Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Документи інших міністерств і відомств


Список документов в категории

Название Дата
ОСТ 45.27-84. (НАОП 5.2.30-2.04-84)(НПАОП 45.21-7.04-84). Система стандартів безпеки праці. Металеві щогли і башти радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки
(ОСТ 45.27-84. (НАОП 5.2.30-2.04-84)(НПАОП 45.21-7.04-84). Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности)
01.01.1984
Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі СанПіН 5781-91
(Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли СанПиН 5781-91)
16.04.1991
Санітарні правила пристрою, устаткування і експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів СанПіН 5179-90
(Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН 5179-90)
29.06.1990
Санітарні правила пристрою, устаткування і змісту гуртожитків для робітників, студентів, середніх спеціальних учбових закладів і професійно-технічних училищ, що вчаться
(Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ)
01.11.1988
Санітарні норми допустимої гучності звучання звуковідтворюючих і звукопідсилюючих пристроїв в закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках
(Санитарные нормы допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках)
07.07.1987
Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і суспільних будівель і на території житлової забудови
(Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки)
03.08.1984
Інструкція по санітарному змісту приміщень і устаткування виробничих підприємств
(Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий)
30.12.1966
Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах (зі змінами, внесеними
(Санитарные правила относительно устраивания, содержания и оборудование молокороздаточных пунктов на промышленных предприятиях (с изменениями, внесенными)
06.02.1961
Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров"я населення
(Государственные санитарные правила и нормы. Гигиенические требования относительно обращения с промышленными отходами и определения их класса опасности для здоровья населения)
01.07.1999
Державні санітарні правила та норми. Влаштування і обладнання кабінетів комп"ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп"ютерах. ДСанПіН 5.5.
(Государственные санитарные правила и нормы. Устраивание и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда учеников на персональных компьютерах. ДСанПиН 5.5.)
30.12.1998
СанПіН 4723-88. Санітарні правила пристрою і експлуатації систем централізованого гарячого водопостачання
(СанПиН 4723-88. Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения)
01.01.1988
Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 4.4.4.065-00
(Предприятия относительно производства и разлива минеральных и искуственно-минерализированных вод. Государственные санитарные правила и нормы ДСанПиН 4.4.4.065-00)
01.01.2000
РД БТ 39-0147171-003-88. Вимоги до установки датчиків стаціонарних газосигналізаторів у виробничих приміщеннях і на зовнішніх майданчиках підприємств нафтової і газової промисловості
(РД БТ 39-0147171-003-88. Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности)
01.01.1988
РД 34.51.101-90. Інструкція по вибору ізоляції електроустановок
(РД 34.51.101-90. Инструкция по выбору изоляции электроустановок)
01.01.1990
Щодо застосування підпункту пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
(Относительно применения подпункта пункта 5.2 статьи 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий")
12.07.2002
Державні санітарні правила і норми для морських та річкових портів ДСанПіН 7.7.4.-046-99
(Государственные санитарные правила и нормы для морских и речных портов ДСанПиН 7.7.4.-046-99)
01.12.1999
ГКД 34.20.662-2002. Інструкція з експлуатації повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами
(ГКД 34.20.662-2002. Инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кв с самоудерживающими изолированными проводами)
01.01.2002
ГКД 34.20.260-2002. Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами
(ГКД 34.20.260-2002. Инструкция из монтажа воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кв с самоудерживающими изолированными проводами)
01.01.2002
ГКД 34.20.175-2002. Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами
(ГКД 34.20.175-2002. Требования к проектированию воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самоудерживающими изолированными проводами)
01.01.2002
Санітарні правила для виноробницьких підприємств (СанПін 5788-91)
(Санитарные правила для винодельческих предприятий (СанПин 5788-91))
01.01.1991
Санітарні правила пристрою, устаткування і експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів (СанПіН 5179-90)
(Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (СанПиН 5179-90))
01.01.1991
Санітарні правила проектування, будівництва і експлуатації водосховищ (СанПін 3907-85)
(Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ (СанПин 3907-85))
01.01.1985
СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів електричних мереж напругою від 0,38 кв до 110 (150) кв
(СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов электрических сетей напряжением от 0,38 кв до 110 (150) кв)
01.01.2007
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності (N 47)
(Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности (N 47))
10.04.2007
Про ліцензування будівельної діяльності (N 584)
(О лицензировании строительной деятельности (N 584))
27.01.2007
Щодо отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності (N 4-452-1666/4994)
(Относительно получения лицензии на осуществление строительной деятельности (N 4-452-1666/4994))
17.09.2002
ГНД 34.05.102-2003. Порядок визначеня вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж
(ГНД 34.05.102-2003. Порядок определения стоимости ремонта и технического обслуживания электрических сетей)
01.01.2006
Про плату за землю. Лист Державної податкової адміністрації України N 11360/6/15-0616 (Витяг)
(О плате за землю. Лист Государственной налоговой администрации Украины N 11360/6/15-0616 (Вытянул))
09.10.2006
Про плату за землю. Лист Державної податкової адміністрації України N 17471/7/15-0617
(О плате за землю. Лист Государственной налоговой администрации Украины N 17471/7/15-0617)
20.09.2006
Про затвердження Правил безпеки при реконструкції будівель і споруд промислових підприємств
(Об утверждении Правил безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий)
02.04.2001
СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005. Нормативний документ. Правила побудови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111. Інструкція
(СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005. Нормативный документ. Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111. Инструкция)
01.01.2005
Про зауваження Мінбуду України щодо друкарських помилок, допущених при виданні ВБН Д.1.1-7214-2004.
(О замечаниях Минстроя Украины относительно опечаток, допущенных при издании ВБН Д.1.1-7214-2004.)
19.06.2006
(НПАОП 00.0-5.10-96). Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
((НПАОП 00.0-5.10-96). Типичная инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогреющих котлов)
30.04.1996
(НПАОП 00.0-5.05-95). Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
((НПАОП 00.0-5.05-95). Типичная инструкция из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов)
14.11.1995
(НПАОП 00.0-5.18-96). Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)
((НПАОП 00.0-5.18-96). Типичная инструкция из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых))
20.03.1996
(НПАОП 00.0-5.19-96). Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
((НПАОП 00.0-5.19-96). Типичная инструкция из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов)
29.01.1996
(НПАОП 00.0-5.03-95). Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
((НПАОП 00.0-5.03-95). Типичная инструкция из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов)
25.09.1995
(НПАОП 00.0-5.07-94). Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
((НПАОП 00.0-5.07-94). Типичная инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподьемных кранов в исправном состоянии)
20.10.1994
(НПАОП 00.0-5.20-94). Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажо-підіймальних кранів
((НПАОП 00.0-5.20-94). Типичная инструкция для инженерно-технических работников, которые осуществляют наблюдение за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов)
20.10.1994
(НПАОП 00.0-5.06-94). Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
((НПАОП 00.0-5.06-94). Типичная инструкция для лиц, ответственных за безопасное проведение работ из перемещения грузов кранами)
20.10.1994
(НПАОП 00.0-2.02-93). Перелік робіт з підвищеною небезпекою
((НПАОП 00.0-2.02-93). Перечень работ с повышенной опасностью)
30.11.1993
(НПАОП 10.0-5.18-04). Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт
((НПАОП 10.0-5.18-04). Инструкция из противопожарной защиты угольных шахт)
26.10.2004
(НПАОП 10.0-5.03-04). Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях До пунктів 1.4.2, 6.3.1 Правил безпеки у вугільних шахтах
((НПАОП 10.0-5.03-04). Инструкция из ведения огневых работ в подземных выработках и сверхшахтных зданиях К пунктам 1.4.2, 6.3.1 Правил безопасности в угольных шахтах)
26.10.2004
(НПАОП 00.0-5.25-01). Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
((НПАОП 00.0-5.25-01). Инструкция из охраны труда во время выполнения работ пороховыми инструментами)
20.07.2001
(НПАОП 00.0-5.24-01). Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями
((НПАОП 00.0-5.24-01). Инструкция из охраны труда во время выполнения монтажных работ инструментами и устройствами)
05.06.2001
(НПАОП 00.0-5.23-01). Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві
((НПАОП 00.0-5.23-01). Инструкция из охраны труда во время выполнения грузо-разгрузочных работ в электромонтажном производстве)
05.06.2001
(НПАОП 00.0-5.26-01). Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
((НПАОП 00.0-5.26-01). Инструкция из охраны труда во время выполнения электромонтажных работ на высоте)
05.06.2001
(НПАОП 00.0-5.12-01). Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об"єктах
((НПАОП 00.0-5.12-01). Инструкция из организации безопасного ведения огневых работ на взрывопожарноопасных и взрывоопасных объектах)
05.06.2001
Наказ Міністерства аграрної політики України про затвердження та введення в дію відомчих норм технологічного проектування
(Приказ Министерства аграрной политики Украины об утверждении и введении в действие ведомственных норм технологического проектирования)
15.09.2005
Наказ Міністерства аграрної політики України про продовження терміну дії відомчих норм технологічного проектування
(Приказ Министерства аграрной политики Украины о продолжении срока действия ведомственных норм технологического проектирования)
18.12.2003
Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння
(Правила проектирования, монтажа и эксплуатации автоматических установок аэрозольного пожаротушение)
16.09.2003
Наказ Міністерства палива та енергетики України про затвердження та введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 Правил улаштування електроустановок
(Приказ Министерства топлива и энергетики Украины об утверждении и введении в действие новой редакции глав 2.4, 2.5 Правил устраивания электроустановок)
05.01.2006
Наказ Міністерства палива та енергетики України про затвердження та введення в дію галузевого нормативного документа з питань пожежної безпеки
(Приказ Министерства топлива и энергетики Украины об утверждении и введении в действие отраслевого нормативного документа по вопросам пожарной безопасности)
13.10.2004
Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових і суспільних будівель і територій житлової забудови (СанПін 2605-82)
(Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки (СанПин 2605-82))
02.07.1982
Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила
(Положение о порядке согласования с органами государственного пожарного наблюдения проектных решений, на которые не установлена норма и правило)
15.11.2004
Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об"єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації
(Положение о порядке проведения контрольных обмерений на объектах строительства, капитального ремонта (ремонта), реставрации)
19.11.2003
Правила пожежної безпеки на ринках України
(Правила пожарной безопасности на рынках Украины)
17.01.2005
(НАПБ А.01.001-2004). Правила пожежної безпеки в Україні
((НАПБ А.01.001-2004). Правила пожарной безопасности в Украине)
19.10.2004
Щодо сплати суб"єктами малого підприємництва - платникам єдиного податку внесків на загальнообов"язкове держ.соц. страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням
(Относительно уплаты субъектами малого предпринимательства -плательщиками единого налога взносов на общеобязательное гос. соц. страхование в связи со временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением)
30.07.2004
Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП) (Станом на 01.10.2004)
(Государственный реестр межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда (реестр ДНАОП) (Состоянием на 01.10.2004))
01.01.2004
Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж
(Об утверждении Правил предоставления и согласования технических условий на подключение к тепловым сетям)
29.10.2009
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році"
(Об утверждении Инструкции относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 7-тнв (годовая) "Звіт о травматизме на производстве в 20__ році")
15.09.2009
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві"
(Об утверждении Инструкции относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 1-цены (конур) "Звіт о ценах приобретения материальных ресурсов в будівництві")
05.10.2009
Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей
(Об утверждении Технологических нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ от коксовых печей)
29.09.2009
Меморандум порозуміння між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, будівельними організаціями та їх об"єднаннями, підприємствами-виробниками будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення та їх об"єднаннями, Центральним ...
(Меморандум понимания между Министерством регионального развития и строительства Украины, строительными организациями и их объединениями, предприятиями-производителями строительных материалов и изделий строительного назначения и их объединениями, Центральным ...)
22.09.2009
Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
(Об утверждении национальных стандартов Украины, изменений к межгосударственным стандартам и отмене нормативных документов)
22.06.2009
Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом
(Об утверждении Правил охраны труда при переработке и сохранении аммиачной селитры насыпью)
01.09.2009
Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 року N 173
(О внесении изменений к Государственным санитарным правилам планирования и застройки населенных пунктов, утвержденных приказом МОЗ Украины от 19 июня в 1996 году N 173)
31.08.2009
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік
(О расчете нормы длительности рабочего времени на 2010 год)
25.08.2009
Про внесення змін до Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)
(О внесении изменений к Порядку определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения))
01.06.2009
Щодо скасування наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.2006 N 302 "Про затвердження зразків Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень"
(Относительно отмены приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 09.09.2006 N 302 "Про утверждение образцов Акта обследования зеленых насаждений, что подлежат удалению, и Ордера на удаление зеленых насаджень")
13.08.2009
Про затвердження Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів
(Об утверждении Правил безопасности при заготовке и переработке утиля и отходов черных и цветных металлов)
29.07.2009
Щодо інвестування в об"єкти житлового будівництва: Мін"юст роз"яснює деякі проблемні питання
(Относительно инвестирования в объекты домостроения: Минюст разъясняет некоторые проблемные вопросы)
14.07.2009
Про затвердження Правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
(Об утверждении Правил охраны труда при обслуживании пропиточно-сушильного оборудования для производства дублируемых резинотехнических материалов и изделий из них)
29.07.2009
Про затвердження Правил охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних ...
(Об утверждении Правил охраны труда для производств суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целлулоида и изделий из него, пластических масс, синтетических смол, электроизоляционных материалов и резинотехнических ...)
29.07.2009