Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Довідкові матеріали

caparol

Довідкові матеріали


Список документов в категории

Название Дата
Рекомендації по упровадженню вахтового методу організації будівництва
(Рекомендации по внедрению вахтового метода организации строительства)
01.01.1984
Інструкція по зйомці і складанню планів підземних комунікацій
(Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций)
01.01.1978
Допомога до "Інструкції по пристрою захисту від блискавок будівель і споруд"
(Пособие к "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений")
12.10.1987
Посібник з проектування теплиць і парників
(Пособие по проектированию теплиц и парников)
27.05.1986
РСН 341-86. Планування і забудова районів індивідуального житлового будівництва в населених пунктах Української РСР
(РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР)
01.01.1987
Відомчі кошторисні нормативи, погоджені Минрегионстроем
(Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем)
01.01.2009
Доповненні до Переліку діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва, надрукованому в Збірнику "Ціноутворення в будівництві" N 2, лютий 2009, і доповненням до нього, надрукованим у Збірнику "Ціноутворення в строител
(Дополнении к Перечню действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства, напечатанному в Сборнике "Ценообразование в строительстве" N 2, февраль 2009, и дополнениям к нему, напечатанным в Сборнике "Ценообразование в строител)
01.01.2009
Єдині норми тривалості проектування і будівництва підприємств, будинків і споруджень і освоєння проектних потужностей
(Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, сданный и сооружений и освоения проектных мощностей)
01.01.1983
РСН 357-91. Технологія пристрою фундаментів із залізобетонних паль, що занурюються вдавленням
(РСН 357-91. Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием)
01.01.1991
Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних роб
(Методические рекомендации относительно определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при складывании договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных роб)
01.01.2009
Перелік нормативно-правових актів у галузі будівництва
(Перечень нормативно-правовых актов в области строительства)
01.01.2000
Перелік чинних державних будівельних норм колишнього СРСР станом на 27.01.2009.
(Перечень действующих государственных строительных норм бывшего СССР состоянием на 27.01.2009.)
01.01.2009
Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОРОМЛИВО
(О распространении и использовании ведомственных сметных норм и СОУ)
01.01.2008
Інформація про упорядкування визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій і споруд
(Информация об упорядочении определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций и сооружений)
01.01.2008
Про єдині умовні позначки при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми
(О единственных условных отметках при ссылке на общегосударственные сметные ресурсные нормы)
01.01.2008
Перелік виробів, які мають незначній вплив на здоров"я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність
(Перечень изделий, которые имеют незначительной влияние на здоровье и безопасность людей, но размещение которых на рынке позволяется при наличии сложенной производителем декларации о соответствии)
01.01.2006
Перелік регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд
(Перечень регламентных технических условий и строительных норм, соответствие требованиям которых свидетельствует о соответствии требованиям технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
01.01.2008
ВСН 219-79. Інструкція по разглинизации свердловин на воду вібраційним способом
(ВСН 219-79. Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом)
01.01.1979
ВСН 116-65. Технічні вказівки за технологією виробництва будівельних і монтажних робіт при електрифікації залізниць (пристрої енергопостачання)
(ВСН 116-65. Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства энергоснабжения))
01.01.1966
Положення про проектування і будівництво експериментальних об"єктів
(Положение о проектировании и строительстве экспериментальных объектов)
01.01.1982
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2008. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2008. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2008
ОНД 1-84. Інструкція про порядок розгляду, узгодження і експертизи воздухоохранных заходів і видачі дозволів на викид забруднюючих речовин в атмосферу по проектних рішеннях
(ОНД 1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям)
01.01.1985
Аналіз вартості житла в Україні
(Анализ стоимости жилья в Украине)
01.01.2007
Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд
(Сборник нормативов для определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений)
01.01.2003
Зміни до "Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" (за станом на 01.01.2006 року), що затверджені в 2006 році
(Изменения к "Каталогу нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов" (по состоянию на в 01.01.2006 году), что утверждены в 2006 году)
01.01.2007
Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 1.07.07 р. (Додаток 9)
(Индексы определения сметной стоимости к ведомственным сборникам цен на проектно-изыскательские и конструкторские работы, что действуют на территории Украины, состоянием на 1.07.07 г. (Дополнение 9))
01.01.2007
ВСН 6-75. Інструкція по проектуванню виробництва газоподібних і зріджених продуктів розділення повітря
(ВСН 6-75. Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха)
01.01.1975
Усереднені вартісні показники і індекси для розрахунку вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.01.2007 (без ПДВ)
(Усредненные стоимостные показатели и индексы для расчета стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2007 (без НДС))
01.01.2007
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2007. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2007. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2007
Базові показники вартості проектно-планувальних і інших робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР
(Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР)
01.01.1991
ВСН 29-85. Проектування мілкозаглублених фундаментів малоповерхових сільських будівель на пучинистих грунтах
(ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах)
01.01.1985
ВСН 86-83. Інструкція по проектуванню і установці полімерних опорних частин мостів
(ВСН 86-83. Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов)
01.01.1983
Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України
(Правила технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины)
19.01.1999
Науково-обгрунтовані рекомендації щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі
(Научно-обоснованные рекомендации относительно организации кадровой работы на предприятиях строительной отрасли)
23.12.2004
Порядок проведення ремонту і змісту об"єктів міського впорядкування
(Порядок проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства)
23.09.2003
Роз"яснення щодо здійснення добудов у ході реконструкції до багатоквартирних житлових будинків без виділення земельних ділянок
(Разъяснение относительно осуществления достроек в ходе реконструкции к многоквартирным жилым домам без выделения земельных участков)
01.01.2004
Роз"яснення щодо облаштування квартир вхідними металевими дверима та декоративно-захисними гратами на першому поверсі
(Разъяснение относительно обустройства квартир входными металлическими дверями и декоративно-защитными решетками на первом этаже)
01.01.2004
Про доведення до відома учасників ринків фінансових послуг листа Госфінуслуг про здійснення діяльності по залученню в управління засобів фізичних і юридичних осіб у зв"язку зі вступом в силу Закону України "Про фінансово-кредитні механізми..
(О доведении до ведома участников рынков финансовых услуг письма Госфинуслуг об осуществлении деятельности по привлечению в управление средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах..)
06.04.2004
Про здійснення діяльності по залученню в управління засобів фізичних і юридичних осіб у зв"язку зі вступом в силу Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю"
(Об осуществлении деятельности по привлечению в управление средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью")
06.04.2004
Роз"яснення щодо прав інвестора здійснювати надбудову на два поверхи на будівлі, що зареєстрована як нововиявлена пам"ятка архітектури
(Разъяснение относительно прав инвестора осуществлять надстройку на два этажа на здании, что зарегистрирована как нововиявлена достопримечательность архитектуры)
01.01.2004
Роз"яснення щодо порядку визначення площ балконів, лоджій, веранд
(Разъяснение относительно порядка определения площадей балконов, лоджий, веранд)
01.01.2004
Роз"яснення щодо порядку здійснення контролю за використанням самовільно захоплених земельних ділянок під будівництво
(Разъяснение относительно порядка осуществления контроля за использованием самовольно захваченных земельных участков под строительство)
01.01.2004
Роз"яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію об"єктів, які не є державною власністю
(Разъяснение относительно порядка принятия в эксплуатацию объектов, которые не являются государственной собственностью)
01.01.2004
Роз"яснення щодо вимог регламентування розміщення об"єктів будівництва на земельних ділянках
(Разъяснение относительно требований регламентации размещения объектов строительства на земельных участках)
01.01.2004
Роз"яснення щодо регламентування відстань від житлової забудови до складських приміщень у державних будівельних нормах
(Разъяснение относительно регламентации расстояние от жилищной застройки к складским помещениям в государственных строительных нормах)
01.01.2004
Державний реэстр нормативних актів з питань пожежної безпеки
(Государственный реестр нормативных актов по вопросам пожарной безопасности)
15.04.1997
Роз"яснення щодо реєстрації тимчасових споруд
(Разъяснение относительно регистрации временных сооружений)
01.01.2004
Роз"яснення щодо визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці як складової частини комплексної державної експертизи проектів будівництва
(Разъяснение относительно определения стоимости проведения государственной экспертизы по вопросам охраны труда как составной части комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
20.02.2004
Роз"яснення щодо нормативів, які регулюють розміщення зелених насаджень на території земельних ділянок, наданих для житлового будівництва
(Разъяснение относительно нормативов, которые регулируют размещение зеленых насаждений на территории земельных участков, предоставленных для домостроения)
01.01.2004
Роз"яснення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків і споруд
(Разъяснение о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ в случае осуществления реконструкции, реставрации, капитального ремонта и технической переоснастки домов и сооружений)
01.01.2004
Роз"яснення щодо законності приватизації місць загального користування в багатоквартирних житлових будинках
(Разъяснение относительно законности приватизации мест общего пользования в многоквартирных жилых домах)
31.12.2003
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва за станом на 01.01.2005. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2005. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2005
Перелік діючих в Україні кошторисних нормативних документів в галузі будівництва за станом на 01.01.2004. Загальнодержавні кошторисні нормативи
(Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2004. Общегосударственные сметные нормативы)
01.01.2004
Роз"яснення щодо шляхів вирішення питання щодо збереження пам"яток історії та культури можливості фінансування ремонтно-реставраційних робіт на них
(Разъяснение относительно путей решения вопроса относительно сохранения памяток истории и культуры возможности финансирования ремонтно-реставрационных работ на них)
03.11.2003
Роз"яснення щодо поширення дії статті 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини" на будівлі, що були визнані нововиявленими пам"ятками
(Разъяснение относительно распространения действия статьи 18 Закона Украины "Об охране культурного наследия" на здания, что были признаны нововыявленными памятками)
03.11.2003
Роз"яснення про порядок надання платних послуг у сфері містобудування, зокрема, щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даних на проектування
(Разъяснение о порядке предоставления платных услуг в сфере градостроения, в частности, относительно предоставления архитектурно-планировочных заданий и исходных данных на проектирование)
11.11.2003
Роз"яснення щодо надання інформації про показники опосередкованої вартості житла в регіонах України
(Разъяснение относительно предоставления информации о показателях опосредствованной стоимости жилья в регионах Украины)
01.10.2003
Роз"яснення стосовно віднесення ремонтних робіт, які проводяться у квартирах житлових будинків, до капітального ремонту
(Разъяснение относительно отнесения ремонтных работ, которые проводятся в квартирах жилых домов, к капитальному ремонту)
01.01.2003
Роз"яснення щодо ліцензування виконання функцій генерального підрядника
(Разъяснение относительно лицензирования выполнения функций генерального подрядчика)
01.01.2003
Роз"яснення щодо можливості перепланування приміщень в існуючих житлових квартирах багатоквартирних житлових будинків
(Разъяснение относительно возможности перепланировывания помещений в существующих жилищных квартирах многоквартирных жилых домов)
01.01.2003
Роз"яснення щодо нормування питань зведення парканів у садибній забудові
(Разъяснение относительно нормирования вопросов возведения заборов в усадебной застройке)
01.01.2003
Опосередкована вартість спорудження житла в розрахунку на один квадратний метр по регіонах України станом на 1 квітня 2002 року
(Опосредствованная стоимость сооружения жилья в расчете на один квадратный метр по регионам Украины состоянием на 1 апреля 2002 года)
01.04.2002
Роз"яснення з окремих питань. Про відособлені підрозділи.
(Разъяснения по отдельным вопросам. Об обособленных подразделениях.)
20.02.2003
Регламент щодо порядку підготовки, розгляду та подання нагородних матеріалів у Держбуді України
(Регламент относительно порядка подготовки, рассмотрения и представления наградных материалов в Госстрое Украины)
20.03.2003
Роз"яснення щодо призначення працівникам проектних організацій пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
(Разъяснение относительно назначения работникам проектных организаций пенсии соответственно Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности")
04.03.2003
Роз"яснення з приводу пенсійного забезпечення працівників, що займаються проектною діяльністю
(Разъяснение по поводу пенсионного обеспечения работников, что занимаются проектной деятельностью)
10.01.2003
Роз"яснення щодо термінів проектування
(Разъяснение относительно сроков проектирования)
01.01.2002
Доповідь першого заступника Голови Держбуду А.Беркути на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту та зв"язку спільно з колегією Держбуду України
(Доклад первого заместителя Председателя Госстроя А.Беркути на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи совместно с коллегией Госстроя Украины)
01.01.2002
Звернення учасників презентації новітньої продукції Лисичанського склозаводу "Пролетарій" скла загартованого будівельного
(Обращение участников презентации новейшей продукции Лисичанского стеклозавода "Пролетарий" стекла закаленного строительного)
01.01.2002
Роз"яснення щодо оплати погодження проектної документації
(Разъяснение относительно оплаты согласования проектной документации)
25.06.2002
Повідомлення щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції
(Сообщение относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции)
02.04.2002
Інформація про найбільшого виробника дорожньо-будівельної техніки в Білорусі - Унітарне республіканське підприємство "Могилевський автомобільний завод імені С.М.Кірова"
(Информация о наибольшем производителе дорожно-строительной техники в Беларуси - Унитарное республиканское предприятие "Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова")
01.01.2002
Про Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(О Методических рекомендациях по формированию себестоимости строительно-монтажных работ)
26.04.2002
Роз"яснення щодо ліцензування функцій генпідрядчика
(Разъяснение относительно лицензирования функций генподрядчика)
01.01.2002
Роз"яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання
(Разъяснение относительно установки газового оборудования для поквартирного отопления и горячего водоснабжения)
25.01.2002
 ЕмкостиСпонсоры раздела: