Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Документи інших міністерств і відомств


Список документов в категории

Название
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (Нормы затрат топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства (Нормы безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства)
Наказ від 13 липня 2009 р. № 250 Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009 ( 250 )
Щодо додержання законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безгрубного ведення робіт юридичними та фізичними особами (Относительно соблюдения законодательства из охраны труда в части промышленной безопасности, безопасного ведения работ юридическими и физическими лицами)
Санітарні правила пристрою, устаткування, змісту і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, що мають недоліки у фізичному і розумовому розвитку. СанПиН 4076-86 (Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. СанПиН 4076-86)
Щодо ліцензії для будівництва господарським способом (Относительно лицензии для строительства хозяйственным способом)
(НПАОП 80.0-1.12-04). Про затвердження Правил безпеки під година навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти ((НПАОП 80.0-1.12-04). Об утверждении Правил безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования)
(НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Про затвердження Правил пожежної безпеки в сфері кінематографії ((НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Об утверждении Правил пожарной безопасности в сфере кинематографии)
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспортові України (Об утверждении Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобильного транспорта Украины)
(НПАОП 28.0-1.03-08). Про затвердження Правил охорони праці в метизному виробництві ((НПАОП 28.0-1.03-08). Об утверждение Правил охраны труда в метизном производстве)
(НПАОП 31.5-1.01-07). Про затвердження Правил охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання ((НПАОП 31.5-1.01-07). Об утверждении Правил охраны труда в производстве источников света и светотехнического оснащения)
(НПАОП 28.5-1.02-07). Про затвердження Правил охорони праці при термічній обробці металів ((НПАОП 28.5-1.02-07). Об утверждении Правил охраны труда при термической обработке металлов)
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці в трубному виробництві ((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в трубном производстве)
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці в сталеплавильному виробництві ((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в сталеплавильном производстве)
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці у феросплавному виробництві ((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в феросплавном производстве)
Роз"яснення щодо зміни істотних розумів договорові (Разъяснения относительно изменения важных условий договора)
(НПАОП). Про затвердження Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції в хімічних виробництвах ((НПАОП). Об утверждении Правил из безопасной эксплуатации систем вентиляции в химических производствах)
(НПАОП 85.20-1.03-99) Про затвердження Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини ((НПАОП 85.20-1.03-99) Об утверждение Правил охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины)
(НПАОП 63.21-1.09-08) Про затвердження Правил охорони праці для працівників кар"єроуправлінь ((НПАОП 63.21-1.09-08) Об утверждении Правил охраны труда для работников каръероуправлений)
(НПАОП 27.0-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості ((НПАОП 27.0-1.01-08) Об утверждении Правил охраны труда в металлургической промышленности)
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02 (Правила безопасной эксплуатации и обслуживание оснащения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02)
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Повідомлення (Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Сообщения)
Санітарні правила пристрою, устаткування й експлуатації лікарень, родильних будинків і інших лікувальних стаціонарів. СанПиН 5179-90 (Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных договори и вторых лечебных стационаров. СанПиН 5179-90)
(НПАОП 63.21-1.13-08) Про затвердження Правил з охорони праці під година ремонтові та експлуатації будівель і споруд залізничного транспортові ((НПАОП 63.21-1.13-08) Об утверждении Правил из охраны труда во время ремонта и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта)
Санітарно-гігієнічні правила і норми. Пристрій, зміст і організація режиму дитячих санаторіїв. СанПиН 42-125-4437-87 (Санитарно-гигиенические правила и нормы. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев. СанПиН 42-125-4437-87)
Щодо необхідності надання агрохімічного паспорта земельної ділянки для отримання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (Относительно необходимости предоставления агрохимического паспорта земельного участка для получения разрешения на снятие и перенесение грунтового покрова)
Про затвердження Змін до Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об"єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів (Об утверждении Изменений в Ресурсные элементные сметные нормы удержания объектов улично-дорожней сети населенных пунктов)
Про запровадження ДСТУ ІSО 9001:2009 (N250) (О внедрение ДСТУ ІSО 9001:2009 (N250))
Про введення в дію Порядкові застосування в дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій (О введении в действие Порядка применения в дорожном хозяйстве новых материалов и технологий)
Про Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонтові приміщень, будинків, споруд (О Примерном перечне услуг по удержание домов и сооружений и территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений)
Щодо вирішення нагальних проблем у будівельній галузі (Относительно решения проблем в строительной области)
Щодо переліку нормативних документів з кошторисного ціноутворення (Относительно перечня нормативных документов из сметного ценообразования)
Про порядок укладання договорів з потокового (планово-попереджувального) ремонтові та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України (О порядке заключения договоров из текущего (планово-предупредительного) ремонта и эксплуатационного удержания автомобильных дорог государственного и местного значения общего пользования Украины)
Правила будівництва і ремонту повітряних ліній зв"язку і радіотрансляційних мереж. Частина ІІ. Пристрій щоглових переходів (Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть ІІ. Устройство мачтовых переходов)
Методика визначення відновної вартості об"єкта упорядкую (Методика определения обновленной стоимости объекта благоустройства)
Стандарт ЖКГ. Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства. Загальні вимоги (Стандарт ЖКГ. Энергосбережения. Служба енергоменеджменту предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Общие требования)
СОУ 60.2-3363588-0002:2006. Стандарт ЖКГ. Послуги міського електричного транспортові (СОУ 60.2-3363588-0002:2006. Стандарт ЖКГ. Услуги городского электрического транспорта)
Номенклатура продукції будівництва (Номенклатура продукции строительства)
СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008. Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання (СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008. Защита противокоррозионный. Общие требования и методы контролирования)
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків (Розділ 4. Порядок визначення вартості заміщення (відтворення) та оціночної вартості багатоповерхових житлових..) (СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Жилые дома. Сборник укрупненных показателей стоимости воспроизведения многоэтажных жилых домов (Раздел 4. Порядок определения стоимости замещения (воспроизведения) и оценочной стоимости многоэтажных жилых..))
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків (СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Жилые дома. Правила определения физического сноса жилых домов)
Рішення конституційного судові України в справі за конституційним поданням Верховної Заради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10... (Решения конституционного суда Украины в деле по конституционному представлению Верховной Рады Автономной Республики Крым относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пунктов 1, 4, 8, 10...)
РД 25.952-90. Системи автоматичні пожежегасіння, пожежної, охоронної й охоронно-пожежної сигналізації. Порядок розробки завдання на проектування (РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование)
Санітарні норми проектування промислових підприємств. СН 245-71 (ДНАОП 0.03.-3.01-71) (Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71 (ДНАОП 0.03.-3.01-71))
Санітарні правила і норми розміщення, пристрою й експлуатації малих ферм для змісту тварин (худоби, птаха, звірів) у населених пунктах Української РСР СанПіН N 5.02.12/н (Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР СанПиН N 5.02.12/н)
(НПАОП 0.00-1.02-08) Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів ((НПАОП 0.00-1.02-08) Об утверждение Правил строения и безопасной эксплуатации лифтов)
Санітарні правила для холодильників (Санитарные правила для холодильников)
(ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безпеки для олійно-жирового виробництва ((ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безопасности для масляно-жирового производства)
РД 34.70.110-92. Правила організації пуско-налагоджувальних робіт на теплових електричних станціях (РД 34.70.110-92. Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях)
РД 34.20.407-87. Правила приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів розподільних електричних сітей напругою 0,38-20 кВ сільськогосподарські призначення (РД 34.20.407-87. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения)
РД (ВСН 37-86). Правила приймання в експлуатацію окремих пускових комплексів і закінчених будівництвом електростанцій, об"єктів електричних і теплових сітей (РД (ВСН 37-86). Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей)
РД 34.20.401-83(ПР 34-70-002-83). Правила приймання в експлуатацію енергооб"єктів електростанцій, електричних і теплових сітей після технічного переозброєння (РД 34.20.401-83(ПР 34-70-002-83). Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения)
РД Положення про порядок розробки, узгодження і затвердження програм випробувань на теплових, гідравлічних і атомних електростанціях, в енергосистемах, теплових і електричних сітях (РД Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях)
РД (НР 34-70-118-87). Норми проектування теплової ізоляції для трубопроводів і устаткування теплових і атомних електростанцій (РД (HР 34-70-118-87). Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций)
РД Методичні вказівки по класифікації виробничих приміщень енергопідприємств по допустимих рівнях шуму (РД Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума)
Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002 (Об утверждении Государственных санитарных правил для предприятий, которые производят растительные масла. ДСП 4.4.4.090-2002)
Інструкцію з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві (НПАОП 0.00-5.24-01) (Инструкцию из безопасного выполнения сварочных работ в электромонтажном производстве (НПАОП 0.00-5.24-01))
СП 4416-87. Санітарні правила для підприємств по обробці і розливу питних мінеральних вод (СП 4416-87. Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод)
НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (НАПБ Б.03.002-2007. Нормы определения категорий помещений, домов и внешних установок за взрывопожарной и пожарной опасностью)
Щодо порядку електрифікації новобудов (Относительно порядка электрификации новостроек)
Щодо видачі дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (Относительно выдачи разрешения на снятие и перенесение грунтового покрова)
РД 34.02.301-91. Положення про організацію відомчого контролю воздухоохранной діяльності теплових електричних станцій і котельних (РД 34.02.301-91. Положение об организации ведомственного контроля воздухоохранной деятельности тепловых электрических станций и котельных)
РД 34.02.101-90. Екологічний паспорт теплової електростанції. Основні положення (РД 34.02.101-90. Экологический паспорт тепловой электростанции. Основные положения)
РД 24.030.101-88. Методичні вказівки загальні вимоги до виготовлення сталевих зварних судин (РД 24.030.101-88. Методические указания общие требования к изготовлению стальных сварных сосудов)
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об"єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів (Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм содержания объектов улично-дорожной сети населенных пунктов)
Про визнання акту не підметом державній реєстрації (О признании акта не подлежащим государственной регистрации)
Щодо ліцензування провадження будівельної діяльності (Относительно лицензирования осуществления строительной деятельности)
(НАПБ Б.03.001-2004). Про затвердження Типових норм належності вогнегасників ((НАПБ Б.03.001-2004). Об утверждении Типичных норм принадлежности огнетушителей)
Правила будівництва і ремонту повітряних ліній зв"язку і радіотрансляційних сітей. Частина ІІІ. Будівництво і ремонт стоечных і підземних ліній і устаткування будинкової розподільної радіотрансляційної і сільської телефонної сітей (Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть ІІІ. Строительство и ремонт стоечных и подземных линий и оборудование домовой распределительной радиотрансляционной и сельской телефонной сетей)
Про затвердження Методики визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів (Об утверждении Методики определения стоимости работ из содержания улично-дорожной сети населенных пунктов)
РД 34.02.201-91. Інструкція по розміщенню і експлуатації гаражів-стоянок автомобілів, що належать громадянам, в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою понад 1 кВ (РД 34.02.201-91. Инструкция по размещению и эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ)
Про внесення змін до державних нормативно-правових актів про охорону праці (О внесении изменений в государственные нормативно-правовые акты об охране труда)
Цінник на розробку технічної документації на АСУТП (Ценник на разработку технической документации на АСУТП)
(НПАОП 0.00-4.35-04). Типове положення про службу охорони праці ((НПАОП 0.00-4.35-04). Типовое положение о службе охраны труда)
Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94 (Технические правила ремонта и содержания городских улиц и дорог КТМ 204 Украины 010-94)