zwcad arcon


ДСТУ Б В.2.6-2-95. Зміна N1

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.6-2-95. Изменение N1
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер Б В.2.6-2-95
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

                  Змiна  1 до ДСТУ Б В.2.6-2-95

                 "Конструкцiї будинкiв i споруд.

                 Вироби бетоннi i залiзобетоннi.

                    Загальнi технiчнi умови"

--------------------------------------------------------------------

Затверджено та надано чинностi наказом Держбуду України вiд

ЗО сiчня 1998 р.   23. Чинна вiд 1998-04-01

--------------------------------------------------------------------

               Дані зміни внесені в оригінал ДСТУ Б В.2.6-2-95

               (дивись архів В.2 розділ В2-6)

------------------------------------------------------------------

    Змiна   1 до ДСТУ Б В.2.6-2-95

    "Конструкцiї будинкiв i споруд.

     Вироби бетоннi i залiзобетоннi.

     Загальнi технiчнi умови".

   -----------------------------------

    Змiнi стандарту спонукали:

    - перенесення у пов'язанi з ним нормативнi документи положень,

якi потрiбно враховувати пiд час розроблення виробiв. Це стосується

встановлення   категорiї   поверхнi,   розмiру   вiдпускної   маси,

вiдпускної мiцностi бетону. Але вiдповiднi пункти i додатки вирiше-

но тимчасово (до наступної змiни або перегляду) зберiгати  в  цьому

стандартi для зручностi його користувачiв;

    - доцiльнiсть доповнення стандарту стосовно деяких  конкретних

видiв виробiв (блоки i плити фундаментiв,  палi).  Це  спростить  у

майбутньому скасування досi чинних вiдповiдних ГОСТ i ТУ;

    - надання чинностi новим ДСТУ;

    - потреба лiквiдацiї окремих редакцiйних неточностей,  включно

з тими, на якi звертали увагу користувачi.

    Разом iз тим у 1.5 названi лише тi  вимоги  стандарту,  якi  є

предметом сертифiкацiї згiдно iз затвердженим Держстандартом  пере-

лiком. Iншi обов'язковi положення видiленi в  текстi  за  допомогою

стандартизованих способiв вислову, про це йдеться у вступi.

    З урахуванням зауваженого ранiше у 4.3.3  встановлено  потребу

погоджувати iз споживачем виробiв зменшення вiдпускної мiцностi бе-

тону порiвняно iз нормованою для проектного вiку. Одночасно  в  8.1

уточнено межi вiдповiдальностi виготовлювача стосовно гарантiй  по-

дальшого зростання мiцностi бетону.

    Розробка вищезазначених змiн здiйснена Технiчним комiтетом  iз

стандартизацiї "Будiвельнi матерiали". Змiни друкуються мовою  ори-

гiналу.Спонсоры раздела: