Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Управління якістю будівельних робітПодразделы:

Список документов в категории

Название
ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008, ІDT). Системи управління якістю. Вимоги (ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008, ІDT). Системы управления качеством. Требования)
ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системы экологического управления. Общие установки относительно принципов, систем и средств обеспечения)
ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системы экологического управления. Требования и установки относительно применения)
ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системы управления качеством. Основные положения и словарь сроков)
ДСТУ 4469-3:2005. Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги (ЕN 12094-3:2003, УЛЬТРАСУЧАСНО) (ДСТУ 4469-3:2005. Пожарная техника. Системы газового пожаротушение. Часть 3. Устройства ручного запуска и остановки. Общие требования (ЕN 12094-3:2003, МОD))
ДСТУ 4466-9:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFС 227еа (ІSО 14520-9:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО) (ДСТУ 4466-9:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 9. Огнетушительное вещество HFС 227еа (ІSО 14520-9:2000, МОD))
ДСТУ 4466-8:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HСFС 125 (ІSО 14520-8:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО) (ДСТУ 4466-8:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 8. Огнетушительное вещество HСFС 125 (ІSО 14520-8:2000, МОD))
ДСТУ 4466-1:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІSО 14520-1:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО) (ДСТУ 4466-1:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 1. Общие требования (ІSО 14520-1:2000, МОD))
ДСТУ ІSО 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ДСТУ ІSО 19011:2003. Установки относительно осуществления аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления)
ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Установки из разработки документации системы управления качеством)
ИСО 10005-95. Адміністративне управління якістю. Керівні вказівки за програмами якості ( 10005-95 ) (ИСО 10005-95. Административное управление качеством. Руководящие указания по программам качества)
ИСО 10007-95. Адміністративне управління якістю. Керівні вказівки по управлінню конфігурацією ( 10007-95 ) (ИСО 10007-95. Административное управление качеством. Руководящие указания по управлению конфигурацией)
ИСО 10013-95. Керівні вказівки по розробці керівництва за якістю ( 10013-95 ) (ИСО 10013-95. Руководящие указания по разработке руководств по качеству)
ИСО 14001-96. Системи управління якістю навколишнього середовища. Загальні вимоги і рекомендації по використовуванню ( 14001-96 ) (ИСО 14001-96. Системы управления качеством окружающей среды. Общие требования и рекомендации по использованию)
ИСО 14004-96. Системи управління якістю навколишнього середовища. Керівництво по створенню і методам забезпечення функціонування ( 14004-96 ) (ИСО 14004-96. Системы управления качеством окружающей среды. Руководство по созданию и методам обеспечения функционирования)
ИСО 10011-1-93, частина 1. Керівні вказівки по перевірці систем якості, частина 1 Перевірка ( 10011-1-93 ) (ИСО 10011-1-93, часть 1. Руководящие указания по проверке систем качества, часть 1 Проверка)
ИСО 10011-2-91, частина 2. Керівні вказівки по перевірці систем якості. частина 2 Кваліфіковані критерії для експертів-аудиторів систем якості ( 10011-2-91 ) (ИСО 10011-2-91, часть 2. Руководящие указания по проверке систем качества. часть 2 Квалифицированные критерии для экспертов-аудиторов систем качества)
ИСО 10011-3-91, частина 3. Керівні вказівки по перевірці систем якості, частина 3 Управління програмами перевірок ( 10011-3-91 ) (ИСО 10011-3-91, часть 3. Руководящие указания по проверке систем качества, часть 3 Управление программами проверок)
ИСО 10012-1-93, частина 1. Вимоги по забезпеченню якості вимірювального устаткування, частина 1 Система метрологічного підтвердження для вимірювального устаткування ( 10012-1-93 ) (ИСО 10012-1-93, часть 1. Требования по обеспечению качества измерительного оборудования, часть 1 Система метрологического подтверждения для измерительного оборудования)
ИСО 8402-94. Управління якістю і забезпечення якості - Словник (Замінений - див. ДСТУ ISO 9000-2001). (відмінений) ( 8402-94 ) (ИСО 8402-94. Управление качеством и обеспечение качества - Словарь (Заменён - см. ДСТУ ISO 9000-2001). (отменен))
ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок. ( 10011-3-97 ) (ДСТУ ISO 10011-3-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 3. Управление программами проверок.)
ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості. ( 10011-2-97 ) (ДСТУ ISO 10011-2-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 2. Квалификационные требования к аудиторам по системам качества.)
ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка. ( 10011-1-97 ) (ДСТУ ISO 10011-1-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 1. Проверка.)
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник. ( 9000-2001 ) (ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь.)
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. ( 9004-2001 ) (ДСТУ ISO 9004-2001 Системы управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности.)
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. ( 9001-2001 ) (ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования.)
ДСТУ ISO 14012-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів по екології ( 14012-97 ) (ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Квалификационные требования к аудиторам по экологии)
ДСТУ ISO 14011-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем ( 14011-97 ) (ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой)
ДСТУ ISO 14010-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Загальні принципи ( 14010-97 ) (ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы)
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення ( 14004-97 ) (ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения)