Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ГосархстройинспекцияПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про створення страхового фондові документації на закінчені будівництвом об"єкти ( 22/7-4631/01/33-1227/03 ) (О создание страхового фонда документации на законченные строительством объекты)
Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління. ( 2/6-701 ) (Про ориентировочные удельные показатели подсчета площади домов управления.)
Про необхідність погодження акта готовності об"єкта будівництва ( 22/9-5243 ) (О необходимости согласования акта готовности объекта строительства)
Щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт ( 22/4-3324 ) (Относительно получения разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт, що подається відповідно до ст. 28-1 Закону України "Про планування і забудову територій" ( 22/7-5409 ) (Относительно статуса и объемов документации проекта подготовительных работ, что подается соответственно ст. 28-1 Закона Украины "Про планирование и застройку територій")
Щодо отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами ( 24/4-396 ) (Относительно получения разрешения на строительство временных сооружений и размещения рекламы)
Про отримання будівельної ліцензії при видобутку декоративного та будівельного каменю ( 22/9-3923 ) (О получении строительной лицензии при добыче декоративного и строительного камню)
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт ( 22/7-3149 ) (Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 22/7-185 ) (Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Щодо ліцензування діяльності будівельних підприємств ( 22/4-3342 ) (Относительно лицензирования деятельности строительных предприятий)
Щодо застосування ст. 796 Цивільного кодексові України (у частині використання договорові оренди об"єктів нерухомого майна для отримання дозволу на виконання будівельних робіт) (відповідно до листа від 21.10.09 N 22/8-6645) (Относительно применения ст. 796 Гражданского кодекса Украины (в части использования договора аренды объектов недвижимого имущества для получения разрешения на выполнение строительных работ) (соответственно письму от 21.10.09 N 22/8-6645))
Про створення страхового фондові документації на закінчені будівництвом об"єкти (відповідно до спільного листа Держархбудінспекції та Державного департаментові страхового фондові документації від 29.07.2009 22/7-4631/01/33-1227/03) (О создании страхового фонда документации на законченные строительством объекты (соответственно общему письму Держархбудінспекції и Государственного департамента страхового фонда документации от 29.07.2009 22/7-4631/01/33-1227/03))
Деякі питання реалізації Тимчасового порядкові прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типові, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівель (Некоторые вопросы реализации Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, сооруженных без разрешения на выполнение зданий)
Повідомлення щодо порядкові отримання уповноваження на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт (Сообщение относительно порядка получения полномочия на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их возможности (невозможности) выполнять работы в соответствии с представленным перечнем работ)
Пропозіції щодо організаційно-функціональних вимог для виконання функцій Генерального розробника в проектуванні та Генерального підрядника в будівництві (Предложения относительно организационно-функциональных требований для выполнения функций Генерального разработчика в проектировании и Генерального подстрочника в строительстве)
Щодо включення до Переліку спеціалізованих організацій, рекомендованих для розробки проектів підсилення, відновлення конструкцій та основ будівель і споруд (відповідно до листа Держархбудінспекції від 02.06.09 N 22/9-3129) (Относительно включения в Перечень специализированных организаций, рекомендованных для разработки проектов усиления, восстановления конструкций и основ зданий и сооружений (соответственно письму Держархбудінспекції от 02.06.09 N 22/9-3129))
Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення упорядкую для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах зем...(відповідно до листа Мінрегіонбуду від 08.07.2009 N 22/9-4131) (Относительно необходимости получения разрешений, в том числе ордеров на нарушение благоустройства для выполнения строительных (подготовительных) работ в границах...(соответственно письму Минрегионстроя от 08.07.2009 N 22/9-4131))
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт (відповідно до листа Держархбудінспекції від 03.06.2009 р N 22/7-3149) (Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ (соответственно письму Держархбудінспекції от 03.06.2009 г. N 22/7-3149))
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів (відповідно до листа Держархбудінспекції від 15.01.2009 N 22/7-185) (Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов (соответственно письму Держархбудінспекції от 15.01.2009 N 22/7-185))
Щодо гарантійних строків у будівництві (Относительно гарантийных сроков в строительстве)