Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Документи інших міністерств і відомств


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Положення про Будівельний страховий пул
(Об утверждении Положения о Строительном страховий пуле)
09.07.2009
Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до теплових мереж
(Об утверждении Правил присоединения когенераційних установок к тепловым сетям)
24.07.2009
Про затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
(Об утверждении Методических рекомендаций о применении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов)
10.08.2009
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного при...
(Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного при...)
01.09.2004
Про введення у дію Положення про інспекційний контроль якості
(О введении в действие Положения об инспекционном контроле качества)
01.06.2009
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби автомобільних доріг України від 04.09.2007 N 458
(О признании таким, что потерял действие, приказа Государственной службы автомобильных дорог Украины от 04.09.2007 N 458)
06.07.2009
Щодо забезпечення якості основних дорожньо-будівельних матеріалів
(Относительно обеспечения качества основных дорожно-строительных материалов)
29.04.2009
Про затвердження Правил пожежної безпеки для культових споруд
(Об утверждении Правил пожарной безопасности для культовых сооружений)
18.05.2009
Про затвердження Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
(Об утверждении Правил устраивания и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей в домах и сооружениях)
18.05.2009
Щодо доцільності погодження Міністерством проектів національних стандартів у галузі промисловості будівельних матеріалів, якими встановлюються методи випробувань та контролю лише за технічними показниками будівельних матеріалів
(Относительно целесообразности согласования Министерством проектов национальных стандартов в отрасли промышленности строительных материалов, которыми устанавливаются методы испытаний и контроля лишь за техническими показателями строительных материалов)
14.05.2009
Методичні вказівки МОЗ СРСР "Санітарно-гігієнічний контроль систем вентиляції виробничих приміщень"
(Методические указания МОЗ СССР "Санітарно-гігієнічний контроль систем вентиляции производственных приміщень")
05.09.1987
Санітарні правила для молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах
(Санитарные правила для молокороздавальних пунктов на промышленных предприятиях)
17.12.1979
Про прийняття міждержавних стандартів як національні методом підтвердження та скасування відповідних міждержавних стандартів
(О принятии межгосударственных стандартов как национальные методом подтверждение и отмена соответствующих межгосударственных стандартов)
22.12.2008
Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234.НННН:2009 "Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків"
(Об утверждении СОУ ЖКГ 75.11-35077234.НННН:2009 "Житлові дома. Правила определения физического сноса жилищных будинків")
03.02.2009
Про забезпечення якості виконання дорожніх робіт та поліпшення стану автомобільних доріг
(Об обеспечении качества выполнения дорожных работ и улучшения состояния автомобильных дорог)
19.03.2009
Про затвердження Правил пожежної безпеки для об"єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів
(Об утверждении Правил пожарной безопасности для объектов сохранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов)
24.12.2008
Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234. НННН:2009 "Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків"
(Об утверждении СОУ ЖКГ 75.11-35077234. НННН:2009 "Житлові дома. Сборник укрупненных показателей стоимости воссоздания многоэтажных жилищных будинків")
07.02.2009
Про затвердження Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов"язкового) відселення
(Об утверждении Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения)
04.04.2008
Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень
(Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений)
14.12.2006
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08)
(Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (НПАОП 0.00-4.01-08))
24.03.2008
Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07)
(Об утверждении Правил выбора и применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (НПАОП 0.00-1.04-07))
28.12.2007
Про внесення змін до Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
(О внесении изменений к Правилам охраны труда для работников лесного хозяйства и лесной промышленности)
07.11.2007
Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (ДСанПіН 4.4.4.-152-2008)
(Об утверждении Государственных санитарных норм и правил для предприятий, что производят солод, пиво и безалкогольные напитки (ДСанПиН 4.4.4.-152-2008))
11.12.2007
Про затвердження Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
(Об утверждении Правил охраны труда для предприятий и организаций полиграфической промышленности)
03.12.2007
Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 4.1 та 4.2 Правил улаштування електроустановок
(Об утверждении и введении в действие новой редакции глав 4.1 и 4.2 Правил устраивания электроустановок)
02.04.2008
Про внесення змін до деяких наказів МНС у сфері пожежної безпеки
(О внесении изменений к некоторым приказам МНС в сфере пожарной безопасности)
18.02.2008
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004)
(Об утверждении Правил пожарной безопасности в Украине (НАПБ А.01.001-2004))
19.10.2004
Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи
(Об утверждении Правил из технической защиты информации для помещений банков, у которых обрабатываются электронные банковские документы)
04.07.2007
Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці
(Рекомендации относительно организации работы кабинета промышленной безопасности и охраны труда)
16.01.2008
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин
(Об утверждении Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления на рассмотрение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых материалов геолого-экономических оценок месторождений металлических и неметаллических полезных ископаемых)
04.09.1995
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці
(Рекомендации относительно построения, внедрения и усовершенствования системы управления охраной труда)
07.02.2008
Про затвердження методичних рекомендацій "Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві"
(Об утверждении методических рекомендаций "Здійснення контроля за соблюдением радиационно-гигиенических параметров в будівництві")
29.12.2007
Про затвердження Рекомендацій щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення
(Об утверждении Рекомендаций относительно применения Методики расчета количества теплоты, употребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определение платы за их отопление)
22.02.2008
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стратегічних планів дій підприємств, що надають послуги централізованого теплопостачання
(Об утверждении Методических рекомендаций относительно разработки стратегических планов действий предприятий, что предоставляют услуги централизованного теплоснабжения)
06.11.2007
Про затвердження Переліку нової енергоємної техніки, технологій та енергоємних матеріалів, на документацію яких видаються експертні висновки державної експертизи з енергозбереження
(Об утверждении Перечня новой энергоемкой техники, технологий и энергоемких материалов, на документацию которых выдаются экспертные выводы государственной экспертизы из энергосбережения)
14.01.2008
Про затвердження Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд
(Об утверждении Инструкции о порядке проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний систем принудительного димовидалення и подпора воздуха домов и сооружений)
27.12.2006
Про обкладення податком вартості робіт по будівництву вбудованих та прибудованих об"єктів
(Об обложении налогом стоимости работ по строительству встроенных и пристроенных объектов)
07.04.1995
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів
(Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на предприятиях промышленности строительных материалов)
11.12.2007
Щодо надання роз"яснень стосовно дії санітарних правил для підприємств громадського харчування
(Относительно предоставления разъяснений относительно действия санитарных правил для предприятий общественного питания)
18.06.2007
Про затвердження Правил охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції
(Об утверждении Правил охраны труда для предприятий по производству кабельной продукции)
18.12.2007
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини
(Об утверждении Правил пожарной безопасности для предприятий из переработки эфирно-масляного сырья)
10.04.2007
Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв
(Об утверждении Правил безопасности в газовом хозяйстве коксохимических предприятий и производств)
27.03.2007
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03)
(Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации подъемников (НПАОП 0.00-1.36-03))
08.12.2003
Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України
(Об утверждении Правил пожарной безопасности в агропромышленном комплексе Украины)
04.12.2006
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості
(Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам приборостроительной промышленности)
29.03.2007
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості
(Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам судостроительной промышленности)
29.03.2007
Про затвердження Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
(Об утверждении Типичного положения о деятельности уполномоченных наемными работниками лиц по вопросам охраны труда)
21.03.2007
Про затвердження Правил безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів
(Об утверждении Правил безопасности труда для работников железнодорожных станций и вокзалов)
12.03.2007
Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
(Об утверждении Правил безопасности труда во время выполнения работ в путевом хозяйстве)
12.03.2007
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
(Об утверждении Типичного положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда (НПАОП 0.00-4.12-05) и Перечня работ с повышенной опасностью)
26.01.2005
Про затвердження Переліку об"єктів, для прийняття в експлуатацію яких до складу робочих та державних приймальних комісій включаються представники Державної інспекції з енергозбереження
(Об утверждении Перечня объектов, для принятия в эксплуатацию которых в состав рабочих и государственных приемных комиссий включаются представители Государственной инспекции из энергосбережения)
31.07.2007
Про затвердження Змін до наказу Мінбуду України від 22.11.2005 N 4
(Об утверждении Изменений к приказу Минбуду Украины от 22.11.2005 N 4)
06.11.2007
Про затвердження Правил безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства
(Об утверждении Правил безопасности для работников судов портового и служебно-вспомогательного флота рыбного хозяйства)
24.01.2007
Про затвердження Правил охорони праці для працівників морських рибних портів
(Об утверждении Правил охраны труда для работников морских рыбных портов)
18.12.2006
Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах (НПАОП 0.00-1.38-05)
(Об утверждении Правил охраны труда в архивных учреждениях (НПАОП 0.00-1.38-05))
01.02.2005
Про затвердження Типових інструкцій з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників
(Об утверждении Типичных инструкций из безопасного ведения работ для крановщиков стрілових самоходных кранов и стропальщиков)
25.09.1995
Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами (НПАОП 00.0-5.06-94)
(Типичная инструкция для лиц, ответственных за безопасное проведение работ с перемещением грузов кранами (НПАОП 00.0-5.06-94))
20.10.1994
Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
(Об утверждении Типичной инструкции из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов)
14.11.1995
Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій
(Об утверждении Изменений к типичным инструкциям некоторых профессий)
01.10.2007
Про затвердження Правил охорони праці для швейного виробництва
(Об утверждении Правил охраны труда для швейного производства)
22.11.2006
Про затвердження національних стандартів, зміни до міждержавного стандарту та скасування нормативних документів
(Об утверждении национальных стандартов, изменения к межгосударственному стандарту и отмене нормативных документов)
11.12.2006
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-98)
(Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ДНАОП 0.00-1.11-98))
08.09.1998
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних доріг
(Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) автомобильных дорог)
04.09.2007
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
(Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве)
17.05.2004
Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях
(Об утверждении Правил техногенной безопасности в сфере гражданской защиты на предприятиях, в организациях, учреждениях и на опасных территориях)
15.08.2007
Про затвердження Змін і доповнень до Порядку проведення ремонту та утримання об"єктів міського благоустрою
(Об утверждении Изменений и дополнений к Порядку проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства)
24.07.2007
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2008 рік
(О расчете нормы длительности рабочего времени на 2008 год)
18.09.2007
Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.97 N 191 "Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці"
(О признании таким, что потерял действие, приказ Государственного комитета Украины по наблюдению за охраной труда от 18.07.97 N 191 "Про утверждение Типичного положения о кабинете охраны праці")
02.10.2007
Щодо необхідності отримання ліцензії на будівельну діяльність
(Относительно необходимости получения лицензии на строительную деятельность)
16.07.2007
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
(Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации вантажопідіймальних кранов)
18.06.2007
Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094
(Об утверждении Инструкции о порядке передачи документации и осуществления государственной экспертизы из энергосбережения на выполнение п.4 постановления Кабинета Министров от 15 июля 1998 г. N 1094)
09.03.1999
Про затвердження Правил охорони праці для працівників шкіряного виробництва
(Об утверждении Правил охраны труда для работников кожного производства)
19.06.2007
Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"є...
(Об утверждении Порядка контроля за сдерживанием лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния об"є...)
01.09.2004
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"єктів і Ліцензійних умов провадження господарс...
(Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и Лицензионных условий осуществления господарс...)
01.09.2004
Про затвердження Змін до Інструкції щодо складання форм N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" державних статистичних спостережень зі статистик...
(Об утверждении Изменений к Инструкции относительно составления форм N 1-конур "Інформація о получении разрешения на выполнение строительных робіт" но N 2-конур "Звіт о реализации разрешения на выполнение строительных робіт" государственных статистических наблюдений со статистик...)
16.07.2007