Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Методологічні рекомендації по системам якості


Список документов в категории

Название
ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008, ІDT). Системи управління якістю. Вимоги (ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008, ІDT). Системы управления качеством. Требования)
ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системы экологического управления. Общие установки относительно принципов, систем и средств обеспечения)
ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системы экологического управления. Требования и установки относительно применения)
ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системы управления качеством. Основные положения и словарь сроков)
ДСТУ 4469-3:2005. Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги (ЕN 12094-3:2003, УЛЬТРАСУЧАСНО) (ДСТУ 4469-3:2005. Пожарная техника. Системы газового пожаротушение. Часть 3. Устройства ручного запуска и остановки. Общие требования (ЕN 12094-3:2003, МОD))
ДСТУ 4466-9:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFС 227еа (ІSО 14520-9:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО) (ДСТУ 4466-9:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 9. Огнетушительное вещество HFС 227еа (ІSО 14520-9:2000, МОD))
ДСТУ 4466-8:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HСFС 125 (ІSО 14520-8:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО) (ДСТУ 4466-8:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 8. Огнетушительное вещество HСFС 125 (ІSО 14520-8:2000, МОD))
ДСТУ 4466-1:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІSО 14520-1:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО) (ДСТУ 4466-1:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 1. Общие требования (ІSО 14520-1:2000, МОD))
ДСТУ ІSО 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ДСТУ ІSО 19011:2003. Установки относительно осуществления аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления)
ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Установки из разработки документации системы управления качеством)
ДСТУ 4578:2006. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ІSО 6183:1990) (ДСТУ 4578:2006. Системы пожаротушение диоксидом углерода. Проектирование и монтаж. Общие требования (ІSО 6183:1990, МОD))
ДСТУ ІSО 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ДСТУ ІSО 4190-6-2001 Установка лифтовая (элеваторная). Часть 6. Лифты пассажирские для установления в жилых домах. Планирование и выбор)
ДСТУ ISO 9004-2-96 Управління якістю і елементами якості. Частина 2. Вказівки по послугах ( 9004-2-96 ) (ДСТУ ISO 9004-2-96 Управление качеством и элементами качества. Часть 2. Указания по услугам)
ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарти з управління якістю і забезпеченню якості. Частина 2. Керівні вказівки по застосуванню ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 І ДСТУ ISO 9003-95 ( 9000-2-96 ) (ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 2. Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 И ДСТУ ISO 9003-95)
ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарти з управління якістю і забезпеченню якості. Частина 1. Керівні вказівки по вибору і застосуванню ( 9000-1-95 ) (ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению)
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення ( 14004-97 ) (ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения)
ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, керівні вказівки по їх застосуванню ( 14001-97 ) (ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению)
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності ( 9001-2001 ) (ДСТУ ISO 9004-2001 Системы управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности)
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник ( 9000-2001 ) (ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь)
Про затвердження Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок ( 53 ) (Об утверждении Требований к программе обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла ядерных установок)
Про затвердження Положення про організацію і проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання ( 5 ) (Об утверждении Положения об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения)
Методичні рекомендації з розробки документів системи якості продукції будівельного комплексу України (Методические рекомендации по разработке документов системы качества продукции строительного комплекса Украины)