zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Держпідприємництво


Список документов в категории

Название Дата
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного при...
(Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного при...)
20.09.2001
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 N 112/182
(О признании таким, что потерял действие, приказа Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 13.09.2001 N 112/182)
20.02.2016
Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів
(Относительно полномочий Держархбудинспекции и ее территориальных органов)
20.04.2025
Про ліцензування певних видів господарської діяльності
(О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
20.06.2006
Щодо необхідності отримання ліцензії на будівельну діяльність
(Относительно необходимости получения лицензии на строительную деятельность)
20.07.2016
Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"є...
(Об утверждении Порядка контроля за сдерживанием лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния об"є...)
20.09.2001
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного п...
(Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного п...)
20.09.2001
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"єктів і Ліцензійних умов провадження господарс...
(Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и Лицензионных условий осуществления господарс...)
20.09.2001
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
(Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
20.04.2010
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
(Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
20.04.2010
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
(Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
20.04.2010
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного п...
(Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного п...)
20.09.2001
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"єктів і Ліцензійних умов провадження господарс...
(Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и Лицензионных условий осуществления господарс...)
20.09.2001
Про сплату страхових внесків суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки)
(Об уплате страхових взносов субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особенный способ налогообложения (фиксированный и единственный налоги))
20.01.2019
Про сплату страхових внесків суб"єктами підприємницької діяльності, що вибрали особливий спосіб оподаткування (фіксований і єдинний податки)
(Об уплате страхових взносов субъектами предпринимательской деятельности, что выбрали особенный способ налогообложения (фиксирован и єдинний налоги))
20.01.2019
Про надання роз'яснень
(О предоставлении разъяснений)
20.12.2024
Про надання роз'яснень
(О предоставлении разъяснений)
20.07.2021
Про надання роз'яснень
(О предоставлении разъяснений)
20.07.2027
Про надання роз'яснень
(О предоставлении разъяснений)
20.04.2021
Про надання роз'яснень з деяких питань ліцензування
(О предоставлении разъяснений по некоторым вопросам лицензирования)
20.09.2012
Щодо ліцензування господарської діяльності з монтажу охоронних сигналізаці
(Относительно лицензирования хозяйственной деятельности из монтажа охранительных сигналізаці)
20.09.2029
Щодо оподаткування коштів, отриманих підрядчиком на розрахунковий рахунок від замовника будівельних робіт, виконаних субпідрядчиком
(Относительно налогообложения средства, полученных подрядчиком на расчетный счет от заказчика строительных работ, выполненных субпідрядчиком)
20.10.2008
Про розгляд звернення
(О рассмотрении обращения)
20.02.2010
Щодо здійснення фізичною особою - суб"єктом підприємнцицької діяльності архітектурно-будівельного проектування
(Относительно осуществления физическим лицом - субъектом предприятнцицької деятельности архитектурно-строительного проектирования)
20.01.2015
Щодо прийняття в експлуатацію об"єктів недержавної власності
(Относительно принятия в эксплуатацию объектов негосударственной собственности)
20.01.2023
Про розгляд листа щодо відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт
(О рассмотрении письма относительно отказа в выдачи разрешения на выполнение строительных работ)
20.01.2004
Щодо деяких питань пожежної безпеки
(Относительно некоторых вопросов пожарной безопасности)
20.12.2016
Про розгляд листа
(О рассмотрении письма)
20.11.2014
Щодо ліцензування розробки кошторисної документації
(Относительно лицензирования разработки сметной документации)
20.10.2028
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"єктів і Ліцензійних умов провадження господарс...
(Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и Лицензионных условий проведение господарс...)
20.01.2023
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно- технічного озброєння, продукції протипожежного ...
(Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оснащения, а также пожарной техники, пожежно- технического вооружения, продукции противопожарного ...)
20.01.2023
Щодо ліцензування будівельної діяльності, здійснюваної іноземним суб"єктом господарювання
(Относительно лицензирования строительной деятельности, осуществляемой иностранным субъектом хозяйствования)
20.08.2008
Щодо отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності
(Относительно получения лицензии на осуществление строительной деятельности)
20.09.2017
Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об"єктів інженерної інфраструктури
(Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, строительства новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры)
20.08.2014
Щодо узгодження проекту наказу Держбуду від 27.08.2000 N 174, ДБН Д.1.1- 1-2000
(Относительно согласования проекта приказа Держбуду от 27.08.2000 N 174, ДБН Д.1.1- 1-2000)
20.04.2009
Про розгляд листа щодо отримання висновків комплексної державної експертизи та санітарно-епідеміологічної служби при введенні в експлуатацію нових та реконструйованих об"єктів
(О рассмотрении письма относительно получения выводов комплексной государственной экспертизы и санитарно-эпидемиологической службы при введении в эксплуатацию новых и реконструированных объектов)
20.02.2025
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності
(Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из изготовления, монтажа несущих конструкций, монтажа конструкций в строительной, ремонтно-строительной деятельности)
20.01.2009
Про розгляд питань щодо організації торгівлі на ринках та розміщення суб"єктів підприємницької діяльності
(О рассмотрении вопросов относительно организации торговли на рынках и размещение субъектов предпринимательской деятельности)
20.03.2020
Щодо внесення змін до ДБН В.2.5.-13-98
(Относительно внесения изменений в ДБН В.2.5.-13-98)
20.11.2016
Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"є...
(Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния об'є...)
20.10.2024
Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)
(Об утверждении Лицензионных условий проведения строительной деятельности (изыскательские и проектные работы для строительства, сведение несущих и огороджуючих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей))
20.09.2013
Щодо ліцензування провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення, будівельної діяльності, надання освітніх послуг загальноосвітніми учбовими закладами, організації і утримання тоталізаторів, гральних закладів
(Относительно лицензирования проведения хозяйственной деятельности из централизованного водоснабжения и водоотвода, строительной деятельности, предоставление образовательных услуг общеобразовательными учебными учреждениями, организации и удержание тотализаторов, игральных учреждений)
20.04.2013
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об"єктів інженерної інфраструктури
(Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, строительства новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры)
20.04.2017
Щодо розробки містобудівної документації
(Относительно разработки градостроительной документации)
20.03.2022
Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Сумською обласною державною адміністрацією
(О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Сумской областной государственной администрацией)
20.11.2028
Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Сумською обласною державною адміністрацією
(О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Сумской областной государственной администрацией)
20.11.2006
Про розгляд листа щодо застосування контрактної форми трудового договору
(О рассмотрении письма относительно применения контрактной формы трудового договора)
20.05.2023
Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України
(О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
01.01.1970
Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України
(О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
01.01.1970
Щодо ліцензування будівельної діяльності
(Относительно лицензирования строительной деятельности)
01.01.1970
 

Спонсоры раздела:
    Скачать фильмы,avi,psp