zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови. Зміна N 2

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цемент общестроительного назначения. Технические условия. Изменение N 2
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
       Зміна №2 ДСТУ Б В.2.7-46-96

"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови", затверджена наказом Мінбуду України від 5 лютого 2007 р. № 34.

Вводиться в дію з 1 липня 2007 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 1, перший абзац. Після слів: "цементи загальнобудівельного призначення" включити слова: "(далі за текстом - цементи)".

Третій абзац викласти в новій редакції:

 "Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 3.3".

Четвертий абзац викласти в новій редакції:

 "Стандарт придатний для підтвердження відповідності".

Розділ 2. Вилучити посилання на такі нормативні документи:

ТУ 21 -13-6-89, ТУ 21 -26-11 -90.

Доповнити посиланнями на такі нормативні документи:

"ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу.

Технічні умови

ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89) Добавки для цементов. Классификация
СТУ МВИ 23908222.017-04 Методика выполнения измерений массовой доли малых

количеств хлор-ионов в цементах и материалах цементного

производства

СТУ МВВ 23908222.018-04 Методика виконання вимірювань питомої поверхні цементів

методом повітропроникності (метод Блейна)

СТУ МВИ 23908222.019-04 Методика выполнения измерений при определении ложного

схватывания цементов

СТУ МВИ 23908222.021-04 Определение содержания добавок в цементе. Методика

выполнения измерений"

Пункт 3.1.1, таблиця 1.

В головці таблиці слова: "(по масі)" замінити словами: "(за масою)". Виноску "1)"до таблиці викласти в новій редакції:

"1) Значення в таблиці 1 відносяться до основних і додаткових компонентів цементу, сума яких складає 100%".

Пункт 3.2.1.

Другий абзац. Словосполучення: "встановленим концерном "Укрцемент" замінити словосполученням: "встановленим асоціацією "Укрцемент".

Третій абзац викласти в новій редакції:

"- камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові відповідно до ДСТУ Б В.2.7-104. Допускається використання фосфогіпсу, фторогіпсу, борогіпсу та інших матеріалів, які містять сульфат кальцію, згідно з відповідними нормативними документами."

Четвертий абзац. Слова: "за ТУ 21 -26-11 або за іншою нормативною документацією" замінити словами: "згідно з ДСТУ Б В.2.7-128 або іншими нормативними документами".

П'ятий абзац. Посилання на ТУ 21 -13-6 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.7-128.

Шостий абзац. Посилання на ТУ 21 -13-6 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.7-128.

Сьомий абзац викласти у новій редакції:

"- добавки відповідно до ГОСТ 24640, що регулюють основні властивості цементу, і технологічні добавки - згідно з відповідними нормативними документами".

Останній абзац. Друге речення викласти в новій редакції:

"Дозвіл на застосування нових додаткових компонентів і технологічних добавок надає асоціація "Укрцемент" на підставі позитивних висновків базових організацій з науково-технічної діяльності у сфері виробництва цементів і у сфері виробництва бетонів та розчинів за результатами проведених досліджень. Дозвіл на застосування нових компонентів надається за наявності документів про їх екологічну безпеку та висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи".

Пункт 3.2.2. Останнє речення вилучити.

Пункт 3.2.4. Перший абзац викласти у новій редакції:

"3.2.4 Цемент повинен витримувати випробування на рівномірність зміни об'єму кип'ятінням зразків у воді, а при вмісті МgО в клінкері більше 5 % - випробування в автоклаві (ГОСТ 310.3)".

   Другий абзац. Замінити слово "випробування" на "визначення".

Пункт 3.2.11 викласти у новій редакції:

"3.2.11 Масова частка ангідриду сірчаної кислоти (SO3) в цементі повинна відповідати величинам, наведеним у таблиці 3.

Таблиця 3 - Масова частка SO3 в цементі

Тип цементу

Марка цементу

Вміст SO3, %, не більше

І, II, IV, V

300, 400, 400Р, 500

3,5

І, II, IV, V

500Р, 550, 600

4,0

III

Всі марки

4,0

Пункт 3.2.12 викласти в новій редакції:

"3.2.12 Масова частка хлор-іонів (СІ-) в цементах усіх типів і марок не повинна бути більше 0,10 %".

Пункт 3.5.3. Слова: "за галузевою Інструкцією" замінити словами: "згідно з галузевою методикою СТУ МВИ 23908222.021".

Пункт 3.5.4. Слова: "за галузевою інструкцією" заміниш словами: "згідно з галузевою методикою СТУ МВИ 23908222.019".

Підрозділ 3.5. доповнити пунктами 3.5.5, 3.5.6 такого змісту:

"3.5.5 Питому поверхню цементу визначають згідно з ГОСТ 310.2 та галузевою методикою СТУ МВВ 23908222.018".

"3.5.6 Масову частку хлор-іонів в цементі визначають згідно з галузевою методикою СТУ МВИ 23908222.017".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Раздел 1, первый абзац. После слов: "цементы общестроительного назначения" включить слова: "(далее по тексту - цементы)".

Третий абзац изложить в новой редакции:

"Требования, касающиеся безопасности продукции, изложены в 3.3". Четвертый абзац изложить в новой редакции:

 "Стандарт пригоден для подтверждения соответствия".

Раздел 2. Исключить ссылки на следующие нормативные документы:

ТУ 21-13-6-89, ТУ 21-26-11-90.

Дополнить ссылками на следующие нормативные документы:

"ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу.

Технічні умови

ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89) Добавки для цементов. Классификация
СТУ МВИ 23908222.017-04 Методика выполнения измерений массовой доли малых

количеств хлор-ионов в цементах и материалах цементного

производства
СТУ МВВ 23908222.018-04 Методика
виконання вимірювань питомої поверхні цементів

методом повітропроникності (метод Блейна)
СТУ МВИ
23908222.019-04 Методика выполнения измерений при определении ложного

схватывания цементов
СТУ МВИ 23908222.021 -04 Определение содержания добавок в цементе. Методика

выполнения измерений41

Пункт 3.1.1, таблица 1.

Сноску "1)" к таблице изложить в новой редакции:

"1) Значения в таблице 1 относятся к основным и дополнительным компонентам цемента, сумма которых составляет 100 %".

Пункт 3.2.1.

Второй абзац. Словосочетание: "установленному концерном "Укрцемент" заменить словосочетанием: "установленному ассоциацией "Укрцемент".

Третий абзац изложить в новой редакции:

"- камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые согласно ДСТУ Б В.2.7-104. Допускается использование фосфогипса, фторогипса, борогипса и других материалов, содержащих сульфат кальция, по соответствующим нормативным документам".

Четвертый абзац. Слова: "по ТУ 21-26-11 или другой нормативной документации" заменить словами: "по ДСТУ Б В.2.7-128 или по другим нормативным документам".

Пятый абзац. Ссылку на ТУ 21 -13-6 заменить ссылкой на ДСТУ Б В.2.7-128.

Шестой абзац. Ссылку на ТУ 21-13-6 заменить ссылкой на ДСТУ Б В.2.7-128.

Седьмой абзац изложить в новой редакции:

"- добавки согласно ГОСТ 24640, регулирующие основные свойства цемента, и технологические добавки - по соответствующим нормативным документам".

Последний абзац. Второе предложение изложить в новой редакции:

"Разрешение на применение новых дополнительных компонентов и технологических добавок дает ассоциация "Укрцемент" на основании положительного заключения базовых организаций по научно-технической деятельности в сфере производства цементов и в сфере производства бетонов и растворов по результатам проведенных исследований. Разрешение на применение новых компонентов выдается при наличии документов об их экологической безопасности и заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы".

Пункт 3.2.2. Последнее предложение исключить.

Пункт 3.2.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

"3.2.4 Цемент должен выдерживать испытание на равномерность изменения объема кипячением образцов в воде, а при содержании МgО в клинкере более 5 % - испытание в автоклаве (ГОСТ 310.3)". Второй абзац. Заменить слово "испытании" на "определении".

Пункт 3.2.11 изложить в новой редакции:

"3.2.11 Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе должна соответствовать величинам, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 - Массовая доля SO3 в цементе

Тип цемента

Марка цемента

Содержание SO3, %, не более

I. II, IV, V

300, 400, 400Р, 500

3,5

I. II, IV, V

500Р, 550, 600

4,0

III

Все марки

4,0

Пункт 3.2.12 изложить в новой редакции:

"3.2.12 Массовая доля хлор-ионов (СІ-) в цементах всех типов и марок не должна быть более 0,10 %".

Пункт 3.5.3. Слова: "по отраслевой инструкции" заменить словами: "по отраслевой методике CТУ МВИ 23908222.021".

Пункт 3.5.4. Слова: "по отраслевой инструкции" заменить словами: "по отраслевой методике СТУ МВИ 23908222.019".

Подраздел 3.5 дополнить пунктами 3.5.5, 3.5.6 такого содержания:

"3.5.5 Удельную поверхность цемента определяют по ГОСТ 310.2 и отраслевой методике

СТУ МВВ 23908222.018".

"3.5.6 Массовую долю хлор-ионов в цементе определяют по отраслевой методике

СТУ МВИ 23908222.017".Спонсоры раздела: