Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Методичні вказівки та взаємовідносини


Список документов в категории

Название Дата
Методичні рекомендації по застосуванню електроогорож для диких тварин
(Методические рекомендации по применению электроограждений для диких животных)
01.01.1990
Методичні вказівки по застосуванню гідроімпульсних скалоломів для руйнування будівельних конструкцій при реконструкції промислових підприємств
(Методические указания по применению гидроимпульсных скалоломов для разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий)
01.01.1990
Методичні рекомендації за визначенням додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш + 27
(Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27)
01.01.2007
Рекомендації по проектуванню і пристрою фундаментів паль на пучинистых грунтах
(Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах)
01.01.1989
Рекомендації за змістом і ремонту металевих пролітних будов автодорожніх мостів
(Рекомендации по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных мостов)
01.01.1983
Рекомендації по раціональній області застосування в будівництві паль різних видів
(Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов)
01.01.1978
Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги. Зміна 1
(Порядок согласования и сопровождения в центральном аппарате Минбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования. Изменение 1)
01.01.2006
Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги
(Порядок согласования и сопровождения в центральном аппарате Минбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования)
01.01.2006
Методичні рекомендації з процедури підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України (відповідно до вимог Євродирективи 89/106/ЄЕС)
(Методические рекомендации из процедуры подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения на территории Украины (соответственно требованиям Евродирективы 89/106/ЄЕС))
01.01.2006
Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок кoмунальної теплоенергетики України (затв. наказом Мінбуду України від 16.03.06 N 67)
(Отраслевая методика расчета вредных выбросов, которые поступают от теплогенеруючих установок коммунальной теплоэнергетики Украины (затв. приказом Минбуду Украины от 16.03.06 N 67))
01.01.2006
Методичні рекомендації по обстеженню деяких частин будівель (споруд) і їх конструкцій
(Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций)
20.01.2003
Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об"єкта), що будується, та технічний нагляд
(Положение о заказчике в строительстве, дирекцию предприятия (объекта), что строится, и техническое наблюдение)
13.10.1999
Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок
(Методика экспертной денежной оценки земельных участков)
11.10.2002
Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд
(Методические рекомендации определения стоимости работ по обследованию, оценке технического состояния и паспортизации зданий и сооружений)
12.07.1999
Рекомендації по удосконаленню порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва і взаємодії співвиконавців її складових частин
(Рекомендации по усовершенствованию порядка проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства и взаимодействию соисполнителей ее составных частей)
24.01.2003
Методичні рекомендації про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(Методические рекомендации о формировании себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
29.03.2002
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
(Методические рекомендации по планированию, учету и калькуляции себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
21.07.1998
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
(Положения о службе страхових экспертов из охраны труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.)
15.08.2001
Положення про порядок проведення атестації керівних і інженерно-технічних працівників
(Положение о порядке проведения аттестации руководящих и инженерно-технических работников)
19.07.2003
Інформація щодо погоджених з Держбудом України індексів для визначення в цінах 1997 року базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт за відомчими цінниками
(Информация относительно согласованных с Госстроем Украины индексов для определения в ценах в 1997 году базисной сметной стоимости основных пусконаладочных работ по ведомственным ценникам)
01.01.1999
Методичнi вказiвки щодо застосування базових розцiнок визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаютья замовникам на проектування об"єктів будівництва
(Методические указания относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, что выдаются заказчикам на проектирование объектов строительства)
18.09.1998
Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів
(Базовые расценки определения стоимости разработки технических условий, что выдаются застройщикам на проектирование объектов)
18.09.1998
Положення про страхування ризиків у будівництві
(Положение о страховании рисков в строительстве)
15.06.1994
Методичні рекомендації з розробки конкурсної пропозиції (оферти) претендента
(Методические рекомендации по разработке конкурсного предложения (оферты) претендента)
28.05.1997
Положення про пiдряднi контракти у будiвництвi України
(Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины)
15.12.1993
Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва
(О государственной регистрации прав автора на произведения науки, литературы и искусства)
18.07.1995
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями
(Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями)
14.12.1994
Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію
(Положение о свидетельстве на рационализаторское предложение)
22.01.1995
Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ)
(Методика обследования газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП, ГРПБ, ИГРУ))
10.12.2007
Методичні вказівки щодо здійснення державного нагляду за використанням газу в побуті
(Методические указания относительно осуществления государственного наблюдения за использованием газа в быту)
15.01.2008
Методичні рекомендації щодо розрахунків економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги
(Методические рекомендации относительно расчетов экономически обгрунтованих тарифов на жилищно-коммунальные услуги)
29.03.1999
 Емкости