  0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небе-зпечними умовами праці,  на яких забороняється зас-тосування праці неповнолітніх

Наказом Мінохорони  здоров'я України 31.03.94 №46.  Зареєстровано в  Мінюсті України   28.07.94 N176/385

34

ДНАОП  0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небез-печними умовами праці, на яких забороняється  застосування  праці жінок

Наказом Мінохорони здоров'я України 29.12.93 №256. Зареєстровано в  Мінюсті України 30.03.94  №51/260


Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

35

ДНАОП  0.05-3.03-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спец-одягу,  спецвзуття  та інших засобів індивідуаль-ного захисту робітникам і службовцям скрізних про-фесій та посад усіх  галузей  народного господарства  і окремих виробництв

Постановою Держкомпраці СРСР 12.02.81 №47/П-2

36

ДНАОП  0.07-4.01-95

(ДБН 13.1.2.-1-95)

Положення про розслі-дування причин аварій (обвалень) будівель, спо-руд, їх частин та конструктивних елементів

Спільним наказом Держ-коммістбудархітектури та Держнаглядохоронпраці України 25.04.95 №85/59

37

ДНАОП 1.8.10-3.09-98

Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості

Наказом Держнаглядохоронпраці 10.06.98 №115

38

ДНАОП 8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

Наказом Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань продовольства  27.09.90

39

ДНАОП 9.0.30-1.06-97

Правила охорони праці при  експлуатації пралень і лазень

Наказом Держнаглядохоронпраці  України 21.05.97 №143

40

НАОП  1.4.10-1.04-86

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних   роботах

Мінхіммашем  СРСР 22.05.86

41

НАОП  2.2.00-1.01-86

Правила безпеки при ре-монті та технічному обс-луговуванні  машин та ус-таткування в системі Держагропрому СРСР

Держагропромом СРСР 12.12.86

42

НАОП 2.2.00-1.10-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Держагропромом   СРСР 27.02.88

43

НАОП  5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розван-тажувальних роботах на  залізничному транспорті ЦМ-4771

Міністерством шляхів СРСР 15.02.90

44

НАОП 5.1.11-1.42-95

Правила технічної експ-луатації залізниць України

Наказом Міністерства транспорту України 16.01.95 №27

45

ДСТУ 2583-94

Машини та устаткування для хлібопекарської проми-словості. Вимоги безпеки

46

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

47

ДСТУ 2797-94

Форми хлібопекарські. Технічні умови

48

ДСТУ 3400-2000

Метрологія. Державні ви-пробування засобів вимі-рювальної техніки. Основні положення, організація, по-рядок проведення і розгля-ду результатів


Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

49

ГОСТ 12.0.003-74*.ССБТ

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

50

ГОСТ 12.0.005-84. ССБТ

Метрологическое обеспе-чение в области безопас-ности труда. Основные положения

51

ГОСТ 12.1.003-83*.  ССБТ

Шум. Общие требования безопасности

52

ГОСТ  12.1.004-91*.  ССБТ

Пожарная безопасность.  Общие требования

53

ГОСТ12.1.005-88.  ССБТ

Общие санитарно-гигие-нические требования к воздуху рабочей зоны

54

ГОСТ12.1.007-76*.  ССБТ

Вредные вещества. Клас-сификация и общие тре-бования безопасности

55

ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ

Взрывобезопасность. Общие требования

56

ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ

Вибрационная безопас-ность. Общие требования

57

ГОСТ 12.1.018-93.  ССБТ

Пожаровзрывобезопас-ность статического эле-ктричества. Общие требования

58

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ

Средства и методы защиты от шума. Классификация

59

ГОСТ 12.1.030-81*. ССБТ

Электробезопасность.  За-щитное заземление, зану-ление

60

ГОСТ 12.1.044-89.  ССБТ

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

61

ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ

Методы измерения шума на рабочих местах

62

ГОСТ 12.2.003-91.  ССБТ

Оборудование производс-твенное. Общие требова-ния безопасности

63

ГОСТ12.2.007.0-75*. ССБТ

Изделия электротехни-ческие. Общие требования безопасности

64

ГОСТ  12.2.009-80*.  ССБТ

Станки металлообраба-тывающие. Общие требо-вания безопасности

65

ГОСТ 12.2.013.0-91.ССБТ

(МЭК 745-1-82)

Машины ручные элек-трические. Общие тре-бования безопасности и методы испытаний

66

ГОСТ 12.2.016-81*.  ССБТ

Оборудование компре-ссорное. Общие требова-ния безопасности

67

ГОСТ 12.2.022-80*.  ССБТ

Конвейеры. Общие требования безопасности

Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

68

ГОСТ 12.2.026.0-93.ССБТ

Оборудование деревообра-батывающее. Требования безопасности к констру-кции

69

ГОСТ 12.2.028-84*.  ССБТ

Вентиляторы общего наз-начения. Методы опреде-ления  шумовых характе-ристик

70

ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ

Рабочее место при выпол-нении работ сидя. Общие эргономические требова-ния

71

ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ

Рабочее место при выпо-лнении работ стоя.  Общие  эргономические тре-бования

72

ГОСТ 12.2.061-81.  ССБТ

Оборудование производствен-ное. Общие  требования  безопасности  к рабочим местам

73

ГОСТ 12.2.062-81*.  ССБТ

Оборудование производ-ственное. Ограждения защитные

74

ГОСТ 12.2.063-81*.  ССБТ

Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

75

ГОСТ 12.2.064-81. ССБТ

Органы управления про-изводственным оборудо-ванием. Общие требования безопасности

76

ГОСТ 12.2.084-93

Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности

77

ГОСТ 12.2.085-82.  ССБТ

Сосуды, работающие под давлением. Клапаны пре-дохранительные. Требо-вания безопасности

78

ГОСТ 12.2.124-90.  ССБТ

Оборудование продово-льственное. Общие требо-вания безопасности

79

ГОСТ 12.3.002-75*. ССБТ

Процессы производстве-нные. Общие требования безопасности

80

ГОСТ 12.3.003-86*.  ССБТ

Работы электросварочные. Требования безопасности

81

ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ

Эксплуатация водопро-водных и канализацио-нных сооружений и сетей.  Общие требования безо-пасности

82

ГОСТ 12.3.009-76*.  ССБТ

Работы погрузочно-разг-рузочные. Общие требо-вания безопасности

83

ГОСТ 12.3.010-82.  ССБТ

Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

84

ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ

Строительство. Работы антикоррозионные. Требо-вания безопасности

85

ГОСТ 12.3.020-80*.  ССБТ

Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безо-пасности

86

ГОСТ12.4.013-85Е. ССБТ

Очки защитные. Общие технические условия

87

ГОСТ 12.4.026-76*.  ССБТ

Цвета сигнальные и знаки безопасности

88

ГОСТ  12.4.034-85.ССБТ

Средства  индивидуальной защиты органов дыхания.  Классификация и маркировка

89

ГОСТ 12.4.040-78*. ССБТ

Органы управления про-изводственным оборудо-ванием. Обозначения

90

ГОСТ 12.4.089-86. ССБТ

Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические требования

91

ГОСТ 12.4.121-83*.  ССБТ

Противогазы промышле-нные фильтрующие. Тех-нические условия

92

ГОСТ 12.4.122-83*.  ССБТ

Коробки фильтрующе-поглощающие для про-мышленных противогазов. Технические условия

93

ГОСТ 12.4.124-83.  ССБТ

Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

94

ГОСТ 12.4.137-84*  

Обувь специальная  кожа-ная  для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли.  Технические условия

95

ГОСТ 12.4.166-85*Е.  ССБТ

Лицевая часть ШМП  для промышленных противогазов.  Технические  условия

96

ГОСТ 2874-82*. ССБТ

Вода питьевая. Гигиени-ческие требования и контроль за качеством

97

ГОСТ 3241-91

Канаты стальные. Техни-ческие условия

98

ГОСТ 4666-75*

Арматура трубопроводная. Маркировка и от-личительная окраска

99

ГОСТ 8824-84*

Лифты  электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры.

Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

100

ГОСТ 10434-82*

Соединения контактные электрические. Классифи-кация. Общие технические требования

101

ГОСТ 13188-67*

Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры

102

ГОСТ  14202-69

Трубопроводы  промыш-ленных предприятий. Оп-ознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

103

ГОСТ 16215-80*Е

Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия

104

ГОСТ 17770-86*

Машины ручные. Требо-вания к вибрационным характеристикам

105

ГОСТ 18962-97

Машины напольного без-рельсового электрифици-рованного транспорта.  Общие технические усло-вия

106

ГОСТ 19433-88*

Грузы опасные. Класси-фикация и маркировка

107

ГОСТ 21130-75*

Изделия электротехни-ческие. Зажимы зазем-ляющие и знаки заземле-ния.  Конструкция и раз-меры

108

ГОСТ 21786-76

Система "человек-маши-на".  Сигнализаторы зву-ковые неречевых сообще-ний.  Общие эргономи-ческие  требования

109

ГОСТ 22789-94

(МЭК439-1-85)

Устройства комплектные  низковольтные. Общие технические требования   и методы испытаний

110

ГОСТ 25772-83*

Ограждения  лестниц,  балконов  и  крыш сталь-ные. Общие  технические условия

111

ГОСТ 28911-98

Лифты и грузовые малые лифты. Устройства упра-вления, сигнализации и дополнительные приспо-собления

112

ОСТ 18-3.402-82

Система технологической документации в пищевой промышленности.  Техно-логические регламенты. Требования к содержанию и оформлению

Наказом Мінхарчопрому СРСР, 1982

Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

113

СНиП II-4-79

Нормы проектирования. Естественное и искусс-твенное освещение

Наказом Держбуду СРСР 27.06.79 №100

114

СНиП II-39-76

Железные дороги  колеи 1520 мм

Наказом Держбуду СРСР 14.07.76 №107

115

СНиП  II-89-80

Генеральные планы промышленных предприятий

Наказом Держбуду СРСР 30.12.80  № 213

116

СНиП  III-4-80*

Техника безопасности в строительстве

Наказом Держбуду СРСР 09.06.80

117

СНиП  III-10-75

Благоустройство территорий

Гіпрокомунбудом СРСР

118

СНиП 2.01.02-85*

Противопожарные нормы

Наказом Держбуду СРСР 17.12.85

119

СНиП  2.04.01-85

Внутренний  водопровод и канализация зданий

Наказом Держбуду СРСР 04.10.85

120

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наруж-ные сети и сооружения

Наказом Держбуду СРСР 27.07.84

121

СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения

Наказом Держбуду СРСР 21.05.85

122

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Наказом Держбуду СРСР 28.11.91

123

СНиП  2.05.02-85

Автомобильные  дороги

Наказом Держбуду СРСР 17.12.85

124

СНиП 2.05.07-91

Промышленный транспорт

Наказом Держбуду СРСР 01.07.89

125

СНиП 2.09.02-85*

Производственные здания

Наказом Держбуду СРСР 10.12.85

126

СНиП  2.09.03-85

Сооружения промыш-енных предприятий

Наказом Держбуду СРСР 29.12.85

127

СНиП  2.09.04-87

Административные  и  бытовые здания

Наказом Держбуду СРСР 30.12.87

128

СНиП 2.11.01-85*

Складские здания

Наказом Держбуду СРСР 30.12.85

129

СНиП 2.11.02-87

Холодильники

Наказом Держбуду СРСР 01.07.80

130

СНиП 3.05.05-84

Технологическое обору-дование и технологичес-кие трубопроводы

Наказом Держбуду СРСР 07.05.84 N72

131

ВБН В.2.2-58.1-94

Проектування складів на-фти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93.3 кПа

Держкомнафтогазом України,

1994

132

ДБН А.3.1-3-94

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні полження

Наказом Держкоммістбудування України  05.10.94  № 48

133

ДБН В. 2.5.5- 13-98

Пожежна автоматика будинків і споруд

Наказом Держбуду України 28.10.98 №247

134

СН 181-70

Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промы-шленных предприятий

Наказом Держбуду СРСР 21.01.70

135

СН 245-71

Санитарные нормы про-ектирования промышлен-ных предприятий

Наказом Держбуду СРСР 05.11.71

Продовження табл. 2.1.

1

2

3

4

136

СН 441-72*

Указания по проектирова-нию ограждений площадок и участков предприятий,  зданий и сооружений

Наказом Держбуду СРСР 26.05.72

137

ПУЕ

Правила улаштування електроустановок

Наказом Міненерго СРСР 06.07.84

138

НАПБ Б. 02.003-94

Типове положення про пожежно-технічну комісію

Наказом МВС України  27.09.94  N521. Зареєстровано в Мінюсті України 13.10.94 №249/459

139

НАПБ Б. 02.004-94

Положення  про  доброві-льні  пожежні  дружини (команди)

Наказом МВС України 27.09.94 N521. Зареєстровано в Мінюсті України 13.10.94 №248/458

140

НАПБ Б. 02.005-94

Типове положення про спе-ціальне навчання, інструк-тажі та перевірку знань з  питань пожежної безпеки на підприємствах, в устано-вах та організаціях України

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: